لوگو سفید ایلیا
صفحه اصلی انتخاب نام شرکت و برند خدمات ما
ثبت شرکت ثبت برند ثبت تغییرات شرکت اقدامات پس از ثبت شرکت ثبت طرح صنعتی ثبت اختراع اخذ کارت بازرگانی اخذ جواز تاسیس صنایع رتبه بندی(گرید) شرکت ها
درباره ما
حقوق مالکیت برند ایلیا اساسنامه ثبت ایلیا اعضای هیئت مدیره ایلیا منشور اخلاقی ثبت ایلیا تاریخچه ایلیا همکاران ایلیا محیط کار ایلیا کاتالوگ ایلیا
ارتباط با ما تور مجازی ایلیا

نمونه قرارداد سرویس ایاب و ذهاب شرکتها


نمونه قرارداد سرویس ایاب و ذهاب شرکتها

این قرارداد فیمابین شرکت..........به شماره ثبت...........به مدیریت.................به نشانی:...................به نمایندگی....................که از این پس «کارفرما» نامیده می شود از یک طرف و شرکت حمل و نقل.............به شماره ثبت..................نمایندگی آقای.................فرزند ...................به شماره شناسنامه.....................وبه نشانی..........وشماره تلفن............به عنوان مدیر عامل شرکت، که از این پس«پیمانکار»نامیده می شود ازطرف دیگر به شرح ذیل منعقد می گردد.

ماده1. موضوع قرارداد

تامین اتوبوس...................مناسب و سالم به تعداد مورد نظر با کلیه لوازم و تجهیزات ایمنی از جمله بخاری در زمستان با رانندگان وقت شناس دارای گواهینامه مجاز جهت سرویس رفت وآمد کارکنان کارفرما تعداد............دستگاه اتوبوس جهت سرویس دهی کارکنان به صورت نیمراه از ساعت...............صبح لغایت................صبح و.............تا..................بعدازظهر درطول هفته به جز پنجشنبه ها و جمعه ها مسیرهای رفت وبرگشت اتوبوس ها به شرح ذیل می باشد:

از مسیر..................

ماده2. مبلغ قرارداد

برای انتقال کارکنان از محل های تعیین شده فوق به شرکت کارفرما وبالعکس به طور نیمراه براساس ساعات تنظیمی برای هردستگاه اتوبوس ........ریال محاسبه می گردد.

تبصره1. چنانچه در روزهای پنجشنبه یا جمعه استفاده شود بابت یک نیم راه اتوبوس مبلغ........ریال پرداخت خواهد شد.

تبصره2. حق الزحمه هرماه، پس از تائید کارفرما حداکثر ظرف مدت.......روز با رعایت قوانین و مقررات وپس از کسر...................%مالیات وسایر کسورات قانونی در وجه پیمانکار پرداخت خواهد شد و پرداخت آخرین ماه موکول به ارائه مفاصاحساب از سازمان تامین اجتماعی وارائه تسویه حساب با کارکنان خواهد بود.

تبصره3. پرداخت هرگونه مالیات، عوارض وحقوقی که به موجب قوانین و مقررات بعدی کشور وضع شود به عهده پیمانکار است.

ماده3. مدت قرارداد

مدت قرارداد از تاریخ............لغایت...............به مدت..................ماه تعیین می گردد.

ماده4. تعهدات پیمانکار

1-4.پیمانکار موظف است در صورت اعلام نیاز کارفرما خدمات موضوع این پیمان را به صورت نوبت کاری ویا در ایام تعطیل انجام نماید.

2-4. پیمانکار موظف است حق الزحمه رانندگان خود را در موعد مقرر قانونی پرداخت نموده و پرداخت آن نباید موکول به دریافت مبلغ این پیمان از کارفرما باشد.

3-4. پیمانکار موظف است از رانندگانی استفاده نماید که دارای صلاحیت اخلاقی بوده ومورد تائید کارفرما باشد واین افراد ملزم به رعایت شئونات کارفرما می باشند.

4-4. در صورتی که یک یا چند نفر از رانندگان به هر دلیل مورد قبول کارفرما واقع نگردد، و اخلاق و رفتار و نحوه انجام وظیفه آنان مورد رضایت نباشد پیمانکار موظف است حداکثر ظرف مدت..........ساعت پس از اخظار کارفرما نسبت به تعویض آنان اقدام نماید و نظر کارفرما در تمام موارد صائب بوده و پیمانکار حق اعتراض را از خود سلب می نماید.

5-4. خدمات پیمانکار می بایست از کیفیت مطلوب ومورد رضایت کارفرما برخوردار باشد و در صورت مشاهد نقص و ایراد به پیمانکار اعلام می گردد تا فورا نسبت به رفع آن اقدام نماید. در غیراین صورت کارفرما خود راسا اقدام وهزینه مربوط به علاوه..............%از مبلغ قابل پرداخت به پیمانکار کسر خواهد شد.

6-4. افزایش مسافت در حدود محدوده های تعیین شده داخل و خارج شهر با ابلاغ کتبی کارفرما بدون افزایش نرخ امکان پذیر می باشد.

7-4. پیمانکار موظف است وسایط نقلیه مورد استفاده در سرویس را طبق مقررات راهنمایی ورانندگی معاینه و اقدام به اخذ گواهی سلامت خودرو نماید.

8-4. رانندگان سرویس ها ملزم به رعایت موازین و شئونات اسلامی و حسن رفتار با سرنشینان و عدم اعتیاد به مواد مخدر بوده(در طول ارائه خدمت دخانیات استعمال ننمایند)در غیراین صورت کارفرما مجاز به فسخ قرارداد بدون اطلاع قبلی پیمانکار می باشد.

9-4. کلیه خودروهایی که مورد استفاده قرار می گیرند می باید دارای بیمه شخص ثالث و مازاد بدنی(دیه) و بیمه کلیه مسافرین در نزدیکی ازشرکت های معتبر بیمه بوده و ارائه فتوکپی کارت بیمه دربدو کار الزامی است.

10-4. پرسنل پیمانکار موظفند کلیه نکات ایمنی و حفاظتی در حین کار را رعایت نمایند و تامین این امر کلا به عهده پیمانکار بوده و کارفرما در مقابل حوادث احتمالی ناشی از انجام قرارداد هیچ گونه مسئولیتی ندارد.

11-4. تامین آن دسته از خسارات احتمالی وارده به کارفرما ناشی از پرسنل پیمانکار به هردلیل درهنگام انجام وظیفه یا بعد از آن به عهده پیمانکار است.

12-4. اتوبوس های انتخابی می بایست دارای امکانات مناسب از نظر رفاهی باشند.

13-4. کلیه هزینه های سروی، نگهداری، سوخت، تعمیرات، حقوق راننده وسایر هزینه های مربوطه به اجرای این قرارداد به عهده پیمانکار بوده و اتوبوس ها باید در وضع وشرایط آماده ومناسب در ساعات مقرر جهت استفاده اعزام شوند ودر صورت عدم اعزام به موقع اتوبوس ها و عدم انجام سرویس پیمانکار موظف است از عهده خسارات وارده به میزان....................برابر مبلغ نیم راه به کارفرما برآید.

14-4. در صورتی که پیمانکار تمایل به ادامه قرارداد نداشته باشد، موظف است حداقل ..........ماه قبل مراتب را کتبا به کارفرما ابلاغ و در صورت موافقت کتبی کارفرما نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.

15-4. در صورت تخلف یا تقلب پیمانکار در موضوع قرارداد علاوه برپیگیری قانونی و فسخ قرارداد توسط کارفرما می بایستی کلیه خسارات وارده به کارفرما را جبران نماید.

16-4. در صورت مشاهده موارد اختلاف هر یک از تعهدات فوق ویا نامناسب وبدن کیفیت کار، عدم رعایت مقررات بهداشتی، عدم رعایت مقررات و شئونات اسلامی، عدم تامین پرسنل مجرب و متخصص کارفرماحق دارد ضمن اخذ خسارات قرارداد را فسخ و سپرده های پیمانکار را به نفع کارفرما ضبط واز پرداخت دستمزد ماه آخر نیز جلوگیری به عمل آورد.

ماده5. تضمین حسن انجام کار

پیمانکار مبلغ...........ریال معادل..............% کل قرارداد به صورت نقدی یا ضمانت نامه بانکی به عنوان حسن اجرای تعهدات تا پایان مدت قرارداد نزد کارفرما می سپارد تا چنانچه پیمانکار به تعهدات خود به طور جزئی و کلی عمل ننماید یا موجبات ضرر وزیان کارفرما را فراهم نماید می تواند خسارت خود را از محل آن برداشت و چنانچه خسارات وارده بیش از مبلغ سپرده باشد از سایر اموال پیمانکار جبران نماید.

تبصره.تشخیص عدم انجام هریک از تعهدات توسر پیمانکار ویا بی احتیاطی در انجام هریک از آنهاو نیز تعیین خسارات وارده به عهده کارفرما می باشد.

ماده6. اختلافات

در صورت بروز هرگونه اختلاف از جمله در خصوص استنباط از مفاد قرارداد حاضر ویا اختلاف در نحوه اجرا، موضوع به داور مرضی الطرفین ارجاع و تصمیمات آن در قالب شرایط مورد توافق و قوانین جاری کشور به عنوان حکم وداورقطعی و لازم الاجرا برای طرفین خواهد بود.

خدمات ثبت ایلیا شامل ثبت شرکت ، ثبت برند ، ثبت تغییرات شرکت ، ثبت طرح صنعتی و دیگر خدمات اداری و حقوقی می باشد.

ماده7. اطلاع از شرایط قرارداد

پیمانکار اقرار می نماید که موضوع قرارداد به رویت واطلاع وی رسیده واز کم و کیف کار کلا و جزئاً مطلع است و از محل بازدید به عمل آورده و آگاه برکلیه شرایط قرارداد ومقتضیات محل های بوده، استقرار ویا انجام ماموریت به طوری که بعدا در اجرای مفاد قرارداد هیچ گونه عذری پذیرفته نیست.

ماده8.

پیمانکار حق واگذاری قرارداد را کلا و جزئاً به غیر ندارد ودر صورت تخطی ضمانت نامه وی به نفع کارفرما ضبط و کلیه خسارت وارده اخذ می گردد.

ماده9. کارکنان ورانندگان پیمانکار

کلیه رانندگان و نیروهایی که برای انجام مورد پیمان در خدمت پیمانکار می باشند کارگر پیمانکار محسوب شده و کلیه مسئولیت های ناشی از قانون کار وسایر قوانین جاری کشور و هرنوع حقوق و مزایای قانونی کارگران مزبور به عهده پیمانکار است و کارفرما از هرگونه مسئولیت در این مورد مبراست.

ماده10.

این قرارداد در.......................ماده و .......تبصره............نسخه تنظیم وهریک از نسخ به تنهایی دارای اعتبار و در تاریخ.........به امضای طرفین رسید.

شرکت پیمانکار به نمایندگی قانونی شرکت کارفرما به نمایندگی

 

قرارداد ایاب وذهاب

 

پل ارتباطی ما:

( به لبخندتان برترینیم )

شماره تماس مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا

  • شعبه کرج: 137 32 – 026
  • شعبه تهران :119 55 266 – 021
  • سامانه ی پیامکی: 32 52 52 32
  • سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی : WWW.ELIYA.IR
  • پست الکترونیکی به نشانی INFO@ ELIYA.IR:

خدمات قابل ارائه مجموعه مجتمع ثبتی ایلیا در کلیه واحد های ثبتی ( اداره ثبت شرکتها وثبت تغییرات شرکت ها و ثبت برند و  ثبت علامت تجاری استانها ) و خدمات اداری در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه های ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی سراسر ایران.

مشاوره آنی
ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

مجتمع ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی درراستای ارائه ی خدمات با اقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

نمونه قرارداد مشارکت در تولید صنعتی

توضیحات کامل به همراه نمونه قرارداد مشارکت در تولید صنعتی.با ثبت شرکت ایلیا تماس بگیرید و امور خود را به ما بسپارید.

نمونه قرارداد حمل کالای فورواردری توسط کامیون ترانزیت

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه حمل کالای فورواردری توسط کامیون ترانزیت - و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران ( جهت مشاهده دیگر نمونه قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه قراردادها کیلیک نمایید )

نمونه قرارداد وام شخصی

نمونه قرارداد وام شخصی.با ثبت شرکت ایلیا تماس بگیرید و امور خود را به ما بسپارید.

نمونه قرارداد واگذاری امتیاز بیلبورد

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی درضمینه واگذاری امتیاز بیلبورد - و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران ( جهت مشاهده دیگر نمونه قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه قراردادها کیلیک نمایید )

نمونه قرارداد سرویس ایاب و ذهاب شرکتها

دانلود نمونه قرارداد حقوقی و تخصصی در خصوص امور پیمانکاری تامین اتوبوس برای ایاب و ذهاب کارکنان شرکت جهت مشاهده دیگر نمونه قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه

نمونه قرارداد کارگزاری امور ضمانت نامه های بانکی وسرمایه گذاری

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه کارگزاری امور ضمانت نامه های بانکی وسرمایه گذاری و اخذ تسهیلات - و خدمات اداری در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین

نمونه قراراد پیمانکاری گاز کشی مسکونی

دانلود نمونه قراراد تخصصی و حقوقی در ضمینه پیمانکاری گاز کشی مسکونی - این قرارداد فی مابین شرکت..............به مدیریت ..............شماره ثبت.............

نمونه قرارداد بارگیری و حمل به محل انبار کارفرما

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه بارگیری و حمل به محل انبار کارفرما(حمل و نقل کالای دریایی) - و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران ( جهت مشاهده دیگر نمونه قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه قراردادها کیلیک نمایید )

نمونه قرارداد مشارکت مدنی کالاها و محصولات صادراتی

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه مشارکت مدنی کالاها و محصولات صادراتی - و خدمات اداری در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه های ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی سراسر ایران.

نمونه قرارداد عملیات اجرای گاز فشار قوی پلی اتیلن المک گاز

دانلود نمونه قرارداد حقوقی و تخصصی در خصوص امور پیمانکاری عملیات اجرای گاز فشار قوی پلی اتیلن و نصب المک گاز - تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصص

لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

امتیار خود را ثبت کنید
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
توضیحات چقدر جستجو و سوال پرسش و پاسخ مقالات مرتبط
برگزاری مسابقه اینستاگرمی مسابقه اینستاگرمی
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید