جهت شروع ثبت و مشاوره رایگان فرم زیر را تکمیل نمایید

هر ساعتی در روز کنار شما هستیم

با کارشناسان ما مستقیم در تماس باشید
در ساعات کاری پاسخگوی تلفنی شما هستیم . بعداز تایم کاری لطفا واتس اپ پیام ارسال کنید

نمونه قرارداد صلح نامه اموال غیر منقول

نمونه صلح نامه

به جهت قرارداد صلح نامه اموال غیر منقول مجتمع ثبتی ایلیا راهنمای قانونی شما عزیزان در این مسیر می باشد. تنها نیاز است چند دقیقه کوتاه از زمان خود را به مطالعه مطلب زیر اختصاص دهید تا راهنمای مناسب و سریع شما باشد.

قرارداد صلح نامه اموال غیر منقول

مصالح : ………………………….. فرزند ……………… به شماره ملی …………… ساکن : …………………………………………………….

متصالح : ……………………….. فرزند ………………. به شماره ملی …………….. ساکن : ……………………………………………………

مورد مصالحه : شش دانگ یکباب باغ به مساحت ………….. متر مربع………….. متر مربع واقع در شهر ……. اراضی……………. بخش……….. به مشخصات……………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… متعلق به مصالح آقای …………………………..، با جمیع توابع شرعیه ولو احق عرفیه آن بدون استثناء اعم از زمین و اشجار و حق آب اعم از چشمه و غیره و سایر حقوق مترتبه و متصوره بر آن من جمله حق عبور و حق غرس و غیره .

مال الصلح : مبلغ ……………… ریال وجه رایج که تماما و نقدا فی المجلس تسلیم مصالح گردید باقراره .

سایر شرائط :

اولا کلیه شرائط صحت اعم از قبض و اقباض و اجرای صیغه به اظهار و غیره عملی گردیده و به سائقه احتیاط کافه خیارات خصوصا خیار غبن ولو فاحش از طرفین اسقاط شده است .

ثانیا به اقرار مصالح، مورد صلح و منافعش قبلا به کسی واگذار نشده و تماما شش دانگ اصل و فرع و منافع در مالکیت بلامعارض مصالح قرار دارد .

ثالثا متصالح با رویت ، وقوف کامل از محل وقوع ، حدود و مشخصات ، قبول صلح نمود و اقرار به تصرف و مورد مصالحه را قبض نمود.

رابعا مصالح متعهد گردید ترتیبات لازمه را جهت ثبت این صلح نامه در دفترخانه اسناد رسمی شماره …… واقع در …….. خیابان …………………… ظرف مدت …… روز از تاریخ امضای قرارداد معمول دارد ، به هر روی مفاد این صلح نامه الی الابد معتبر ، نافذ و قابل اجرا و استناد است .

دانلود فایل ورد نمونه قرارداد صلح نامه اموال غیر منقول دانلود فایل ورد نمونه قرارداد صلح نامه اموال غیر منقول
نمونه قرارداد صلح نامه اموال منقول به همراه فایل pdf و ورد رایگان
نمونه قرارداد صلح نامه اموال منقول به همراه فایل pdf و ورد رایگان

نمونه قرارداد صلح نامه اموال منقول

طرفین قرارداد: قرارداد حاضر در تاریخ……………..اصالتا/ وکالتا/ فضولتا/ نیابتا/ ولایتا/ قیمومتا فی ما‌بین؛

“آقا/خانم …….”به شماره شناسنامه ………..، کد ملی …………، صادره از ……،تلفن ثابت ……….،تلفن همراه …………..، به آدرس  …………………………………………

که ازین پس « مصالح » نامیده خواهد شد و

“آقا/خانم …….”به شماره شناسنامه ………..، کد ملی …………، صادره از ……،تلفن ثابت ……….،تلفن همراه …………..، به آدرس ……………………………………………

که ازین پس « متصالح » نامیده خواهد شد، به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد می­گردد و طرفین ملزم و متعهد به اجرای مواد و اصول آن می­باشند.

مورد مصالحه : کلیه حقوق عینی ، حقیقی ، واقعی ، فرضی ، تصوری و احتمالی مصالح نسبت به حق کسب ، پیشه یا تجارت و سر قفلی در شش دانگ یک باب مغازه جدید الاحداث جز ساختمان پلاک               فرعی از          اصلی واقع در اراضی                بخش              ثبتی تهران محدوده و مورد ثبت سند مالکیت شماره              مورخ                          صفحه             جلد        صادره به نام مصالح با قید اینکه سند اجاره آن مغازه به نام متصالح بین طرفین در همین تاریخ و در این دفتر خانه ذیل ثبت شماره                 تنظیم و امضا گردیده است به نحوی که پس از این، دیگر هیچ گونه حقی از حقوق مزبوره ، ناشی از حق کسب و پیشه و مغازه فوق الذکر برای مصالح باقی نمانده و همه آن حقوق در مورد مصالحه متعلق به متصالح است که متصالح اقرار به تصرف کرده .

مال الصلح : مبلغ                      ریال رایج که تماماً و نقداً تسلیم مصالح گردیده با قراره .

کلیه شرایط صحت صلح قطعی اعم از قبض و اقباض و صیغه به اظهار و غیره اجرا شده و به سائقه احتیاط کافه خیارات خصوصاً خیار غبن هرچند فاحش از طرفین اسقاط گردیده

تذکریه :

۱- متصالح با عنایت به سند اجاره شماره               مورخ             تنظیمی این دفتر خانه حقوق ناشیه از حق انتقال یا منتج به انتقال حق کسب و پیشه یا تجارت و سرقفلی مورد اجاره آن سند را به هیچ صورت ولو به عنوان نمایندگی ، وکالت ، صلح حقوق و غیره مشاعاً یا مفروزاً ، جزئاً یا یا کلا ندارد .

۲- تعهدات متصالح به عنوان مستاجر درباره روابط موجر و مستاجر نسبت به مغازه مزبور طبق سند اجاره فوق الذکر است .

ضمان درک از حال الی ده ۱۰ سال شمسی بعهده مصالح است .

حل اختلاف:

در صورت بروز اختلاف در مفاد قرارداد یا اختلاف در تفسیر یا تعبیر متن آن موضوع ابتدا از طریق مذاکره فی مابین و درصورت عدم وصول به نتیجه، از طریق داور موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان قابل حل است و رأی داور قطعی و لازم الاجراست.

تبصره: در هر مورد لازم است تا داور با امضای خود، نسبت به قبول داوری اعلام آمادگی نماید. در صورت عدم قبولی داور، حل اختلاف از طریق داور مرضی الطرفین خواهد بود.

امضای طرفین/ تاریخ:

این قرارداد ………….. صفحه ای مشتمـل بر ……… ماده در تاریخ …………. در تهران تنظیم و امضا گردید که دارای …………….. نسخه با اعتبار واحد است و طرفین در کمال صحت و سلامت عقل با اطلاع کامل از مفاد آن مبادرت به امضاء و انعقاد آن نمودند. این قرارداد لازم‌الاجرا و لازم الاتباع بوده و از هر حیث برای طرفین قطعی تلقی می‌گردد.

امضای طرف اول                                                                           امضای طرف دوم

امضای شاهد اول                                                                       امضای شاهد دوم

دانلود فایل ورد نمونه قرارد صلح نامه اموال منقول دانلود فایل PDF نمونه قرارد صلح نامه اموال منقول

نمونه صلح نامه غیر منقول

مصالح :  خانم/آقای …….. به شماره شناسنامه …… صادره از…… به کدملی ………. به نشانی ………..
متصالح : خانم/آقای …….. به شماره شناسنامه …… صادره از …… به کدملی ………. به نشانی ……….

مورد صلح : کلیه حقوق راجع به شش دانگ ملکیت و عرصه و اعیان به انضمام  حق کسب، پیشه یا تجارت و سرقفلی یک واحد تجاری (مغازه) به پلاک ثبتی …………………… واقع در …………………. با تمامی توابع و ملحقات و آنچه که در سند مالکیت آمده اعم از پارکینگ و انباری و نیز انشعابات آب و برق و گاز و تلفن منصوب در آن که متعاقب تنظیم این صلحنامه و در خصوص واگذاری کلیه حقوق ناشی از مالکیت مورد صلح موصوف، سند انتقال قطعی تنظیم نماید. با این صلحنامه دیگر مصالح نسبت به مالکیت واحد تجاری مذکور ادعایی نخواهد داشت.

مبلغ قرارداد: مبلغ ……………. ریال وجه رایج که تماماً نقداً بنا به اقرار به مصالح تسلیم و تادیه گردیده.

شرایط قرارداد صلح

الف) مصالح به موجب این صلحنامه کلیه حقوق ناشی از مالکیت خود را به طرف دیگر صلح نموده و هیچ گونه ادعایی در این خصوص نخواهد داشت.

ب) هیچ گونه اختیار فسخ در این معامله درج نشده و طرفین جز با اقاله حق بر هم زدن معامله را ندارند.
ج) متصالح  هر زمان که تقاضا نماید مصالح  باید مورد صلح و متعلق حق دیگری را تحویل مالک این صلح نامه بدهد.در غیر اینصورت طرف مقابل (متصالح) حق هر نوع شکایت را خواهد داشت.
د) پرداخت هزینه های انتقال اعم از هزینه فک رهن و مالیات به نقل و انتقال و عوارض شهرداری و هزینه ثبت به عهده خود انتقال گیرنده است.

این قرارداد فی مابین مصالح و متصالح در کمال صحت عقل و سلامت و اراده و بدون اجبار و اکراه تنظیم گردید.
کلیه معاملات و قراردادهای مغایر با متن این صلح نامه بین مصالح با افراد دیگر باطل و بی اعتبار بوده و فاقد اثر است. مصالح تعهد نموده و اقرار می نماید که هیچ گونه معامله و عقد تملیکی مفاد این صلح نامه منعقد ننموده است. و در صورت وجود هر گونه عقد قبل یا بعد از این قرارداد عقد مذکور بی اعتبار است.

امضا صلح کننده:

امضا صلح گیرنده:

امضا شاهد:

دانلود فایل ورد نمونه صلح نامه غیر منقول دانلود فایل PDF نمونه صلح نامه غیر منقول

نمونه صلح نامه منزل مسکونی

نمونه قرارداد صلح نامه ملکی

۱- مصالح : آقای / خانم …………………………… فرزند ……………… به شماره شناسنامه / اقتصادی / ثبت ………… صادره از ……………. متولد سال ……………… دارای کدملی ……………   ساکن …………………………………………………………………………..  کد پستی ……………………….. تلفن ……………………………….. اصالتاً از طرف خودیا ولایتاً / قیمومتاً / وصایتاً / وکالتاً / به نمایندگی و امضاء مجاز / از طرف …………………….. به موجب ……………………….. و با اختیارات تام نسبت به انجام مورد معامله.

۲- متصالح : آقای / خانم ………………………….. فرزند ……………… به شماره شناسنامه / اقتصادی / ثبت ………… صادره از ……………. متولد سال ……………… دارای کدملی ……………   ساکن …………………………………………………………………………..  کد پستی ……………………  تلفن ……………………………….. اصالتاً از طرف خود یا ولایتاً / قیمومتاً / وصایتاً / وکالتاً / به نمایندگی و امضاء مجاز / از طرف …………………… به موجب ……………………….. و با اختیارات تام نسبت به انجام مورد معامله.

مورد صلح و حدود آن :کلیه حقوق  عینیه و فرضیه و متصوره مصالح در ….. دانگ پلاک ……………. با مشخصات فوق الذکر  با قدرالسهم از عرصه مشاعات و مشترکات  طبق  قانون  تملک آپارتمانها و آئین نامه اجرایی آن  که متصالح با اطلاع  کامل از کمیت  و کیفیت  و محل  وقوع  مورد صلح اقدام به قبول مورد صلح نمود.

مصالح متعهد گردید مورد صلح  هرگونه بدهی  بابت  شارژ ساختمان به ادارات آب  و برق  و گاز و غیره تا تاریخ تحریر  این سند داشته باشد شخصا” پرداخت نماید. همچنین متصالح متعهد گردید تا چنانچه مورد صلح  با شرایط این  سند به  تملیک کامل  نامبرده درآمد کلیه دیون  مالیاتها  بدهی  و عوارض مورد صلح  را به هریک از ادارات دولتی تحت هر عنوان پرداخت  نماید. درغیر این صورت پرداخت کلیه  وجوه  فوق  برعهده  مصالح  می باشد.

مال الصلح :یک  سیر نبات  بانضمام  مبلغ یک  هزار ریال  وجه رایج  که تمام آن  باقراره تسلیم مصالح شده است.

اسقاط کافه خیارات خصوصا” خیار غبن  و غبن  فاحش از طرفین بعمل آمد و متصالح با وقوف کامل از موقعیت مورد صلح  قبول  مصالحه نمود و ضمن العقدبین طرفین شروط ذیل  الذکر مقرر گردید

منافع  موردصلح  مادام الحیات  مصالح برای  وی  برقرار گردید و مقرر گردید مادام العمر از منافع مورد صلح استیفاء نماید. بدیهی است  که پس ازفوت مصالح  منافع  موصوف  درمالکیت   متصالح مستقر می گردد. بدیهی  است  در اجرای  این  شرط ملک  درتصرف  مادام  الحیوه مصالح  باقی  خواهد ماند. متصالح عدم  مغایرت  مفاد گواهیهای  مستند این  سند را با وضعیت موجود درمورد صلح اعلام  و با مسئولیت خود اقدام به قبول  مورد صلح   نمود. همچنین با آگاهی کامل مصالح حق فسخ عقد صلح را از خود به صورت کامل سلب و ساقط نمودند.

دانلود فایل ورد نمونه قرارداد صلح نامه ملکی دانلود فایل PDF نمونه قرارداد صلح نامه ملکی

نمونه قرارداد صلح شش دانگ یک باب حجره تجاری

مصالح

خانم……………..فرزند……..شماره شناسنامه……………صادره از……………متولد…………..به نشانی…………با وکالت آقای………….فرزند………..شماره شناسنامه…………..صادره از……………..متولد……………به نشانی……….

متصالح​

شرکت……….شماره ثبت…………..مقیم:………………..با امضای آقایان……….

تمامی شش دانگ یک باب حجره تجاری در همکف به مساحت……….متر مربع و زیرزمین………….متر مربع با کاربری از پارکینگ و نیم طبقه …………متر مربع با کاربری تجاری دارای پلاک ثبتی……..فرعی از اصلی واقع در اراضی بخش…….نشانی ملک……………با مشخصات مندرج در ورقه مالکیت شماره………..مطابق با سند قطعی غیر منقول شماره…………..مورخ…………….دفتر خانه…………با جمیع توابع و نواحق عرفیه آن بدون استثناء عرصتاً و اعیاناً به انضمام اشتراک برق شماره……………آب شماره………..و گاز شهری……………و خط تلفن دایر به شماره…………….وسایر موارد.

ماده دو: مال الصلح

مبلغ…………ریال معادل…………..تومان وجه رایج کشور که مورد تراضی و توافق طرفین قرار گرفت وبه صورت زیر از سوی متصالح به مصالح پرداخت می گردد.

1. مبلغ …………..ریال معادل………تومان معادل……….% درصد بهاء مورد معامله همزمان با امضاء قرارداد نقدا به موجب چک شماره……….مورخ…….عهده………….متصالح امور مالی در وجه صمالح پرداخت گردید و وکیل مرقوم اقرار به دریافت آن نمودند.

2. مبلغ……….ریال معادل…………….تومان معادل ………..درصد بهاء مورد صلح پس از تحویل مورد صلح و پس از ارائه وکالت نامه رسمی معتبر دایر برفروش قطعی و اخذ ثمن معالمه به فروشنده یا وکیل وی به خریدار پرداخت می گردد.

3. مبلغ…………..ریال معادل……….تومان باقمیانده بهاء مورد معامله در تاریخ………..همزمان با امضاء سند انتقال قطعی و رسمی ملک در دفترخانه اسناد رسمی………در وجه فروشندگان پرداخت می گردد.

نام و امضاء

ماده3. شروط

1. مصالح متعهد و ملتزم گردیدند در تاریخ…………ملک مورد صلح را به صورت تخلیه کامل تحویل نماینده متصالح دهند.

2. مصالح متعهد و ملتزم گردیدمد حداکثر تا تاریخ……..در دفتر اسناد رسمی شماره……………واقع در………..حضور یافته و ضمن انجام کلیه تعهدات و شرایط مندرج در این قرارداد سند رسمی انتقال مورد صلح را به صورت قطعی به نام متصالح امضاء نمایند.

3. چنانچه مصالح در تاریخ مقرر در بند یک، مورد صلح را تحویل متصالح ندهند و در تاریخ مقرر در بند دو در دفترخانه ذیربط حضور پیدا نکنند ویا از امضای سند انتقال خودداری نمایند متصالح حق دارد ازطریق قانونی الزام نامبردگان به حضور در دفتر خانه و تنظیم وامضای سند انتقال مودر معامله را بخواهد ومصالح نیز ضمن عقد صلح موضوع این قرارداد متعهد گردیدند از بابت هر روز تاخیر در انجام هریک از تعهدات مندرج در بند یک ودو روازنه………ریال به عنوان خسارت تاخیر به متصالح پرداخت نمایند.

4. مصالح مکلف است قبل از تاریخ تنظیم سند رسمی، کلیه اسناد و مدارک لازم اعم از مفاصاحساب های مالیاتی نقل و انتقال، عوارض نوسازی، گواهی پایان ساختمان( به تاریخ روز)و غیره را تهیه وبه دفترخانه تسلیم نماید به طوری که در روز معین هیچ گونه مانعی برای تنظیم سند موجود نباشد حضور مصالح بدون همراه داشتن اسناد و مدارک لازم ویا فراهم ننمودن مقدمات تنظیم سند انتقال از طرف مصالح، در حکم عدم حضور است.

5. کلیه هزینه های مربوط به نقل و انتقال ملک، اعم از مالیات و عوارض و غیره به عهده مصالح است و فقط حق الثبت و حق التحریر ثبت انتقال بالمنافصه از سوی طرفین پرداخت می شود و همچنین مراجعه به ادارات ذیربط و انجام کلیه تشریفات ثبت ملک به عهده مصالح می باشد.

6. مصالح و وکیل وی ضمن اقرار و اعتراف صریح به این موضوع که هیچ شخصی اعم از حقیقی وحقوقی نسبت به عرصه و اعیان و متعلقات مورد معامله حقی نداشته و قبلا نیز منافع آن به غیرواگذار نگردیده و تماماً متعلق به مصالح می باشد. متعهد و ملتزم گردیدند چنانچه درهر زمان، هر شخص اعم از حقیقی وحقوقی نسبت به مورد معامله ادعایی بنماید و کشف فسادی در مورد معامله بشود ویا مورد مستحق للغیر درآید مسئولیت آن از هر جهت وبابت به عهده مصالح بوده وباید خسارت و ضرر وارده را به سبب ادعای اشخاص ثالث، جبران نمایند وبا تاکید مجدد موارد فوق مورد معامله را به متصالح قطعا واگذار نمودند. همچنین مصالح متعهد گردیدند چنانچه در هر زمان، به علت وجود هر مشکلی در انتقال اسناد رسمی که منتسب به مصالح باشد و متصالح تصمیم به فسخ معامله بگیرد، مصالح و وکیل وی پیش پرداخت را به علاوه……………% به عنوان خسارت به متصالح پرداخت نمایند.

آقایان……………..و………با امضای این قرارداد متضامناً با……….کلیه تعهدات مندرج در این قرارداد را در قبال متصالح تعهدات مندرج در این قرارداد را در قبال متصالح تعهد و تضمین می نمایند و چنانچه به هر علت و جهتی در وقت مقرر در این قرارداد ثبت سند رسمی انتقال به نام متصالح انجام نشود متصالح حق دارد با اخطار یک ماهه به هر یک از ضامنین فوق مراجعه و خسارات خود به هر مبلغ و میزان به نسبت مبالغ دریافتی نامبردگان را وصول و استیفاء نماید.

7. مصالح اقرار نمود که مورد معامله مشمول مصادره اموال نبوده و در توقیف هیچ شخصی نمی باشد و نامبرده نیز ممنوع المعامله نیست.

9. مصالح مکلف اند زمان تحویل مورد معالمه ویا انتقال آن در دفتر خانه مفاضا حساب های لازم را از شرکت های آب، برق ، گاز شهری و تلفن به خریدار ارائه نمایند در غیر این صورت مبلغ……………..ریال از بهای مورد معامله تا وصول قبض بعدی نزد متصالح باقی خواهد ماند و در صورتی که ملک تابه قانون تملک آپارتمان ها باشد فروشندگان موظف اند با هیئت مدیره ساختمان یا مدیر مجتمع تسویه حساب کامل نموده و قبوض مثبته را نیز ارائه دهند. همچنین سایر تعهدات و دیون متعلقه تا روز تخلیه و تحویل به عهده مصالح می باشد.

10. نظر به این که صحت انجام معامله در گرو عدم وقوع ملک در طرح های مترو شهرداری می باشد لذا در صورت محرز شدن وقوع ملک در طرح های شهرداری (عقب نشینی و اصلاحی، اجرای یا فضای سبز و…..) متصالح حق فسخ قرارداد را دارد. در صورتی که خریدار از حق فسخ خود استفاده ننماید، مراتب را با ارسال اخطار به نشانی مصالح اعلام می نماید و مصالح متعهد گردیدند حداکثر ظرف ………هفته نسبت به استرداد مال الصلح دریافتی از متصالح اقدام نمایند مصالح حق هرگونه اعتراض و ادعایی را از خود سلب و ساقط نمودند.

11. طرفین متعهد و ملتزم گردیدند نسبت به انجام کلیه تعهدات خود به شرح این قرارداد و حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظیم و ثبت سند مورد معامله اقدام نمایند. این قرارداد با قصد ورضای طرفین وبا شرایط صحت انجام معامله ودر کمال صحت و سلامت واراده طرفین وبا شرایط صحت انجام معامله و در کمال صحت و سلامت و اراده طرفین منعقد گردید و دارای جنبه نقل و انتقال قطعی بوده و نسبت به ورثه و قائم مقام قانونی مصالح لازم الاجرا می باشد.

ماده چهار.

این صلح نامه به تاریخ…………ودر شهر…………در………..نسخه تنظیم و امضاء وبین طرفین مبادله گردید وهر همه نسخ در حکم واحد می باشند.

امضاء و مهر مصالح امضاء و مهر متصالح

امضا ضامن

نمونه قرارداد صلح قطعی ملک

ماده 1- طرفین :

مصالح سرکار خانم …………. فرزند …………. به شماره شناسنامه …………. صادره از …………. متولد …………. به شماره ملی …………. و به نشانی ………….

متصالح آقا/خانم …………. فرزند …………. .به شماره شناسنامه …………. صادره از…………. متولد…………. به شماره ملی …………. .به نشانی ………….

ماده 2- مورد مصالحه، حدود و محل آن : 

1-  شش دانگ یک واحد آپارتمان مسکونی در طبقه دوم  واقع در …………. به شماره قطعه…………. تفکیکی به مساحت ………….  مترمربع دارای پلاک ثبتی و مفروز و مجزی از شماره …………. شماره فرعی …………. از اصلی …………. با جمیع توابع عرفی و قانونی آن « به شرح سند مالکیت » مورد ثبت واقع شده به شماره …………. در یک جلد سند مالکیت قطعی به  شماره …………. در دفترخانه اسناد رسمی شماره …………. واقع در …………. به تاریخ …………. که به صورت قطعی به نام مصالح انتقال یافته و ملک به نشانی …………. می باشد .

ماده 3- عدم ممنوع المعامله بودن

به اظهار متصالح و  متصالحین جزء اشخاص ممنوع ‌المعامله نبوده و نمی‌باشند و هرگونه مسؤلیت ناشی از اظهارات خود را شخصاً بر عهده گرفتند .

ماده 4- رفع اشتباه قلمی 

مصالح ضمن این سند متصالحین را نماینده خود قرار داد که در صورت بروز هرگونه اشتباه قلمی در تنظیم سند در دفترخانه اسناد رسمی شماره …………. حاضر و سند صلح منعقده را ، اصلاح و بدون اختیار در تغییر مندرجات و مفاد و به طور کلی بدون دخالت در ارکان و ماهیت سند اصلاحی تنظیم و امضاء نماید .

ماده 5- وجه المصالحه

مبلغ …………. ریال که به اظهار مصالح تماماً به وی پرداخت شده و اقرار به دریافت نمود .

ماده 6- خیارات

متصالحین کافه خیارات خصوصاً خیار غبن و خیار تدلیس را از خود سلب و اسقاط نمودند .
تبصره- متصالحین به مدت 30 سال از تاریخ وقوع عقد برای مصالح خیار فسخ قرار دادند تا در صورت لزوم اقدام به فسخ قرارداد توسط داور نماید .

ماده 7- منافع مورد صلح

حسب ‌الاظهار مصالح منافع مورد مصالحه قبلاً به شخصی واگذار نشده است ولیکن ضمن همین سند متصالحین مورد مصالحه را به مصالح با حق عمری برای انتفاع از منافع دادند تا مادام ‌العمر خود از منافع آن رایگان استفاده نموده و مورد مصالحه کما فی‌السابق در تصرف مصالح باقی ماند و همچنین شرط شد مصالح حق واگذاری منافع متعلقه را در زمان حیات خود به ثالث و به غیر بدون کسب اذن و اجازه دارد و مصالح اقرار به قبض مورد صلح نمود .

ماده 8- اطلاع متصالحین از شرایط

متصالحین ضمن قرائت سند و اطلاع از محتویات و مندرجات و مستندات و حدود و مشخصات آن و همچنین میزان مورد صلح شده به هر نفر به تفکیک مطلع و با رضایت خود و نزد شهود این سند را امضاء نمودند .

ماده 9- هزینه نگهداری

هزینه‌های اساسی مورد مصالحه به عهده متصالح می باشد و هزینه های مصرفی اعم از برق و آب و تلفن و شارژ و نقاشی و…………. به عهده مصالح است. 

ماده 10 – تعمیرات اساسی

مصالح حق دارد بدون اذن و اجازه متصالحین نسبت به تعمیرات اساسی و حتی تغییر در شکل ظاهری در مورد صلح انجام دهد.

ماده 11- اقرار

متصالحین اقرار می نمایند در زمان حیات متصالح هیچ گونه ادعایی نسبت به موضوع صلح و حق عمری  نداشته و ندارند و در صورت هر گونه ادعایی موجبات فسخ با عنوان خیار تخلف از شرط محقق از طرف مصالح برای مصالح و نسبت به سهم وی فراهم خواهند نمود.

ماده 12- حل اختلاف

کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد و یا راجع به آن از جمله انعقاد ، اعتبار ، فسخ ، نقض ، تفسیر یا اجرای آن به آقای …………. وکیل دادگستری ارجاع می گردد که مطابق با قانون با و به صورت قطعی رسیدگی و رأی صادر نماید که مدت داوری 3 ماه از تاریخ ارجاع می باشد و نحوه ابلاغ رأی از طریق اظهارنامه بوده و رأی برای طرفین لازم الاتباع بوده و شخصی که موجبات تخطی از شرایط را فراهم آورده است مکلف به پرداخت حق الزحمه داور به میزان …………. می باشد .
تبصره – شرط داوری حاضر ، موافقتنامه ای مستقل از قرارداد اصلی تلقی می‌شود و فسخ و انفساخ و… تأثیری در آن ندارد و در هر حال لازم الاجراء است.

این قرارداد در مورخ …………. در حضور …………. و …………. و …………. به عنوان شاهد در …………. نسخه در ید هر یک از طرفین و یک نسخه نیز در ید داور موجود بوده و هر قرارداد دارای اعتبار واحد است و بین طرفین امضا و مبادله گردید.

محل امضا مصالح         محل امضا متصالحین              امضا داور              امضا شهود

4.4/5 - (43 امتیاز)
اشتراک در
اطلاع از
guest
14 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
مهدی
مهدی
1 ماه قبل

خانم یاوری گرامی. آیا یک پدر که ۸۶ سال سن دارد می‌تواند بدون رضایت دیگر فرزندان ملک خود را به‌ یکی از فرزندان در ازای سرپرستی از آنها صلح نماید. منظورم با توجه به سن بالای پدر و البته‌ هوشیاری کامل ، شکایت فرزندان نسبت به این صلح نامه اثر گذار است یا خیر. ممنون میشم اگه جوابم را بدید.
سپاسگزارم.

مرادی
مرادی
6 ماه قبل

به نظرم این قسمت اشکال داره. مورد صلح رو به ورثه متصالح نمی رسونه و بعد از فوت دوباره به مالک قبلی بر می گردونه!! “منافع موردصلح مادام الحیات مصالح برای وی برقرار گردید و مقرر گردید مادام العمر از منافع مورد صلح استیفاء نماید. بدیهی است که پس ازفوت مصالح منافع موصوف درمالکیت متصالح مستقر می گردد. بدیهی است در اجرای این شرط ملک درتصرف مادام الحیوه مصالح باقی خواهد ماند. متصالح عدم مغایرت مفاد گواهیهای مستند این سند را با وضعیت موجود درمورد صلح اعلام و با مسئولیت خود اقدام به قبول مورد صلح نمود. همچنین با آگاهی… بیشتر بخوانید

محمدرضا
محمدرضا
9 ماه قبل

ممنونم از سایت خوبتون

محمدرضا
محمدرضا
1 سال قبل

خیلی عالی
تشکر فراوان

بهرام
بهرام
1 سال قبل

عالی بود متشکرم

ملکی
ملکی
1 سال قبل

خیلی عالی ، سپاس بیکران

بهرام
بهرام
پاسخ به  کارشناس حقوقی(مینو یاوری)
1 ماه قبل

توجه اینکه آیا میتوان یک زن مهریه خود را درمقابل منزل یا خودرو با شخص ثالث صلح نماید.آیا بار حقوقی دارد یا منجرب بطلان قرارداد میشود