• ثبت تغییرات شرکت در قزوین

پس از ثبت شرکت ها و موسسات گاها" شرایط ویژه ای به وجود می آید که سبب می شود شرکا یا سهامداران جهت ایجاد تغییراتی در شرکت یا در اساسنامه آن اقدام کنند. در برخی موارد نیز موسسین شرکتها خود مایل به اعمال تغییرات هستند . در این صورت باید تغییرات در مجامع فوق العاده یا عادی به طور فوق العاده مصوب گردد و سپس به صورت کتبی و در قالب یک یا چند صورتجلسه به اداره ثبت شرکت اعلام شود .

وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده به شرح ذیل می باشد :

حدود اختیارات مجمع عمومی فوق العاده :

 • مجمع عمومی فوق العاده در موارد زیر مخیر به اتخاذ تصمیم می باشد:

افزایش و یا کاهش سرمایه که معمولا با ورود و خروج شریک یا سهامدار همراه می باشد.

تغییرآدرس دفترمرکزی شرکت ،

تبدیل سهام بی نام به با نام ،

نقل و انتقال سهام و یا سهم الشرکه

وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده :

 • مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده در این موارد ملزم و مخیر به تصمیم گیری است :

انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسین

تعیین سمت مدیران و حق امضاء

و تصویب ترازنامه سالیانه در چهار ماه اول سال

مدارک لازم جهت تغییرات در شرکت ها و موسسات در قزوین :

تصویری از اساسنامه شرکت ، روزنامه رسمی مبتنی بر آخرین تغییرات شرکت، اسامی شرکا و سهامداران، کپی برابر اصل کارت ملی و شناسنامه کلیه سهامداران و اعضاء هیئت مدیره ، مدارک و اسناد مورد نیاز من باب اجرا و ثبت تغییرات هستند.

لطفا " توجه داشته باشید که در صورت خروج اشخاص از شرکت ارائه اصل مدارک شناسایی و حضور در اداره ثبت شرکت در قزوین طبق قانون تجارت ضروری می باشد . به منظور انحلال در چارچوب مجمع عمومی فوق العاده گزینش یک مدیر تصفیه لازم می باشد.

ثبت تغییرات شرکت در قزوین :

شرکتها در چارچوب اختیارات پیش بینی شده در اساسنامه خود میتوانند تصمیماتی را مبنی بر ثبت تغییرات شرکت در قزوین به تصویب برسانند و وفق قوانین موجود می بایست این تغییرات را در مرجع ثبت شرکتها به ثبت برسانند. به منظور ثبت این تغییرات تهیه و تنظیم صورتجلسه و یا صورتجلسات مربوط به نوع تغییر و ارجاع آن به اداره ثبت شرکتها ضروری می باشد. تنظیم صورتجلسات و پیگیری روند اجرای تغییرات نیازمند دانش حقوقی و تا حدودی تخصص در اجرا و پیگیری امور ثبتی می باشد.

تغییرات شرکت ها عبارتند از :

ثبت تغییرآدرس دفتر مرکزی در قزوین

در صورتی که اعضای شرکت اقدام جا به جایی دفتر شرکت خود نمایند می بایست این تغییر را از طریق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به اداره ثبت شرکت مرتبط با حوزه فعالیت خود اعلام نمایند.

ثبت صورتجلسه تغییر موضوع در قزوین :

در شرایطی که بعد از به پایان رساندن مراحل ثبت موسسین به این نتیجه برسند که موضوع فعالیتشان قابل اجرا نمی باشد میتوانند موضوع فعالیت خود را تغییر دهند.

ثبت صورتجلسه الحاق به موضوع در قزوین :

این امکان وجود دارد که اگر در ابتدای ثبت شرکت به هردلیلی نتوانید موضوعی را به ثبت برسانید بعد از اتمام ثبت شرکت و با فراهم شدن شرایط موضوع مورد نظر را به موضوع فعالیت شرکت خود الحاق یا اضافه نمایید.

ثبت صورتجلسه تغییر نام شرکت در قزوین:

در صورتی که شرکت به افراد جدیدی واگذار گردد این امکان وجود دارد که مالکین جدید مایل باشند نام جدیدی با سلیقه خود برای شرکت انتخاب نمایند در این صورت باید از طریق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده برای تغییر نام اقدام کنند.

ثبت صورتجلسه افزایش سرمایه شرکت در قزوین :

در صورت صلاحدید و نیاز شرکت سهامداران میتوانند جهت افزایش سرمایه اولیه مبادرت ورزند. این امر باتوجه به نوع شخصیت حقوقی متغیر می باشد.

ثبت صورتجلسه کاهش سرمایه در قزوین:

چنانچه شرکتها در حین فعالیت خود متوجه این موضوع شوند که میزان سرمایه ثبت شده آنها بیش از حد نیاز است و یا شرکت دچار ضرر و زیان شود و یا با خروج یکی از شرکا سرمایه او نیز خارج شود شرکتها میتوانند با توجه به قانون تجارت اقدام به کاهش سرمایه نمایند.

ثبت صورتجلسه ورود و خروج شریک یا سهامدار در قزوین:

در صورتی که برخی از سهامداران یا شرکا قصد داشته باشند از شرکت خارج شوند میتوانند با تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده این امر را به اداره ثبت شرکتها اعلام نمایند در عین حال میتوانند سهامداری را نیز جایگزین نمایند.

ثبت صورتجلسه نقل و انتقال سهم یا سهم‌الشرکه در قزوین:

در زمان خروج شرکا از شرکت ، به منظور جلوگیری از کاهش سرمایه این شرکا می توانند سهام یا سهم الشرکه خود را به سهامداران و یا اعضائ هیئت مدیره حاضر در شرکت انتقال دهند . این امر با توجه به نوع قالب ثبتی متفاوت می باشد.

ثبت صورتجلسه انتخاب اعضای هیئت ‌مدیره در قزوین:

گزینش اولیه اعضای هیات مدیره ، تغییر سمت آنها و یا گزینش افراد جدید به جای آنها با تصویب مجمع عمومی فوق العاده امکان پذیر می باشد.

اصلاح مفاد اساسنامه در قزوین:

در صورت تغییر هریک از مفاد اساسنامه می بایست این امر در صورتجلسه اعلام گردد. کارشناسان ثبت شرکت ایلیا شما را در این زمینه راهنمایی می نمایند.

ثبت صورتجلسه انحلال شرکت در قزوین :

با به وجود آمدن شرایط خاص مانند ورشکستگی یا فوت اعضا و ... برای شخصیت های حقوقی و یا با تصویب اکثریت مجمع عمومی فوق العاده انحلال شرکت صورت می پذیرد و طی صورتجلسه ای به مرجع ثبت شرکتها اعلام می گردد.

صورتجلسه ثبت تغییرات شرکت در قزوین :

با عنایت به مفاد قانون تجارت چنانچه تصمیمات اتخاذ شده د ر مجمع عمومی مربوط به یکی از موارد ذیل باشد می بایست یک نسخه از صورتجلسه تهیه و تدوین شده و به مرجع ثبت شرکتها ارجاع گردد این تصمیمات عبارتند از:

 • گزینش و ابلاغ تصدی مدیران و یا بازرسین
 • رای موافق به ترازنامه
 • کلیه تغییرات مندرج در مفاد اساسنامه
 • انحلال شرکتها و انجام امور تصفیه بدهی ها و دارایی شرکت

مدارک مورد نیاز جهت ثبت تغییرات در قزوین :

مدارک مورد نیاز جهت تنظیم صورتجلسات مجامع و هیئت مدیره در شرکت با مسئولیت محدود در قزوین

 • تسلیم آگهی تاسیس و یا روزنامه رسمی تاسیس شرکت
 • چنانچه شرکت دارای تغییرات باشد ارائه آخرین آگهی تغیرات و یا روزنامه رسمی
 • تصویری از از اوراق ثبتی شرکت ( شامل شرکتنامه ، تقاضانامه و یا اظهارنامه و اساسنامه تمامی صفحات )
 • ارائه فتوکپی شناسنامه و کارت ملی اعضا هیئت مدیره و سهامداران
 • در صورت ورود شریک و یا عضوء هیئت مدیره ارائه برابر اصل مدارک شناسایی این اشخاص
 • در صورتیکه شرکای جدید اشخاص حقوقی باشند، کپی آ��رین روزنامه رسمی شرکت

مدارک مورد نیاز جهت تنظیم صورتجلسات مجامع و هیئت مدیره در شرکت سهامی خاص در قزوین

 • یک نسخه از روزنامه رسمی تاسیس شرکت
 • در صورتی که شرکت دارای تغییرات باشد یک نسخه از آگهی یا روزنامه رسمی آخرین تغییرات
 • تسلیم اظهارنامه شرکت تمامی صفحات
 • در صورتی که شرکت دارای نقل و انتقال باشد ارائه لیستی از آخرین نقل و انتقالات الزامی می باشد.
 • مدارک شناسایی برابر اصل شده کلیه سهامداران و اعضاء هیئت مدیره داخل شرکت و اشخاصی که قصد ورود به شرکت را دارند .
ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت در قزوین و شهرستان های آن
 • ثبت تغییرات شرکت در قزوین
 • ثبت تغییرات شرکت در تاکستان
 • ثبت تغییرات شرکت در آبیک
 • ثبت تغییرات شرکت در بوئین زهرا
 • ثبت تغییرات شرکت در الوند
 • ثبت تغییرات شرکت در آوج