• ثبت شرکت تعاونی

شر کت تعاونی اجتماع مستقلی از افرادى است كه به طور داوطلبانه براى رفع نيازها و آرمان هاى مشترك اقتصادى، اجتماعی و فرهنگی خود به وسيله يك بنگاه اقتصادى با مالكيت مشترك و نظارت مردمی گرد هم می آيند.

دستورالعمل تشکیل شرکتهای تعاونی

1-مقدمات ومراحل تشکیل و ثبت شرکتهای تعاونی 2- مراحل انجام تشریفات قانونی تشکیل مجمع عمومی درشرکت تعاونی 3- مراحل انجام تشریفات قانونی ثبت شرکت تعاونی واخذ پروانه تاسیس.

ثبت شرکتهای تعاونی

جهت شکل گرفتن و ثبت شرکت تعاونی می بایست حداقل 7نفر که دارای ویژگیهای لازم میباشند برای عضویت در شرکت تعاونی جلسه مجمع عمومی موسس را برمبنای ماده های 31و 32 قانون شرکتهای تعاونی جمهوری اسلامی ایران شکل داده وازمیان خود سه نفر را برای هیئت موسس انتخاب نمایند که این افراد مسئول مهیا ساختن پیش زمینه های شکل گرفتن ثبت شرکت تعاونی از جمله تهیه کلیات طرح پیشنهادی واساسنامه ،دعوت به عضویت افراد دارنده ی شرایط وبرگزاری اولین مجمع عمومی عادی می باشند.

هیئت نام برده بعداز بررسی های لازم طرحی ارائه میدهند مبنی بر توجیه ضرورت تشکیل و ثبت شرکت تعاونی ،اعلام تعداد ومشخصات داوطلبان اولیه عضویت ،طریقه ی تدارک سرمایه ودیگر امکانات مورد نیاز جهت تشکیل وشروع عملکرد تعاونی وذکر میزان سهمی که هر عضو باید در راستای تامین سرمایه شرکت خریداری نماید،اعلام نام بانک یا موسسه اعتباری که در نظر است به افتتاح حساب جاری اقدام نماید ،مشروح اندازه وچگونگی سرمایه گذاری ومشارکت دیگر وزارتخانه ها ،سازمان ویا شرکتهای دولتی هم بسته یا زیر پوشش بانکها، نهاد انقلاب اسلامی ویا تعاونی دیگر. این طرح پیشنهادی به وزارت /اداره کل تعاون ارائه می گردد.

وزارت/اداره کل تعاون به تبع دریافت کلیات طرح پیشنهادی و تقاضانامه مبنی بر موافقت با شکل گیری تعاونی، که توسط هیئت موسس طرح شده، طرح و تقاضانامه را برمبنای مقررات مندرج در آئین نامه اجرائی قانون، قسمت تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، تحت آنالیز و بررسی قرار میدهدودر حالت کسب موافقت نمونه اساسنامه و فرمهای مورد احتیاج جهت ثبت شرکت تعاونی را که برای راحتی امر اشخاص ثالث تادیه گردیده است ،در اختیار نماینده هیئت موسس ثبت شرکت تعاونی قرار می دهد.

مراحل انجام تشریفات قانونی تشکیل مجمع عمومی درشرکت تعاونی

هیئت موسس با دریافت موافقت نامه شکل دادن و حاصل نمودن اطمینان از احتمال شکل گیری و ثبت شرکت مدنظر در حالت رعایت قوانین ومقررات اقدام به دعوت اشخاص دارای شرایط به عضویت وگرفتن مدارک لازم از آنها نموده وبعد از کسب شرایط متقاضیان و پذیرفتن آنها به عضویت با منتشر کردن آگهی دعوت مجمع عمومی عادی نخستین مجمع عمومی را جهت ثبت شرکت تعاونی تشکیل می دهد .نیاز به یادآوری می باشد که تاریخ منتشر شدن آگهی دعوت با تاریخ شکل گیری جلسه می بایست حداقل 15 روز فاصله داشته باشد.

نکته :تا پیش از رسیدن تاریخ برگزاری مجمع عمومی عادی ، هیئت موسس موظف است با معین ساختن زمان و مکان مناسب وبا مقررات وترتیب مدارک داوطلبان عضویت را مورد بررسی قرار داده وبا کسب شرایط عضویت هر کدام اجازه ورود آنها به جلسه مجمع را صادر خواهد نمود .همینطور در زمان شکل گیری اولین مجمع عمومی عادی هیئت موسس باید اجازه نامه حضور در جلسه ر ا بهمراه رسید پرداختی مبلغ لازم سهام را دریافت کرده باشند.لیست نامهای آنان باید توسط هریک از آنها امضا شده باشد و بعد از انتخاب هیئت رئیسه مجمع این لیست در اختیار هیئت مذکور جهت کنترل های لازم قرار می گیردوسپس موارد دستور جلسه طرح شده و موردتصمیم گیری قرار خواهدگرفت.

نکته : همانطور که می دانید در نخستین مجمع عمومی عادی اساسنامه مصوب می شود و کلیه ی صفحات آن به امضا رئیس ،در نبود رئیس" نائب رئیس" ومنشی ودیگر ناظران جلسه رسیده ودر متن صورتجلسه ثبت شرکت تعاونی نوعمجمع ذکر شده و تعداد آرا موافق با اساسنامه قید می شود.

نکته: فرآیند انتخاب اعضای هیئت مدیره ثبت شرکت تعاونی می بایست بصورت کتبی و کاملا مخفی انجام پذیرد.

با اتمام پروسه ی تصمیم گیری کلیه وظایف هیئت موسس معین می شود و هیئت رئیسه مجمع ضمن تدوین صورت جلسه کلیه ی مدارک در ارتباط با برپایی مجمع را که توسط آنان به امضا رسیده تحویل هیئت مدیره می دهد تا اقدامات مابقی را به انجام برساند.

هیئت مدیریت بعداز اعلام پذیرش، نخستین جلسه خود را تشکیل داده و رئیس و نائب رئیس و منشی هیئت مدیره و مدیر عامل را انتخاب نموده وبه یکی از اعضا هیئت یا مدیر عامل با کسب حق توکیل به شخص دیگری وکالت می دهد تا اقدام به انجام تشریفات قانونی ثبت شرکت تعاونی نماید.

مشخصات و آدرس اعضا هیئت مدیره ،بازرسان ومدیر عامل می بایست در اداره ثبت شرکتها به ثبت برسند زیرا نیاز است لیست مشخصات و اسامی آنها تهیه گردد.

مراحل انجام تشریفات قانونی ثبت شرکت تعاونی واخذ پروانه تاسیس

پیش از ثبت شرکت تعاونی وبعد ازسپری شدن مراحل بالا هیئت مدیره یا وکیل هیئت مدارک مورد نیاز ثبت شرکت تعاونی را مهیا نموده وبه میزان مقرر شده به وزارت تعاون /اداره کل تحویل می دهد تا در حالت مورد تایید واقع شدن ومورد تطبیق قرار گرفتن مجوز ثبت شرکت به صدور برسد.

بعداز ثبت شرکت تعاونی در مرجع ثبت شرکتها وارائه آگهی منتشر شده در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، شرکت تعاونی قادر است به فعالیت بپردازد.

نکات قانونی در خصوص ثبت شرکت تعاونی

عضویت همه ی متقاضیان در شرکتها یا اتحادیه های تعاونی در حال تاسیس یا موجود نیازمند تحویل درخواست کتبی عضویت وتعهد درراستای رعایت قوانین متن اساسنامه می باشد.

در مرحله ی ثبت شرکت تعاونی سرمایه تادیه می گردد و یا تعهد می شود که البته سرمایه تامین شده بوسیله ی اعضا نبایستی کمتر از 51%کل سرمایه شرکت باشد.درمعین ساختن سهم اعضای هرشرکت تعاونی سرمایه می بایست موارد مندرج در بیستمین ماده از قانون رعایت گردد.

زمانی که حداقل یک سوم سرمایه در ثبت شرکت تعاونی تامین شود ودر صورتی که به شکل نقدی وجنسی تقویم شده باشد ، ثبت شرکت تعاونی میسر می شود.

براساس ماده 30قاون کلیه ی ارگانها ی نام برده در این ماده قادر می باشند که نماینده ای به جلسات هیئت مدیره جهت نظارت وبازرسی بفرستند.

آن دسته از اعضا که با تصویب نخستین مجمع عمومی عادی درباره ی متن اساسنامه ناراضی باشند قادرند که در همان جلسه عضویت خود را لغو نمایند.

حداقل دوسوم اعضا در اولین مجمع عمومی عادی ثبت شرکت تعاونی می بایست موافقت نمایند تا اساسنامه تعاونیها مصوب گردد.در ثبت شرکت تعاونی می بایست به همان تعدادی که ما دارای بازرس اصلی هستیم بازرس علی البدل هم داشته باشیم.مدیرعامل هم با اخذ دوسوم آرای اعضای هیئت مدیره برای مدت یک سال منتخب می گردد.برمبنای ماده 46 قانون مربوط به تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مجمع عمومی اتحادیه های تعاونی از نمایندگان تعاونیهای عضو متشکل می شود وهمچنین هر تعاونی یک رای را به خود اختصاص می دهد.

شرکتهای تعاونی


شرکتهای تعاونی به منظور مبارزه با دو عامل اساسی اجتماعی تشکیل گردیده اند: سودجویی سرمایه داران و تورم، تا کالاها تقریبا بی واسطه از تولید کننده و تقریبا بدون سود) به دست مصرف کننده برسد. نهضت تعاونی در اوایل قرن نوزدهم در انگلستان شکل گرفت و بعدها به عنوان یک تفکر اجتماعی اصلاح طلبانه در سرتاسر دنیا تثبیت گردید.

تعریف ثبت شرکت تعاونی

طبق ماده ۲ قانون بخش تعاونی اقتصاد: «شرکت هایی که با رعایت مقررات این قانون تشکیل و به ثبت برسند، تعاونی شناخته می شوند». با توجه به قانون مزبور:

الف - شرکت ها و اتحادهای تعاونی دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند.

ب- دولت موظف است در شرایط مساوی، اولویت را به بخش تعاونی بدهد.

ج- تعاونی ها الزاما دارای تابعیت ایرانی هستند.

د- تعاونی ممکن است به صورت تعاونی تولید یا توزیع فعالیت کند.

ه- تعاونی ها می توانند بر خلاف سایر شرکت های تجاری، اتحادیه تشکیل دهند.

تشکیل و اداره شرکت تعاونی

اساسنامه شرکت تعاونی باید دارای نکات زیر باشد: نام با قيد کلمه تعاونی، هدف، موضوع، نوع، حوزه عملیات، مدت، مرکز اصلی عملیات، نشانی، میزان سرمایه، مقررات مربوط به عضو، ارکان، انحلال، تصفیه، حداقل و حداکثر اعضاء و ...داره شرکت تعاونی، تعاونی برای اداره امور خود دارای سه رکن است
هیئت مدیره: اداره تعاونی را به عهده دارد که حداقل ۳ و حداکثر ۷ نفر هستند
مجمع عمومی: که از اجتماع اعضاء تعاونی یا نمایندگان آنها تشکیل می شود و به در صورت عادی و فوق العاده تشکیل می شود که هر عضو فقط دارای یک رأی است.
بازرسان: مجمع عمومی بازرس یا بازرسان (اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی) را به مدت یک سال تعیین نموده تا نظارت مستمر بر حسابها، دفاتر مالی و ارائه گزارش ها و رسیدگی به شکایات اعضاء را انجام دهند.

وظایف و اختیارات هیئت مدیره شرکت های تعاونی

دعوت از مجامع عمومی
اجراء اساسنامه و تصمیمات مجمع عمومی
نصب و عزل و قبول استعفای مدیرعامل
نظارت بر امور جاری و حسابها
تهیه و تنظیم برنامه های شرکت و ارائه آن به مجمع عمومی برای تصویب

در پایان لازم است جهت انتخاب وب سایت مجتمع ثبت شرکت ایلیا سپاس کلیه همکاران ایلیا را از شما دوست ارجمند ابراز نماییم.