جهت شروع ثبت و مشاوره رایگان فرم زیر را تکمیل نمایید

هر ساعتی در روز کنار شما هستیم

با کارشناسان ما مستقیم در تماس باشید
در ساعات کاری پاسخگوی تلفنی شما هستیم . بعداز تایم کاری لطفا واتس اپ پیام ارسال کنید

نمونه قرارداد اجاره انبار

قرارداد اجاره انبار

نمونه قرارداد اجاره انبار و محوطه انبار در کنار اسکله بندر را می توانید در ادامه متن زیر مطالعه کنید، در واقع هر آنچه در زمینه تنظیم قرارداد انبار نیاز دارید مجتمع حقوقی ایلیا راهنمای شماست. در ادامه نمونه قرارداد اجاره را ارائه می دهیم.

نمونه قرارداد اجاره انبار

ماده 1. طرفین

1-1. شرکت …………….. به مدیریت ………………….. به شماره ثبت …………………. به آدرس:……………………………………… به نمایندگی آقای …………………. که از این پس “موجر ” نامیده می شود از یک طرف،

1-2. شرکت …………….. ثبت شده به شماره ………. در اداره ثبت شرکت های ……………… به نمایندگی آقای ………………… مدیر عامل شرکت، که از این پس « مستأجر» نامیده میشود از طرف دیگر، تحت شرایط و تعهدات زیر منعقد می گردد و طرفین ملزم به رعایت مفاد آن می باشند.

ماده 2. موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از اجاره انبار به مساحت …………….. متر مربع و محوطه ای به مساحت ……………… متر مربع متعلق به موجر واقع در محدوده اسکله ……………….. با ابعاد، امکانات، تسهیلات، تأسیسات و مسیرهای دسترسی مشخص شده تنظیم شده بین طرفین، به منظور ارائه خدمات بندری در زمینه های ………….

ماده 3. مدت قرارداد

1- مدت قرارداد از تاریخ تنظیم صورتجلسه تحویل موضوع قرارداد (تحویل انبار/محوطه) از طرف موجر به مستأجر که به امضای طرفین خواهد رسید تعیین می گردد که این مدت باتوافق طرفین حداکثر برای یک دوره با شرایط همین قرارداد قابل تمدید خواهد بود.

تبصره . تمدید قرارداد منوط به تسویه حساب کامل و پرداخت کلیه مطالبات موجر می باشد.

2. در صورتی که به هر دلیل حداکثر تا ……….. ماه پس از امضاء قرارداد، عین موضوع قرارداد به مستأجر تحویل نگردد، مستأجر می تواند در خواست خود را مبنی بر ختم قرارداد به موجر ارائه نماید.

3. چنانچه قبل از پایان مدت قرارداد مستأجر درخواست اقاله قرارداد و اعاده عین موضوع قرارداد را بنماید باید حداقل ……….. هفته قبل از موعد مورد نظر، مراتب را به موجر اعلام کند. در صورت اقاله قرارداد بنا به درخواست مستأجر، مبلغ اجاره بهای مدتی که قرارداد جاری بوده، به علاوه ………………… درصد از کل این مبلغ از مستأجر اخذ خواهد شد.

قرارداد اجاره انبار/محوطه انبار در کنار اسکله بندر(برای تخلیه و بارگیری کالاها و حمل و نقل دریایی و ارائه خدمات بندری)

ماده 4. مبلغ قرارداد

1. مبلغ کل قرارداد ………… ریال می باشد و مبلغ ماهانه آن …….. ریال به تفکیک مبلغ اجاره بهای ماهانه انبار هر متر مربع ……………. ریال و محوطه هر متر مربع …………….. ریال می باشد.

2. مستأجر باید همزمان باتحویل انبار/ محوطه و تنظیم صورتجلسه اجاره ماه اول را به موجر پرداخت نماید و اجاره ماه های آتی را حداکثر تا پنجم هر ماه به حساب شماره …………….. در آمد موجر نزد بانک …………………… شعبه …………. کد ………….. واریز و اصل فیش مربوطه را به اداره امور مالی موجر و تصویر آن را به دستگاه نظارت تحویل نماید.

تبصره 1. دستگاه نظارت مکلف به کنترل دقیق پرداخت اجاره بها می باشد و در صورت عدم پرداخت، مجاز به جلوگیری از بهره برداری از انبار/ محوطه خواهد بود.

تبصره 2. مستأجر موظف است از تاریخ واریز اجاره بها ظرف ……….. روز، اصل اعلامیه بانک مربوطه را جهت اعمال حساب به اداره امور مالی موجر تحویل نماید.

تبصره3. چنانچه مستأجر در صورت خاتمه قرارداد به هر دلیل، نسبت به تخلیه و تحویل انبار / محوطه اقدام ننماید در اولین ماه تأخیر، مبلغ اجاره بها به میزان ……………….. درصد و ماه های بعد به میزان ……… افزایش می یابد. لیکن از ابتدای ماه سوم موجر مجاز است مطابق مفاد ماده چهارده، اقدام نماید.

در صورتی که تأخیر در تحویل انبار / محوطه به صورت کسری از ماه باشد ضمن اعمال افزایش های فوق، اجاره بها به صورت روز شمار محاسبه و دریافت می گردد.

3. اجاره بها قرارداد های کمتر از ………… ماه به صورت کامل ………. ماهه و در ابتدای قرارداد دریافت می گردد.

4. پرداخت کلیه مالیات ها و کسور قانونی ناشی از بهره برداری و درآمد حاصله از فعالیت های انجام شده توسط مستأجر بر عهده مستأجر بوده و وی ملزم به ارائه تسویه حساب های مربوطه در پایان قرارداد به موجر می باشد.

5. مستأجر با پرداخت اجاره بها، صرفاً از پرداخت هزینه انباداری کالا در انبار و محوطه تحت اجاره معاف می باشد و پرداخت کلیه هزینه های عملیات تخلیه و بارگیری و ………..به عهده مستأجر می باشد.

قرارداد اجاره انبار/محوطه انبار در کنار اسکله بندر(برای تخلیه و بارگیری کالاها و حمل و نقل دریایی و ارائه خدمات بندری)

ماده 5. تضمین های قرارداد

مستأجر موظف به ارائه تضمین های ذیل می باشد:

1. یک فقره ضمانت نامه بانکی با وجه نقد به حساب سپرده موجر به مبلغ …………. ریال

2. ارائه ……………….. فقره چک شرکت به مبالغ …………….. معادل

3. ارائه …………… فقره چک شرکت معادل ارزش روز انبار/محوطه و تأسیسات به عنوان تضمین حسن نگهداری از انبار/ محوطه.

تبصره 1. مستأجر موظف است در صورتی که به هر دلیل، برداشتی از محل تضمین های وی از طرف موجر صورت گیرد، ظرف مدت ………….. روز تضمین را تا میزان تعیین شده اولیه ترمیم نماید.

تبصره 2. تضمین های مذکور پس از خاتمه قرارداد و تنظیم و امضای صورتجلسه عودت انبار/محوطه به موجر و همچنین ارائه تسویه حساب های لازم از واحد های مختلف موجر و مراجع مالیاتی و تأمین اجتماعی، به مستأجر مسترد می گردد.

قرارداد اجاره انبار

ماده 6. تعهدات طرفین قرارداد

1. مستأجر از انبار/محوطه مورد اجاره صرفاً مطابق آنچه که در ماده 2 آمده استفاده می نماید و حق واگذاری کلی با قسمتی از عین مورد اجاره را به هر شکل و عنوان اعم از عاملیت، وکالت و غیره، بدون موافقت کتبی موجر به غیر ندارد.

2. تامین کارکنان ساده و متخصص وهمچنین لوازم مورد نیاز جهت بهره برداری از انبار/ محوطه موضوع قرارداد بر عهده و هزینه مستأجر می باشد و موجر در این خصوص هیچ گونه مسئولیتی ندارد.

2.مستأجر متعهد به رعایت کلیه قوانین و مقررات حاکم در بنادر از جمله قوانین و مقررات عمومی بندری، مناطق ویژه و آزاد( حسب مورد)، گمرکی، ایمنی، آتش نشانی، کار، بیمه، مالیاتی، امنیتی کشور و مشابه آن می باشد.

4. مستأجر مکلف به اجرای دستورات موجر در رابطه با مسایل ایمنی، آتش نشانی و حفاظت محیط زیست بوده و موظف است کلیه نکات ایمنی را در محل کار خود رعایت نماید، در غیر این صورت مستأجر مسئول جبرا کلیه خسارت های وارده می باشد.

5. انجام تمامی مراحل کالا و تشریفاتی از قبیل صدور قبض انبار، صدور بیجک خروجی کالا، کنترل ، موجودی، تهیه و تنظیم صورت مجالس کسر/اضافه تخلیه و آلودگی و فساد کالا و غیره و جبران فقدان کالا ویا خسارات وارده به کالا در انبار محوطه موضوع قرارداد به عهده مستأجر می باشد.

6. نگهداری هر نوع کالا در انبار / محوطه باید با هماهنگی و تأیید دستگاه نظارت باشد، خصوصاً نگهداری کالاهای خطرناک، سمی و قابل اشتعال که می بایست در راستای اجرای دقیق قوانین و مقررات خاص نگهداری کالاهای خطرناک IMDC CODE صورت گیرد. در هر حال مسئولیت حوادث احتمالی در این رابطه در طول قرارداد به عهده مستأجر است.

7. استفاده از انبار / محوطه موضوع قرارداد نباید باعث ایجاد مزاحمت درانجام عملیات جاری بندر، اسکله ها، محوطه ها، انبارها و مسیر های دسترسی آن ها در بندر گردد.

8. مستأجر متعهد است در صورت ورود خسارت به تأسیسات و تجهیزات متعلق به موجر یا اشخاص ثالث و نیز کالا یا کشتی کهناشی از اقدامات وی یا پرسنل تحت سرپرستی او باشد نسبت به جبران خسارت های وارده، طبق تشخیص موجر ( کمیسیون سوانح بندر) اقدام فوری به عمل آورد. در صورت عدم پرداخت خسارت های وارده درموعد مقرر، موجر میزان خسارت را به علاوه ………….. % بالاسری به عنوان وجه التزام از محل تضمین های مستأجر کسر و یا به هر طریق ممکن تأمین خواهدنمود.

9. مسئولیت حفظ و نگهداری کالاهایی که فاقد بیمه نامه موضوع ماده 45 قانون امور گمرکی می باشند (اعم از کالاهای متعلق به مستأجر یا اشخاص ثالث) به عهده مستأجر بوده وی موظف به جبران خسارات وارده به این گونه کالاها می باشدوموجر در این خصوص مسئولیتی ندارد.

10.پرداخت کلیه هزینه های مصرفی آب، برق، تلفن و هرگونه گسترش و یا توزیع ازمحل تحویل انشعاب های مذکور وسایر هزینه های مشابه به عهده مستأجر می باشدو موجر در این خصوص مسئولیتی ندارد.

تبصره. مستأجر موظف است از تاریخ وصول فیش یا ابلاغیه یا صورت حساب هزینه های آب و برق و … ظرف مدت …………. روز نسبت به پرداخت آن به شماره حساب شماره ……………………. نزد بانک …………… شعبه ………………. اقدام و اعلامیه بانکی مربوطه را به اداره کل امور مالی موجر ارائه نماید. در غیر این صورت مشمول پرداخت وجه التزام به میزان …….. مبلغ مشمول تأخیر به ازاء هر ………….. تأخیر خواهد شد.

11. مستأجر موظف است علاوه بر پرداخت اجاره بها مطابق بند 2 ماده 4 و پرداخت هزینه های آب ، برق و غیره، طبق شرایط قرارداد ، در پایان هر دور ……. ماهه (برای قرارداد های ………… ماهه و بیشتر) نسبت به اخذ تسویه حساب کلی اعم از اجاره بها و سایر هزینه ها از امور مالی موجر اقدام و به دستگاه نظارت جهت ادامه بهره برداری موضوع قرارداد ارائه دهد و در صورت عدم ارائه تسویه حساب کلی در پایان هر دوره …. ماهه، دستگاه نظارت می تواند از فعالیت مستأجر جلوگیری نموده و نسبت به فسخ قرارداد و تخلیه اقدام نماید.

12. تردد کارکنان و تجهیزات و وسایل نقلیه مستأجر به داخل محدوده بندر با رعابت کلیه نکات و مقررات ایمنی و مشمول مقررا ت و ضوابط اجرایی بندر می باشد و لازم است مستأجر قبلا نسبت به اخذ مجوز برای آنها از موجر اقدام نماید.

13. افرادی که مستأجر برای انجام موضوع قرارداد به کار می گمارد کارکنان مستأجر می باشندو موظف به رعابت کلیه قوانین و مقررات، به ویژه قوانین کار و بیمه تأمین اجتماعی نسبت به آن ها بوده و مسئولیت پاسخگویی به کلیه کارکنان خود در طول مدت قرارداد و یا پس از فسخ قرارداد را دارد، موجر در رابطه با کارکنان مذکور هیچ گونه مسئولیتی ندارد.

14. حفاظت از انبار/ محوطه مورد واگذاری به عهده مستأجر بوده و مستأجر مکلف است در هر شیفت برای انبار حداقل یک نفر نگهبان بگمارد و در این رابطه باید هماهنگی کامل با اداره گارد و انتظامات موجر به عمل آورد.در هر حال موجر مسئولیتی در مورد خسارات ناشی از سرقت، آسیب به کالا و …..اموال، تجهیزات و کالاهای موجود در انبار /محوطه قرارداد را ندارد.

15. انجام کلیه اقدامات لازم جهت نگهداری انبار/ محوطه و تأسیسات واگذاری در طول مدت قرارداد بر اساس دستور العمل های ارائه شده توسط موجر به عهده وهزینه مستأجر می باشد.

16. مستأجر حق انتقال ونگهداری کالاهای سریع الفساد در انبار/ محوطه موضوع قرارداد راندارد.

17. نظافت و نگهداری کالا می بایست بر اساس دستورالعمل های ابلاغی از سوی موجر انجام شود.

18.نظافت و پاکسازی انبار/محوطه در طول مدت قرارداد به عهده مستأجر می باشد.

19.مستأجر موظف است در صورت نیاز و اعلام موجر با هزینه خود نسبت به تهیه نرم افزار و سخت افزار محلی به طوری که بتواند از شبکه بندر استفاده نماید.(از قبیل سیستم هند هلد و ….) اقدام نموده و به شبکه ارتباطی بندر متصل گردد.

20. مستأجر مکلف است پس از در خواست موجر گزارشات مورد نیاز و آمارهای مورد درخواست وی را در اسرع وقت و حداکثر در مدت ……… ساعت در اختیار موجر قرار دهد.

21. مستأجر مکلف است که سیستم اعلام حریق انبار/محوطه را دائما آماده به کار و در مدار داشته باشد. به هر حال مسئولیت خاموش بودن دستگاه و یا در مدار نبودن آن به عهده مستأجر بوده و عواقب ناشی از آن متوجه وی است.

تبصره . در صورت خرابی سیستم، مستأجر موظف است در اسرع وقت نسبت به اعلام موضوع به موجر اقدام نماید.

22. مستأجر مکلف به اجرای دستورالعمل های بهره برداری که منضم به قرارداد هستند، می باشد.

23. مستأجر مکلف است هنگام ورود اموال و تجهیزات متعلق به خود به انبار /محوطه مورد اجاره، فهرست آن را به موجر ارائه نماید.

24 . چنانچه موضوع قرارداد نیاز به اخذ مجوز از مراجع ذیربط داشته باشد مستأجر مکلف است مجوز مربوطه را اخذ و به موجر ارائه نماید.

25.مستأجر نمی تواند از خدمات پرسنل موجر استفاده نماید.

26. مستأجر موظف است فرد آگاه و مطلعی را به عنوان نماینده تام الاختیار خود به موجر معرفی نماید، به طوری که نماینده مذکور مکلف است در طول قرارداد در دسترس موجر بوده و هماهنگی های لازم را در محدوده اجرای قرارداد با موجر به عمل آورد.

27. مستأجر مکلف است پس از اتمام قرارداد نسبت به تنظیف و پاکسازی انبار / محوطه و تأسیسات ذیربط و محیط اطراف آن اقدام نماید، در غیر این صورت موجر رأساً اقدام و هزینه های آن را به علاوه …………. % بالاسری از مستأجر دریافت می نماید.

28. موجر در ابتدای قرارداد انبار/ محوطه را طی صورتجلسه ای با حضور مبادی ذیربط (واحد اداری و مالی، عملیات، مهندسی و عمران موجر) و با وضع موجود به مستأجر تحویل می نماید و او مکلف است انبار/محوطه را در پایان قرارداد به همان صورتی که تحویل گرفته اعاده نماید. در غیر این صورت موجر مجاز به تأمین خسارت از محل ضمانت قرارداد و یا به هر شکل دیگری می باشد.

29.هزینه تعمیرات جزئی و خسارات ناشی از بهره برداری نادرست از محل واگذاری در طول مدت قرارداد به عهده مستأجر می باشد. تشخیص تعمیراتی جزئی و کلی با موجر خواهد بود.

30.سرویس نگهداری لوازم برقی و تأسیسات انبار ومحوطه و تأمین قطعات مصرفی از قبیل لامپ،فیوز و ………. به عهده و هزینه مستاجر می باشد.

31. مستأجر مکلف به اجرای صحیح نظام تعرفه ای سازمان بنادر و دریانوردی برای انجام خدمات کلیه کالاهای وارده به انبار/ محوطه موضوع قرارداد می باشد.

32. مستأجر مکلف به بیمه نمودن مسئولیت مدنی خود در مقابل انجام عملیات در محدوده این قرارداد می باشد.

33. مستأجر مکلف است قبل از بهره برداری از انبار یا محوطه استیجاری، با هزینه خود و با هماهنگی دستگاه نظارت نسبت به مجزا نمودن وتمایز محدوده واگذار شده اقدام نماید.

34. مدت توقف کالاهای وارده (حسب مورد) مشمول قانون، مقررات، آیین نامه و دستور العمل های قوانین امور گمرکی و مناطق عادی، ویژه و آزاد اقتصادی بندر …………… می باشدو مستأجر مکلف به رعابت آنها است.

35. چنانچه مستأجر از پرداخت اجاره بها وسایر مطالبات موجر خودداری نماید، موجر می تواند ازخروج اموال و کالاهای متعلق به مستأجر و یا سایر اشخاص حقیقی و حقوقی جلوگیری نماید، بدیهی است مستأجر هر گونه ادعای ضرر و زیان را در این خصوص از خود سلب می نماید و مسئولیت هر گونه ضرر و زیان وارده بامستأجر می باشد و علاوه بر این موظف به پرداخت اجاره بها و وجوه التزام مربوطه خواهدبود.

36. در صورت عدم پرداخت اجاره بها وهزینه های آب و برق و تلفن و خسارات ویا عدم تخلیه انبار/ محوطه، موجر مجاز به قطع آب و برق و تلفن می باشد و همچنین گارد وانتظامات موجر می تواند از ورود مستأجر و عوامل وی به محوطه بندر و انبار/ محوطه جلوگیری کند.

قرارداد اجاره انبار/محوطه انبار در کنار اسکله بندر(برای تخلیه و بارگیری کالاها و حمل و نقل دریایی و ارائه خدمات بندری)

ماده 7. سرقفلی و حق کسب و پیشه

1. مستأجر اقرار می نماید که هیچ گونه وجهی از بابت سرقفلی و حق کسب و پیشه و یا هر عنوان دیگر نپرداخته و در صورت فسخ یا خاتمه قرارداد حق هیچ گونه ادعایی از جمله سرقفلی و حق کسب و پیشه و غیره در خصوص مورد اجاره نخواهد داشت.

ماده 8 .ممنوعیت های قانونی

مستأجر رسماً اعلام می نماید که مشمول ممنوعیت مندرج در قانون منع مداخله کارکنان در معاملات دولتی مصوب 22 دیماه 1337 و اصلاحات بعدی آن نمی باشد.

ماده9. وجوه التزام

در صورت تخلف مستأجر، وی مکلف به پرداخت وجوه التزام مشروحه ذیل به صورت نقدی به حساب درآمد موجر می باشد. در غیر این صورت از محل تضمین های مستأجر برداشت خواهد شد.

1. عدم رعایت مقررات بهداشتی و ایمنی، به ازای هر مورد مبلغ ………….. ریال.

2. عدم رعایت نظافت و پاکسازی هر مورد مبلغ ………. ریال.

3. عدم ترمیم تضمین های قرارداد در مهلت تعیین شده به ازاء هر روز تأخیر …………… مبلغ مشمول تأخیر.

4. تخلف از سایر تعهدات موضوع قرارداد حداقل ……………. ریال و حداکثر …………….. ریال.

ماده 10. حل اختلاف

در صورت بروز اختلاف در اجراء ویا تفسیر مفاد قرارداد طرفین سعی خواهند نمود موضوع اختلاف را از طریق مسالمت آمیز حل و فصل نمایندو چنانچه در این زمینه توافق حاصل نگردد موضوع به کمیسیون حل اختلاف شامل نماینده موجر و نماینده مستأجر و نماینده مرضی الطرفین ارجاع می گردد و چنانچه توافقی حاصل نگردد موضوع از طریق مراجع قانونی حل و فصل خواهد شد. بدیهی است تا زمان رفع اختلاف طرفین ملزم به رعایت مفاد قرارداد نمی باشند.

ماده11. قوه قاهره

اگر حدوث قوه قاهره نظیر (جنگ، شیوع بیماری های واگیر دار، زلزله، سیل و طغیان های غیر عادی، خشکسالی های کم سابقه و همچنین آتش سوزی های دامنه دار که ناشی ازکار مستأجر نباشد و ……. ) جنبه موقت داشته باشد قرارداد به میزان مدت تعذر معلق می گردد.

در این حالت طرفین از اجرای تعهدات قراردادی ( از جمله پرداخت اجاره بها) در طول دوره تعلیق معاف بوده و ملزم به اجرای تعهدات نیستند. در صورتی که شرایط اضطراری مستمر باشد قرارداد از تاریخ وقوع شرایط اضطراری منفسخ می شود و طرفین هیچ گونه تعهدی در مقابل یکدیگر از جمله پرداخت اجاره بها نخواهند داشت.

………… عنوان مراجع تأیید شرایط اضطراری موقت و مستمر هستند. در صورتی که قوه قاهره قرار دارد را به طور موقت معلق نماید مدت زمان تعلیق قرارد متناسب با زمان و وضعیت قرارداد توسط مراجع فوق تعیین خواهد شد.

ماده 12. موارد ختم قرارداد

1. درخواست کتبی مستأجر

2. بروز قوه قاهره

3. پایان قرارداد

تبصره . موجر می تواند به دلایل امنیتی، شرایط اضطراری، منافع ملی، طرح های عمرانی و بندری و …….. قرارداد فیمابین را فسخ نماید. در این صورت، موجر تضمین های مستأجر را پس از تسویه حساب کامل آزاد مسترد خواهد کرد.

ماده13. موارد فسخ قرارداد

1. ورشکستگی مستأجر

2. واگذاری قرارداد به شخص ثالث بدون اجاره کتبی موجر از سوی مستأجر

3.انحلال شرکت مستأجر

4.تخلف از تعهدات موضوع قرارداد

ماده14. شرایط و مراحل اجرایی فسخ خاتمه قرارداد

در صورت خاتمه قرارداد به هر دلیل، چنانچه مستأجر ظرف مهلت مورد نظر موجر، عین موضوع قرارداد را تخلیه و تحویل ننماید و یا قرارداد به دلایل ذکر شده در ماده 13 فسخ شود، موجر مجاز است ضمن ضبط و به اجرا گذاردن تضمین های اشاره شده در بند های 1و 2 ماده 5 نسبت به باز کردن درب انبار و تخلیه کالاهای موجود در انبار و محوطه با اخذ تأمین دلیل از دادگستری محل و نگهداری آنها در محل مورد نظر خود اقدام نماید.

سپس مراتب را به مستأجر اعلام کند تا نسبت به تسویه حساب و انتقال کالا واموال در اسرع وقت اقدام نماید. به موجب این قرارداد مستأجر به موجر وکالت می دهد در صورت عدم تسویه حساب و انتقال کالا و اموال نسبت به فروش اموال و کالاهای متعلق به مستأجر با قیمت برآورده شده از سوی کارشناس خبره سازمان اقدام کند. و از محل وجوه حاصل از فروش، هزینه های نگهداری و عملیات فروش و هرگونه بدهی های دیگر را برداشت و باقیمانده را به مستأجر مسترد نماید.

تبصره1.موجر می تواند کالاهای فاسدشدنی را در صورتی که شرایط فروش سریع آن فراهم نباشد معدوم نماید ودر این صورت ضامن ضرر و زیان مالی مستاجر خواهد بود.

تبصره2. ضمنا تخلف مستاجر در عدم تخلیه مورد اجاره در موعد مقرر، به کمیسیون رسیدگی به تخلفات به منظور تجدید نظر در فعالیت شرکت گزارش می شود.

تبصره3. مستاجر حق ادعای هیچ گونه خسارات را برای اقدامات فوق الذکر نخواهد داشت.

ماده15. دستگاه نظارت

نظارت براجرای تعهدات قرارداد از طرف موجر به عهده واحدهای مشروحه ذیل می باشد که مستاجر موظف به اجرای دستورات و راهنمایی های دستگاه نظارت در محدوده قرارداد می باشد:

الف)……..نظارت براجرای کلی قرارداد و ارائه خدمات تخلیه وبارگیری ،اجرای قوانین امور گمرکی و پیگیری وصول اجاره بهاء را به عهده دارد.

ب) ……….ناظر به اجرای قوانین کار و تامین اجتماعی و دستورالعمل های ایمنی و بهداشت محیط کار ،کنترل وصول مبالغ قرارداد از محل اجاره وسایر موارد ذیربط می باشد.

ج)………نظارت برتعمیرات جزئی و نگهداری انبار/ زمین را به عهده دارد.

ماده16. نشانی طرفین قرارداد، تعداد نسخ و پیوست ها

1. نشانی طرفین قرارداد به شرح ذیل می باشد:

الف) موجر

نشانی:………………..

تلفن و نمابر:…………….

ب) مستاجر:

نشانی:………..

تلفن و نمابر:…………

2.هریک ازطرفین موظفند در صورت تغییر نشانی مراتب را کتبا به طرف دیگر اعلام نمایند در غیر این صورت کلیه مکاتبات و اخطاریه ها به نشانی قبل ارسال و ابلاغ شده تلقی خواهد شد.

3. این قرارداد در …………نسخه متحد الشکل در حضور دو شاهد وبه شرح ذیل و در اجرای قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376 تنظیم و به امضای طرفین رسیده و مبادله گردیده و کلیه نسخ حکم واحد دارند.

نماینده قانونی نماینده قانونی

موجر

5/5 - (1 امتیاز)
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها