• در ابتدا

اختراعات غیر قابل ثبت

کشفیات ، تئوری های علمی که فقط نظریه پردازی هستند و کاربردی نیستند ، حل مسائل ریاضی ، آثار هنری از مواردی هستند که اختراع محسوب نمی شوند.
کمپین های جدید اجتماعی ، فعالیت های ذهنی و طرح روش های جدید انجام امور تجاری
روش های تشخیص بیماری دامی و انسانی
منابع ژنتیکی و محصولات بیوژنتیکی حاصل از آنها
آنچه از قبل در صنعت تعریف شده باشد ولی به مرحله اجرا در نیامده باشد .
اختراعاتی که در سامانه ثبت اختراع دارای حق تقدم هستند یعنی شخصی قبلا نسبت به ثبت آنها اقدام نموده است و یا اختراعاتی که کتبا" یا شفاها" افشا شده باشندالبته اگر تا 6 ماه قبل از تقاضای ثبت اختراع افشا اختراع صورت گرفته باشد ، مانع ثبت اختراع نمی باشد.

 

ثبت شرکت و برند ایلیا

مراحل ثبت اختراع

ثبت اختراع نیاز به تنظیم مدارکی دارد که یکی از آنها توصیف نامه و دیگری ادعا نامه می باشد این مدارک باید با فرمت خاصی تنظیم شوند و به همین دلیل توصیه می کنیم که مراحل ثبت اختراع را نزد موسساتی مثل ثبت ایلیا به انجام رسانید اما به طور کلی مراحل ثبت اختراع بدین شکل است :
تنظیم توصیف نامه و ادعانامه ثبت اختراع
مراجعه به سایت اداره مالکیت به آدرس iripo.ssaa.ir
تنظیم و تکمی اظهارنامه ثبت اختراع و بارگذاری مدارک
در صورت تایید اظهارنامه ارسال فیزیک مدارک
در صورت تایید مجدد ، دفاع حضوری از اختراع توسط مخترع
در صورت پذیرش دفاعیه اقدام جهت چاپ آگهی ثبت اختراع در روزنامه رسمی که از روش های استعلام اختراع ثبت شده است . و در پایان تقاضای صدور گواهی ثبت اختراع که به مدت 20 سال اعتبار دارد.

مدارك لازم جهت تقاضای ثبت اختراع

وفق ماده ٢٢و ٢٣ آیین نامه اجرایی قانون ثبت علایم تجارتی و اختراعات متقاضی ثبت باید مدارك ذیل راتهیه و به اداره مالیكت صنعتی تسلیم نماید.

  • اظهارنامه اختراع ٣ نسخه

اظهارنامه اختراع به فرم مخصوص بوده و جزئ اوراق بهادار می باشد متقاضی بایستی از واحد فروش اوراق بهادار مستقر در اداره كل ثبت شركتها تهیه و مانند فرم نمونه صفحات بعدی نسبت به تكمیل و امضای آن اقدام نماید.

  • توصیف مشروح اختراع یا وسیله جدیدی كه بررسی آن تقاضا می شود ٣ نسخه

اختراع مورد ادعای مخترع باید بطور كامل شرح داده شود در شرح اختراع باید تمام جنبه های اختراع ادعایی بطور وضوح بیان گردد توصیه می شود در تهیه شرح توصیف اختراع از كاغذهای آ ٤ استفاده گردد.

  • نقشه های اختراع ٣ نسخه

نقشه كامل اختراع باید با مركب و از روی مقیاس متری تهیه و ذیل نقشه ها توسط متقاضی یا وكیل او امضا و مهر شود وفق ماده ٢٧ آیین نامه اجرایی قانون ثبت علایم تجارتی و اختراعات نقشه ها و توصیف مشروح اختراع در روی كاغذی كه ٣٤ سانتی متر طول و ٢٢ سانتی متر عرض داشته باشد رسم گردد و همچنین برای ا نجام امر مذكور فقط از یك روی كاغذ استفاده شود.
در صورتی كه تقاضانامه توسط وكیل برند و اختراع متقاضی تسلیم اداره مالیكت صنعتی شود اصل وكالت نامه یا رونوشت یا فتوكپی برابر اصل شده بایستی ضمیمه اظهارنامه گردد.
در صورتی كه تقاضای ثبت اختراع از طرف شركت ثبت شده بعمل آمده باشد یك برگ روزنامه رسمی دال بر مدیریت شركت بایستی به ضمیمه مدارك تسلیم اداره مالكیت صنعتی شود.

  • فتوكپی شناسنامه مخترع یا مخترعین
  • قبض رسید بانكی حق الثبت اظهارنامه تقاضای ثبت اختراع

در صورت نیاز به مشاوره های تخصصی و انجام امور مراحل ثبت اختراع و یا استعلام اختراع و استعلام ثبت طرح صنعتی و استعلام شرکت و نام شرکت و استعلام برند با کارشناسان مجرب مجتمع ثبت شرکت ایلیا به صورت رایگان مشاوره بگیرید.