لوگو سفید ایلیا
صفحه اصلی انتخاب نام شرکت و برند خدمات ما
ثبت شرکت ثبت برند ثبت تغییرات شرکت اقدامات پس از ثبت شرکت ثبت طرح صنعتی ثبت اختراع اخذ کارت بازرگانی اخذ جواز تاسیس صنایع رتبه بندی(گرید) شرکت ها
درباره ما
حقوق مالکیت برند ایلیا اساسنامه ثبت ایلیا اعضای هیئت مدیره ایلیا منشور اخلاقی ثبت ایلیا تاریخچه ایلیا همکاران ایلیا محیط کار ایلیا کاتالوگ ایلیا
ارتباط با ما تور مجازی ایلیا

نمونه قرارداد صلح شش دانگ یک باب حجره تجاری


نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه صلح شش دانگ یک باب حجره تجاری

نمونه قرارداد صلح شش دانگ یک باب حجره تجاری

قرارداد صلح شش دانگ یک باب حجره تجاری

  • مصالح

خانم.................فرزند........شماره شناسنامه...............صادره از...............متولد..............به نشانی............با وکالت آقای.............فرزند...........شماره شناسنامه..............صادره از.................متولد...............به نشانی..........

  • متصالح

شرکت..........شماره ثبت..............مقیم:....................با امضای آقایان..........

ماده یک: مورد صلح و مشخصات آن

قرارداد صلح شش دانگ یک باب حجره تجاری

تمامی شش دانگ یک باب حجره تجاری در همکف به مساحت..........متر مربع و زیرزمین.............متر مربع با کاربری از پارکینگ و نیم طبقه ............متر مربع با کاربری تجاری دارای پلاک ثبتی........فرعی از اصلی واقع در اراضی بخش.......نشانی ملک...............با مشخصات مندرج در ورقه مالکیت شماره...........مطابق با سند قطعی غیر منقول شماره..............مورخ................دفتر خانه............با جمیع توابع و نواحق عرفیه آن بدون استثناء عرصتاً و اعیاناً به انضمام اشتراک برق شماره...............آب شماره...........و گاز شهری...............و خط تلفن دایر به شماره................وسایر موارد.

ماده دو: مال الصلح

قرارداد صلح شش دانگ یک باب حجره تجاری

مبلغ............ریال معادل..............تومان وجه رایج کشور که مورد تراضی و توافق طرفین قرار گرفت وبه صورت زیر از سوی متصالح به مصالح پرداخت می گردد.

1. مبلغ ..............ریال معادل.........تومان معادل..........% درصد بهاء مورد معامله همزمان با امضاء قرارداد نقدا به موجب چک شماره..........مورخ.......عهده.............متصالح امور مالی در وجه صمالح پرداخت گردید و وکیل مرقوم اقرار به دریافت آن نمودند.

2. مبلغ..........ریال معادل................تومان معادل ...........درصد بهاء مورد صلح پس از تحویل مورد صلح و پس از ارائه وکالت نامه رسمی معتبر دایر برفروش قطعی و اخذ ثمن معالمه به فروشنده یا وکیل وی به خریدار پرداخت می گردد.

3. مبلغ..............ریال معادل..........تومان باقمیانده بهاء مورد معامله در تاریخ...........همزمان با امضاء سند انتقال قطعی و رسمی ملک در دفترخانه اسناد رسمی.........در وجه فروشندگان پرداخت می گردد.

نام و امضاء

ماده3. شروط

قرارداد صلح شش دانگ یک باب حجره تجاری

1. مصالح متعهد و ملتزم گردیدند در تاریخ............ملک مورد صلح را به صورت تخلیه کامل تحویل نماینده متصالح دهند.

2. مصالح متعهد و ملتزم گردیدمد حداکثر تا تاریخ........در دفتر اسناد رسمی شماره...............واقع در...........حضور یافته و ضمن انجام کلیه تعهدات و شرایط مندرج در این قرارداد سند رسمی انتقال مورد صلح را به صورت قطعی به نام متصالح امضاء نمایند.

3. چنانچه مصالح در تاریخ مقرر در بند یک، مورد صلح را تحویل متصالح ندهند و در تاریخ مقرر در بند دو در دفترخانه ذیربط حضور پیدا نکنند ویا از امضای سند انتقال خودداری نمایند متصالح حق دارد ازطریق قانونی الزام نامبردگان به حضور در دفتر خانه و تنظیم وامضای سند انتقال مودر معامله را بخواهد ومصالح نیز ضمن عقد صلح موضوع این قرارداد متعهد گردیدند از بابت هر روز تاخیر در انجام هریک از تعهدات مندرج در بند یک ودو روازنه.........ریال به عنوان خسارت تاخیر به متصالح پرداخت نمایند.

4. مصالح مکلف است قبل از تاریخ تنظیم سند رسمی، کلیه اسناد و مدارک لازم اعم از مفاصاحساب های مالیاتی نقل و انتقال، عوارض نوسازی، گواهی پایان ساختمان( به تاریخ روز)و غیره را تهیه وبه دفترخانه تسلیم نماید به طوری که در روز معین هیچ گونه مانعی برای تنظیم سند موجود نباشد حضور مصالح بدون همراه داشتن اسناد و مدارک لازم ویا فراهم ننمودن مقدمات تنظیم سند انتقال از طرف مصالح، در حکم عدم حضور است.

5. کلیه هزینه های مربوط به نقل و انتقال ملک، اعم از مالیات و عوارض و غیره به عهده مصالح است و فقط حق الثبت و حق التحریر ثبت انتقال بالمنافصه از سوی طرفین پرداخت می شود و همچنین مراجعه به ادارات ذیربط و انجام کلیه تشریفات ثبت ملک به عهده مصالح می باشد.

6. مصالح و وکیل وی ضمن اقرار و اعتراف صریح به این موضوع که هیچ شخصی اعم از حقیقی وحقوقی نسبت به عرصه و اعیان و متعلقات مورد معامله حقی نداشته و قبلا نیز منافع آن به غیرواگذار نگردیده و تماماً متعلق به مصالح می باشد. متعهد و ملتزم گردیدند چنانچه درهر زمان، هر شخص اعم از حقیقی وحقوقی نسبت به مورد معامله ادعایی بنماید و کشف فسادی در مورد معامله بشود ویا مورد مستحق للغیر درآید مسئولیت آن از هر جهت وبابت به عهده مصالح بوده وباید خسارت و ضرر وارده را به سبب ادعای اشخاص ثالث، جبران نمایند وبا تاکید مجدد موارد فوق مورد معامله را به متصالح قطعا واگذار نمودند. همچنین مصالح متعهد گردیدند چنانچه در هر زمان، به علت وجود هر مشکلی در انتقال اسناد رسمی که منتسب به مصالح باشد و متصالح تصمیم به فسخ معامله بگیرد، مصالح و وکیل وی پیش پرداخت را به علاوه...............% به عنوان خسارت به متصالح پرداخت نمایند. آقایان.................و.........با امضای این قرارداد متضامناً با..........کلیه تعهدات مندرج در این قرارداد را در قبال متصالح تعهدات مندرج در این قرارداد را در قبال متصالح تعهد و تضمین می نمایند و چنانچه به هر علت و جهتی در وقت مقرر در این قرارداد ثبت سند رسمی انتقال به نام متصالح انجام نشود متصالح حق دارد با اخطار یک ماهه به هر یک از ضامنین فوق مراجعه و خسارات خود به هر مبلغ و میزان به نسبت مبالغ دریافتی نامبردگان را وصول و استیفاء نماید.

7. مصالح اقرار نمود که مورد معامله مشمول مصادره اموال نبوده و در توقیف هیچ شخصی نمی باشد و نامبرده نیز ممنوع المعامله نیست.

9. مصالح مکلف اند زمان تحویل مورد معالمه ویا انتقال آن در دفتر خانه مفاضا حساب های لازم را از شرکت های آب، برق ، گاز شهری و تلفن به خریدار ارائه نمایند در غیر این صورت مبلغ.................ریال از بهای مورد معامله تا وصول قبض بعدی نزد متصالح باقی خواهد ماند و در صورتی که ملک تابه قانون تملک آپارتمان ها باشد فروشندگان موظف اند با هیئت مدیره ساختمان یا مدیر مجتمع تسویه حساب کامل نموده و قبوض مثبته را نیز ارائه دهند. همچنین سایر تعهدات و دیون متعلقه تا روز تخلیه و تحویل به عهده مصالح می باشد.

10. نظر به این که صحت انجام معامله در گرو عدم وقوع ملک در طرح های مترو شهرداری می باشد لذا در صورت محرز شدن وقوع ملک در طرح های شهرداری (عقب نشینی و اصلاحی، اجرای یا فضای سبز و.....) متصالح حق فسخ قرارداد را دارد. در صورتی که خریدار از حق فسخ خود استفاده ننماید، مراتب را با ارسال اخطار به نشانی مصالح اعلام می نماید و مصالح متعهد گردیدند حداکثر ظرف .........هفته نسبت به استرداد مال الصلح دریافتی از متصالح اقدام نمایند مصالح حق هرگونه اعتراض و ادعایی را از خود سلب و ساقط نمودند.

11. طرفین متعهد و ملتزم گردیدند نسبت به انجام کلیه تعهدات خود به شرح این قرارداد و حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظیم و ثبت سند مورد معامله اقدام نمایند. این قرارداد با قصد ورضای طرفین وبا شرایط صحت انجام معامله ودر کمال صحت و سلامت واراده طرفین وبا شرایط صحت انجام معامله و در کمال صحت و سلامت و اراده طرفین منعقد گردید و دارای جنبه نقل و انتقال قطعی بوده و نسبت به ورثه و قائم مقام قانونی مصالح لازم الاجرا می باشد.

ماده چهار.

قرارداد صلح شش دانگ یک باب حجره تجاری

این صلح نامه به تاریخ............ودر شهر............در...........نسخه تنظیم و امضاء وبین طرفین مبادله گردید وهر همه نسخ در حکم واحد می باشند.

امضاء و مهر مصالح امضاء و مهر متصالح

امضا ضامن

نمونه قرارداد صلح شش دانگ یک باب حجره تجاری

پل ارتباطی ما:

( به لبخندتان برترینیم )

شماره تماس مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا

  • شعبه کرج: 137 32 – 026
  • شعبه تهران :119 55 266 – 021
  • سامانه ی پیامکی: 32 52 52 32
  • سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی : WWW.ELIYA.IR
  • پست الکترونیکی به نشانی INFO@ ELIYA.IR:

خدمات قابل ارائه مجموعه مجتمع ثبتی ایلیا در کلیه واحد های ثبتی ( اداره ثبت شرکتها وثبت تغییرات شرکت ها و ثبت برند و ثبت علامت تجاری استانها ) و خدمات اداری در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه های ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی سراسر ایران.

جهت مشاهده دیگر نمونه قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه قراردادها کیلیک نمایید.

قرارداد صلح شش دانگ یک باب حجره تجاری

مشاوره آنی
ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

مجتمع ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی درراستای ارائه ی خدمات با اقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

نمونه قرارداد صلح حقوق رستوران در حال فعالیت

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه صلح حقوق رستوران در حال فعالیت - و خدمات اداری در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه های ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی سراسر ایران.

نمونه قرارداد ارائه خدمات پشتیبانی نرم افزار

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی درضمینه ارائه خدمات پشتیبانی نرم افزار - و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران ( جهت مشاهده دیگر نمونه قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه قراردادها کیلیک نمایید )

نمونه قرارداد نگهداری تاسیسات برقی و مکانیکی پروژه های بزرگ

دانلود نمونه قرارداد پیمانکاری تخصصی و حقوقی در ضمینه سرویس و نگهداری تاسیسات برقی و مکانیکی پروژه های بسیار بزرگ و عظیم تهیه و تدوین و تنظیم انواع قراردا

نمونه قرارداد همکاری و مشارکت حسابرس

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه همکاری و مشارکت حسابرس - تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران ( جهت مشاهده دیگر نمونه قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه قراردادها کیلیک نمایید )

قرارداد پیمانکاری جمع آوری زباله شرکت ها در سطح وسیع

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی پیمانکاری جمع آوری زباله شرکت ها در سطح وسیع وبزرگ - تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی سراسر ایران...

نمونه قرارداد پیمانکاری نصب و راه اندازی قطعات آسانسور

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در خصوص امور پیمانکاری نصب و راه اندازی قطعات آسانسور - تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی سراسر ایران.

نمونه قرارداد پخش آگهی تبلیغات(تلویزیونی-تصویری)

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی درضمینه پخش آگهی تبلیغات(تلویزیونی-تصویری) - و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران ( جهت مشاهده دیگر نمونه قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه قراردادها کیلیک نمایید )

نمونه قرارداد پیمانکاری مهندسی و نظارت براجرای عملیات

نمونه قرارداد حقوقی و تخصصی در ضمینه پیمانکاری مهندسی و نظارت براجرای عملیات وفعالیت ساختمان شهرک های جدید حقوقی و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های

نمونه قرارداد پیمانکاری خدمات شهری نظافت و آسایش عمومی

نمونه قرارداد تخصصی حقوقی در حوزه پیمانکاری خدمات شهری نظافت، جمع آوری زباله، پاکسازی بهداشت و آسایش عمومی .....که از این پس پیمانکار خوانده می شود ...

نمونه قرارداد انتقال دانش فنی مطرح طرح

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه انتقال دانش فنی مطرح طرح - و خدمات اداری در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه های ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی سراسر ایران.

لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

امتیار خود را ثبت کنید
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
توضیحات چقدر جستجو و سوال پرسش و پاسخ مقالات مرتبط
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید