• چگونگی ثبت شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی خاص شرکتی ست که موضوعیت فعالیت آنها تجارتی می باشد و سرمایه ی آن تماما توسط موسسین تامین می شود.سرمایه در شرکت سهامی خاص به سهم منقسم می گردد.صاحبان و دارندگان سهام تنها به میزان سرمایه ی خودشان در قبال قروض و بدهی های شرکت مسئول می باشند.کمترین میزان سهامداران سه نفر می باشد.عبارت شرکت سهامی خاص می بایست قبل یا بعد از نام شرکت بطور صریح و روشن قید گردد.

راهنمای سریع ثبت شرکت سهامی خاص

مدارک لازم جهت تاسیس وثبت شرکت سهامی خاص

 • 1.تکمیل و تدوین و امضای دونسخه از اظهارنامه توسط شخص سهامداران
 • 2.امضای دونسخه از صورتجلسه مجمع عمومی موسس توسط شخص سهامداران
 • 3.امضای دو نسخه صورتجلسه هیئت مدیره توسط شخص مدیران
 • 4.تکمیل و امضای تمام صفحات اساسنامه توسط کلیه ی سهامداران
 • 5. کپی شناسنامه کلیه ی سهامداران و بازرسان
 • 6.گواهی بانکی دال بر پرداخت 35%سرمایه که بعد از گرفتن نام از اداره ثبت شرکتها ارائه می گردد.
 • نکته :در صورتی که تمام یا بخشی از سرمایه به شکل آورده غیر نقدی باشد کارشناس رسمی دادگستری ملزم به ارائه ی تقویم می باشد.
 • نکته:اموال غیر منقول نیز بایستی اصل سند مالکیت را بهمراه داشته باشد و تحویل ادراه ثبت شرکتها بدهد.
 • چند نکته که بایستی در هنگام ثبت شرکت سهامی خاص مدنظر قرار گیرد:
 • 1.هیئت رییسهتشکیل شده از یک رییس و دونفر ناظر که می بایست از غیر سهامداران انتخاب گردند و همچنین یک نفر منشی که می شود از خارج از سهامداران انتخاب شود.
 • 2.انتخاب هیئت مدیرهمی بایست از میان سهامداران صورت پذیرد.
 • 3.بازرس ها اعم از اصلی و علی البدل نباید هیچ گونه ارتباط نسبی و سببی با مدیران خاصه مدیر عامل داشته باشند.
 • 4. طول عمر مدیریتی در ثبت شرکت سهامی خاص حداکثر دو سال می باشد و برای بازرسین این بازه به یک سال تنزل می یابد.
 • 5.طی صورتجلسه ی هیئت مدیره می بایست رئیس هیئت مدیره ،نایب رئیس هیئت مدیره ،و همچنین مدیر عامل منتخب گردند. قید حق امضا نیز الزام قانونی دارد.
 • 6.حداقل سرمایه در ثبت شرکتهای سهامی خاص یک میلیون ریال می باشد.که به تعدادی سهام با نام یا بی نام یا باهم و یا سهام ممتاز تقسیم می گردد.
 • 7.حداقل تعداد سهامداران 3نفر می باشند.
 • 8.بعداز نام شرکت حضور عبارت سهامی خاص الزامی می باشد.
 • 9. روزنامه در ثبت شرکت سهامی خاص می بایستی جهت درج آگهی منتخب گردد.

روش ثبت شرکت سهامی خاص در اداره ثبت شرکت ها

1.پنج نام را منتخب می نماییم و به متصدی تعیین نام در اداره ثبت شرکت ها تحویل می دهیم.نام ها ی منتخب باید مقارن باشد با اهداف انقلابی و همچنین نباید در گذشته توسط شخص دیگری به ثبت رسیده باشد و اینکه نباید کلمه ی خارجی باشد و باید دارای ریشه ای کاملا فارسی باشد.متصدی مربوطه بعد از بررسی نام ها ی منتخب گواهی لازم را به انضمام انتخاب یکی از اسامی پیشنهادی صادر می نماید.بعد از پشت سر گذاشتن این مرحله با مراجعت به واحد ارجاع ثبت شرکت ها و همچنین ممیز مربوطه بعد از وارسی اولیه با عنایت به موضوعیت عملکرد شرکت در صورتی که به مجوز نیاز بود از شورای امور صنفی آنرا دریافت نموده و به مراجع مربوطه تحویل می نماییم.

نکته کلیه ی شرکتهای دولتی نیازمند اخذ جواز از امور صنفی مربوط به خود نمی باشند.

نکته کسانی که دارای موافقت اصولی از مراجع دارای صلاحیت می باشند نیازمند اخذ مجوز از مراجع نمی باشند.

2.بعد از دریافت و ارائه مجوز از شورای امور صنفی با دارا بودن شرایط ذکر شده در سطور فوق متصدی ثبت شرکت به این شرط که نقصی در مدارک وجود نداشته باشد،متقاضی ثبت شرکت سهامی خاص را برای پرداخت حق الثبت به حسابداری فرستاده و متصدی حسابداری با عنایت به سرمایه ی شرکت و تعیین کردن مبلغ حق الثبت متقاضی ثبت شرکت سهامی خاص را به بانک ملی ایران راهنمایی می نماید و بعد از پرداخت کردن مبلغ ذکر شده و ارائه رسید پرداخت شده به حسابداری حسابدار اقدام به مهر کردن متن تقاضانامه می نماید.

متصدی مربوطه پیش نویسی را مبنی بر آگهی تاسیس تدوین نموده و دستور ثبت شرکت سهامی خاص را صادر می کند.

بعداز اینکه پیش نویس توسط مسئول اداره امضا شد پرونده به واحد ثبت شرکتها فرستاده می شود.در ثبت شرکتها بعداز انجام پروسه ی احراز هویت توسط مسئول قسمت از متقاضی ثبت دفتر اعم از اصیل یا وکیل امضایی دریافت می گردد.بعداز آن نسخه ای از مدارک شامل اساسنامه ،اظهار نامه ،

و هیئت مدیره می باشد و مهر شده توسط اداره ثبت شرکتهاست به متقاضی ارائه و تحویل داده می شود.پرونده به واحد تایپ داده می شود و بعد از اینکه تایپ شد و به امضا رسید توسط رئیس اداره پرونده به قسمت دبیرخانه داده می شود و متقاضی ثبت شرکت سهامی خاص پرونده را تحویل و یک نسخه از آگهی را که تایپ شده به اداره کل دفتر روابط عمومی و امور بین الملل تحویل داده و بعد از معین ساختن حق الدرج آگهی در روزنامه کثیرالنتشاربه بانک مراجعه کرده و به انضمام فیش پرداختی به دبیرخانه مراجعت نموده در واقع مرحله ایست که آگهی صادر می شود و دونسخه از آگهی تاسیس به متقاضی ثبت شرکت سهامی خاص تحویل می گردد.

یک نسخه به جهت درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به نشانی :ضلع جنوبی پارک شهر خیابان بهشت و دیگری به انضمام فیش پرداختی به جهت ارائه به واحد آگهی ها جهت ثبت در روزنامه کثیرالانتشار داده می شود.

ثبت شرکت سهامی خاص در اینجا به شکل قانونی تاسیس می گردد.

نکته اگر پیش از انتشار روزنامه نیاز مبرمی به آگهی باشد چند نسخه از آگهی را کپی کرده و در زمان تحویل اصل آگهی به روزنامه رسمی ،کپی ها توسط روزنامه رسمی ممهور می گردد که دارای اعتبار می باشد.

ثبت شرکت سهامی خاص

قبل از هراقدامی جهت ثبت موارد وشرایط ثبت شرکت سهامی خاص این قسمت را مطالعه نموده و یا با کارشناسان مجرب ثبت شرکت ایلیا درارتباط باشید.

 • موارد و شرایط ثبت شرکت سهامی خاص

1. کمترین تعداد سهامداران در ثبت شرکت سهامی خاص3 نفر در نظر گرفته شده است .

2. شرایط کمترین میزان در نظر گرفته شده برای سرمایه در ثبت شرکت سهامی خاص ،یک میلیون ریال می باشد.

3. بعد از اینکه کلیه ی مدارک اعم از اظهار نامه ،اساسنامه ،صورتجلسه مجمع عمومی موسس ،صورتجلسه هیات مدیره ،کپی مدارک هویتی سهامداران و بازرسین و در صورت لزوم کسب مجوز برای موضوع شرکت ،جهت کامل کردن برمبنای نمونه ارئه شده ی فرم های ضمیمه شده و ذکر نام شرکت و امضای زیر همه ی ورقه ها اساسنامه و اظهارنامه جهت ثبت شرکت سهامی خاص اقدام می نماییم.

4.هیئت رییسه تشکیل شده که یک نفر رئیس و دو ناظر و یک نفر منشی که از میان سهامداران منتخب می گردند والبته منشی می تواند شخصیتی خارج از سهامداران باشد.واین موضوع در ثبت شرکت سهامی خاص موضوعی ست حائز اهمیت.مجمع عمومی موسس با نظارت هیئت رییسه برگزار می شود و درباره :1. تصویب اساسنامه .2. انتخاب هیئت مدیره .3.انتخاب بازرسان4.انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی تصمیم گیری صورت می گیرد وهیئت رئیسه پایین صورتجلسه ی تصویب شده را امضا می نمایند.

5. موارد کلی شرایط ثبت شرکت سهامی خاص

الف-مدیریت و اداره ی شرکت سهامی خاص از زمان ثبت شرکت سهامی خاصتا زمان انحلال برعهده ی هیئت مدیره ای که از بین سهامداران منتخب می گردند و همه یا بعضی از آنها قابلیت برکناری را دارا می باشند.

ب - شخصیت ها ی حقوقی تنها در صورتی می توانند مدیریت شرکت را بر عهده گیرند که نماینده ای از جانب خود انتخاب نمایند.

ج-اشخاص ذیل تحت هیچ شرایطی نمی توانند بعنوان مدیر انتخاب شوند:

1.ورشکستگان 2.محجورین 3.کسانی که مرتکب جنایت خیانت در امانت شده باشند. 4. کلاهبرداران اختلاس گر

د-زمانی که یک مدیر موقع انتخاب مالک تعداد سهام مورد نیاز تحت عنوان وثیقه نباشد می بایست طی مدت یک ماه تعداد سهام مورد نیاز را به عنوان وثیقه مهیا کرده و به صندوق شرکت سپرده در غیر اینصورت مستعفی محسوب خواهد شد.

ه - مدت زمان مقرر در متن اساسنامه نمی تواند از دو سال فراتر برود.

و - در نخستین جلسه هیئت مدیره یک نفر رئیس و یک نفر نایب رئیس که باید شخص حقیقی باشند منتخب می شوند.زمان ریاست رئیس و نایب رئیس نمی تواند از مدت عضویت آنها در هیئت مدیره تجاوز کند.

ز -وظایف رئیس هیئت مدیره علاوه بر دعوت و مدیریت جلسات شامل دعوت از مجامع می باشد.در صورت نبود رئیس هیات مدیره وظایف برعهده ی نایب رییس می باشد.

ح - تنظیم و تدوین متن صورتجلسه می بایست توسط اکثریت مدیران به امضا برسد.

ط -هیئت مدیره می بایست شخصی حقیقی را به عنوان مدیریت عامل شرکت انتخاب نماید که گستره ی اختیارات و مدت زمان تصدی گری وی و حق الزحمه او را معین می سازد.مدیر عامل حق ندارد در آن واحد رئیس هیئت مدیره باشد .مگر اینکه با مصوب کردن سه چهارم از مبلغ رای های حاضر در مجمع عمومی و هیئت مدیره در هر زمان می تواند شخص مدیر عامل را برکنار نماید.شرایط انتخاب مدیر عامل می بایست با ارسال نسخه ای از صورت جلسه هیئت مدیره به اداره ثبت شرکتها به ثبت برسد و در روزنامه رسمی آگهی گردد.هیچ شخصی این حق را ندارد که در آن واحد مدیریت چند شرکت را دارا باشد.

ی -بدون کسب اجازه از هیئت مدیره ،اعضا این حق را ندارند که در دادوستد هایی که با شرکت یا به حساب شرکت است طرف معامله واقع شوند .در ضمن در شرایطی که هیئت مدیره اجازه را صادر نمایند،بازرس می بایست در جریان واقع گردد.

مدیران یا شخص مدیرعامل شرکت در برابر شرکت و شخصیت های ثالث نسبت به عملکرد خلاف قانون یا متن اساسنامه شرکت یا مصوبات مجمع به شکل منفردا یا متفقا مسئولیت داشته و دادگاه محدوده ی مسئولیت را جهت جبران خسارت معین می سازد.

ک - حق الحضور یعنی اینکه مجمع عمومی می تواند تعیین کند که با عنایت به ساعات حضور اعضایی که غیر موظف محسوب می شوند ،هیئت مدیره مبلغی را به آنها تقدیم نماید.مجمع عمومی با توجه متن اساسنامه می تواند مقرر دارد که نسبت مشخصی از میزان سود سالیانه شرکت به عنوان پاداش اعضای هیئت مدیره لحاظ گردد.

6.شرایط ثبت شرکت سهامی خاص در مجامع

الف-مجمع عمومی عادی ،سالانه یک یا چند تن بازرس را منتخب می نماید تا بنابر قانون به وظایف خود عمل نمایند .انتخاب دوباره بازرسان مانعی نخواهد داشت مجمع عمومی عادی قادر است بازرس یا بازرسان را عزل نماید به این شرط که جانشینی برای آنها انتخاب نماید.ضمنا بر اساس ماده 145 لایحه الحاقی قانون تجارت انتخاب نخستین بازرس توسط مجمع عمومی موسس صورت می گیرد.

ب – شرایط انتخاب بازرسان شرکت می بایست به صورت کتبی انجام پذیرد .ودر یک صورت جلسه به امضای کلیه ی دارندگان سهام برسد.لازم به ذکر است که امضای بازرس ذیل برگه ی صورتجلسه حاکی از پذیرش سمت می باشد.

ج -براساس ماده 146 لایحه الحاقی قانون تجارت شرایط مجمع عمومی عادی می بایست یک یا چند از بازرس علی البدل را منتخب نماید تا در صورت معذوریت یا فوت یا استعفا یا سلب شرایط یا عدم قبول سمت از جانب بازرس یا بازرسان اصلی برای انجام وظایف بازرسی دعوت شوند.

د-اشخاص ذیل صلاحیت قبول سمت بازرسی را دارا نمی باشند:

 • 1.ورشکستگان،محجورین ،کسانی که مرتکب جنایت خیانت در امانت شده باشند. ، کلاهبرداران اختلاس تدلیس
 • 2.مدیران یا شخص مدیرعامل
 • 3.نزدیکان سببی یا نسبی مدیرعامل شرکت یا مدیران اعم از درجه یک ،دو وسه!
 • 4.کسانی که خودشان یا همسرشان از شرکت حقوق دریافت می نمایند.

ه - بازرسان موظف هستند که درباره مسائل ذیل اظهار نظر نظر نمایند:

 • صحت و سقم صورت دارایی
 • صورت حساب دوران عملکرد
 • حساب سود و زیان و ترازنامه ای که مدیران جهت تسلیم به مجمع عمومی مهیا می سازند.
 • صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجامع می گذارند.

بازرسان می بایست مطمئن شوند که حق و حقوق دارندگان سهام در چهارچوب قوانین و اساسنامه می باشد و در شرایطی که مدیران به طور غیر حقیقی اطلاعاتی را در اختیار دارندگان سهام قرار دهند بازرسان موظف می باشند که مجمع عمومی را مطلع سازند.

بازرسان موظف می باشند که با عنایت به موارد مذکور گزارشی جامع درباره اوضاع شرکت به مجمع عمومی عادی تحویل نمایند.چنین گزارشی بایستی اقلا ده روز قبل از تشکیل مجمع به جهت مراجعت صاحبان سهام در مرکزیت شرکت مهیا باشد.در حالتی که با تعدد بازرسان مواجه باشیم،هریک به تنهایی گزارشی را آماده می کنند.

و -بازرسین موظف اند که تخلف اعضا یا مدیران را به اولین مجمع عمومی اطلاع رسانی نمایند و در صورت مشاهده تخلفی در حین بازرسی ضمن اطلاع به اولین مجمع مراتب را به مرجع قضایی دارای صلاحیت اعلام نمایند .در حالتی که مجمع بدون دریافت گزارش بازرس یا بر مبنای گزارش اشخاصی که بعنوان بازرس تعیین شده اند صورت ترازنامه و دارایی و صورت حساب شرکت را تصویب نمایند این تصویب قانونی نیست و فاقد اعتبار می باشد.

ح -در حالتی که انتخاب بازرس توسط مجمع عمومی صورت نپذیرد ویا اینکه بازرسان معین شده به هر علتی نتوانند گزارش را ارائه نمایند،ریاست دادگاه دارای صلاحیت به خواست شخصیت های ذینفع به تعداد مقرر در متن اساسنامه شرکت بازرس یا بازرسان را منتخب می نمایند تا وظایف محوله را تا زمان انتخاب بازرس توسط مجمع عمومی به انجام برسانند.رای دادگاه شکایت پذیر نمی باشد.

مسئولیت جبران خسارات در برابر اشخا ص ثالث به عهده ی بازرسان می باشد.

شرایط معین ساختن میزان حق الزحمه ی بازرس یا بازرسان توسط مجمع عمومی عادی صورت می پذیرد.

ط - در حالتی که هیئت مدیره مجمع عمومی عادی سالانه را در زمان مشخص دعوت ننماید هیئت مدیره و همچنین بازرسان شرکت قادرند در مواقعی به اقتضای شرایط مجمع عمومی عادی را بطور فوق العاده اعلام نمایند.دستور جلسه باید در آگهی قید گردد.

7.شرایط ثبت شرکت سهامی خاص و تعیین هرگونه آگهی درباره ی شرکت در روزنامه کثیرالانتشار و استعلام شرکت توسط مجمع عمومی عادی صورت پذیر است.این وظیفه بعداز تاسیس و ثبت شرکت سهامی خاص به عهده ی مجع عمومی فوق العاده می باشد.

کثیرالانتشار بودن روزنامه از اهمیت والایی برخوردار است.دعوت از دارندگان سهام در این روزنامه صورت می پذیرد.

8.بعد از تاسیس و ثبت شرکت سهامی خاص هیئت مدیره وظیفه دارند که تا سقف یک هفته بعد از ثبت شرکت سهامی خاص به دریافت دفاتر روزنامه و کل در اداره ی ثبت شرکتها مبادرت ورزند.

9.شرکتها برابر قانون مکلف می باشند که یک ماه بعد از تاسیس شرکت سهامی خاص دو درهزار سرمایه ی شرکت را جهت باطل کردن تمبر به اداره مالیات تحویل دهند که در غیر اینصورت مشمول جریمه می شوند.

مراحل ثبت شرکت سهامی خاص

در این بخش توضیحات کوتاه در خصوص مراحل ثبت شرکت سهامی خاص توسط کارگروه ثبت ایلیا ارائه شده است.در صورت نیاز به مشاوره های تخصصی در حوزه مراحل ثبت شرکت با ما در ارتباط باشید.

مدارک ثبت شرکت سهامی خاص

 • 1.تکمیل و تدوین و امضای دونسخه از اظهارنامه توسط شخص سهامداران
 • 2.امضای دونسخه از صورتجلسه مجمع عمومی موسس توسط شخص سهامداران
 • 3.امضای دو نسخه صورتجلسه هیئت مدیره توسط شخص مدیران
 • 4.تکمیل و امضای تمام صفحات اساسنامه توسط کلیه ی سهامداران
 • 5. کپی شناسنامه کلیه ی سهامداران و بازرسان بهمراه کپی برابر اصل کلیه مدارک هویتی
 • 6.گواهی بانک دال بر پرداخت 35%سرمایه که بعد از گرفتن نام از مرجع ثبت شرکتها ارائه می گردد.
روش ثبت شرکت سهامی خاص در اداره ثبت شرکت ها

1.پنج نام را منتخب می نماییم و به متصدی تعیین نام دراداره ثبت شرکتها تحویل می دهیم.نام ها ی منتخب باید مقارن باشد با اهداف انقلابی و همچنین نباید در گذشته توسط شخص دیگری به ثبت رسیده باشد و اینکه نباید کلمه ی خارجی باشد و باید دارای ریشه ای کاملا فارسی باشد.متصدی مربوطه بعد از بررسی نام ها ی منتخب گواهی لازم را به انضمام انتخاب یکی از اسامی پیشنهادی صادر می نماید.بعد از پشت سر گذاشتن این مرحله با مراجعت به واحد ارجاع ثبت شرکت ها و همچنین ممیز مربوطه بعد از وارسی اولیه با عنایت به موضوعیت عملکرد شرکت در صورتی که به مجوز نیاز بود از شورای امور صنفی آنرا دریافت نموده و به مراجع مربوطه تحویل می نماییم.

نکته کلیه ی شرکتهای دولتی نیازمند اخذ جواز از امور صنفی مربوط به خود نمی باشند.

نکته کسانی که دارای موافقت اصولی از مراجع دارای صلاحیت می باشند نیازمند اخذ مجوز از مراجع نمی باشند.

2.بعد از دریافت و ارائه مجوز از شورای امور صنفی با دارا بودن شرایط ذکر شده در سطور فوق متصدی ثبت شرکتها به این شرط که نقصی در مدارک وجود نداشته باشد،متقاضی ثبت شرکت سهامی خاص را برای پرداخت حق الثبت به حسابداری فرستاده و متصدی حسابداری با عنایت به سرمایه ی شرکت و تعیین کردن مبلغ حق الثبت متقاضی ثبت شرکت سهامی خاص را به بانک ملی ایران راهنمایی می نماید و بعد از پرداخت کردن مبلغ ذکر شده و ارائه رسید پرداخت شده به حسابداری حسابدار اقدام به مهر کردن متن تقاضانامه می نماید.

متصدی مربوطه پیش نویسی را مبنی بر آگهی ت��سیس تدوین نموده و دستور ثبت شرکت سهامی خاص را صادر می کند.

بعداز اینکه پیش نویس توسط مسئول اداره امضا شد پرونده به واحد ثبت شرکتها فرستاده می شود.در ثبت شرکتها بعداز انجام پروسه ی احراز هویت توسط مسئول قسمت از متقاضی ثبت دفتر اعم از اصیل یا وکیل امضایی دریافت می گردد.بعداز آن نسخه ای از مدارک شامل اساسنامه ،اظهار نامه ،صورتجلسه موسس و هیئت مدیره می باشد و مهر شده توسط توسط اداره ثبت شرکتهاست به متقاضی ارائه و تحویل داده می شود.پرونده به واحد تایپ داده می شود و بعد از اینکه تایپ شد و به امضا رسید توسط رئیس اداره پرونده به قسمت دبیرخانه داده می شود و متقاضی ثبت شرکت سهامی خاص پرونده را تحویل و یک نسخه از آگهی را که تایپ شده به اداره کل دفتر روابط عمومی و امور بین الملل تحویل داده و بعد از معین ساختن حق الدرج آگهی در روزنامه کثیرالنتشاربه بانک مراجعه کرده و به انضمام فیش پرداختی به دبیرخانه مراجعت نموده در واقع مرحله ایست که آگهی صادر می شود و دونسخه از آگهی تاسیس به متقاضی ثبت شرکت سهامی خاص تحویل می گردد.

یک نسخه به جهت درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به نشانی :ضلع جنوبی پارک شهر خیابان بهشت و دیگری به انضمام فیش پرداختی به جهت ارائه به واحد آگهی ها جهت ثبت در روزنامه کثیرالانتشار داده می شود.

ثبت شرکت سهامی خاص در اینجا به شکل قانونی تاسیس می گردد.

نکته اگر پیش از انتشار روزنامه نیاز مبرمی به آگهی باشد چند نسخه از آگهی را کپی کرده و در زمان تحویل اصل آگهی به روزنامه رسمی ،کپی ها توسط روزنامه رسمی ممهور می گردد که دارای اعتبار می باشد.

تفاوت و تشابه شرکتهای خاص و با مسئولیت محدود

1.تعداد شرکا در شرکت با مسئولیت محدود اقلا 2نفر می باشد و در ثبت شرکتهای سهامی خاص اقلا 3 نفر می باشد.

2.اقل سرمایه در ثبت شرکتهای سهامی خاص و شرکتهای با مسئولیت محدود یک میلیون ریال می باشد.

3. در ثبت شرکتهای سهامی خاص می بایست 35%سرمایه واریز به بانک شود گواهی بانکی دال بر انجام این امر ارائه گردد.35%مابقی در تعهد سهامداران می باشد.اما در شرکتهای با مسئولیت محدود کل سرمایه تحویل مدیر عامل داده می شود و اقرار مدیر عامل مبنی بر دریافت سرمایه کفایت می کند.

4.انتخاب بازرس اصلی و علی البدل در ثبت شرکت سهامی خاص کاملا اجباری می باشد در حالیکه در شرکتهای با مسئولیت محدود این امری ست اختیاری.

5.طول دوران مدیریتی در شرکتهای سهامی خاص 2سال و برای شرکت با مسئولیت محدود ،نامحدود در نظر گرفته شده است.البته شرکا در شرکتهای با مسئولیت محدود می توانند سقفی را برای آن در نظر بگیرند.

6.انتخاب روزنامه کثیرالانتشار همچون انتخاب بازرس در شرکتهای سهامی خاص الزامی ودر شرکتهای با مسئولیت محدود اختیاری می باشد.

7.شرایط احراز حد نصاب در مجامع عمومی در شرکت سهامی خاص آسان تر از شرکت های با مسئولیت محدود می باشد.

8.مجامع در شرکتهای سهامی خاص با نظارت هیئت رییسه برگزار می شود و در شرکتهای با مسئولیت محدود که شرکا بیش از 12نفر باشند تحت نظارت هیئت نظار برگزار و تشکیل می گردد.

9.افزایش سرمایه در ثبت شرکتهای سهامی خاص و با مسئولیت محدود کاملا اختیاری می باشد.

10.سرمایه در شرکتهای با مسئولیت محدود به سهام یا قطعات سهام تبدیل نمی شود اما در شرکتهای سهامی خاص به ورقه های سهام منقسم میگردد.مسئولیت سهامداران و شرکا در برابرقروض و بدهی های شرکت محدود به میزان سرمایه و یهم الشرکه هایشان می باشد.

11.مدیران در شرکتهای سهامی خاص می بایست الزاما از سهامداران باشند یا اینکه تعداد سهامی که به شکل وثیقه در متن اساسنامه تعیین کرده اند را به صندوق شرکت بسپارند.در حالیکه در شرکتهای با مسئولیت محدود مدیران به شکل موظف یا غیر موظف ،برای مدت زمانی محدود یا نامحدود،از شرکا یا خارج از شرکا منتخب می گردند.

12.در شرکتهای سهامی خاص تعداد سهام معرف میزان سود می باشد.در شرکتهای با مسئولیت محدود نیز به نسبت سهم الشرکه ،سود منقسم میگردد. ثبت شرکت سهامی خاص.

13.در شرکت سهامی خاص حق رای با توجه به تعداد سهام ها صورت می پذیرد و در شرکت های با مسئولیت محدود با عنایت به میزان سرمایه.

14.آورده های غیر نقدی در شرکت با مسئولیت محدود توسط خود اشخاص شرکا و در ثبت شرکت سهامی خاص توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت می گیرد.

15.مدارک تاسیس در ثبت شرکت سهامی خاص:

 • اظهارنامه دونسخه
 • اساسنامه دو نسخه
 • گواهی بانکی دال بر واریز 35% سرمایه
 • کپی شناسنامه سهامداران و بارسان
 • صورتجلسه مجمع عمومی موسس و هیان مدیره

مدارک تاسیس در شرکت با مسئولیت محدود:

 • تقاضانامه دونسخه
 • شرکت نامه دونسخه
 • اساسنامه دونسخه
 • کپی شناسنامه شرکا
 • صورتجلسه مجمع عمومی موسس و هیئت میره

16.جهت کسب اطلاعات بیشتر با موسسه حقوقی ایلیا با برند تجاری مجتمع ثبت شرکت و برند تماس حاصل نمایید.

ارکان تصمیم گیرنده در شرکت های سهامی خاص

اساسی ترین رکن ثبت شرکت سهامی خاص متن اساسنامه می باشد.در حقیقت مرز ارتباطات و منقسم کردن میزان منفعتها و ضررها و شیوه ی مدیریت شرکت توسط متن اساسنامه مشخص می گردد.اساسنامه دستخوش تصمیمات موسسین و دارندگان اکثریت سرمایه است.به جهت اهمیت آن مقررات مواردی در خود جای می دهد که رعایت آنها الزام قانونی دارد.به بیان ساده تر اساسنامه در شکل گیری انواع شرکتهای سهامی خاص نقشی عمده را ایفا می نماید.درحقیقت ثبت شرکت سهامی خاص منوط به تدوین و تنظیم اساسنامه می باشد.

اساسنامه در هنگام ثبت شرکت سهامی خاص می بایست به امضای کلیه ی سهامداران برسد.امضای اساسنامه برابر است با قبول و پذیرش متن اساسنامه.متن اساسنامه با پذیرش سمت ها از سمت مدیران و بازرسان شرکت،به ایجاد شخصیت حقوقی مبادرت می نماید.بنابراین اساسنامه مهمترین ایفای کننده ی نقش حاکم بر شرکتهای سهامی خاص می باشد.

مجمع عمومی متشکل است از جمعی از صاحبان سهام .ضوابط مرتبط با حضور چند تن از سهامداران جهت شکل گرفتن مجمع عمومی و آرا مورد نیاز برای تصمیم گیری در متن اساسنامه تعیین می گردد.مگر اینکه قانون اتفاق دیگری متصور شده باشد.

سوال اینجاست که اگر حد نصاب تعیین شده در شکل گیری جلسات مجمع از حداقل تعیین شده در متن قانون کمتر باشد و یا تصمیمات گرفته شده با قوانین سازگاری نداشته باشد ،چه باید کرد؟آیا تنها تقاضا باطل شدن تصمیم گیری ها کفایت می کند یا اینکه علاوه بر باطل شدن تصمیم ها ابطال قسمت اساسنامه که موید این امر است نیز ضرورت دارد؟

اینطور به نظر می رسد که می بایست به مجزا نمودن قائل بود.همانطور که در اساسنامه ضوابطی مغایر با قوانین - حداقل از منظر حد نصاب تشکیل جلسات - تصویب شده باشد علاوه بر ابطال تصمیم های گرفته شده باطل شدن اساسنامه نیز ضرورت دارد.حتی اگر تنها باطل شدن تصمیمات خارج از چهارچوب قانون خواسته شود و با نقشی که اساسنامه ایفا می کند مغایرتی نداشته باشد.

بنابراین با باطل شدن اساسنامه یا مجمع عمومی فوق العاده برای تغییر اساسنامه دعوت صورت می گیرد و یا اینکه شرکت مجبور است برمبنای قوانین تصمیم بگیرد.ولی اگر اساسنامه با قانون مطابقت داشت مجامع خلاف تصویب ها ی اساسنامه و قانون گرفتن تصمیم ها بنمایند تنها تصمیمات گرفته شده می بایست در محاکم عمومی باطل شود.

انحلال شرکت سهامی خاص

واژه ی انحلال واژه ای ست نسبتا پرکاربرد که بعنوان پایانی برای عمر شرکت تجاری در نظرگرفته می شود.انحلال امکان دارد که به معنای تصفیه به کار رود .حال آنکه انحلال پیش از تصفیه انجام می پذیرد.در مرحله ی انحلال تصمیم به پایان عملکرد شرکت گرفته می شود اما در زمان تصفیه شرکت به سمت پایان عمر شخصیت حقوقی در حرکت می باشد.

در این مرحله اموال و دارایی های شرکت گردآوری و به فروش می رسد.اینجاست که که تعهدات و قروض شرکت ادا می شود و در حالت وجود سرمایه ی بیش از موجودی، بین شرکا برمبنای اساسنامه منقسم می گردد.

 • از اینکه سایت مجموعه ثبت شرکت ایلیا را جهت مطالعه خود انتخاب نمودید سپاس گذار هستیم.