لوگو سفید ایلیا
صفحه اصلی انتخاب نام شرکت و برند خدمات ما
ثبت شرکت ثبت برند ثبت تغییرات شرکت اقدامات پس از ثبت شرکت ثبت طرح صنعتی ثبت اختراع اخذ کارت بازرگانی اخذ جواز تاسیس صنایع رتبه بندی(گرید) شرکت ها
درباره ما
حقوق مالکیت برند ایلیا اساسنامه ثبت ایلیا اعضای هیئت مدیره ایلیا منشور اخلاقی ثبت ایلیا تاریخچه ایلیا همکاران ایلیا محیط کار ایلیا کاتالوگ ایلیا
ارتباط با ما تور مجازی ایلیا

بازداشت سرمایه و یا سهام شرکتها


بررسی حقوقی مراحل و شرایط بازداشت سرمایه و یا سهام شرکت ها

از لحاظ حقوق تحلیلی ثبت شرکت ها، بازداشت دارایی و اموال شرکت با بازداشت سرمایه ثبتی متفاون است . اموال و دارایی شرکت به اموال منقول وغیر منقول و املاک و ادوات و منافع و حقوق شرکت گفته می شود که به طور مستقیم قابل بازداشت و تقویم و انتقاء طلب می باشد، در برخی از شرکت های تجارتی سرمایه شرکت و همچنین مالکیت شرکاء به نحوی ثبت و رسمیت و اعلان می گردد که می توان به ثبت مالکیت شرکاء در شرکت با مسئولیت محدود، تضامنی و نسبی اشاره نمود که مالکیت هرشریک و نقل و انتقال آن به موجب ماده200قانون ثبت شرکت ها ثبت می گردد و لذا به موجب بند142 مجموعه بخش نامه های ثبتی ، دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از هر نوع انتقال و واگذاری نسبت به سهم الشرکه شرکت های نسبی و تضامنی و با مسئولیت محدود و مختلط سهامی و غیرسهامی مراتب را از مرجع ثبت شرکت ها استعلام و سپس نسبت به تنظیم سند رسمی اقدام کند. بنابراین مراجع ثبتی می توانند در هنگام استعلام ویا ثبت شرکت مراتب توقف وبازداشت سهم الشرکه را به دفاتر اعلام و از نقل و انتقال آن جلوگیری نمایند.

ثبت مالکیت سهامداران

این موضوع(ثبت مالکیت سهامداران و اعضاء) در شرکت های سهامی(عام و خاص) وتعاونی مبنی برثبت سهام نزد مرجع ثبت شرکت ها منتفی است و مالکیت سهام نزد مرجع ثبت شرکت ها ثبت نمی گردد و مطابق قوانین تشریفات خاصی برای نقل و انتقال سهام در شرکت های سهامی در نظرگرفته شده است که ارتباط اداری وصلاحیتی به مرجع ثبت شرکت ها به عنوان ثالث نداشته است.همان طور که بیان گردید برطبق ماده یک لایحه اصلاحی قانون تجارت، شرکت سهامی، شرکتی که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است. لذا مسئولیت دارندگان سهام فقط محدود به سهام آن هاست. از لحاظ نوع مالکیت سهام به دو دسته سهام بانام و سهام بی نام تقسیم می شود. سهام جزء حقوق مالی محسوب می شود و در حکم مال منقول می باشد و هم به صورت قهری و هم به صورت قراردادی قابلیت نقل و انتقال دارد.

تشریفات نقل و انتقال سهام

تشریفات نقل و انتقال سهام از موارد مهم مربوط به شرکت ها تلقی می گردد. مطابق ماده39 لایحه اصلاحی قانون تجارت، سهم بی نام به صورت سند در وجه حامل تنظیم و ملک دارنده آن شناخته می شود مگر خلاف آن ثابت گردد. نقل و انتقال این گونه سهام به قبض و اقباض به عمل می آید. گواهی نامه موقت سهام بی نام در حکم سهام بی نام است و از لحاظ مالیات بردرآمد مشمول مقررات سهام بی نام می باشد. لذا عملا مالکیت سهام بی نام و همچنین جلوگیری از نقل و انتقال آن جهت حفظ حقوق طلبکار توسط مراجع ثبتی امکان پذیر نمی بشاد. همچنین در ماده40 همین قانون مقرر شده، انتقال سهام بانام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او باید انتقال را در دفتر مزبور امضا کند. در موردی که تمامی مبلغ اسمی سهم پرداخت نشده است نشانی کامل گیرنده نیز در دفتر ثبت سهام شرکت قید وبه امضای انتقال گیرنده یا وکیل یا نماینده قانونی او رسیده واز نظر اجرای تعهدات ناشی از نقل و انتقال سهم معتبر خواهد بود. هرگونه تغییر اقامتگاه نیز باید به همان ترتیب به ثبت رسیده و امضا شود.هرانتقالی که بدون رعایت شرایط فوق به عمل آید از نظر شرکت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار است. لذا در صورت عدم رعایت تشریفات مذکور در ماده40قانون مذکور(ثبت انتقال سهام با نام در دفتر ثبت سهام شرکت) عمل حقوقی انتقال سهام در برابر شرکت و اشخاص ثالث قابل استناد نیست. بنابراین در خصوص بازداشت سهام با نام نیز هیات مدیره شرکت به عنوان ثالث ومخاطب اصلی مقام اجراء می بایستی از نقل وانتقال سهام جلوگیری نماید. زیرا ثبت نقل و انتقال در دفتر سهام شرکت صورت می پذیرد که در اختیار هیات مدیره به دنبال دارد.از طرفی دیگر نقل و انتقال سهام در شرکت های سهامی مشمول قانون بورس اوراق بهادار توسط سازمان بورس صورت می پذیرد وسوابق این نوع نقل و انقتال به مراجع ثبتی ارائه نمی گردد.

از منظر دیگر نیز موضوع بازداشت سهام سهامداران، در حقوق تحلیلی ثبت شرکت ها قابل تامل می باشد. برطبق ماده 583 قانون تجارت کلیه شرکت های تجارتی دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشند و شخصیت حقوقی شرکت های تجارتی جدایی از شخصیت حقوقی سهامداران می باشند و مع الوصف دارایی شرکت از دارایی شرکاء مجزا تلقی می گردد و لذا ماهیت سهام شرکت سهامی، مبین میزان مشارکت صاحبان سهام در منافع و سود وزیان و تعهدات آن ها در شرکت می باشد.

در برخی از آراء ثبتی و قضایی و نظریات حقوقی، عدم امکان بازداشت و توقیف سهام سهامدار تصریح شده است که از جمله می توان به نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 4100/7 مورخ 5/7/1373 اشاره نمود که بیان می دارد: (چون شرکت های تجارتی دارای شخصیت حقوقی مستقل از شخصیت حقوقی صاحبان سهام می باشد، لذا سهام شرکت های سهامی در قبال بدهی قابل توقیف نمی باشد).

علیهذا می بایستی نسبت به بدهی سهامدار با بدهی خود شرکت قائل به تفکیک شد و بدهی سهامدار ارتباط به اموال ودارایی و سهام شرکت ندارد و هرگونه بازداشت کل سهام و دارایی شرکت به تبع بدهی یکی از سهامداران غیرقانونی می باشد.

همچنین به موجب رای شماره 3116 مورخ24/7/1378 شورای عالی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز مقرر گردیده، بازداشت اموال شرکت بابت دین یکی از سهامداران به لحاظ این که شخصیت شرکت جدا از شخصیت صاحبان سهام است، جایز نمی باشد. لذا بازداشت و توقیف سهام موضوع پرونده اجرایی از لحاظ حقوقی غیرقانونی می باشد.

به استناد ماده129 قانون تجارت نیز مقرر شده است:طلبکاران شخصی شرکاء حق ندارند، طلب خود را از دارایی شرکت تامین یا وصول کنند، ولی می توانند نسبت به سهمیه مدیون خود از منافع شرکت یا سهمی که در صورت انحلال شرکت ممکن است به مدیون مزبور تعلق گیرد هراقدام قانونی که مقتضی باشد به عمل آورند. لذا طلبکاران شخصی شرکاء در صورتی که نتوانسته باشند طلب خودرا از دارایی شخصی مدیون خود وصول کنند و سهم مدیون از منافع شرکت کافی برای تأدیه طلب آن ها نباشد، می توانند انحلال شرکت را تقاضا نمایند(اعم از این که شرکت برای مدت محدود یا غیر محدود تشکیل شده باشد) مشروط براین که لااقل شش ماه قبل قصد خود را به وسیله اظهارنامه رسمی به اطلاع شرکت رسانیده باشند. در این صورت شرکت یا بعضی از شرکاء می توانند مادام که حکم نهایی انحلال صادر نشده با تأدیه طلب دائنین مزبور تا حد دارایی مدیون در شرکت یا با جلب رضایت آنان به طریق دیگراز انحلال شرکت جلوگیری کنند.لذا همان طور که در ماده فوق بیان شده به نظر امکان وصول طلب شخصی شرکاءاز شرکت وجود ندارد و صرفا درخواست انحلال برای احقاق حق در نظر گرفته شده است که این موضوع در اختیارات ادارات اجرا نمی باشد.

رویه فوق و منع بازداشت سهام نیز، دارای سوابق وآرای دیگری می باشد .به موجب نظریه حقوقی7/2661 مورخ 25/6/1360 مورد تایید مراجع قضایی، در خصوص تسری ماده 129 به انواع شرکت های تجارتی، به موجب دلالت مواد 583و584 قانون تجارت، شرکت ها، دارای شخصیت حقوقی مستقل از شخصیت شرکاء بوده ودارایی آن ها نیز مستقل از شرکت تجاری می باشد و استقلال آن، از آثار شخصیت حقوقی می باشد.بنابراین توقیف اموال شرکت در قبال بدهی مدیرعامل ویا سهامداران فاقد مجوز قانونی می باشد.لذا برطبق ماده 129 و نظریه مشورتی مذکور، طلبکاران شخصی شرکاء حق ندارند طلب خود را مادام که شرکت منحل نشده است از دارای شرکت تامین و یا وصول نمایند.

رویه ادارات ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری، در زمان اعلام و وصول نامه بازداشت سهام سهامداران

برطبق عرف و رویه ادارات ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری، در زمان اعلام و وصول نامه بازداشت سهام سهامداران در شرکت های سهامی از ادارات اجرا به صراحت عدم امکان بازداشت سهام شرکت در مرجع ثبت شرکت ها اعلام می گردد وبه استناد ماده40 لایحه اصلاحی قانون تجارت مبنای مالکیت و نقل و انتقال سهام را، دفتر ثبت سهام بیان می نمایند و اداره ثبت شرکت ها نیزنظارت و اقدام موثری در خصوص بازداشت سهام نزد مرجع ثبت شرکت ها اعمال نمی نمایند. لذا به مرجع صدور اجراییه توسط مرجع ثبت شرکت ها اعلام می گردد،مراتب بازداشت سرمایه ویا سهام شرکت می بایستی به مدیران شرکت ابلاغ تا تکلیف به اجرای مفاد بازداشت داشته باشند و صرفا مرجع ثبت شرکت ها مراتب بازداشت را جهت انعکاس به مراجع صلاحیت دار و در صورت لزوم حفظ حقوق بازداشت کننده در سوابق پرونده ثبتی ضبط می نماید.

ادامه فعالیت شرکت و ثبت صورتجلسات تغییرات مجامع عمومی و هیات مدیره در ثبت شرکت ها باید به نحوی باشد که مخل حقوق بازداشت کننده و یا محکوم له نباشد.

با لحاظ موارد فوق می توان در خصوص بازداشت سرمایه ویا سهام شرکت های تجارتی، مطالب را بدین شکل جمع بندی نمود:

1. امکان بازداشت سرمایه شرکت نزد مرجع ثبت شرکت ها و ضبط در سوابق پرونده به لحاظ حقوقی در تمامی شرکت ها امکان پذیر می باشد.

2. در خصوص بازداشت سهم الشرکه شرکا به موجب اجراییه نیز، هرگونه دستور بازداشت و جلوگیری از نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکت های با مسئولیت محدود و تضامنی و نسبی و مختلط می بایستی توسط مراجع ثبت شرکت ها اجرا گردد.

3. در خصوص اجراییه بازداشت سهام احدی از سهامداران در شرکت های سهامی خاص وشرکت تعاونی عملا مراجع ثبت شرکت ها ، امکان بازداشت سهام سهامدار محکوم علیه را نداشته و هرگونه بازداشت سهام توسط خود شرکت ویا سازمان بورس (درخصوص شرکت سهامی عام)صورت می پذیرد. همچنین مشروط نمودن ثبت سایرتصمیمات اشخاص حقوقی از قبیل ثبت انتخاب مدیران و بازرسان و ثبت وصورتجلسات مربوط به تغییرات اساسنامه و یا تغییر محل و تصویب ترازنامه وانحلال به رفع توقیف ویا بازداشت سهام موجب اختلال در حیات و عملیات ثبتی این گونه اشخاص حقوقی خواهد گردید.لذا به نظر مرجع ثبت شرکت ها با وحدت ملاک از نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 5312/7 مورخ 27/5/81 که بیان نموده است(رویه معمول اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی مبنی براین که ثبت انحلال شرکت منوط به رفع بازداشت از سرمایه شرکت است،توجیه قانونی ندارد. انحلال شرکت با رعایت بند 4سایر فعالیت های حقوقی شرکت را منوط به رفع بازداشت سهام یکی ازسهامداران تلقی نماید، زیرا آثار بازداشت سهام یکی از سهامداران، صرفا در حوزه نقل و انتقال سهام شخص بدهکار ویا محکوم علیه می باشد نه چیز دیگر.

لذا در زمان اجراییه وبازداشت سهام یکی از سهامداران می بایستی، مراتب بازداشت را جهت انعکاس به مراجع صلاحیت دار و در صورت لزوم حفظ حقوق بازداشت کننده (مانند صورتجلسات نقل و انتقال ویاخروج و کاهش سرمایه شخص بدهکار) در سوابق پرونده ثبتی ضبط نماید و به نحوی اقدام نماید که مخل حقوق بازداشت کننده ویا محکوم له نباشد. سایر موضوع فعالیت شرکت و ثبت صورتجلسات مجامع عمومی و هیات مدیره در اداره ثبت شرکت ها به شرح فوق بلامانع می باشد.

بازداشت سرمایه و یا سهام شرکتها

پل ارتباطی ما:

( به لبخندتان برترینیم )

شماره تماس مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا

  • شعبه کرج: 137 32 – 026
  • شعبه تهران :119 55 266 – 021
  • سامانه ی پیامکی: 32 52 52 32
  • سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی : WWW.ELIYA.IR
  • پست الکترونیکی به نشانی INFO@ ELIYA.IR:

خدمات قابل ارائه مجموعه ایلیا در کلیه واحد های ثبتی ( اداره ثبت شرکتها و ثبت برند استانها ) و خدمات اداری در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه های ) و تهیه و تدوین انواع قرارداد های تخصصی سراسر ایران.

مشاوره آنی
ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

مجتمع ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی درراستای ارائه ی خدمات با اقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

تجزیه یا پاره سهم در سهام شرکتها

تجزیه سهم یا پاره سهم در شرکتها - یکی از مواردی که در ماده 32 لایحه اصلاحی قانون تجارت پیش بینی شده است تجزیه سهام می باشد(مبلغ اسمی سهام وهمچنین قطعات

شرایط اخذ نمایندگی برند شرکتهای خارجی در ایران

شرایط اخذ نمایندگی برند شرکتهای خارجی در ایران - شرایط اخذ نمایندگی پوشاک از جمله ترکیه - دستورالعمل شرط اول این است که شرکت صاحب برند، حکم اعطای نمایندگی

قوانین ثبت شرکت

کارشناسان و مشاورین ما قوانین ثبت شرکت را به صورت کاملا تخصصی در اختیار شما عزیزان قرار می دهند همین حالا با مشاورین ثبت شرکت و برند ایلیا در تماس باشید

ثبت شعب داخلی

ثبت شعب داخلی را زا طریق کارشناسان و مشاورین ثبت شرکت و برند ایلیا تجربه نمایید همین حالا با مشاورین و کارشناسان ما در ارتباط باشید

سیلاب یعنی چه؟

سیلاب یعنی چه؟ سيلاب در نام شرکت به معنی هر یک از واژه های به کار رفته در نام شرکت است. جهت تعیین نام شرکت و مشاوره اسم شرکت موسسه ثبتی ایلیا در خدمت شماست

الزامات نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار

الزامات نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار از طریق وکلای مجرب و کارآزموده ثبت شرکت و برند ایلیا بخواهید همین حالا با ما در تماس باشید

استعلام کد حوزه مالیاتی

توضیحات استعلام کد حوزه مالیاتی،نحوه دریافت شماره حوزه مالیاتی و کلاسه پرونده،جستجو کد واحد مالیاتی به روش ساده و روان

اصول شناسایی تابعیت شرکت های تجارتی

اصول شناسایی تابعیت شرکت های تجارتی - یکی از مهم ترین موضوعات عملی مرتبط با نحوه توصیف روابط اقتصادی و بازرگانی بین المللی وضعیت شرکت هایی است که در جریان

شرایط ادغام شرکت های تجارتی

توضیحات تکمیلی در خصوص شرایط ادغام شرکت های تجارتی از کارشناسان مجرب و متخصص مجتمع ثبت شرکت و برند ایلیا بخواهید همین حالا با ما در تماس باشید.

اسامی مخصوص اشیا

اسامی مخصوص اشیا ممکن است در نام شرکت استفاده شود که البته باید شرایط خاصی در مورد آن رعایت شود . جهت اخذ مشاوره تعیین اسم شرکت با کارشناسان ایلیا تماس بگ

لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

امتیار خود را ثبت کنید
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
پرسش و پاسخ های شما
با سلام آیا چک برگشتی شرکت سهامی خاص را میتوان از اداره ثبت شرکتها اقدام نمود و از نقل و انتقال آن جلوگیری کرد
پاسخ
ثبت شرکت ایلیا ®
ثبت شرکت ایلیا ®
سلام وقتتون به خیر باشه خیر این امر ارتباطی به اداره ثبت شرکت ها ندارد
پاسخ
آیا در خصوص مهریه می توان سهام یکی از سهامداران شرکت سهامی خاص را توقیف و ارزش گذاری و به فروش رساند؟
پاسخ
ثبت شرکت ایلیا ®
ثبت شرکت ایلیا ®
بله با حکم دادگاه میتونین ارزش سهام یه شرکت رو به عنوان مهریه توقیف کنین اما این امر منوط به مطرح شدن پرونده در دادگاه دارای صلاحیت می باشد
پاسخ
با سلام و درود . آیا درصورتیکه سهامدار یک شرکت سهامی خاص . به سبب اینکه در یک شرکت سهامی خاص مدیرعامل و سهامدار باشد و آن شرکت به دارایی بدهی داشته باشد .اداره دارایی میتواند از نقل و انتقال این شخص در شرکت دیگر جلوگیری نماید . متشکرم
پاسخ
ثبت شرکت ایلیا®
ثبت شرکت ایلیا®
سلام در صورتی که شخص هم بدهی مالیاتی داشته باشد باید حتما تسویه انجام شود وبعد برای نقل و انتقال اقدام کنین چون دارایی نامه رو به شما نخواهد داد
پاسخ
توضیحات چقدر جستجو و سوال پرسش و پاسخ مقالات مرتبط
برگزاری مسابقه اینستاگرمی مسابقه اینستاگرمی
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید