جهت شروع ثبت و مشاوره رایگان فرم زیر را تکمیل نمایید

هر ساعتی در روز کنار شما هستیم

با کارشناسان ما مستقیم در تماس باشید
در ساعات کاری پاسخگوی تلفنی شما هستیم . بعداز تایم کاری لطفا واتس اپ پیام ارسال کنید

نمونه قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا

قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا

تنها راه سریع و تخصصی برای تنظیم قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا بهره مندی از تجارب کارشناسان حقوقی در این زمینه است زیرا باید تخصص در این زمینه داشت و سپس آن را تنظیم کنید . بدین جهت در متن زیر اطلاعات کافی در این زمینه تنها در یک جلسه توسط وکلای ثبتی ایلیا ارائه می شود تا راهنمای شما عزیزان باشد.

قرارداد حمل و نقل کالا

این قرارداد ذیل فی مابین شرکت حمل و نقل بین المللی…………به مدیریت آقای……………….به عنوان (فورواردر) از یک طرف و شرکت حمل و نقل بین المللی …………به مدیریت آقای…………..به عنوان (کریر) به شرح ذیل منعقد می گردد.

الف) موضوع قرارداد : عبارت است از حمل کالای …………از مبدا …………..پلمپ در…………به مقصد شهر ……………کشور……..توسط کامیون ترانزیت به شماره های…………..

ب) نرخ قرارداد: نرخ کرایه حمل قرارداد کلا…………..ریال می باشد که به ازای هر دستگاه کامیون……….ریال ضمن شمول کلیه هزینه های بین راهی خواهد بود.

ج) نحوه پرداخت نرخ قرارداد:نرخ کرایه حمل این قرارداد به صورت…………………%پیش کرایه در ازای بارگیری و پلمپ کامیون ها دریافت و صدور /اسناد حمل از قبیل (کارنه تیر – cmr و صورتحساب) بوده والباقی در حین دریافت جواز صادراتی پس از خروج کامیون از مرز خروجی کشور فقط در وجه شرکت کریر قابل پرداخت خواهد بود.

د) تعهدات فورواردر:1. فورواردر ضمن اعلام آدرس محل بارگیری پس از تائید این قرارداد بارگیری محوله را به کامیون های یاد شده تضمین و در صورت انصراف نسبت به پرداخت خسارت عرفی اقدام خواهد نمود.

2. فورواردر حق توقف کامیون را در مبدا بارگیری یا گمرک مبدا مازاد بر …………ساعت کاری به صورت روزانه………….ریال و در مقصد نهایی پس از …………ساعت کاری در اختیار داشتن کامیون به صورت روزانه طبق تعاریغف حمل و نقل و پایانه ها حق توقف را به شرکت کریر پرداخت خواهد نمود.

هـ) تعهدات کریری:1.کریر موظف است کلیه ویزاهای لازم مربوط به مسیر حمل را پیش و یا در حین بارگیری کامیون های مورد نظر اخذ و در اختیار گذارده باشد.

2. کریر موظف است کامیون های مورد تعهد خود را راس ساعت و روز اعلام شده در محل بارگیری حاضر نماید.

3. کریر موظف است بلافاصله پس از بارگیری و اخذ مشخصات کالا نسبت به صدور اسناد حمل و تحت بیمه قراردادن آن اقدام نماید.

4. کریر موظف است محموله تحویل شده را عینا بدون کسری و تغییر ماهیت در مقصد به گیرنده کالا تحویل و رسید دریافت نماید.

5. کریر موظف است حداکثر…………..روزپس از دریافت پیشکرایه کامیون های مذبور را به مرز خروجی و اصل و نیز حداکثر ظرف………………روز کامیون را به گیرنده کالا در مقصد نهایی معرفی نماید.

6. کریر موظف است چنانچه درهریک از موارد بند(ه) اهمال نماید نسبت به پرداخت خسارت طبق نظر فورواردر حداکثر ظرف مدت………..روز اقدام نماید.

7. کریر موظف است کلیه خسارات ناشی از فعل، یا ترک فعل را که به انجام مناسب محمولات زیان وارد نماید طبق عرف و نظر فورواردر پرداخت و جبران خسارت نماید.

8. کریر موظف است در راستای انجام و اصل این قرارداد وصرفا از کامیون های تحت پوشش خود استفاده نماید و در غیر این صورت و در صورت عدم اطلاع رسانی مناسب جبران خسارت آتی را بنماید.

و) بروز اتفاقات فورس ماژور: در صورت اتفاقات غیرطبیعی اتخاذ تصمیم جهت ادامه شرایط قرارداد با اتفاق نظر امکان پذیر خواهد بود.

طرفین عینیت می یابد و از تاریخ تائید برای طرفین لازم الاجرا ودر صورت عدم حصول نتیجه از طریق مذاکره، با طرح در انجمن سراسری شرکت های حمل و نقل و نهایتا با حکم مراجع قضایی براساس حکم انجمن شرکت های حمل و نقل قابل پیگیری خواهد بود.

شرکت بین المللی سرکت حمل و نقل بین المللی

 

قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا

قرارداد حمل و نقل

ماده ۱- طرفین قرارداد:

این قرارداد در تاریخ ………فی مابین ……………. به نمایندگی ……………….. که من‌ بعد متعهد له نامیده می‌شود از یک طرف و آقای/خانم/شرکت …………… شماره شناسنامه/ثبت ……………… صادره از ثبت‌شده …………………. در …………….. به نمایندگی ………………… که در این قرارداد متعهد نامیده می شود از طرف دیگر طبق شرایط ذیل منعقد می گردد و طرفین ملزم و متعهد به اجرای مواد و اصول آن می ­باشند.

ماده ۲- موضوع قرارداد:

موضوع قرارداد عبارت است از حمل کلیه محصولات مندرج در حواله های واگذاری توسط ارسال کننده از مبداء …………….. تا مقصد ……………… با وسیله حمل و نقل ………………..

ماده ۳- اجرت حمل و نقل:

اجرت حمل‌ و‌ نقل محصولات ارسال‌کننده به شرح زیر می باشد که بایستی بر اساس صورت حساب‌ های تنظیمی از طرف متصدی حمل و نقل محاسبه و از طرف ارسال کننده ظرف مدت 155 روز از تاریخ تحویل محموله و پس از کسر قانونی پرداخت گردد.

الف: اجرت حمل‌ و‌ نقل شهری بر اساس هر تریلر به وزن حداکثر ……………… تن به مبلغ ………… ریال محاسبه می‌گردد.

ب: اجرت حمل‌ و نقل بین شهری بر اساس هر تریلر به وزن حداکثر ………………. تن طبق تعرفه وزارت راه و ترابری می‌باشد.

ماده ۴- مدت اجرای قرارداد:

مدت اجرای این قرارداد از تاریخ ……………… الی ………………. تعیین می‌شود.

ماده ۵- نحوه پرداخت وجه:

۱-۵- ارسال کننده موظف است ……………کل مبلغ مندرج در بارنامه­ ها را بلافاصله پس از بارگیری به صورت علی الحساب و مابقی را پس از کسر کلیه کسورات قانونی ظرف ۱۵ روز از تاریخ دریافت رسید تحویل کالا که به امضاء نماینده وی در مقصد رسیده باشد به متصدی حمل و نقل یا نماینده قانونی وی پرداخت نماید.

۲-۵- ارسال‌کننده مکلف است اجرت حمل کلیه محمولاتی را که توسط کامیون‌های تحت مالکیت متصدی حمل‌ و نقل و یا کامیون‌های آزاد که توسط وی و نمایندگی وی جهت حمل محصولات در مورد آنها بارنامه تنظیم می‌گردد، در وجه متصدی حمل‌ و نقل پس از کسر کسورات قانونی پرداخت نماید. وی به هیچ وجه حق پرداخت مبالغ مندرج در بارنامه ها را به رانندگان نخواهد داشت.

ماده ۶- کسور قانونی:

الف: مبلغ ۵/۵% از کل اجرت حمل و نقل بابت مالیات طبق مفاد تبصره یک ماده ۴ شرایط عمومی تعرفه حمل و نقل کالا توسط ارسال کننده کسر و به حساب وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز خواهد گردید.

ب: پرداخت حق تمبر بارنامه به عهده موسسه صادره‌کننده بارنامه می‌باشد.

ج: پرداخت هزینه ترمینال ارسال‌کننده / متصدی حمل و نقل خواهد بود.

د: پرداخت عوارض شهرداری، هلال احمر، دیاموند، باسکول به عهده متصدی حمل و نقل / ارسال کننده می‌باشد و متصدی حمل و نقل موظف به ذکر آن دربارنامه و کسر از پس کرایه و پرداخت به مرجع مربوطه می باشد.

ماده ۷- شرایط حمل و نقل:

۱-۷- هزینه و نحوه بارگیری و مسئولیت آن به عهده ارسال کننده می باشد و در اجرای این هدف ارسال‌کننده مکلف است:

الف: یک نفر را به عنوان نماینده تام الاختیار خود ظرف مدت ……………… از تاریخ امضاء قرارداد در مبداً مستقر نموده و مشخصات کامل نمونه امضای وی را به متصدی حمل و نقل بدهد.

ب: یک نفر را به عنوان نماینده تام الاختیار خود ظرف مدت ………… از تاریخ امضاء این قرارداد در هر یک از مقاصد حمل کالای موضوع قرارداد مستقر نموده و مشخصات کامل و نمونه امضاء وی را به متصدی حمل و نقل ارائه نماید.

در هر حال این امر از مسئولیت متصدی حمل و نقل در مورد کالاهای حملی از مبداء تا مقصد نمی‌کاهد.

۲-۷- بیمه داخلی محمولات موضوع این قرارداد از مبداء تا تحویل در مقصد به عهده ارسال کننده می باشد در هر صورت این امر مسئولیت قانونی متصدی حمل‌ونقل را از بین نمی برد.

۳-۷- اگر محمولات موضوع قرارداد تلف یا گم شود متصدی حمل و نقل ضامن مثل و در صورت تعذر ضامن قیمت آن خواهد بود، مگر اینکه ثابت نماید تلف یا گم شدن به دلیل جنس کالا یا مستند به تقصیر ارسال کننده یا مثل الیه و یا ناشی از تعلیماتی بوده که آنها داده‌اند و یا مربوط به حوادثی که هیچ متصدی محتاطی نیز نمی‌توانست از آن جلوگیری کند.

۴-۷- متصدی حمل‌ونقل مسئول حوادثی است که در مدت حمل‌ و نقل در اثر تقصیر یا تقصیرات وی واقع شده است، اعم از اینکه خود مباشرت به حمل‌ و نقل کرده و یا حمل و نقل کننده دیگری را مامور کرده باشد.

۵-۷- متصدی حمل و نقل و رانندگان حق دریافت هیچ‌گونه وجهی تحت هیچ عنوان از قبیل پشت بارنامه، بار چینی، دالان داری، انعام، گاراژداری، انبارداری و غیره را ندارند.

۶-۷- ارسال‌کننده باید آدرس صحیح مرسل‌الیه، محل تسلیم کالا (محموله) عده عدل یا بسته و طرز عدل بندی، وزن و محتوی عدل ها، مدتی که مال باید در آن مدت تسلیم شود. مسیر بهای اشیایی که گرانبهاست، به اطلاع متصدی حمل و نقل برساند خسارت ناشی از عدم تعیین و اعلام نکات فوق الذکر و یا تعیین آنها به غلط متوجه ارسال کننده خواهد بود.

۷-۷- متصدی حمل و نقل محمولات را مطابق بارنامه تنظیمی در مبداء از نماینده ارسال کننده دریافت می کند و در مقصد به نماینده وی تحویل داده و رسید دریافت خواهد کرد.

۸-۷- ارسال‌کننده بایستی محل تخلیه را طوری مشخص نماید که از نظر مقررات راهنمایی‌و‌رانندگی و دسترسی آن برای کامیون‌های متصدی حمل‌ونقل ممنوعیتی نداشته باشد.

۹-۷- ارسال‌کننده مکلف است هرگاه کامیون‌های متصدی حمل و نقل پس از درخواست ارسال کننده و رسیدن به محل بارگیری به علت عدم امکانات ارسال کننده و یا به هر علتی که متصدی حمل‌و‌نقل مقصر نباشد طبق تعرفه نرخ حمل کالا مصوب شورای اقتصاد عمل نماید.

تبصره- کامیون‌هایی حمل شهری را انجام می‌دهند از ساعت ……………… الی ساعت ………………. در اختیار ارسال کننده می باشند، چنانچه عملیات بیش از ساعت مورد نظر به طول بیانجامد به ازای هر ساعت ……… مازاد بر کرایه قید شده در بند الف ماده ۲ محاسبه و از ارسال کننده اخذ خواهد شد.

ماده ۸- حوادث غیر مترقبه:

در صورت بروز هر گونه حادثه‌ای که خارج از حیطه اقتدار متصدی حمل باشد متصدی حمل‌ونقل باید بلافاصله مدارک مثبته خود را به ارسال‌کننده ارائه نماید و در غیر این صورت مسئول کلیه خسارت وارده به ارسال‌کننده می‌باشد.

ماده ۹- فسخ:

در صورت عدم اجرای صحیح و یا تخلف از هر یک از مواد قرارداد فوق از سوی هر یک از طرفین قرارداد اختیار فسخ برای طرف دیگر وجود خواهد داشت و در این صورت اگر خسارتی واقع شده باشد، متخلف مکلف به جبران آن می باشد.

ماده ۱۰- حل اختلاف:

در صورت بروز اختلاف در مفاد قرارداد یا اختلاف در تفسیر یا تعبیر متن آن موضوع ابتدا از طریق مذاکره فی مابین و درصورت عدم وصول به نتیجه، از طریق داور …………………… قابل حل است و رأی داور قطعی و لازم الاجراست.

ضمناً متعهد موظف است تا رفع اختلاف تعهداتی را به موجب قرارداد به عهده دارد انجام دهد والا متخلف محسوب می‌گردد و با وی طبق ماده ۹ رفتار خواهد شد.

ماده ۱۱- متفرقه:

۱-۱۱- نسبت به کلیه مواردی که در این قرارداد خاصی موجود نباشد طرفین موافقت دارند که قانون موضوعه کشوری نسبت به آن حاکم باشد.

۲-۱۱- در مورد نرخ حمل و نقل نظرات وزارت راه و ترابری و سایر مراجع ذیربط قانونی ملحوظ خواهد گردید.

ماده ۱۲- آدرس طرفین

آدرس ارسال کننده:

آدرس متصدی حمل و نقل:

تبصره ۱- طرفین قرارداد متعهد هستند در صورت تغییر آدرس حداکثر ظرف ده روز نشانی جدید خود را کتباً به اطلاع یکدیگر برسانند، در غیر این صورت کلیه مراسلات، آگهی‌ها و اخطارهای قانونی به آدرس سابق فرستاده خواهدشد و نافذ و معتبر خواهد بود.

تبصره ۲- این قرارداد در …………….. ماده و در سه نسخه به اعتبار واحد تنظیم و مبادله می‌گردد.

امضای طرف اول                                                  امضای طرف دوم

 

امضای شاهد اول                                                 امضای شاهد دوم

امضای وکیل تنظیم کننده قرارداد

قرارداد حمل و نقل

با توکل به خداوند متعال این قرارداد این قرارداد در تاریخ…….. فی مابین ……..   به نمایندگی …….. به موجب معرفی نامه/ حکم کارگزینی ……..  شماره              مورخ  …….. به عنوان متعهد له  از یک طرف و آقای / شرکت…….. شماره شناسنامه / ثبت…….. صادره از / ثبت شده در…….. به نمایندگی ……..                     که طبق آگهی شماره ……..روزنامه رسمی معرفی گردیده است و در این قرارداد متعهد نامیده می شود. طبق شرایط ذیل منعقد می گردد و طرفین ملزم به کلیه مفاد آن می باشد .

ماده 1- موضوع قرارداد :

موضوع قرارداد عبارت است از حمل کلیه محصولات مندرج در حواله های واگذاری توسط ارسال کننده

از مبداء …….. تا مقصد…….. یا وسیله حمل و نقل

ماده 2- اجرت حمل و نقل   :

اجرت حمل و نقل محصولات ارسال کننده به شرح زیر می باشد که بایستی بر اساس صورت حساب های تنظیمی از طرف متصدی حمل و نقل محاسبه و از طرف ارسال کننده ظرف 15 روز از تاریخ تحویل محموله و پس از کسر قانونی پرداخت گردد.

الف – اجرت حمل و نقل شهری بر اساس هر تریلر به وزن حداکثر…….. تن به مبلغ…….. ریال محاسبه می گردد .

ب: اجرت حمل و نقل بین شهری بر اساس هر تریلر به وزن حداکثر……..تن طبق…….. تعرفه وزارت راه و ترابری می باشد .

ماده 3-مدت اجرای قرارداد :

مدت اجرای این قرارداد از تاریخ ……..  الی  …….. می باشد.

ماده 4- نحوه پرداخت وجه  :

1-4- ارسال کننده موظف است……..کل مبلغ مندرج در بارنامه ها را بلافاصله پس از بارگیری به صورت علی الحساب و ما بقی را پس از کسر کلیه کسورات قانونی ظرف 15 روز از تاریخ دریافت رسید تحویل کالا که به امضاء نماینده وی در مقصد رسیده باشد به متصدی حمل و نقل یا نماینده قانونی وی پرداخت نماید .

2-4- ارسال کننده مکلف است اجرت حمل کلیه محصولاتی را که توسط کامیون های تحت مالکیت متصدی حمل و نقل و یا کامیون های آزاد که توسط وی و نمایندگی وی جهت حمل محصولات در مورد آنها بارنامه تنظیم می گردد، در وجه متصدی حمل و نقل پس از کسر کسورات قانونی پرداخت نماید. به هیچ وجه حق پرداخت مبالغ مندرج در بارنامه ها را به رانندگان نخواهد داشت.

ماده 5- کسور قانونی :

الف : مبلغ 5/5% از کل اجرت حمل و نقل بابت مالیات طبق مفاد تبصره یک ماده 4 شرایط عمومی تعرفه حمل و نقل کالا توسط ارسال کننده کسر و به حساب وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز خواهد گردید .

ب: پرداخت حق تمبر بارنامه به عهده موسسه صادره کننده بارنامه می باشد .

ج: پرداخت هزینه ترمینال ارسال کننده / متصدی حمل و نقل خواهد بود .

د: پرداخت عوارض شهرداری، هلال احمر، دیاموند، باسکول به عهده متصدی حمل و نقل / ارسال کننده می باشد. متصدی حمل و نقل موظف به ذکر آن دربارنامه و کسر از پس کرایه و پرداخت به مرجع مربوطه می باشد.

ماده 6- شرایط حمل و نقل :

1-6- هزینه و نحوه بارگیری و مسئولیت آن به عهده ارسال کننده می باشد و در اجرای این هدف ارسال کننده مکلف است :

الف : یک نفر را به عنوان نماینده تام الاختیار خود ظرف مدت…….. از تاریخ امضاء قرارداد در مبداً مستقر نموده و مشخصات کامل نمونه امضای وی را به متصدی حمل و نقل معرفی نماید .

ب: یک نفر را به عنوان نماینده تام الاختیار خود ظرف مدت……..از تاریخ امضاء این قرارداد در هر یک از مقاصد حمل کالای موضوع قرارداد مستقر نموده ، و مشخصات کامل و نمونه امضاء وی را به متصدی حمل و نقل معرفی نماید .

در هر حال این امر از مسئولین متصدی حمل و نقل در مورد کالاهای حملی از مبداء تا مقصد نمی کاهد .

2-6- بیمه داخلی محصولات موضوع این قرارداد از مبداء تا تحویل در مقصد به عهده ارسال کننده می باشد در هر صورت این امر مسئولیت قانونی متصدی حمل و نقل را از بین نمی برد .

3-6- اگر محصولات موضوع قرارداد تلف یا گم شود متصدی حمل و نقل ضامن مثل و در صورت تعذر قیمت آن خواهد بود ، مگر اینکه ثابت نماید تلف یا گم شود مربوط به جنس کالا یا مستند به تقصیر ارسال کننده یا مثل الیه و یا ناشی از تعلیماتی بوده که یکی از آنها داده اند و یا مربوط به حوادثی که هیچ متصدی مواظبی نیز نمی توانست از آن جلوگیری کند.

4-6-متصدی حمل و نقل مسئول حوادث تقصیراتی است که در مدت حمل و نقل واقع شده اعم از اینکه خود مباشرت به حمل و نقل کرده و یا حمل و نقل کننده دیگری را مامور کرده باشد.

5-6- متصدی حمل و نقل و رانندگان حق دریافت هیچ گونه وجهی تحت هیچ عنوان از قبیل پشت بارنامه، بار چینی ، دالان داری ، انعام ، گاراژداری ، انبارداری و غیره را ندارد.

6-6- ارسال کننده باید آدرس صحیح مرسل الیه ، محل تسلیم کالا (محموله ) عده عدل یا بسته و طرز عدل بندی ، وزن و محتوی عدل ها ، مدتیکه مال باید در آن مدت تسلیم شود .

مسیر بهای اشیایی که گرانبهاست، به اطلاع متصدی حمل و نقل برساند خسارت ناشیه از عدم تعیین و اعلام نکات فوق الذکر و یا تعیین آنها به غلط متوجه ارسال کننده خواهد بود.

7-6- متصدی حمل و نقل محصولات را مطابق بارنامه تنظیمی در مبداء از نماینده ارسال کننده دریافت و در مقصد به نماینده وی تحویل داده و رسید دریافت خواهد کرد .

8-6- ارسال کننده بایستی محل تخلیه را طوری مشخص نماید که از نظر مقررات راهنمایی و رانندگی و دسترسی آن برای کامیون های متصدی حمل و نقل ممنوعیتی نداشته باشد.

9-6- ارسال کننده مکلف است هرگاه کامیون های متصدی حمل و نقل پس از درخواست ارسال کننده و رسیدن به محل بارگیری به علت عدم امکانات ارسال کننده و یا به هر علتی که متصدی حمل و نقل مقصر نباشد طبق تعرفه نرخ حمل کالا مصوب شورای اقتصاد عمل نماید .

تبصره : کامیون هایی حمل شهری را انجام می دهند از ساعت ……..الی ساعت……..در اختیار ارسال کننده می باشند ، چنانچه عملیات بیش از ساعت مورد نظر به طول به انجامد به ازای هر ساعت…….. مازاد بر کرایه قید شده در بند الف ماده 2 محاسبه و از ارسال کننده اخذ خواهد شد.

ماده 7- فورس ماژور :

در صورت بروز هر گونه حادثه ای که خارج از حیطه اقتدار متصدی حمل باشد متصدی حمل و حمل باید بلافاصله مدارک مثبته خود را به ارسال کننده ارائه نماید ، و در غیر این صورت مسئول کلیه خسارت وارده به ارسال کننده می باشد.

ماده 8- فسخ  :

در صورت عدم اجرای صحیح و یا تخلف از هر یک از مواد قرارداد فوق از سوی هر یک از طرفین قرارداد اختیار فسخ برای طرف دیگر وجود خواهد داشت و در این صورت اگر خسارتی واقع شده باشد ، متخلف مکلف به جبران آن می باشد.

ماده 9- حل اختلاف :

در صورت بروز هر گونه اختلافی در اجرای قرارداد یا تعبیر و تفسیر آن موضوع ابتدا به ارجاع شود و نظر مرجع مذکور قطعی و برای طرفین لازم الاجراء است .

ضمناً متعهد موظف است تا رفع اختلاف تعهداتی را به موجب قرارداد به عهده دارد انجام دهد والا متخلف محسوب و با وی طبق ماده 8 رفتار خواهد شد.

ماده 10- متفرقه

1-10- نسبت به کلیه مواردی که در این قرارداد خاصی موجود نباشد طرفین موافقت دارند که قانون موضوعه کشوری نسبت به آن حاکم باشد .

2-10- در مورد نرخ حمل و نقل نظرات وزارت راه و ترابری و سایر مراجع ذیربط قانونی ملحوظ خواهد گردید .

ماده 11- نشانی طرفین

نشانی ارسال کننده :

نشانی متصدی حمل و نقل :

تبصره (1) : طرفین قرارداد متعهد هستند در صورت تغییر آدرس حداکثر ظرف ده روز نشانی جدید خود را کتباً به اطلاع یکدیگر برسانند، در غیر این صورت کلیه مراسلات ، آگهی ها و اخطار های قانونی به آدرس سابق نافذ معتبر خواهد بود.

تبصره (2): این قرارداد در                 ماده و         تبصره و با حذف مواد             در سه نسخه به اعتبار واحد تنظیم و مبادله گردید .

 

امضاء ارسال کننده                                                     امضاء متصدی حمل و نقل

نمونه قرارداد پیمانکاری حمل و نقل

نمونه قرارداد حمل و نقل

ماده ۱- طرفین قرارداد:

این قرارداد در تاریخ ………فی مابین ……………. به نمایندگی ……………….. که من‌بعد متعهد له نامیده می‌شود از یک طرف و آقای/خانم/شرکت …………… شماره شناسنامه/ثبت ……………… صادره از ثبت‌ شده …………………. در …………….. به نمایندگی ………………… که در این قرارداد متعهد نامیده می شود از طرف دیگر طبق شرایط ذیل منعقد می گردد و طرفین ملزم و متعهد به اجرای مواد و اصول آن می ­باشند.

ماده ۲- موضوع قرارداد:

موضوع قرارداد عبارت است از حمل کلیه محصولات مندرج در حواله های واگذاری توسط ارسال کننده از مبداء …………….. تا مقصد ……………… با وسیله حمل و نقل ………………..

ماده ۳- اجرت حمل و نقل:

اجرت حمل‌ و‌ نقل محصولات ارسال‌کننده به شرح زیر می باشد که بایستی بر اساس صورت حساب‌های تنظیمی از طرف متصدی حمل و نقل محاسبه و از طرف ارسال کننده ظرف مدت ۱۵۵ روز از تاریخ تحویل محموله و پس از کسر قانونی پرداخت گردد.

الف: اجرت حمل‌ و‌ نقل شهری بر اساس هر تریلر به وزن حداکثر ……………… تن به مبلغ ………… ریال محاسبه می‌گردد.

ب: اجرت حمل‌ و نقل بین شهری بر اساس هر تریلر به وزن حداکثر ………………. تن طبق تعرفه وزارت راه و ترابری می‌باشد.

ماده ۴- مدت اجرای قرارداد:

مدت اجرای این قرارداد از تاریخ ……………… الی ………………. تعیین می‌شود.

ماده ۵- نحوه پرداخت وجه:

۱-۵- ارسال کننده موظف است ……………کل مبلغ مندرج در بارنامه­ ها را بلافاصله پس از بارگیری به صورت علی الحساب و مابقی را پس از کسر کلیه کسورات قانونی ظرف 15 روز از تاریخ دریافت رسید تحویل کالا که به امضاء نماینده وی در مقصد رسیده باشد به متصدی حمل و نقل یا نماینده قانونی وی پرداخت نماید.

۲-۵- ارسال‌کننده مکلف است اجرت حمل کلیه محمولاتی را که توسط کامیون‌های تحت مالکیت متصدی حمل‌ونقل و یا کامیون‌های آزاد که توسط وی و نمایندگی وی جهت حمل محصولات در مورد آنها بارنامه تنظیم می‌گردد، در وجه متصدی حمل‌ و نقل پس از کسر کسورات قانونی پرداخت نماید.

وی به هیچ وجه حق پرداخت مبالغ مندرج در بارنامه ها را به رانندگان نخواهد داشت.

ماده ۶- کسور قانونی:

الف: مبلغ ۵/۵% از کل اجرت حمل و نقل بابت مالیات طبق مفاد تبصره یک ماده ۴ شرایط عمومی تعرفه حمل و نقل کالا توسط ارسال کننده کسر و به حساب وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز خواهد گردید.

ب: پرداخت حق تمبر بارنامه به عهده موسسه صادره‌کننده بارنامه می‌باشد.

ج: پرداخت هزینه ترمینال ارسال‌کننده / متصدی حمل و نقل خواهد بود.

د: پرداخت عوارض شهرداری، هلال احمر، دیاموند، باسکول به عهده متصدی حمل و نقل / ارسال کننده می‌باشد و متصدی حمل و نقل موظف به ذکر آن دربارنامه و کسر از پس کرایه و پرداخت به مرجع مربوطه می باشد.

ماده ۷- شرایط حمل و نقل:

۱-۷- هزینه و نحوه بارگیری و مسئولیت آن به عهده ارسال کننده می باشد و در اجرای این هدف ارسال‌کننده مکلف است:

الف: یک نفر را به عنوان نماینده تام الاختیار خود ظرف مدت ……………… از تاریخ امضاء قرارداد در مبداً مستقر نموده و مشخصات کامل نمونه امضای وی را به متصدی حمل و نقل بدهد.

ب: یک نفر را به عنوان نماینده تام الاختیار خود ظرف مدت ………… از تاریخ امضاء این قرارداد در هر یک از مقاصد حمل کالای موضوع قرارداد مستقر نموده و مشخصات کامل و نمونه امضاء وی را به متصدی حمل و نقل ارائه نماید.

در هر حال این امر از مسئولیت متصدی حمل و نقل در مورد کالاهای حملی از مبداء تا مقصد نمی‌کاهد.

۲-۷- بیمه داخلی محمولات موضوع این قرارداد از مبداء تا تحویل در مقصد به عهده ارسال کننده می باشد در هر صورت این امر مسئولیت قانونی متصدی حمل‌ونقل را از بین نمی برد.

۳-۷- اگر محمولات موضوع قرارداد تلف یا گم شود متصدی حمل و نقل ضامن مثل و در صورت تعذر ضامن قیمت آن خواهد بود، مگر اینکه ثابت نماید تلف یا گم شدن به دلیل جنس کالا یا مستند به تقصیر ارسال کننده یا مثل الیه و یا ناشی از تعلیماتی بوده که آنها داده‌اند و یا مربوط به حوادثی که هیچ متصدی محتاطی نیز نمی‌توانست از آن جلوگیری کند.

۴-۷- متصدی حمل‌ و نقل مسئول حوادثی است که در مدت حمل‌ و نقل در اثر تقصیر یا تقصیرات وی واقع شده است، اعم از اینکه خود مباشرت به حمل‌ونقل کرده و یا حمل و نقل کننده دیگری را مامور کرده باشد.

۵-۷- متصدی حمل و نقل و رانندگان حق دریافت هیچ‌گونه وجهی تحت هیچ عنوان از قبیل پشت بارنامه، بار چینی، دالان داری، انعام، گاراژداری، انبارداری و غیره را ندارند.

۶-۷- ارسال‌کننده باید آدرس صحیح مرسل‌الیه، محل تسلیم کالا (محموله) عده عدل یا بسته و طرز عدل بندی، وزن و محتوی عدل ها، مدتی که مال باید در آن مدت تسلیم شود. مسیر بهای اشیایی که گرانبهاست، به اطلاع متصدی حمل و نقل برساند خسارت ناشی از عدم تعیین و اعلام نکات فوق الذکر و یا تعیین آنها به غلط متوجه ارسال کننده خواهد بود.

۷-۷- متصدی حمل و نقل محمولات را مطابق بارنامه تنظیمی در مبداء از نماینده ارسال کننده دریافت می کند و در مقصد به نماینده وی تحویل داده و رسید دریافت خواهد کرد.

۸-۷- ارسال‌کننده بایستی محل تخلیه را طوری مشخص نماید که از نظر مقررات راهنمایی‌و‌رانندگی و دسترسی آن برای کامیون‌های متصدی حمل‌ونقل ممنوعیتی نداشته باشد.

۹-۷- ارسال‌کننده مکلف است هرگاه کامیون‌های متصدی حمل و نقل پس از درخواست ارسال کننده و رسیدن به محل بارگیری به علت عدم امکانات ارسال کننده و یا به هر علتی که متصدی حمل‌و‌نقل مقصر نباشد طبق تعرفه نرخ حمل کالا مصوب شورای اقتصاد عمل نماید.

تبصره- کامیون‌هایی حمل شهری را انجام می‌دهند از ساعت ……………… الی ساعت ………………. در اختیار ارسال کننده می باشند، چنانچه عملیات بیش از ساعت مورد نظر به طول بیانجامد به ازای هر ساعت ……… مازاد بر کرایه قید شده در بند الف ماده ۲ محاسبه و از ارسال کننده اخذ خواهد شد.

ماده ۸- حوادث غیر مترقبه:

در صورت بروز هر گونه حادثه‌ای که خارج از حیطه اقتدار متصدی حمل باشد متصدی حمل‌ونقل باید بلافاصله مدارک مثبته خود را به ارسال‌کننده ارائه نماید و در غیر این صورت مسئول کلیه خسارت وارده به ارسال‌کننده می‌باشد.

ماده ۹- فسخ:

در صورت عدم اجرای صحیح و یا تخلف از هر یک از مواد قرارداد فوق از سوی هر یک از طرفین قرارداد اختیار فسخ برای طرف دیگر وجود خواهد داشت و در این صورت اگر خسارتی واقع شده باشد، متخلف مکلف به جبران آن می باشد.

ماده ۱۰- حل اختلاف:

در صورت بروز اختلاف در مفاد قرارداد یا اختلاف در تفسیر یا تعبیر متن آن موضوع ابتدا از طریق مذاکره فی مابین و درصورت عدم وصول به نتیجه، از طریق داور …………………… قابل حل است و رأی داور قطعی و لازم الاجراست.

ضمناً متعهد موظف است تا رفع اختلاف تعهداتی را به موجب قرارداد به عهده دارد انجام دهد والا متخلف محسوب می‌گردد و با وی طبق ماده ۹ رفتار خواهد شد.

ماده ۱۱- متفرقه:

۱-۱۱- نسبت به کلیه مواردی که در این قرارداد نص خاصی موجود نباشد طرفین موافقت دارند که قانون موضوعه کشوری نسبت به آن حاکم باشد.

۲-۱۱- در مورد نرخ حمل و نقل نظرات وزارت راه و ترابری و سایر مراجع ذیربط قانونی ملحوظ خواهد گردید.

ماده ۱۲- آدرس طرفین

آدرس ارسال کننده:

آدرس متصدی حمل و نقل:

تبصره ۱- طرفین قرارداد متعهد هستند در صورت تغییر آدرس حداکثر ظرف ده روز نشانی جدید خود را کتباً به اطلاع یکدیگر برسانند، در غیر این صورت کلیه مراسلات، آگهی‌ها و اخطارهای قانونی به آدرس سابق فرستاده خواهدشد و نافذ و معتبر خواهد بود.

تبصره ۲- این قرارداد در …………….. ماده و در سه نسخه به اعتبار واحد تنظیم و مبادله می‌گردد.

امضای طرف اول                                                  امضای طرف دوم

 

امضای شاهد اول                                                 امضای شاهد دوم

امضای وکیل تنظیم کننده قرارداد

نمونه قرارداد حمل و نقل درون شهری

با توکل به خداوند متعال این قرارداد این قرارداد در تاریخ ……….فی مابین …….. به نمایندگی ……… به موجب معرفی نامه/ حکم کارگزینی                  شماره……..مورخ …… به عنوان متعهد له  از یک طرف و آقای / شرکت  ……. شماره شناسنامه / ثبت……….. صادره از / ثبت شده در…….. به نمایندگی……که طبق آگهی شماره ……. روزنامه رسمی معرفی گردیده است و در این قرارداد متعهد نامیده می شود. طبق شرایط ذیل منعقد می گردد و طرفین ملزم به کلیه مفاد آن می باشد .

ماده 1- موضوع قرارداد :

موضوع قرارداد عبارت است از حمل کلیه محصولات مندرج در حواله های واگذاری توسط ارسال کننده

از مبداء                          تا مقصد                                     یا وسیله حمل و نقل

ماده 2- اجرت حمل و نقل   :

اجرت حمل و نقل محصولات ارسال کننده به شرح زیر می باشد که بایستی بر اساس صورت حساب های تنظیمی از طرف متصدی حمل و نقل محاسبه و از طرف ارسال کننده ظرف 15 روز از تاریخ تحویل محموله و پس از کسر قانونی پرداخت گردد .

الف – اجرت حمل و نقل شهری بر اساس هر تریلر به وزن حداکثر…….. تن به مبلغ…….. ریال محاسبه می گردد .

ب: اجرت حمل و نقل بین شهری بر اساس هر تریلر به وزن حداکثر …….. تن طبق…….. تعرفه وزارت راه و ترابری می باشد .

ماده 3-مدت اجرای قرارداد :

مدت اجرای این قرارداد از تاریخ …….. الی …….. می باشد.

ماده 4- نحوه پرداخت وجه  :

1-4- ارسال کننده موظف است……..کل مبلغ مندرج در بارنامه ها را بلافاصله پس از بارگیری به صورت علی الحساب و ما بقی را پس از کسر کلیه کسورات قانونی ظرف 15 روز از تاریخ دریافت رسید تحویل کالا که به امضاء نماینده وی در مقصد رسیده باشد به متصدی حمل و نقل یا نماینده قانونی وی پرداخت نماید .

2-4- ارسال کننده مکلف است اجرت حمل کلیه محمولاتی را که توسط کامیون های تحت مالکیت متصدی حمل و نقل و یا کامیون های آزاد که توسط وی و نمایندگی وی جهت حمل محمولات در مورد آنها بارنامه تنظیم می گردد ، در وجه متصدی حمل و نقل پس از کسر کسورات قانونی پرداخت نماید . و به هیچ وجه حق پرداخت مبالغ مندرج در بارنامه ها را به رانندگان نخواهد داشت.

ماده 5- کسور قانونی   :

الف : مبلغ 5/5% از کل اجرت حمل و نقل بابت مالیات طبق مفاد تبصره یک ماده 4 شرایط عمومی تعرفه حمل و نقل کالا توسط ارسال  کننده کسر و به حساب وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز خواهد گردید .

ب: پرداخت حق تمبر بارنامه به عهده موسسه صادره کننده بارنامه می باشد .

ج: پرداخت هزینه ترمینال ارسال کننده / متصدی حمل و نقل خواهد بود .

د: پرداخت عوارض شهرداری ، هلال احمر ، دیاموند ، باسکول به عهده متصدی حمل و نقل / ارسال کننده می باشد . و متصدی حمل و نقل موظف به ذکر آن دربارنامه و کسر از پس کرایه و پرداخت به مرجع مربوطه می باشد.

ماده 6- شرایط حمل و نقل :

1-6- هزینه و نحوه بارگیری و مسئولیت آن به عهده ارسال کننده می باشد و در اجرای این هدف ارسال کننده مکلف است :

الف : یک نفر را به عنوان نماینده تام الاختیار خود ظرف مدت          از تاریخ امضاء قرارداد در مبداً مستقر نموده و مشخصات کامل نمونه امضای وی را به متصدی حمل و نقل معرفی نماید .

ب: یک نفر را به عنوان نماینده تام الاختیار خود ظرف مدت              از تاریخ امضاء این قرارداد در هر یک از مقاصد حمل کالای موضوع قرارداد مستقر نموده ، و مشخصات کامل و نمونه امضاء وی را به متصدی حمل و نقل معرفی نماید .

در هر حال این امر از مسئولین متصدی حمل و نقل در مورد کالاهای حملی از مبداء تا مقصد نمی کاهد .

2-6- بیمه داخلی محمولات موضوع این قرارداد از مبداء تا تحویل در مقصد به عهده ارسال کننده می باشد در هر صورت این امر مسئولیت قانونی متصدی حمل و نقل را از بین نمی برد .

3-6- اگر محمولات موضوع قرارداد تلف یا گم شود متصدی حمل و نقل ضامن مثل و در صورت تعذر قیمت آن خواهد بود ، مگر اینکه ثابت نماید تلف یا گم شود مربوط به جنس کالا یا مستند به تقصیر ارسال کننده یا مثل الیه و یا ناشی از تعلیماتی بوده که یکی از آنها داده اند و یا مربوط به حوادثی که هیچ متصدی مواظبی نیز نمی توانست از آن جلوگیری کند .

4-6-متصدی حمل و نقل مسئول حوادث تقصیراتی است که در مدت حمل و نقل واقع شده اعم از اینکه خود مباشرت به حمل و نقل کرده و یا حمل و نقل کننده دیگری را مامور کرده باشد .

5-6- متصدی حمل و نقل و رانندگان حق دریافت هیچ گونه وجهی تحت هیچ عنوان از قبیل پشت بارنامه،
بار چینی ، دالان داری ، انعام ، گاراژداری ، انبارداری و غیره را ندارد .

6-6- ارسال کننده باید آدرس صحیح مرسل الیه ، محل تسلیم کالا (محموله ) عده عدل یا بسته و طرز عدل بندی ، وزن و محتوی عدل ها ، مدتیکه مال باید در آن مدت تسلیم شود . مسیر بهای اشیایی که گرانبهاست ، به اطلاع متصدی حمل و نقل برساند خسارت ناشیه از عدم تعیین و اعلام نکات فوق الذکر و یا تعیین آنها به غلط متوجه ارسال کننده خواهد بود .

7-6- متصدی حمل و نقل محمولات را مطابق بارنامه تنظیمی در مبداء از نماینده ارسال کننده دریافت و در مقصد به نماینده وی تحویل داده و رسید دریافت خواهد کرد .

8-6- ارسال کننده بایستی محل تخلیه را طوری مشخص نماید که از نظر مقررات راهنمایی و رانندگی و دسترسی آن برای کامیون های متصدی حمل و نقل ممنوعیتی نداشته باشد .

9-6- ارسال کننده مکلف است هرگاه کامیون های متصدی حمل و نقل پس از درخواست ارسال کننده و رسیدن به محل بارگیری به علت عدم امکانات ارسال کننده و یا به هر علتی که متصدی حمل و نقل مقصر نباشد طبق تعرفه نرخ حمل کالا مصوب شورای اقتصاد عمل نماید .

تبصره : کامیون هایی حمل شهری را انجام می دهند از ساعت             الی ساعت            در اختیار ارسال کننده می باشند ، چنانچه عملیات بیش از ساعت مورد نظر به طول به انجامد به ازای هر ساعت            مازاد بر کرایه قید شده در بند الف ماده 2 محاسبه و از ارسال کننده اخذ خواهد شد.

ماده 7- فورس ماژور :

در صورت بروز هر گونه حادثه ای که خارج از حیطه اقتدار متصدی حمل باشد متصدی حمل و حمل باید بلافاصله مدارک مثبته خود را به ارسال کننده ارائه نماید ، و در غیر این صورت مسئول کلیه خسارت وارده به ارسال کننده می باشد.

ماده 8- فسخ  :

در صورت عدم اجرای صحیح و یا تخلف از هر یک از مواد قرارداد فوق از سوی هر یک از طرفین قرارداد اختیار فسخ برای طرف دیگر وجود خواهد داشت و در این صورت اگر خسارتی واقع شده باشد ، متخلف مکلف به جبران آن می باشد.

ماده 9- حل اختلاف :

در صورت بروز هر گونه اختلافی در اجرای قرارداد یا تعبیر و تفسیر آن موضوع ابتدا به ارجاع شود و نظر مرجع مذکور قطعی و برای طرفین لازم الاجراء است .

ضمناً متعهد موظف است تا رفع اختلاف تعهداتی را به موجب قرارداد به عهده دارد انجام دهد والا متخلف محسوب و با وی طبق ماده 8 رفتار خواهد شد.

ماده 10- متفرقه

1-10- نسبت به کلیه مواردی که در این قرارداد نص خاصی موجود نباشد طرفین موافقت دارند که قانون موضوعه کشوری نسبت به آن حاکم باشد .

2-10- در مورد نرخ حمل و نقل نظرات وزارت راه و ترابری و سایر مراجع ذیربط قانونی ملحوظ خواهد گردید .

ماده 11- نشانی طرفین

نشانی ارسال کننده :

نشانی متصدی حمل و نقل :

تبصره (1) : طرفین قرارداد متعهد هستند در صورت تغییر آدرس حداکثر ظرف ده روز نشانی جدید خود را کتباً به اطلاع یکدیگر برسانند ، در غیر این صورت کلیه مراسلات ، آگهی ها و اخطار های قانونی به آدرس سابق نافذ معتبر خواهد بود .

تبصره (2): این قرارداد در                 ماده و         تبصره و با حذف مواد             در سه نسخه به اعتبار واحد تنظیم و مبادله گردید .

 

امضاء ارسال کننده                                                     امضاء متصدی حمل و نقل

1/5 - (1 امتیاز)
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها