لوگو سفید ایلیا
صفحه اصلی انتخاب نام شرکت و برند خدمات ما
ثبت شرکت ثبت برند ثبت تغییرات شرکت اقدامات پس از ثبت شرکت ثبت طرح صنعتی ثبت اختراع اخذ کارت بازرگانی اخذ جواز تاسیس صنایع رتبه بندی(گرید) شرکت ها
درباره ما
حقوق مالکیت برند ایلیا اساسنامه ثبت ایلیا اعضای هیئت مدیره ایلیا منشور اخلاقی ثبت ایلیا تاریخچه ایلیا همکاران ایلیا محیط کار ایلیا کاتالوگ ایلیا
ارتباط با ما تور مجازی ایلیا

نمونه قرارداد کارگزاری امور ضمانت نامه های بانکی وسرمایه گذاری


نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه کارگزاری امور ضمانت نامه های بانکی وسرمایه گذاری و اخذ تسهیلات

نمونه قرارداد کارگزاری امور ضمانت نامه های بانکی وسرمایه گذاری

قرارداد کارگزاری امور ضمانت نامه های بانکی وسرمایه گذاری و اخذ تسهیلات

این قرارداد با مواد 10 و 190 قانون مدنی و در تاریخ..............به شماره.........با توافق کامل طرفین وبه صورت قطعی، ضمن عقد خارج و لازم( که به اقرار عقد مزبور به طور شفاهی قبلا بین طرفین ذیل انعقاد یافته است)فیمابین امضاء کنندگان تنظیم گردیده و طرفین متعهد و ملزم به اجراء تمامی مفاد آن می باشند.

ماده1. طرفین قرارداد

قرارداد کارگزاری امور ضمانت نامه های بانکی وسرمایه گذاری و اخذ تسهیلات

1-1 طرفین اول قرارداد:

این قرارداد فیمابین آقای/شرکت............به شماره شناسنامه/شماره ثبت.................فرزند ..........صادره ..............به نشانی:.................شماره تماس..........به عنوان کارگزار وطرف اول قرارداد .

1-2. طرف دوم قرارداد

قرارداد کارگزاری امور ضمانت نامه های بانکی وسرمایه گذاری و اخذ تسهیلات

شرکت..........سهامی عام به شماره ثبت...............به نشانی: .....شماره تماس.............به عنوان کارفرما وطرف دوم قرارداد.

تبصره1. نشانی طرفین در این قرارداد اقامتگاه قانونی طرفین محسوب می گردد و لذا مقررگردید در صورت تغییر مکان یکدیگر را ظرف 10 روز به صورت کتبی مطلع نمایند.

ماده2. موضوع قرارداد

قرارداد کارگزاری امور ضمانت نامه های بانکی وسرمایه گذاری و اخذ تسهیلات

2-1. افتتاح حساب شرکت نزد بانک صادرات توسط کارگزار

2-2. گرفتن معرفی نامه و انجام کلیه امور مربوط به ضمانت نامه بانکی

2-3. معرفی سرمایه گذار(فایناسور) و امضاء قرارداد با سرمایه گذار

ماده3. حق الزحمه کارگزار

قرارداد کارگزاری امور ضمانت نامه های بانکی وسرمایه گذاری و اخذ تسهیلات

حق الزحمه کارگزار طبق توافق ................% مبلغ ضمانت نامه می باشد که برعهده کارفرما می باشد و تا زمان اخذ تسهیلات به رسم امانت نزد وی باقی می ماند.

ماده4. مدت قرارداد

قرارداد کارگزاری امور ضمانت نامه های بانکی وسرمایه گذاری و اخذ تسهیلات

قرارداد مذکور از تاریخ تنظیم قرارداد تا...........سال فیمابین طرفین نافذ می باشد.

ماده5. تعهدات طرف اول قرارداد(کارگزار)

قرارداد کارگزاری امور ضمانت نامه های بانکی وسرمایه گذاری و اخذ تسهیلات

5-1. کارگزار مکلف گردید که مورد قرارداد را شخصاً پیگیری نماید.

5-2.طرف اول قرارداد مکلف است ضمانت نامه بانکی را از یکی از بانک های دولتی(ترجیحا بنا به توافقات شفاهی بانک.........)را در............مرحله به فاصله زمانی.........ماه اخذ نماید.

5-3. طرف اول قرارداد (کارگزار) متعهد گردید پس از انعقاد قرارداد و تحویل اسناد از طرف کارفرما ظرف مدت 10 روز رضایت نامه بانکی را اخذ نماید.

5-4. کارگزار متعهد گردید پس از اخذ اسناد دریافتی و ضمانت نامه بانکی و پس از اخذ تائیدیه کتبی از مراجع ذی صلاح تا تاریخ...............قرارداد با سرمایه گذار (فایناسور) را منعقد و اولین مرحله پرداخت وام تا زمان مذکور انجام پذیرد.

5-5. چنانچه کارگزار ظرف مهلت های مقرر در دو بند فوق به تعهدات خود اقدام ننماید،یا در هر مرحله از کار کوتالهی ورزد به نحوی که مانع اجراء قرارداد گردد بدون هیچ قید وشرط و عذری ملزم و متعهد به بازپرداخت کل مبلغ حق الزحمه کارفرما به انضمام پرداخت مبلغ.............ریال به عنوان خسارت می باشد و حق هرگونه شکایت و اعتراضی را از خود سلب و ساقط نمود.

5-6. مقرر گردید مبلق............ریال به صورت تنخواه جهت پیکیری مقدماتی امور در وجه کارگزار پرداخت گردد که مبلغ مذکور از اولین حق الزحمه مشارالیه کسرخواهد گردید.

5-7. از آنجایی که ضمانت نامه بانکی برای...........صادر می گردد تمدید مجدد ضمانت نامه بانکی به مدت...........سال به عهده کارگزار می باشد و مشارالیه مکلف است یک ماه قبل از پایان ضمانت نامه نسبت به تمدید آن اقدام نماید.

5-8. کلیه مخارج جهت اخذ ضمانت نامه از جمله هزینه کارشناسی و غیره به عهده کارگزار می باشد .همچنین هزینه کارشناسی افزایش سرمایه و تمدید ضمانت نامه ها در طول مدت کارگزاری به عهده کارگزار می باشد.

5-9. افتتاح حساب شرکت که از وظایف کارگزار می باشد می بایست با سود متعارف بانکی صورت گیرد.

5-10. 10% مبلغ کارمزد برای هر مرحله به عنوان حسن انجام کار نزد کارفرما باقی می ماند و پس از تمدید آخرین ضمانت نامه بانکی به وی مسترد می گردد.

5-11. کارگزار حق فسخ را از خود به هردلیل سلب و اسقاط نمود.

5-12. در صورت وجود کسورات قانونی کلیه آن به عهده کارگزار می باشد.

5-13. عواقب ناشی از صدور ضمانت نامه به عهده کارفرما می باشد

با ثبت بزرگ ایلیا همراه باشید.

خدمات ثبت ایلیا شامل ثبت شرکت ، ثبت برند ، ثبت تغییرات شرکت ، ثبت طرح صنعتی و دیگر خدمات اداری و حقوقی می باشد.

ماده6. تعهدات طرف دوم قرارداد

قرارداد کارگزاری امور ضمانت نامه های بانکی وسرمایه گذاری و اخذ تسهیلات

6-1. کارفرما متعهد است اسناد مورد نیاز کارگزار را در اولین فرصت در اختیار کارگزار قراردهد.

6-2.طرف دوم قرارداد مکلف است به محض اعلام کارفرما 10%مبلغ ضمانت نامه را در هر مرحله تهیه و به حساب بانک صادر کننده ضمانت نامه به حساب خود شرکت واریز نماید.

6-3.ارائه درخواست جهت صدور ضمانت نامه به بانک از طرف کارفرما

6-4. مقرر گردید طرف دوم قرارداد مبلغ مندرج در بند6/5 را در قبال اخذ وثیقه مطمئن در اختیار کارگزار قرار دهد.

6-5. طرف دوم قرارداد حق الزحمه کارگزار را در هر مرحله پس از واریز وام به حساب شرکت نقدا پرداخت خواهد نمود.

6-6.کارفرما بعد از صدور ضمانت نامه و واریز وام حق فسخ را از خود نسبت به مراحل انجام شده سلب و اسقاط خواهد نمود.

6-7. در مواردی که در قرارداد مذکور به آن اشاره ای نشده است قانون مدنی وسایر قوانین موضوعه کشور حکمفرما می باشد.

6-8. در صورت وجود اختلاف فیمابین طرفین قرارداد ابتدا ازطریق مذاکرات دوستانه والنهایه از طریق محاکم دادگستری مورد رسیدگی قرار می گیرد.

این قرارداد مشتمل بر.................ماده و................تبصره و.................بند ودر.............نسخه متحدالمتن ودر حکم واحد تهیه و تنظیم وطرفین در کمال صحت و سلامت امضاء می نمایند.

کارفرما کارگزار

نمونه قرارداد کارگزاری امور ضمانت نامه های بانکی وسرمایه گذاری

پل ارتباطی ما:

( به لبخندتان برترینیم )

شماره تماس مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا

  • شعبه کرج: 137 32 – 026
  • شعبه تهران :119 55 266 – 021
  • سامانه ی پیامکی: 32 52 52 32
  • سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی : WWW.ELIYA.IR
  • پست الکترونیکی به نشانی INFO@ ELIYA.IR:

خدمات قابل ارائه مجموعه مجتمع ثبتی ایلیا در کلیه واحد های ثبتی ( اداره ثبت شرکتها وثبت تغییرات شرکت ها و ثبت برند و ثبت علامت تجاری استانها ) و خدمات اداری در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه های ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی سراسر ایران.

جهت مشاهده دیگر نمونه قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه قراردادها کیلیک نمایید.

قرارداد کارگزاری امور ضمانت نامه های بانکی وسرمایه گذاری و اخذ تسهیلات

مشاوره آنی
ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

مجتمع ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی درراستای ارائه ی خدمات با اقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

نمونه قرارداد حق العمل کاری

توضیحات کامل درباره نمونه قرارداد حق العمل کاری همراه با قرارداد حق العمل کاری.

نمونه قرارداد سپرده سرمایه گذاری بلند مدت

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه سپرده سرمایه گذاری بلند مدت - و خدمات اداری در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه های ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی سراسر ایران.

نمونه قرارداد مشارکت در تولید صنعتی

توضیحات کامل به همراه نمونه قرارداد مشارکت در تولید صنعتی.با ثبت شرکت ایلیا تماس بگیرید و امور خود را به ما بسپارید.

تفاهم نامه همکاری تجاری

توضیحات کامل درباره تفاهم نامه همکاری تجاری به همراه نمونه تفاهم نامه همکاری تجاری

نمونه قرارداد بارگیری و حمل

توضیحات و نمونه قرارداد بارگیری و حمل.با ثبت شرکت ایلیا تماس بگیرید و امور ثبتی خود را به ما بسپارید.

نمونه قرارداد پیمانکاری نقشه برداری GPS

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی پیمانکاری نقشه برداری GPS -خدمات قابل ارائه مجموعه ایلیا تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی سراسر ایران.

نمونه قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا

توضیحات کامل درباره نمونه قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا

نمونه قرارداد وام شخصی

نمونه قرارداد وام شخصی.با ثبت شرکت ایلیا تماس بگیرید و امور خود را به ما بسپارید.

نمونه قرارداد واگذاری امتیاز بیلبورد

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی درضمینه واگذاری امتیاز بیلبورد - و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران ( جهت مشاهده دیگر نمونه قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه قراردادها کیلیک نمایید )

نمونه قرارداد سرویس ایاب و ذهاب شرکتها

دانلود نمونه قرارداد حقوقی و تخصصی در خصوص امور پیمانکاری تامین اتوبوس برای ایاب و ذهاب کارکنان شرکت جهت مشاهده دیگر نمونه قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه

لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

امتیار خود را ثبت کنید
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
توضیحات چقدر جستجو و سوال پرسش و پاسخ مقالات مرتبط
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید