جهت شروع ثبت و مشاوره رایگان فرم زیر را تکمیل نمایید

هر ساعتی در روز کنار شما هستیم

با کارشناسان ما مستقیم در تماس باشید
در ساعات کاری پاسخگوی تلفنی شما هستیم . بعداز تایم کاری لطفا واتس اپ پیام ارسال کنید

نمونه قرارداد سرویس ایاب و ذهاب شرکتها

نمونه قرارداد راننده سرویس شرکت

در دنیای امروزه به دلیل قرارگرفتن شرکت ها و کارخانه جات در محدوده شهر بحث ایاب و ذهاب کارکنان و حمل و نقل مواد اولیه و نیز خدمات پس از ثبت شرکت بسیار مهم بوده زیرا در بحث مالی و حسابداری شرکت ها تاثیر می گذارد به همین دلیل قبل از هر اقدامی باید از نمونه قرارداد در این خصوص اطلاع داشته باشید. مجتمع ثبتی ایلیا در این متن به صورت کامل تمامی نمونه قرارداد ها را درج کردیم تا در انجام امور شما راهنما باشد.

نمونه ای از قرارداد سرویس ایاب و ذهاب شرکتها

این قرارداد فی ما بین شرکت……….به شماره ثبت………..به مدیریت……………..به نشانی:……………….به نمایندگی………………..که از این پس «کارفرما» نامیده می شود از یک طرف و شرکت حمل و نقل………….به شماره ثبت………………نمایندگی آقای……………..فرزند ……………….به شماره شناسنامه…………………و به نشانی……….وشماره تلفن…………به عنوان مدیر عامل شرکت، که از این پس «پیمانکار» نامیده می شود ازطرف دیگر به شرح ذیل منعقد می گردد.

ماده1. موضوع قرارداد

تامین اتوبوس……………….مناسب و سالم به تعداد مورد نظر با کلیه لوازم و تجهیزات ایمنی از جمله بخاری در زمستان با رانندگان وقت شناس دارای گواهینامه مجاز جهت سرویس رفت وآمد کارکنان کارفرما تعداد…………دستگاه اتوبوس جهت سرویس دهی کارکنان به صورت نیمراه از ساعت……………صبح لغایت…………….صبح و………….تا………………بعد ازظهر درطول هفته به جز پنجشنبه ها و جمعه ها مسیرهای رفت وبرگشت اتوبوس ها به شرح ذیل می باشد:

از مسیر………………

ماده2. مبلغ قرارداد

برای انتقال کارکنان از محل های تعیین شده فوق به شرکت کارفرما و بالعکس به طور نیمراه براساس ساعات تنظیمی برای هردستگاه اتوبوس ……..ریال محاسبه می گردد.

تبصره1. چنانچه در روزهای پنجشنبه یا جمعه استفاده شود بابت یک نیم راه اتوبوس مبلغ……..ریال پرداخت خواهد شد.

تبصره2. حق الزحمه هرماه، پس از تائید کارفرما حداکثر ظرف مدت…….روز با رعایت قوانین و مقررات و پس از کسر……………….%مالیات وسایر کسورات قانونی در وجه پیمانکار پرداخت خواهد شد و پرداخت آخرین ماه موکول به ارائه مفاصاحساب از سازمان تامین اجتماعی و ارائه تسویه حساب با کارکنان خواهد بود.

تبصره3. پرداخت هرگونه مالیات، عوارض وحقوقی که به موجب قوانین و مقررات بعدی کشور وضع شود به عهده پیمانکار است.

ماده3. مدت قرارداد

مدت قرارداد از تاریخ…………لغایت……………به مدت………………ماه تعیین می گردد.

ماده4. تعهدات پیمانکار

1-4.پیمانکار موظف است در صورت اعلام نیاز کارفرما خدمات موضوع این پیمان را به صورت نوبت کاری ویا در ایام تعطیل انجام نماید.

2-4. پیمانکار موظف است حق الزحمه رانندگان خود را در موعد مقرر قانونی پرداخت نموده و پرداخت آن نباید موکول به دریافت مبلغ این پیمان از کارفرما باشد.

3-4. پیمانکار موظف است از رانندگانی استفاده نماید که دارای صلاحیت اخلاقی بوده ومورد تائید کارفرما باشد واین افراد ملزم به رعایت شئونات کارفرما می باشند.

4-4. در صورتی که یک یا چند نفر از رانندگان به هر دلیل مورد قبول کارفرما واقع نگردد، و اخلاق و رفتار و نحوه انجام وظیفه آنان مورد رضایت نباشد پیمانکار موظف است حداکثر ظرف مدت……….ساعت پس از اخطار کارفرما نسبت به تعویض آنان اقدام نماید و نظر کارفرما در تمام موارد صائب بوده و پیمانکار حق اعتراض را از خود سلب می نماید.

5-4. خدمات پیمانکار می بایست از کیفیت مطلوب ومورد رضایت کارفرما برخوردار باشد و در صورت مشاهد نقص و ایراد به پیمانکار اعلام می گردد تا فوراً نسبت به رفع آن اقدام نماید. در غیراین صورت کارفرما خود راسا اقدام وهزینه مربوط به علاوه…………..%از مبلغ قابل پرداخت به پیمانکار کسر خواهد شد.

6-4. افزایش مسافت در حدود محدوده های تعیین شده داخل و خارج شهر با ابلاغ کتبی کارفرما بدون افزایش نرخ امکان پذیر می باشد.

7-4. پیمانکار موظف است وسایط نقلیه مورد استفاده در سرویس را طبق مقررات راهنمایی و رانندگی معاینه و اقدام به اخذ گواهی سلامت خودرو نماید.

8-4. رانندگان سرویس ها ملزم به رعایت موازین و شئونات اسلامی و حسن رفتار با سرنشینان و عدم اعتیاد به مواد مخدر بوده (در طول ارائه خدمت دخانیات استعمال ننمایند) در غیراین صورت کارفرما مجاز به فسخ قرارداد بدون اطلاع قبلی پیمانکار می باشد.

9-4. کلیه خودروهایی که مورد استفاده قرار می گیرند می باید دارای بیمه شخص ثالث و مازاد بدنی (دیه) و بیمه کلیه مسافرین در نزدیکی ازشرکت های معتبر بیمه بوده و ارائه فتوکپی کارت بیمه در بدو کار الزامی است.

10-4. پرسنل پیمانکار موظفند کلیه نکات ایمنی و حفاظتی در حین کار را رعایت نمایند و تامین این امر کلاً به عهده پیمانکار بوده و کارفرما در مقابل حوادث احتمالی ناشی از انجام قرارداد هیچ گونه مسئولیتی ندارد.

11-4. تامین آن دسته از خسارات احتمالی وارده به کارفرما ناشی از پرسنل پیمانکار به هردلیل درهنگام انجام وظیفه یا بعد از آن به عهده پیمانکار است.

12-4. اتوبوس های انتخابی می بایست دارای امکانات مناسب از نظر رفاهی باشند.

13-4. کلیه هزینه های سروی، نگهداری، سوخت، تعمیرات، حقوق راننده وسایر هزینه های مربوطه به اجرای این قرارداد به عهده پیمانکار بوده و اتوبوس ها باید در وضع وشرایط آماده ومناسب در ساعات مقرر جهت استفاده اعزام شوند و در صورت عدم اعزام به موقع اتوبوس ها و عدم انجام سرویس پیمانکار موظف است از عهده خسارات وارده به میزان………………..برابر مبلغ نیم راه به کارفرما برآید.

14-4. در صورتی که پیمانکار تمایل به ادامه قرارداد نداشته باشد، موظف است حداقل ……….ماه قبل مراتب را کتباً به کارفرما ابلاغ و در صورت موافقت کتبی کارفرما نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.

15-4. در صورت تخلف یا تقلب پیمانکار در موضوع قرارداد علاوه بر پیگیری قانونی و فسخ قرارداد توسط کارفرما می بایستی کلیه خسارات وارده به کارفرما را جبران نماید.

16-4. در صورت مشاهده موارد اختلاف هر یک از تعهدات فوق ویا نامناسب وبدن کیفیت کار، عدم رعایت مقررات بهداشتی، عدم رعایت مقررات و شئونات اسلامی، عدم تامین پرسنل مجرب و متخصص کارفرماحق دارد ضمن اخذ خسارات قرارداد را فسخ و سپرده های پیمانکار را به نفع کارفرما ضبط واز پرداخت دستمزد ماه آخر نیز جلوگیری به عمل آورد.

ماده5. تضمین حسن انجام کار

پیمانکار مبلغ………..ریال معادل…………..% کل قرارداد به صورت نقدی یا ضمانت نامه بانکی به عنوان حسن اجرای تعهدات تا پایان مدت قرارداد نزد کارفرما می سپارد تا چنانچه پیمانکار به تعهدات خود به طور جزئی و کلی عمل ننماید یا موجبات ضرر و زیان کارفرما را فراهم نماید می تواند خسارت خود را از محل آن برداشت و چنانچه خسارات وارده بیش از مبلغ سپرده باشد از سایر اموال پیمانکار جبران نماید.

تبصره. تشخیص عدم انجام هریک از تعهدات تو سر پیمانکار و یا بی احتیاطی در انجام هریک از آنها و نیز تعیین خسارات وارده به عهده کارفرما می باشد.

ماده6. اختلافات

در صورت بروز هرگونه اختلاف از جمله در خصوص استنباط از مفاد قرارداد حاضر و یا اختلاف در نحوه اجرا، موضوع به داور مرضی الطرفین ارجاع و تصمیمات آن در قالب شرایط مورد توافق و قوانین جاری کشور به عنوان حکم و داور قطعی و لازم الاجرا برای طرفین خواهد بود.

خدمات ثبتی مجتمع ایلیا شامل ثبت شرکت ، ثبت برند ، ثبت تغییرات شرکت ، ثبت طرح صنعتی و دیگر خدمات اداری و حقوقی می باشد.

ماده7. اطلاع از شرایط قرارداد

پیمانکار اقرار می نماید که موضوع قرارداد به رویت واطلاع وی رسیده واز کم و کیف کار کلا و جزئاً مطلع است و از محل بازدید به عمل آورده و آگاه برکلیه شرایط قرارداد ومقتضیات محل های بوده، استقرار و یا انجام ماموریت به طوری که بعدا در اجرای مفاد قرارداد هیچ گونه عذری پذیرفته نیست.

ماده8. پیمانکار حق واگذاری قرارداد را کلا و جزئاً به غیر ندارد ودر صورت تخطی ضمانت نامه وی به نفع کارفرما ضبط و کلیه خسارت وارده اخذ می گردد.

ماده9. کارکنان ورانندگان پیمانکار

کلیه رانندگان و نیروهایی که برای انجام مورد پیمان در خدمت پیمانکار می باشند کارگر پیمانکار محسوب شده و کلیه مسئولیت های ناشی از قانون کار وسایر قوانین جاری کشور و هرنوع حقوق و مزایای قانونی کارگران مزبور به عهده پیمانکار است و کارفرما از هرگونه مسئولیت در این مورد مبراست.

ماده10.

این قرارداد در…………………..ماده و …….تبصره…………نسخه تنظیم وهریک از نسخ به تنهایی دارای اعتبار و در تاریخ………به امضای طرفین رسید.

شرکت پیمانکار به نمایندگی قانونی شرکت کارفرما به نمایندگی

نمونه قرارداد راننده سرویس شرکت

نمونه قرارداد راننده سرویس شرکت

ماده ۱) طرفین قرارداد

این قرارداد بین

خانم/ آقای / شرکت ………………………… به شماره ملی / ثبت ………….. …… که از این پس اختصاراً در این قرارداد  کارفرما نامیده می شود و

خانم/ آقای / شرکت …………………………. به شماره ملی / ثبت ………………..از طرف دیگر که از این پس  پیمانکار نامیده می شود، با شرایط ذیل منعقد می گردد.

ماده 2)  موضوع قرارداد :

تامین یک دستگاه اتومبیل با مشخصات مندرج در ماده یک به همراه راننده و مالکیت پیمانکارجهت جابجایی و ایاب و ذهاب اداری کارکنان با درنظر گرفتن کلیه مسائل ایمنی و مراعات دقیق قوانین و مقررات رانندگی توسط پیمانکار در مسیرها و زمان های تعیین شده برابر برنامه تنظیمی کارفرماکه به پیوست قرارداد می باشد و به رویت و تایید طرفین رسیده است.

۲-۱ نام خودرو……………..  مدل …..   شماره پلاک  …………………..  شماره موتور………………………  شماره و تاریخ صدور بیمه ……………….

۲-۲ در صورت نیاز به حمل و انتقال لوازم و اجسام به نحوی که به ماشین خسارتی وارد نیاید پیمانکار موظف به تبعیت می باشد

ماده 3) مدت قرارداد :از تاریخ ……………… لغایت…………… بمدت  12  ماه کامل هجری شمسی می باشد

ماده 4 ) مبلغ قرارداد :

مبلغ کل قرارداد حداکثر………………..ریال می باشد که حق الزحمه پیمانکار در پایان هر ماه  طبق گواهی های انجام کارصادره محاسبه و پس از ارائه گواهی لازم وتایید آن توسط کارفرما به وی پرداخت خواهد گردید.

1-4- کسر مالیات ، بیمه تامین اجتماعی و سایر عوارض و کسورات قانونی دیگر به عهده پیمانکار می باشد

سایر شرایط

ماده 5) پیمانکار موظف است در صورت بروز هر گونه اشکال و عیب فنی برای اتومبیل موضوع قرارداد سریعاً نسبت به تعمیر و رفع عیب اقدام نماید و در صورت عدم فرصت زمانی مناسب اتومبیل مناسب دیگری را به منظور جلوگیری از رکود گردش کار اختصاص و معرفی نماید.

ماده 6) چنانچه به هر دلیلی پیمانکار نتواند موضوع قرارداد را انجام دهد و یا در انجام موضوع قرارداد تاخیر نماید به ازای هر روز عدم انجام موضوع قرارداد مبلغ دو برابر مبلغ روزانه قرارداد از پرداختی به پیمانکار کسر خواهد گردید و چنانچه این مدت بیش از یک هفته بطول بیانجامد قرارداد بصورت یکطرفه توسط کارفرما فسخ و تضمین پیمانکار به نفع دولت ضبط خواهد گردید.

ماده 7) کلیه هزینه های اتومبیل از قبیل استهلاک لاستیک و لوازم یدکی و…. ،خسارات ناشی از تصادفات ، بنزین ، تعمیرات اعم از موتوری و بدنه و …، جرایم ناشی از تخلفات رانندگی و همچنین خسارات وارده  توسط پیمانکار به اموال کارفرما بر عهده پیمانکار بوده و کارفرما در این خصوص هیچگونه مسئولیتی ندارد بدیهی است خسارات وارده به اموال کارفرما با تشخیص و اعلام کارفرما به پیمانکار حداکثر ظرف مدت 72 ساعت بایستی تامین گردد

ماده 8) اتومبیل موضوع قرارداد بایستی در طول مدت قرارداد دارای بیمه شخص ثالث و مازاد باشد و این مهم بر عهده پیمانکار است

ماده 9)طرف قرارداد معترف و متعهد است که مشمول قانون منع مداخله کارکنان در معاملات دولتی وهمچنین مشمول اصل 141 قانون اساسی نمی باشد و چنانچه خلاف آن ثابت گردد کارفرما مختار خواهد بود نسبت به فسخ قرارداد و ضبط سپرده حسن انجام قرارداد پیمانکار اقدام نماید و پیمانکار در این خصوص حق هر گونه اعتراض و شکایتی را از خود سلب می نماید.

ماده 10)طرف قرارداد معترف است و اقرار می دارد که هیچگونه ارتباط حقوقی و استخدامی اعم از ( حقوق و مزایا ، بیمه و سایر امور رفاهی )را با کارفرما نداشته و ندارد و از ابتد ا تا انقضای این قرارداد صرفا به عنوان پیمانکاری  با اتومبیل خود در قبال انجام موضوع قرارداد مبلغی را از کارفرما در یافت می دارد

ماده11) حق فسخ قرارداد با یک ماه اطلاع قبلی با کارفرما می باشد

ماده 12) پیمانکار حق واگذاری موضوع قرارداد را کلا یا جزئا تحت هر شرایطی به غیر نخواهد داشت

ماده 13)پیمانکار متعهد است در طول مدت قرارداد و در زمان انجام سرویس دهی به کارکنان و نیز در محیط اداری کلیه شئونات اداری و اسلامی و مقررات و ضوابط حاکم را رعایت نموده و در صورت عدم رعایت شئون اداری و اخلاقی از طرف پیمانکار کارفرما مجاز خواهد بود پس از یک بار اخطار و عدم توجه پیمانکار قراردادرا بصورت یک طرفه فسخ و نسبت به ضبط تضمین به نفع دولت اقدام نماید.

ماده 14) پیمانکار باید تحت نظر مسئولی که کتباً از سوی کارفرما تعیین و معرفی می گردد انجام وظیفه نماید

ماده15 ) حق تغییر مسیر به میزان ده کیلومتر با کارفرما می باشد

ماده 16) کلیه مسئولیت های حقوقی و کیفری ناشی از اجرای قرارداد و خسارات وارده به سر نشینان اتومبیل بر عهده پیمانکار بوده و کارفرما در این خصوص هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.

ماده 17)در صورتیکه با گواهی سرنشینان حاضر در اتومبیل ، راننده در مسیری حرکت نماید که یک یا چند نفر از کارکنان موفق به سوار شدن و استفاده از سرویس نشوند، پیمانکار باید از عهده خسارات وارده به فرد یا افراد مذکور برآید در غیر اینصورت کارفرما می تواند خسارات وارده به کارکنان را از محل مطالبات پیمانکار پرداخت نماید.

ماده18)پیمانکار متعهد می گردد اتومبیل بکارگرفته شده جهت انجام موضوع قرارداد را از لحاظ نظافت، وسایل رفاهی، بخاری ،کولر، دربها ، پنجره ها ، صندلی ها و سالم بودن شیشه ها هیچگونه نقصی نداشته و در صورت بروز هر گونه نقصان برای اتومبیل مذکور سریعا و حداکثر ظرف مدت 24 ساعت نسبت به تعمیر و رفع عیب آن اقدان نماید و در این فاصله نیز جهت جلوگیری از رکود امور محوله خودروی مشابه و مناسب دیگری جایگزین نماید

ماده 19)پیمانکار موظف است خود و یا راننده ای را که به کار می گمارد متاهل، دارای کارت پایان خدمت و دارای سلامت کامل جسمی و روانی و مورد تایید کارفرما باشد

ماده 20) پیمانکار موظف است که از ابتدای قرارداد با بغل نویسی یا نصب تابلویی که نشان دهنده اتومبیل در خدمت کافرما می باشد اقدام نماید و هزینه این عمل بر عهده پیمانکار خواهد بود.

ماده 21)هرگونه توافق کتبی در ارتباط با موضوع قرارداد که بین طرفین انجام و مخالف این قرارداد نباشد به منزله تصریح در قرارداد تلقی شده و طرفین ملزم به رعایت مفاد آن می باشند

ماده 22) پیمانکار یک فقره تضمین معتبر  به مبلغ  100درصد کل قرارداد  بعنوان  تضمین حسن انجام کارنزد کارفرما قرارداده که پس از پایان مدت قرارداد و انجام موضوع قرارداد توسط پیمانکار و اخذ تاییدیه ها و گواهی های لازم به وی مسترد خواهد گردید

ماده 23)اقامتگاه طرفین همان است که در متن قرارداد قید گردیده است و در صورتیکه اقامتگاه طرفین تغییر یابد بایستی به طرف دیگر اطلاع دهد در غیر اینصورت کلیه مکاتبات و ابلاغات به آدرس مندرج در قرارداد ابلاغ شده تلقی خواهد گردید و طرفین هیچگونه اعتراض به این امر نخواهند داشت.

ماده24)در صورت بروز اختلاف فی مابین طرفین موضوع چنانچه از طریق مذاکره حل و فصل نگردد به کارشناس مرضی الطرفین ارجاع و در صورتیکه کارشناس مرضی الطرفین انتخاب نگردد موضوع از طریق مراجعه به مراجع صالحه رفع خواهد گردید.

ماده25) پیمانکار اقرار می نماید که موضوع قرارداد را با دقت مطالعه نموده و از مفاد آن بطور کامل مطلع بوده و نسبت به اجرای هر کدام از تعهدات خود نمی تواند از عذر عدم اطلاع استفاده نماید.

این قرارداد در  ……… ماده، تعداد …… پیوست، به زبان فارسی و در  …..  نسخه تنظیم گردیده و کلیه نسخه های آن دارای اعتبار یکسان و برابر می باشد. کلیه نسخ این قرارداد و تبصره های ذیل آن در تاریخ   ………..  امضاء طرفین رسیده و آنها با امضای این قرارداد ، خود را متعهد و ملزم به اجرای کلیه مفاد آن و پیوست های مربوطه می دانند.

 

نام ونام خانوادگی و سمت  کارفرما                           نام و نام خانوادگی و سمت پیمانکار

 

مهروامضاء                              مهر و امضاء

 

پیوست ۱ – توافق نامه به استناد ماده 21 قرارداد شماره………………….. مورخ………………………. ، موارد  توافق به شرح ذیل می باشد:

1- ساعت مورد توافق از ساعت……………………. الی…………………… ایام تعطیل /غیر تعطیل

2- مبلغ ماهیانه ……………………… ریال در صورت تایید انجام کار

3-در صورت نیاز، در غیر از ساعات مورد توافق  به ازای هر ساعت مبلغ………………… ریال توسط کارفرما به پیمانکار پرداخت خواهد گردید.که در سقف مبلغ قرارداد محاسبه گردیده است.

4- در صورت اعزام پیمانکار به ماموریت هایی که فاصله آن از محل کار بیش از 50 کیلومتر باشد به ازای هر کیلومتر…………  ریال توسط کارفرما به پیمانکار پرداخت خواهد گردید که در سقف مبلغ قرارداد محاسبه  گردیده است.

 

نام ونام خانوادگی و سمت  کارفرما                           نام و نام خانوادگی و سمت پیمانکار

 

مهروامضاء                              مهر و امضاء

نمونه قرارداد با راننده سرویس شرکت

ماده ۱) طرفین قرارداد

این قرارداد بین

خانم/ آقای / شرکت ………………………… به شماره ملی / ثبت ………….. …… که از این پس اختصاراً در این قرارداد  کارفرما نامیده می شود و

خانم/ آقای / شرکت …………………………. به شماره ملی / ثبت ………………..از طرف دیگر که از این پس  پیمانکار نامیده می شود، با شرایط ذیل منعقد می گردد.

ماده 2)  موضوع قرارداد :

تامین یک دستگاه اتومبیل با مشخصات مندرج در ماده یک به هراه راننده و مالکیت پیمانکار جهت جابجایی و ایاب و ذهاب  اداری کارکنان با درنظر گرفتن کلیه مسائل ایمنی و مراعات دقیق قوانین و مقررات رانندگی توسط پیمانکار در مسیرها و زمان های تعیین شده برابر برنامه تنظیمی کارفرما که به پیوست قرارداد می باشد وبه رویت و تایید طرفین رسیده است.

۲-۱ نام خودرو……………..  مدل …..  شماره پلاک  …………………..  شماره موتور………………………  شماره و تاریخ صدور بیمه ……………….

۲-۲ در صورت نیاز به حمل و انتقال لوازم و اجسام به نحوی که به ماشین خسارتی وارد نیاید پیمانکار موظف به تبعیت می باشد

ماده 3) مدت قرارداد :از تاریخ ……………… لغایت……………  بمدت  12  ماه کامل هجری شمسی می باشد

ماده 4 ) مبلغ قرارداد :

مبلغ کل قرارداد حداکثر………………..ریال می باشد که حق الزحمه پیمانکار درپایان هر ماه  طبق گواهی های انجام کارصادره محاسبه و پس از ارائه گواهی لازم وتایید آن توسط کارفرما به وی پرداخت خواهد گردید.

1-4- کسر مالیات ، بیمه تامین اجتماعی و سایر عوارض و کسورات قانونی دیگربه عهده پیمانکار می باشد

سایر شرایط

ماده 5) پیمانکار موظف است در صورت بروز هر گونه اشکال و عیب فنی برای اتومبیل موضوع قرارداد سریعا نسبت به تعمیر و رفع عیب اقدام نماید و در صورت عدم فرصت زمانی مناسب اتومبیل مناسب دیگری را به منظور جلوگیری از رکود گردش کار اختصاص و معرفی نماید.

ماده 6) چنانچه به هر دلیلی پیمانکار نتواند موضوع قرارداد را انجام دهد و یا در انجام موضوع قرارداد تاخیر نماید به ازای هر روز عدم انجام موضوع قرارداد مبلغ دو برابر مبلغ روزانه قرارداد از پرداختی به پیمانکار کسر خواهد گردید و چنانچه این مدت بیش از یک هفته بطول بیانجامد قرارداد بصورت یکطرفه توسط کارفرما فسخ وتضمین  پیمانکار به نفع دولت ضبط خواهد گردید.

ماده 7) کلیه هزینه های اتومبیل از قبیل استهلاک لاستیک و لوازم یدکی و…. ، خسارات ناشی از تصادفات ، بنزین ، تعمیرات اعم از موتوری و بدنه و …، جرایم ناشی از تخلفات رانندگی و همچنین خسارات وارده توسط پیمانکار به اموال کارفرما بر عهده پیمانکار بوده و کارفرما در این خصوص هیچگونه مسئولیتی ندارد بدیهی است خسارات وارده به اموال کارفرما با تشخیص و اعلام کارفرما به پیمانکار حداکثر ظرف مدت 72 ساعت بایستی تامین گردد

ماده 8) اتومبیل موضوع قرارداد بایستی در طول مدت قرارداد دارای بیمه شخص ثالث و مازاد باشد و این مهم بر عهده پیمانکار است

ماده 9)طرف قرارداد معترف و متعهد است که مشمول قانون منع مداخله کارکنان در معاملات دولتی وهمچنین مشمول اصل 141 قانون اساسی نمی باشد  و چنانچه خلاف آن ثابت گردد کارفرما مختار خواهد بود نسبت به فسخ قرارداد و ضبط سپرده حسن انجام قرارداد پیمانکار اقدام نماید و پیمانکار در این خصوص حق هر گونه اعتراض  و شکایتی را  از خود سلب می نماید.

ماده 10)طرف قرارداد معترف است و اقرار می دارد که هیچگونه ارتباط حقوقی و استخدامی اعم از ( حقوق و مزایا ، بیمه و سایر امور رفاهی )را با کارفرما نداشته و ندارد و از ابتد ا تا انقضای این قرارداد صرفا به عنوان پیمانکاری  با اتومبیل خود در قبال انجام موضوع قرارداد  مبلغی را از کارفرما در یافت می دارد

ماده11) حق فسخ قرارداد با یکماه اطلاع قبلی با کارفرما می باشد

ماده 12) پیمانکار حق واگذاری موضوع قرارداد را کلا یا جزئا تحت هر شرایطی به غیر نخواهد داشت

ماده 13)پیمانکار متعهد است در طول مدت قرارداد و در زمان انجام سرویس دهی به کارکنان و نیز در محیط اداری کلیه شئونات اداری و اسلامی و مقررات و ضوابط حاکم را رعایت نموده و در صورت عدم رعایت شئون اداری و اخلاقی از طرف پیمانکار کارفرما مجاز خواهد بود پس از یک بار اخطار و عدم توجه پیمانکار قراردادرا بصورت یکطرفه فسخ و نسبت به ضبط تضمین بنفع دولت اقدام نماید.

ماده 14) پیمانکار بایستی تحت نظر مسئولی که کتباً از سوی کارفرما تعیین و معرفی می گردد انجام وظیفه نماید

ماده15 ) حق تغییر مسیر به میزان ده کیلومتر با کارفرما می باشد

ماده 16) کلیه مسئولیت های حقوقی و کیفری ناشی از اجرای قرارداد و خسارات وارده به سر نشینان اتومبیل بر عهده پیمانکار بوده و کارفرما در این خصوص هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.

ماده 17)در صورتیکه با گواهی سرنشینان حاضر در اتومبیل ، راننده در مسیری حرکت نماید که یک یا چند نفر از کارکنان موفق به سوار شدن و استفاده از سرویس نشوند، پیمانکار بایستی از عهده خسارات وارده به فرد یا افراد مذکور برآید در غیر اینصورت کارفرما می تواند خسارات وارده به کارکنان را از محل مطالبات پیمانکار پرداخت نماید.

ماده18)پیمانکار متعهد می گردد اتومبیل بکارگرفته شده جهت انجام موضوع قرارداد را از لحاظ نظافت، وسایل رفاهی، بخاری ،کولر، دربها ، پنجره ها ، صندلی ها و سالم بودن شیشه ها هیچگونه نقصی نداشته و در صورت بروز هر گونه نقصان برای اتومبیل مذکور سریعا و حداکثر ظرف مدت 24 ساعت نسبت به تعمیر و رفع عیب آن اقدان نماید و در این فاصله  نیز جهت جلوگیری از رکود امور محوله خودروی مشابه و مناسب دیگری جایگزین نماید

ماده 19)پیمانکار موظف است خود و یا راننده ای را که به کار می گمارد متاهل، دارای کارت پایان خدمت و دارای سلامت کامل جسمی و روانی و مورد تایید کارفرما باشد

ماده 20) پیمانکار موظف است که از ابتدای قرارداد با بغل نویسی یا نصب تابلویی که نشان دهنده اتومبیل در خدمت کافرما می باشد اقدام نماید وهزینه این عمل بر عهده پیمانکار خواهد بود.

ماده 21)هرگونه توافق کتبی در ارتباط با موضوع قرارداد که بین طرفین انجام و مخالف این قرارداد نباشد به منزله تصریح در قرارداد تلقی شده و طرفین ملزم به رعایت مفاد آن می باشند

ماده 22) پیمانکار یک فقره تضمین معتبر  به مبلغ  100درصد کل قرارداد  بعنوان  تضمین حسن انجام کارنزد کارفرما قرارداده که پس از پایان مدت قرارداد و انجام موضوع قرارداد توسط پیمانکار و اخذ تاییدیه ها و گواهی های لازم به وی مسترد خواهد گردید

ماده 23)اقامتگاه طرفین همان است که در متن قرارداد قید گردیده است و در صورتیکه اقامتگاه طرفین تغییر یابد بایستی به طرف دیگر اطلاع دهد در غیر اینصورت کلیه مکاتبات و ابلاغات به آدرس مندرج در قرارداد ابلاغ شده تلقی خواهد گردید و طرفین هیچگونه اعتراض به این امر نخواهند داشت.

ماده24)در صورت بروز اختلاف فیمابین طرفین موضوع چنانچه از طریق مذاکره حل و فصل نگردد به کارشناس مرضی الطرفین ارجاع و در صورتیکه کارشناس مرضی الطرفین انتخاب نگردد موضوع از طریق مراجعه به مراجع صالحه رفع خواهد گردید.

ماده25) پیمانکار اقرار می نماید که موضوع قرارداد را با دقت مطالعه نموده و از مفاد آن بطور کامل مطلع بوده و نسبت به اجرای هر کدام از تعهدات خود نمی تواند از عذر عدم اطلاع استفاده نماید.

این قرارداد در  ……… ماده،  تعداد …… پیوست، به زبان فارسی و در  …..  نسخه تنظیم گردیده و کلیه نسخه های آن دارای اعتبار یکسان و برابر می باشد. کلیه نسخ این قرارداد و تبصره های ذیل آن در تاریخ   ………..  به امضاء طرفین رسیده و آنها با امضای این قرارداد ، خود را متعهد و ملزم به اجرای کلیه مفاد آن و پیوست های مربوطه می دانند.

 

نام ونام خانوادگی و سمت  کارفرما                           نام و نام خانوادگی و سمت پیمانکار

 

مهروامضاء                              مهر و امضاء

 

نمونه قرارداد با راننده شرکتها

بسمه تعالی

این قرارداد منطبق با قانون کار جمهوری اسلامی ایران میان کارفرما/ یا نماینده قانونی ایشان و کارگر منعقد می گردد.

1- مشخصات طرفین :

1-1 کارفرما/ نماینده قانونی کارفرما

آقا/خانم/شرکت ……… فرزند ……. شماره شناسنامه(ش.ش) ………… شماره ثبت ……….. به نشانی ………. کد پستی ……… .

2-1 کارگر/کارمند

آقا / خانم ………. فرزند ……… متولد ………. شماره شناسنامه(ش.ش) ……….. شماره ملّی ……….. میزان تحصیلات …………. نوع و میزان مهارت ………….. به نشانی ……………… کد پستی …………. .

2- نوع قرارداد :

قرارداد غیرموقت یا دائمی
قرارداد موقت یا مدت معین
قرارداد معین
قرارداد آزمایشی
قرارداد آموزشی

3- نوع کار یا حرفه یا حجم کار یا وظیفه ای که کارگر/کارمند به آن اشتغال می یابد :

مستخدم راننده شرکت تلقی شده و در مقابل وظایفی به شرح ذیل دارد :

1-3 به موجب این قرارداد اتومبیل …. به شماره شهربانی …. در مدت فعالیت و در وقت اداری در اختیار مستخدم می باشد.

2-3 راننده در مقابل پذیرش خودرو مسئول می باشد و هر گونه هزینه ای مازاد بر موارد روزمره از قبیل تعمیرات خارج از عرف، تصادفات و سوخته بیش از حد بر عهده راننده می باشد.

3-3 راننده موظف است هر روز در زمان مقرر شده در محل تجمع پرسنل به آدرس ….. حاضر گردیده و پرسنل شرکت را در مدت زمان حداکثر ….. به محل کارشان منتقل نماید.

4-3 راننده در زمان اداری به غیر زمان های مقرر شده به منظور جا به جایی پرسنل شرکت، تماماً در اختیار شرکت می باشد، و حق خروج بدون دلیل از شرکت را ندارد.

5-3 راننده در طول انجام وظایف محوله حق استفاده شخصی از وسیله نقلیه در اختیارش را ندارد.

6-3 راننده موظف به تمیز نگه داشتن خودرو می باشد.

7-3 کلیه جرایم راهنمایی و رانندگی بر عهده راننده می باشد و شرکت هیچگونه مبلغی از این بابت پرداخت نخواهد کرد.

8-3 راننده تحت هر شرایطی موظف و ملزم به حسن رفتار و معاشرت با پرسنل شرکت می باشد و تحت هیچ شرایطی حق بحث و درگیری با مشتری را ندارد.

9-3 راننده به هیچ وجه حق تغییر مسیر ترسیمی به منظور جا به جایی پرسنل را ندارد مگر در شرایط اضطراری یا با اطلاع کارفرما.

4- محل انجام کار :

با عنایت به حرفه راننده، مسیرهای ترسیمی به منظور جا به جایی پرسنل و نیز دفتر اصلی شرکت خارج از زمان های مقرر شده راننده می بایست حضور مستمر داشته باشد.

5- تاریخ انعقاد قرارداد :

………………………………………….

6- مدت قرارداد : …………………….

7- ساعات کار : ……………………….

( میزان ساعات کار و زمان شروع و خاتمه آن صرفاً با رضایت طرفین تعیین می گردد. ساعات کار نمی تواند بیش از میزان مندرج در قانون کار تعیین شود لیکن کم تر از آن مجاز است).

8- حق السعی :

1-8 مزد ثابت/مبنا روزانه/ ساعتی …………………………….. ریال (حقوق ماهیانه ………………. ریال).

2-8 پاداش افزایش تولید و بهره وری در حرفه تخصصی با عنایت به تخصص کارگر/کارمند …………………………ریال که طبق توافق طرفین قابل پرداخت است.

3-8 شرح سایر مزایا و امتیازات …………………………………………… .

9- حقوق و مزایا به صورت هفتگی/ماهیانه کارگر/کارمند به حساب شماره …………… شعبه ……………………… توسط کارفرما یا نماینده قانونی ایشان پرداخت می گردد.

10- بیمه :

به موجب شماره بیمه ……. کارگر در تاریخ ……. تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار گرفت.

(به موجب ماده 148 قانون کار، کارفرما مکلف است کارگر را نزد سازمان تامین اجتماعی و یا سایر دستگاه های بیمه گذار بیمه نماید).

11- عیدی و پاداش سالانه :

به موجب ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار – مصوب ۱۳۷۰/۱۲/۶ مجلس شورای اسلامی- به ازای یک سال کار معادل شصت روز مزد ثابت/مبنا (تا سقف نود روز روزانه قانونی کارگران) به عنوان عیدی و پاداش سالانه به کارگر پرداخت می شود. کار کم تر از یک سال تمام میزان عیدی و پاداش و سقف مربوط به نسبت محاسبه خواهد شد.

12- حق سنوات یا مزایای پایان کار :

به هنگام فسخ یا خاتمه کار حق سنوات براساس نسبت کارکرد کارگر پرداخت می شود.

13- شرایط فسخ یا خاتمه قرارداد :

به موجب این قرارداد به موجب موارد ذیل هر یک از طرفین قادر به فسخ قرارداد می باشند و در غیر این صورت طرف فسخ کننده می بایست وجه التزام به مبلغ …… پرداخت نماید.

14- سایر موضوعات مندرج در قانون کار و مقررات تبعی از جمله استحقاقی، کمک هزینه مسکن، کمک هزینه عائله مندی نسبت به این قرارداد اعمال خواهد شد.

15- این قرارداد در ….. نسخه و ….. صفحه تنظیم می شود که یک نسخه نزد کارفرما، یک نسخه نزد کارگر، و نسخه های دیگر در اختیار ….. قرار خواهد گرفت.

محل امضاء و اثر انگشت کارفرما/یا نماینده قانونی ایشان                                            محل امضاء و اثر انگشت راننده

4.4/5 - (7 امتیاز)
اشتراک در
اطلاع از
guest
6 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
زارع نیا
زارع نیا
16 روز قبل

با سلام. ضمن سپاس از توضیحات خوب و کامل. یه سوال اینکه با پیمانکاری کار می‌کنیم گه ماشین از خودمان است و سرویس شرکت فولاد هستیم. نمونه قرارداد و کپی قرارداد رو در اختیار هیچ کدوم از راننده هاش نمیذاره و معلوم نیست ما با کی طرف هستیم؟ شرکت یا پیمانکار؟ ماشین اضافه هم در مواقع خرابی خودروها نداره و کلا فقط درصد و پولشو به جیب میزنه، آیا از طریق قانون قابل پیگیری هست که بگیم کپی قرارداد هم به تک تک راننده ها واگذار کنه؟

شماره تماس:
9133596787
بهار
بهار
1 سال قبل

سلام اگر ما قرارداد ببندیم با یک شخص که صبح ها پرسنل را برساند به شرکت و بعد از ظهرر هم ببرد -آیا این قرارداد با شخص مشمول بیمه و مالیات حقوق میشود ؟در معاملات فصل باید ثبت شود ؟

شماره تماس:
9309286801
عباس
عباس
1 سال قبل

بسیار عالی وکامل بود
ممنون از راهنماییتون