درخواست مشاوره رایگان

ثبت شرکتثبت تغییرات شرکتثبت برندخدمات اداری مشاوره

🥇اخذ کارت بازرگانی فوری و سریع【✔️دریافت کارت بازرگان】

نگارش توسط : تیم تحریریه ایلیا     |     شنبه، 27 شهریور 1400


ما در این مقاله برآنیم تا درباره اخذ کارت بازرگانی مطالبی را به متقاضیان محترم ارائه نماییم. تا انتهای مقاله همراه ما باشید و در صورت روبرو شدن با هر سوال و مسئله ای می توانید با مشاوران و کارشناسان ثبت شرکت ایلیا در ارتباط باشید.

کارت بازرگانی

کارت بازرگانی در حقیقت مجوزی  است که به مالک آن ( اعم از شخص حقیقی و حقوقی ) این امکان را می دهد که به امر صادرات و واردات و تجارت خارجی و هم چنین تبادل کالا با کشورهای خارجی بپردازد. مقاضی کارت می تواند پس از گذراندن دوره های آموزشی کارت بازرگانی خود را اخذ نمایند با استناد به مقررات کنونی مدت اعتبار این کارت از تاریخ صدور یکسال تا 5 سال  می باشد و تمدید آن نیز ممکن است.

 

کارت بازرگانی

 

مرجع صادر کننده کارت بازرگانی

کارت بازرگانی توسط وزارت صنعت معدن و تجارت صادر می شود در تهران یا سایر شهرستان ها به نام متقاضیانی که واجد شرایط می باشند ، برای مدت یک سال بادرخواست رشته فعالیت حسب درخواست متقاضی صادر می گردد که پس از تأیید ، وزارت صنعت ، معدن و تجارت معتبر خواهد بود.مرجع صادر کننده کارت بازرگانی اتاق بازرگانی وابسته به وزارت صنایع و معادن می باشد. باید بدانید که کارت بازرگانی موارد استفاده دیگری نیز دارد به عنوان مثال ثبت علامت تجاری به شکل لاتین مستلزم داشتن کارت بازرگانی می باشد.

مراحل دریافت کارت بازرگانی چگونه است؟

برای اخذ کارت بازرگانی نخست باید سه نسخه اظهارنامه ثبت نام در دفاتر تجاری را از گستره ی فروش اوراق بهادار استقرار یافته در اداره كل ثبت شركتها و مالكیت صنعتی خریداری کرده و براساس فرم پیوست شده آن را کامل کرده و به امضا برسانید .اشخاص حقیقی یا حقوقی كه بازرگان می باشند باید دفاتر قانونی متعلق به خودشان را دارا باشند. دفاتر قانونی براساس قانون تجارت شامل " دفتر روزنامه، دفتر كل، دفتر دارایی و دفتر كپیه "می باشد. با وجود دستگاههای فتوكپی، فاكس و مانند اینها دفتر كپیه ضرورت دیروز خود را از دست داده است. دفاتر در مرجع ثبت شركت ها پلمپ می شوند و بازرگانان مطابق مقررات صورت حسابهای خود را قید می نمایند. این دفاتر زمانی سندیت می یابند كه در اداره ثبت شركتها ثبت و پلمپ اخذ گردد.جهت اخذ کارت بازرگانی شخصیت های حقوقی و حقیقی باید دفاتر قانونی خاصه روزنامه وکل را دارا باشند. در نتیجه با عنایت به تعداد معاملات خود نسبت به دریافت دفتر با تعداد صفحات مشخص وبنا به نیازشان ٥ برگی، ١ برگی٢ برگی و یا بالاتر تهیه و در قسمت پلمپ دفاتر ثبت شركتها اقدام ویك برگ گواهی پلمپ دفاتر تجارتی از واحد فروش اوراق بهادار تهیه وبعد از پلمپ دفاتر جهت تدوین وکامل نمودن آن تلاشهای مورد نیاز را مبذول دارید. اگر متقاضی اخذ کارت بازرگانی شخصیتی حقیقی باشد ،ارائه یك برگ فتوكپی صفحه اول شناسنامه ضرورت دارد .چنانچه متقاضی اخذ کارت بازرگانی شخصیتی حقوقی باشد ارائه روزنامه رسمی تاسیس شركت به انضمام آخرین تغییرات در شركت ضرورت دارد .اگر کارهای اخذ کارت بازرگانی بواسطه ی وكیل انجام بشود ارائه وكالت نامه رسمی نیز الزام قانونی دارد .بعد از فراهم آوردن مدارك فوق الذکربه واحد ثبت نام دفاتر بازرگانی رفته ومتصدی مربوطه نسبت به ثبت اظهارنامه ها در دفتر ثبت نام تجارتی اقدام و شماره دفتررادراظهارنامه قید و نسبت به امضا و مهر نمودن اظهارنامه ها اقدام می نماید بعد از آن یک نسخه از اظهارنامه را جهت بایگانی در پیشینه ضبط و دیگر نسخ را به متقاضی تحویل بدهد .در این مرحله دیگر انجام كار در اداره ثبت شركتها تمام میشود و باید با در دست داشتن مدارك به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن مراجعه گردد.

نکات مهم درباره اخذ کارت بازرگانی

 • امضا کردن دونسخه اظهارنامه پلمپ دفاتر و سه برگ اظهارنامه كارت بازرگانی و اگر شركتی در کار بود ،زدن مهر شركت روی آن .
 • امضا وكالت نامه وكیل مربوطه به واسطه ی شخص و در صورت شركتی بودن كارت زدن مهر شركت بر روی امضای مدیرعامل
 • ارائه كپی شناسنامه برای كارت شخصی و ارائه كپی كلیه مدارك شركت و روزنامه رسمی و كپی شناسنامه مدیرعامل برای شركت .
 • بعد از کامل کردن مدارک فوق الذکرجهت اخذ کارت بازرگانی و تحویل آن به مجتمع ایلیا 3 روز بعد مجددا به شركت مراجعه كرده و ضمن دریافت اسناد و مدارك که در بالا گفته شد به صورت زیر عمل می نماییم .
 • نخست با در دست داشتن دو قطعه عكس و مدارك تهیه شده  از جانب ما به وزارت صنعت معدن و تجارت مراجعه نمایید.
 •  و متصدی مربوطه را ملاقات کرده و با تحویل مدارك درخواست معرفی نامه به اداره سو پیشینه و اخذ فرمهای خاص كارت بازرگانی را می نمایید .
 • بعد از اخذ معرفی نامه به نزدیكترین محل اداره تشخیص هویت نیروی انتظامی مراجعت نموده تا از شما انگشت نگاری به عمل آید .
 • فرم های مخصوص اخذ کارت بازرگانی را تایپ و تدوین کرده و به  و به ما تحویل دهید تا درباره مراحل آتی آن مطلع شوید.

 

اخذ کارت بازرگانی

 

 مراحل اخذ کارت بازرگانی

 • از بین فرمها یك فرم به نام ) فرم الف( مختص ارائه به بانك جهت اخذ استعلام خوش حسابی برای شركت شما و یا شخص شما می باشد كه همزمان با عملیات انگشت نگاری قادرید با همراه داشتن فرم الف به بانك مرتبط مراجعه و فرم را تحویل بگیرید و چنانچه شركت تازه تاسیس باشد باید از حساب جاری مدیرعامل نیز استعلام به عمل آید و در حالت نداشتن حساب جاری مدیرعامل باید حتما سه ماه از افتتاح حساب شركتی گذاشته باشد .
 • فرم د را از اوراق مجزا کرده و به دفتر خانه ای برده و در صورت شركتی بودن امضا و مهر و در صورت شخصی بودن تنها امضا را گواهی نمایید.
 • در زمینه ی كارتهای شخصی ارائه دو نفر معرف با سابقه ٣ سال کار بازرگانی كه دارای كارت بازرگانی می باشند الزامی است مگر اینكه متقاضی دارای مدرك لیسانس باشد كه ارائه معرفین در ( فرم ج) صورت می گیرد.
 • مهم ترین مرحله اگر سند مالكیت به صورت شش دانگ متعلق به متقاضی كارت باشد مشكلی نیست ولی اگر محل اجاره باشد باید همراه اجاره نامه محل و فیش برق و تلفن و اصل سند مالكیت شش دانگ به همراه شخص مالك محل به اتاق بازرگانی مراجعه گردد.
 • پس از تكمیل موارد بالا به همراه مدارك زیر :
 • اصل و كپی گواهی حسن اعتبار بانكی و تایید اداره اعتبارات مبنی برنداشتن چك برگشتی از شخص یا مدیرعامل شركت.
 • اصل كلیه مدارك معرفین و كپی از كارت بازرگانی ایشان و تاییدیه توسط ایشان مبنی برمعتبر بودن شما جهت دریافت كارت بازرگانی.
 • اصل وكپی تعهدنامه و تصدیق امضا شخص یا مدیرعامل و مهر شركت در دفترخانه.
 • مدارك به ثبت رسیده توسط شركت و گواهی پلمپ آن كه در مرحله اول به شما تسلیم گردیده است.
 • اصل و فتوكپی گواهی عدم سو پیشینه مدیرعامل یا شخص.
 • چهار قطعه عكس ٤*٦.
 • اصل و دو سری كپی از شناسنامه و كارت پایان خدمت مدیرعامل یا شخص متقاضی.
 • اصل ودو سری كپی از سند مالكیت حتی صفحات سفید سند و فیش نوسازی و قبض برق و تلفن و به همراه مبلغ مورد نیاز جهت مراحل اداری کارت به اتاق بازرگانی مراجعه و بعد از تكمیل مدارك اقدام به اخذ كارت بازرگانی نمایید.

ابطال كارت بازرگانی

متقاضی ابطال كارت بازرگانی با در دست داشتن اصل كارت بازرگانی و یك برگ تقاضای ابطال به واحد ثبت نام در دفتر بازرگانی مراجعه ومدارك مزبور ارائه شود و مسئول مربوطه نسبت به ثبت تقاضانامه و درج شماره در روی آن مراتب را در دفتر ثبت می نماید پس از ثبت به اتاق بازرگانی مراجعه و مدارك مذكور در صفحات بعدی تهیه و تحویل گردد.

ما با شما تماس میگیریم لطفا شماره موبایل خود را وارد کنید

پاسخ دادن به :

فرم ارسال نظر و سوال
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
اخذ كارت بازرگاني
پاسخ
ثبت شرکت ایلیا
برای اخذ کارت بازرگانی در ابتدا باید مشخص بشه که پرداخت به صورت حقیقی است یا حقوقی ؟
پاسخ
با سلام هزینه صدور کارت بازرگانی چقدر است ؟
پاسخ
ثبت شرکت ایلیا ®
برای کارت بازرگانی باید ابتدا مشخص کنین شخصی هستش یا شرکتی و اینکه مشخص کنین چقدر میزان سرمایه مایل هستین اعلام کنین تا بتونم براتون میزان هزینه هاش رو برآورد کنم
پاسخ
با سلام برای اخذ کارت بازرگانی
پاسخ
ثبت شرکت ایلیا®
با سلام جهت دریافت کارت بازرگانی در سریعترین زمان ممکن با تلفن 02632137 تماس گرفته و از اطلاعات کارشناسان توانای ایلیا استفاده کنید.
پاسخ
مطمئنید کارت بازرگانی دو سه روزه صادر میشه ؟
پاسخ
ثبت شرکت ایلیا®
سلام ثبت نام ها ظرف این مدت میتونه انجام بشه
پاسخ
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید