لوگو سفید ایلیا
ثبت شرکت انتخاب نام شرکت و برند خدمات ما
ثبت شرکت ثبت برند ثبت تغییرات شرکت اقدامات پس از ثبت شرکت ثبت طرح صنعتی ثبت اختراع اخذ کارت بازرگانی اخذ جواز تاسیس صنایع رتبه بندی(گرید) شرکت ها
درباره ما
حقوق مالکیت برند ایلیا اساسنامه ثبت ایلیا اعضای هیئت مدیره ایلیا منشور اخلاقی ثبت ایلیا تاریخچه ایلیا همکاران ایلیا محیط کار ایلیا کاتالوگ ایلیا
ارتباط با ما تور مجازی ایلیا

رسیدگی به پرونده در کمیسیون مربوط ثبت طرح صنعتی


رسیدگی به پرونده در کمیسیون مربوط ثبت طرح صنعتی

جریان پرونده ورسیدگی به اعتراض در کمیسیون مربوط

الف-جریان پرونده و تبادل لوایح

مرجع ثبت موظف است ظرف 10 روز از تاریخ وصول اعتراض و تکمیل پرونده نسخه ای از اعتراض نامه را به انضمام رونوشت مدارک ودلایل استنادی برای متقاضی ثبت طرح صنعتی ارسال و مراتب اعتراض را به وی ابلاغ نماید. تا چنانچه ادعای معترض را واهی و مردود می داند ،پاسخ خود را ظرف مدت 20 روز در برابر اعتراض معترض، کتبا به مرجع ثبت تسلیم نماید.

1. تمکین به اعتراض

هرگاه متقاضی ثبت طرح ،در ظرف 20 روز اقدام به پاسخ دادن نکند یا کتباً نسبت به اعتراض تمکین کند،درخواست او برای ثبت طرح صنعتی مسترد شده تلقی می گردد. در این صورت مراتب کتباً به معترض ابلاغ می شود تا در صورتی که طرح صنعتی به نام وی قبلا ثبت نشده باشد برطبق اظهارنامه ای که هم زمان با اعتراض تسلیم کرده است نسبت به ثبت آن اقدام کند.

2. عدم تمکین نسبت به اعتراض

در صورت عدم تمکین متقاضی ثبت، نسبت به اعتراض و پاسخ دادن به ادعای معترض، در مرجع ثبت، مراتب را ظرف 10 روز به معترض ابلاغ خواهد کرد تا وی از تاریخ ابلاغ، ظرف مدت 20 روز اعتراض خود را جهت رسیدگی ماهیتی در کمیسیون رسیدگی، تقدیم مرجع ثبت کند تا پرونده به کمیسیون ارسال گردد. برای افراد معترض مقیم خارج از ایران مدت مذکور دوبرابر خواهد بود .همین ترتیب در موردی نیز باید رعایت شود اگر اعتراض معترض مبنی برادعای داشتن حقی یا برخی حقوق، غیراز حق مالکیت، نسبت به یک طرح صنعتی باشد که اظهارنامه ثبت آن تسلیم مرجع ثبت شده ولی هنوز در ایران به ثبت نرسیده است، مگر این که طرح صنعتی قانوناً قابل ثبت نباشد. در این فرض نیازی به تسلیم اظهارنامه ثبت طرح صنعتی به مرجع ثبت نخواهد بود.( ماده 102 آئین نامه)

ب- رسیدگی به اعتراض در کمیسیون

رئیس کمیسیون پس از وصول پرونده حداقل 10 روز قبل از تشکیل جلسه رسیدگی، تاریخ تشکیل جلسه، ساعت و محل آن را به طرفین اختلاف یا نماینده قانونی آنان ابلاغ خواهد کرد تا در صورت تمایل، بتوانند در جلسه رسیدگی حضور یابند. عدم حضور آنان مانع رسیدگی نخواهد بود.( ماده 171 آئین نامه)

ج- اعتراض به تصمیم کمیسیون واقامه دعوی در دادگاه صالح

کمیسیون پس از رسیدگی ، تصمیم خود را به صورت مستند و مستدل اعلام خواهد کرد و این تصیمم به طرفین ابلاغ می گردد که ظرف مدت 60 روز از تاریخ ابلاغ تصمیم کمیسیون قابل اعتراض در دادگاه صالح مقرر در ماده 59 قانون ثبت اختراعات.

مصوب 1386 یعنی شعبه یا شعب خاص دادگاه عمومی است که رئیس قوه قضائیه به آن اختصاص داده است. اعتراض به تصمیم کمیسیون وطرح آن در دادگاه خاص جزء دعاوی غیرمالی است و هزینه دادرسی آن هزینه رسیدگی به دعاوی غیرمالی خواهد بود که باید تمبر آن الصاق و ابطال گردد.

طبق قسمت اخیر ماده172 آئین نامه، معترض به تصمیم کمیسیون اگر شخص حقیقی است باید مبلغ 000/000/3 ریال واگر شخص حقوقی است مبلغ 000/500/4 ریال به عنوان ودیعه در صندوق دادگستری تودیع و رسید آن را پیوست دادخواست خود نماید. از مبلغ مزبور در صورتی که معترض محکوم به بی حقی گردد، خسارت طرف پرداخت خواهد شد واگر خوانده بیش از مبلغ مذکور وتودیع شده، خسارت دیده باشد. برای مازاد به دادگاه مذکور رجوع خواهد کرد تا پس از بررسی و اثبات ادعای خوانده و مشخص شدن میزان خسارت، حکم برمحکومیت خواهان به پرداخت محکوم به در حق محکوم که صادر و پس از قطعی و نهایی شدن ، قابل وصول خواهد بود( مستنبط از قسمت اخیر ماده 59 قانون ثبت اختراعات و...مصوب 1386) . همان طور که قبلا اشاره شد مکلف کردن معترض به تودیع مبالغ ودیعه یاد شده در صندوق دادگستری قبال انتقاد است؛ زیرا تعیین چنین تکلیفی در صلاحیت آئین نامه اجرایی مذکور نیست ودر صورت لزوم نیاز به وضع قانون دارد مضافاً به این که تودیع خسارت احتمالی امری استثنایی است و اصولا در نظام حقوقی وآئین دادرسی ایران رسیدگی به دعاوی اقامه شده نیاز به تودیع خسارت احتمالی ندارد. البته به طور استثنایی در ماده144 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 برای اتباع دولت های خارجی که تحت شرایطی خواهان پرونده ای باشند یا به عنوان شخص ثالث وارد دعوی گردند، بنا به درخواست طرف دعوا، آن هم برای تأدیه خسارتی که ممکن است بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله به آن محکوم گردند،باید تامین مناسب بسپارند. درخواست تامین فقط از خوانده تبعه ایران و تا پایان جلسه اول دادرسی پذیرفته می شود. قابل توجه است که در موارد مذکور در ماده 145 قانون آئین دادرسی اتباع بیگانه نیز در مواردی از دادن تامین، معاف باشند.

هرگاه اتباع بیگانه در مدت مقرر به تودیع میزان خسارت احتمالی تعیین شده از طرف دادگاه، اقدام ننمایند به درخواست خوانده یا تجدید نظر خوانده ایرانی، قرارداد دادخواست صادر خواهد شد.

با توجه به مطالبی که عنوان شد، به نظر می رسد در اقامه دعوی مبنی براعتراض به تصمیم کمیسیون رسیدگی به شکایت معترض به ثبت طرح صنعتی ومراجعه دادگاه نیاز به تودیع خسارت احتمالی ندارد، حتی اگر خواهان و معترض از اتباع کشورهای بیگانه باشد و عدم تودیع خسارت احتمالی در صورت رد دعوی یا محکومیت خواهان، ضرر جبران ناپذیری به خوانده وارد نخواهد کرد. ولی متضرر می تواند ضرر وزیان مادی و معنوی وارده را از طریق طرح دعوی و اخذ حکم مطالبه نماید.

به فرض که تودیع خسارت احتمالی در مورد یاد شده، ضروری باشد نیاز به تصویب قانون خواهد داشت و آئین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات 1387، و در این گونه موارد صلاحیت وضع چنین مقرراتی را ندارد.

ثبت بین المللی طرح های صنعتی، همانند ثبت بین المللی علائم صنعتی وبازرگانی است که در مبحث بین المللی علائم بررسی لازم به عمل آمده است لذا نیاز به تکرار نیست و در زمینه بررسی ماهیتی و شکلی اظهارنامه ثبت طرح ها یا مدل های صنعتی و مسائل مربوط به آن، در نظام حقوقی فرانسه در همین مبحث مطالبی عنوان شده که با نظام حقوقی ایران مخصوصاً در زمینه صلاحیت مرجع ثبت طرح ومراجع قضایی تفاوت های اساسی وجود دارد.

پل ارتباطی مجتمع ایلیا

( به لبخندتان برترینیم )

شماره تماس مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ثبت ایلیا

  • شعبه کرج: 137 32 – 026
  • شعبه تهران :119 55 266 – 021
  • سامانه ی پیامکی: 32 52 52 32
  • سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی WWW.ELIYA.IR
  • پست الکترونیکی به نشانی INFO@ ELIYA.IR

خدمات قابل ارائه مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا در کلیه واحد های ثبتی اداره ثبت شرکتها در چهار چوب قانون تجارت ایران شامل ( ثبت انواع شرکت های تجاری و تخصصی، تنظیم و ثبت صورتجلسات تغییرات شرکتها ) خدمات نام تجاری در اداره مالکیت صنعتی شامل ( ثبت برند ، ثبت طرح صنعتی و هزینه و قیمت ثبت طرح صنعتی و ثبت بین المللی طرح صنعتی و ثبت اختراع )همچنین امور اخذ کارت بازرگانی در اتاق بازرگانی استانها ی کشور و انجام کلیه امور مالیاتی و کلیه خدمات اداری و اخذ انواع مجوزها در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه ها درسراسر ایران .

مشاوره آنی
مجتمع ایلیا ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی در راستا ارائه خدمات با حداقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

ضمانت اجرای کیفری بدون موافقت مالک طرح صنعتی

اخذ ضمانت کیفری برای رسیدگی به شکواییه در خصوص طرح صنعتی در کم ترین زمان . هرشخصی که با علم و عمد، بدون موافقت مالک طرح صنعتی، از آن بهره برداری کند یعنی هرکس عالماً در ساخت، فروش کالا و وارد کردن اقلام تولیدات مربوط به یک طرح صنعتی از طرح به ثبت رسیده متعلق به دیگری، بدون رضایت وی استفاده کند

مرجع دریافت اظهارنامه ثبت طرح صنعتی

مرجع دریافت اظهارنامه ثبت طرح صنعتی - درحقوق ایران مرجع قانونی برای تسلیم اظهارنامه اداره مالکیت صنعتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است. در ماده 52 قانون جدید ثبت اختراعات آمده است:« تصدی امور مربوط به مالکیت صنعتی و همچنین نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی مالکیت معنوی و اتحادیه های

هزینه ثبت طرح صنعتی

هزینه ثبت طرح صنعتیهزینه ثبت طرح صنعتی

استعلام ثبت طرح صنعتی🥇【طرح صنعتی ✔️】

استعلام ثبت طرح صنعتی ، طرح صنعتی ، جستجوی طرح صنعتی ، سامانه ثبت طرح صنعتی ، جستجوی طرح صنعتی ، سامانه ثبت طرح صنعتی

پرسش و پاسخ ثبت طرح صنعتی و اختراع

توضیحات کامل درباره پرسش و پاسخ ثبت طرح صنعتی و اختراع

موافقت نامه لوکارنو درباره طبقه بندی بین المللی طرح صنعتی

موافقت نامه 8 اکتبر 1968 لوکارنو درباره طبقه بندی بین المللی طرح ها و مدل های ثبت طرح صنعتی - این موافقتنامه برای طرح های صنعتی یک طبقه بندی ارائه داده است که مراجع صلاحیت دار کشورهای عضو این موافقت نامه ، مکلفند در اسناد رسمی مربوط به سپرده گذاری بین المللی یا ثبت طرح های صنعتی ودر انتشار رسمی آن

ثبت بین المللی طرح صنعتی

مسیر و مراحل بین المللی ثبت طرح صنعتی - متقاضی ثبت طرح صنعتی در سطح بین المللی می تواند از مسیرهای مختلفی برای ثبت طرح خود اقدام کند.اولین مسیر این است که به کشورهای مورد نظر مراجعه و در صورت دارا بودن شرایط مقرره در آن کشورها طرح صنعتی خود را به ثبت برساند. البتهدر این مسیر متقاضی می تواند .

ثبت طرح صنعتی فوری و سریع

ثبت طرح صنعتی فوری و سریع - مراحل ثبت طرح صنعتی در مجتمع ثبت ایلیا با حداقل زمان ممکن طبق مفاد اعلامی از سوی اداره ثبت طرح صنعتی انجام می گردد.ثبت ایلیا.

منابع منطقه ای در زمینه حمایت از طرح ها و مدل های صنعتی

منابع منطقه ای در زمینه منابع منطقه ای می توان به ضوابط اتحادیه اروپا در زمینه حمایت از طرح ها و مدل های صنعتی اشاره کرد.اتحادیه اروپا در تاریخ 13 اکتبر 1998 دستورالعملی را به منظور حمایت حقوقی و قضایی از طرح ها و مدل های صنعتی ،صادر کرده است که اعضاء ودولت های اتحادیه باید این متن یا دستورالعمل را

مراحل توقیف و شکایت طرح صنعتی ✔️

انجام تخصصی مراحل توقیف و شکایت از طرح ثبت شده . مراحل ممکن است کالایی با علامت تقلبی تولید شده باشد یا از طرح صنعتی ثبت شده بدون اجازه مالک آن بهره برداری شده و در ساخت و فروش کالا مورد استفاده قرار گرفته باشد، در این صورت مالک طرح یا قائم مقام وی می تواند از دادگاه صالح خواستار، توقیف کالاها گردد.

لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

امتیار خود را ثبت کنید
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
توضیحات چقدر جستجو و سوال پرسش و پاسخ مقالات مرتبط
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید