ثبت شرکت تعاونی

ثبت شر کت تعاونى یك اجتماع مستقل از افرادى است كه به طور داوطلبانه براى رفع نیازها و آرمان هاى مشترك اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى خود به وسیله یك بنگاه اقتصادى با مالكیت مشترك و نظارت مردمى گرد هم مى آیند.

دستورالعمل تشکیل و ثبت شرکتهای تعاونی

1-مقدمات ومراحل تشکیل و ثبت شرکتهای تعاونی 2- مراحل انجام تشریفات قانونی تشکیل مجمع عمومی درشرکت تعاونی 3- مراحل انجام تشریفات قانونی ثبت شرکت تعاونی واخذ پروانه تاسیس.

مقدمات ومراحل تشکیل و ثبت شرکتهای تعاونی

جهت شکل گرفتن و ثبت شرکت تعاونی می بایست حداقل 7نفر که دارای ویژگیهای مربوطه میباشد برای عضویت در آن جلسه مجمع عمومی موسس را برمبنای ماده های 31و 32 قانون در قسمت تعاونی جمهوری اسلامی ایران شکل داده وازمیان خود سه نفر را برای هیئت موسس مسئول مهیا ساختن پیش زمینه های شکل گرفتن ثبت شرکت تعاونی از جمله تهیه کلیات طرح پیشنهادی واساسنامه ،دعوت به عضویت افراد دارنده ی شرایط وبرگزاری اولین مجمع عمومی عادی بنمایند.

هیئت نام برده بعداز بررسی های لازم طرحی ارائه میدهند مبنی بر توجیه ضرورت تشکیل و ثبت شرکت تعاونی ،اعلام تعداد ومشخصات داوطلبان اولیه عضویت ،طریقه ی تدارک سرمایه ودیگر امکانات مورد نیاز جهت تشکیل وشروع عملکرد تعاونی ،ذکر میزان سهمی که هر عضو باید در راستای تمین سرمایه شرکت خریداری نماید.اعلام نام بانک یا موسسه اعتباری که در نظر است به افتتاح حساب جاری اقدام نماید .مشروح اندازه وچگونگی سرمایه گذاری ومشارکت دیگر وزارتخانه ها ،سازمان ویا شرکت دولتی ،هم بسته یا زیر پوشش بانکها نهاد انقلاب اسلامی ویا تعاونی دیگر به وزارت /اداره کل تعاون ارائه نماید.