• ثبت تغییرات شرکت در بوشهر

پس از پایان روند ثبت شرکت و یا موسسه ممکن است اعضای آنها میل به انجام تغییراتی در شرکت یا موسسه خود داشته باشند و یا شرایط ویژه ای برای شرکت یا موسسه به وجود آید به طوری که اعضای شرکت ناگزیر از اعمال تغییرات باشند. در این صورت باید ابتدا نسبت به انجام تغییرات تصمیم گیری نمود و پس از تصویب تغییرات ، آنها را به مرحله اجرا درآورد. اتخاذ تصمیم درشرکتها و موسسات از طریق برگزاری مجامع عادی و عادی به طور فوق العاده انجام می گیرد. پس از این مرحله با تنظیم صورتجلسه و ارسال آن به اداره ثبت شرکت در بوشهر اجرایی می گردند.

مجامع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده در این موارد به اتخاذ تصمیم می پردازند :

حدود اختیارات مجمع عمومی فوق العاده :

افزایش و یا کاهش سرمایه ( به همراه ورود / خروج شریک یا سهامدار)

تغییرنشانی دفترمرکزی شرکت یا موسسه ،

تبدیل سهام بی نام به سهام با نام ،

انتقال سهام و یا سهم الشرکه

حدود اختیارات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده :

تعیین مدیران و بازرس یا بازرسین

ابلاغ تصدی مدیران و حق امضاء

و تصویب ترازنامه سالیانه در چهار ماه اول سال

مدارک و اسناد لازم جهت انجام تغییرات در بوشهر :

مدارک و اسناد مورد نیاز برای اجرا و ثبت تغییرات شرکت در بوشهر عبارتند از : رونوشت از اساسنامه شرکت و روزنامه رسمی حاوی آخرین تغییرات شرکت، نام کلیه شرکا و سهامداران ، فتوکپی برابر اصل شده کارمدارک مثبت هویت سهامداران و اعضاء هیئت مدیره .

لازم به یادآوری است که در صورت خارج شدن اعضا از شرکت ارائه اصل مدارک شناسایی به اداره ثبت و حضور شخص در این اداره لازم می باشد. چنانچه شرکت منحل گردد با تشکیل مجمع عمومی فوق العاده یک مدیر تصفیه جهت انجام امورمالی مربوط به انحلال انتخاب می گردد

ثبت تغییرات شرکت در بوشهر

تغییرات شرکت تا حدودی امکانپذیر است که در اساسنامه پیش بینی شده باشد و اعمال تغییرات خارج از این محدوده عملی نمی باشد. بنابراین اعضای شرکتها می توانند بسته به اختیارات داده شده در اساسنامه در رابطه با تغییرات مد نظر خود اتخاذ تصمیم نمایند. این تصمیم گیری در مجمع عمومی عادی یا فوق العاده با حضور اکثریت به تصویب رسیده و سپس صورتجلسه تنظیم شده و با ارسال آن به اداره ثبت شرکتها این تغییرات قانونا به ثبت خواهند رسید. لذا تهیه و تدوین صورتجلسه و یا صورتجلسات مرتبط با نوع تغییر و ارسال آن به اداره ثبت شرکتها لازم لاجرا است . تنظیم صورتجلسات و پیگیری روند اداری کار تجربه و آگاهی نسبت به مسائل حقوقی و ثبتی را می طلبد تا مراحل تهیه و ثبت صورت جلسات و اعمال تغییرات هرچه زودتر انجام پذیرد کارشناسان ثبت شرکت ایلیا میتوانند شمارا در این زمینه راهنمایی نمایند.

تغییرات شرکت ها عبارتند از :

ثبت تغییر آدرس شرکت در بوشهر :

در صورتی که اعضای شرکت اقدام به نقل مکان به محلی دیگر نمایند می بایست این تغییر را از طریق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به اداره ثبت شرکت ها اطلاع دهند.

ثبت تغییر موضوع شرکت در بوشهر :

اگر پس از ثبت شرکت اعضای شرکت متوجه گردند که قادر به فعالیت در آن رشته کاری نمی باشند و یا فعالیت دیگری را ترجیح بدهند . میتوانند موضوع فعالیت خود را با ثبت صورتجلسه مربوطه تغییر دهند.

ثبت الحاق به موضوع در بوشهر:

در برخی موارد در هنگام ثبت موسسه یا شرکت ممکن است موضوعی به ثبت نرسد و پس از آن در حین فعالیت اعضا به این نتیجه برسند که انجام آن موضوع نیز برای شرکت لازم یا مفید است در این صورت می توانند موضوعی به موضوعات شرکت یا موسسه اضافه نمایند.

ثبت صورتجلسه تغییر نام شرکت در بوشهر:

گاه پس از واگذاری یا انتقال شخص حقوقی به افراد جدید ، آنها تمایل دارند اسم تازه ای برای شرکت یا موسسه در نظر بگیرند. به همین جهت از طریق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده می توانند برای تغییر نام مبادرت نمایند.

ثبت صورتجلسه افزایش سرمایه شرکت در بوشهر :

در شرایطی خاص مانند اخذ تسهیلات و یا شرکت در مناقصات و یا دلائل دیگر ممکن است موسسین تصمیم بر افزایش سرمایه اولیه خود داشته باشند. در این صورت می توانند با برگزاری مجمع فوق العاده در این مورد رای گیری نمایند.

ثبت صورتجلسه کاهش سرمایه شرکت در بوشهر:

در مواردی که شرکتها مقروض شده یا یکی از اعضا مایل به خروج از شرکت است ، شرکتها میتوانند با توجه به قانون تجارت اقدام به کاهش سرمایه نمایند .

ثبت صورتجلسه ورود و خروج شریک یا صاحبان سهام در بوشهر :

در صورتی که برخی از سهامداران یا شرکا تصمیم داشته باشند از شرکت خارج شوند میتوانند با تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده این امر را به اداره ثبت شرکتها اطلاع داده و در عین حال میتوانند سهامداری را نیز جایگزین نمایند.

ثبت صورتجلسه نقل و انتقال سهم یا سهم‌الشرکه در بوشهر :

در زمان خروج شرکا از شرکت ، اگر قرار باشد . از کاهش سرمایه جلوگیری شود ، این شرکا می توانند سهام یا سهم الشرکه خود را به سهامداران و یا اعضائ هیئت مدیره حاضر در شرکت واگذار کنند .

ثبت صورتجلسه انتخاب اعضای هیئت ‌مدیره در بوشهر:

گزینش مقدماتی اعضای هیات مدیره ، تغییر تصدی آنها و یا برگزیدن افراد جدید برای جایگزینی آنها با تصویب مجمع عمومی فوق العاده ممکن می گردد.

ثبت صورتجلسه انتخاب بازرسین (سهامی خاص) در بوشهر :

در شرکتهای سهامی خاص مدت تصدی بازرسین یک سال است ، بعد از اتمام این دوره میتوانند در سمت خود تمدید شوند.

اصلاح مواد اساسنامه در بوشهر :

در صورت تغییر هریک از مفاد اساسنامه می بایست این امر در صورتجلسه رسما " اعلام و ثبت گردد.

انحلال شرکتها در بوشهر:

در صورتی که شرایط شرکت به گونه ای باشد که تصمیم بر انحلال باشد و یا در صورت فوت یکی از شرکا یا سهامداران ، با برگزاری مجمع عمومی فوق العاده می توان انحلال را به تصویب رساند و سپس صورتجلسه آن را تنظیم نموده و به اداره ثبت شرکتها ارجاع داد.

صورتجلسه ثبت تغییرات شرکت در بوشهر

براساس قانون تجارت پس از اتخاذ تصمیم نسبت به هر یک از تصمیمات نامبرده و تصویب آنها در مجمع عمومی عادی یا عادی به طور فوق العاده ، باید نسبت به تهیه صورتجلسه هر یک از تغییرات در دو نسخه و ارجاع یک نسخه از آن به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اقدام نمود.

این موارد عبارتند از:

 • انتخاب و تعیین سمت مدیران و یا بازرسین
 • رای مثبت به ترازنامه
 • اعمال تغییرات مربوط به مفاد اساسنامه
 • انحلال شرکتها و انجام امور تصفیه دیون و قروض شرکت

مدارک مورد نیاز جهت ثبت تغییرات شرکت در بوشهر

مدارک مورد نیاز جهت تنظیم صورتجلسات مجامع و هیئت مدیره در شرکت با مسئولیت محدود در بوشهر

 • ارائه آگهی تاسیس و یا روزنامه رسمی ��اسیس شرکت
 • چنانچه شرکت دارای تغییرات باشد تحویل آخرین آگهی تغیرات و با روزنامه رسمی
 • فتوکپی از اوراق ��بتی شرکت ( شامل شرکتنامه ، تقاضانامه و یا اظهارنامه و اساسنامه تمامی صفحات )
 • ارائه کپی از مدارک شناسایی اعضا هیئت مدیره و صاحبان سهام
 • در صورت ورود شریک و یا عضوء هیئت مدیره تسلیم کپی برابر اصل شده مدارک شناسایی این افراد
 • در صورتیکه شرکا یا سهامداران جدید اشخاص حقوقی باشند، کپی آخرین روزنامه رسمی شرکت

مدارک مورد نیاز جهت تنظیم صورتجلسات مجامع و هیئت مدیره در شرکت سهامی خاص در بوشهر

 • نسخه ای از روزنامه رسمی شرکت حاوی آگهی تاسیس
 • در صورتی که شرکت دارای تغییرات باشد نسخه ای از آگهی یا روزنامه رسمی آخرین تغییرات
 • تمامی صفحات اظهارنامه شرکت
 • چنانچه شرکت دارای نقل و انتقال باشد ارائه لیستی از آخرین نقل و انتقالات الزامی می باشد.
 • کپی برابر اصل کارت ملی و شناسنامه تمامی سهامداران و اعضاء هیئت مدیره داخل شرکت و اشخاص جدید الورود.
ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت در بوشهر و شهرستان های آن
 • ثبت تغییرات شرکت در بوشهر
 • ثبت تغییرات شرکت در برازجان
 • ثبت تغییرات شرکت در جم
 • ثبت تغییرات شرکت در عسلویه
 • ثبت تغییرات شرکت در بندرگناوه
 • ثبت تغییرات شرکت در بندرکنگان
 • ثبت تغییرات شرکت در خورموج
 • ثبت تغییرات شرکت در دیلم