شرکت‌های سهامی عام به شرکت‌هایی گفته می‌شود که سرمایه آن‌ها به قطعات سهام تقسیم شده است و هر یک از صاحبان سهام متناسب با مبلغ اسمی سهامشان نسبت به این شرکت مسئولیت دارند. بخشی از سرمایه این شرکت‌ها از طریق فروش سهام به مردم تأمین می‌شود. این گونه شرکتها معمولا" برای انجام پروژه های بزرگ عمرانی در جهت آبادانی کشور تشکیل می شوند ، و از طریق فرو ش سهام به مردم هم اموال مردم در راه درست به گردش می افتد و در چرخه اقتصادی قرار می گیرد و هم به آبادی کشور و انجام طرح های اساسی کمک می شود.

 • دستورالعمل پذیره نویسی شرکت های سهامی

 • وجود شرکت های بزرگ برای انجام پروژه های عظیم عمرانی صنعت و کشاورزی لزوم و ضرورت دارد.در این دست شرکتها سرمایه در شکل عمده به عامه ی مردم واگذار می شود.موسسین یا مدیران شرکت با مدیریت شرکت دارایی بدست آمده را در جریان گردش صحیح اقتصادی قرار می دهند و در اثر این اتفاق دو نوع سود حاصل می شود.

1.سودی که از سرمایه گذاری یا انجام فعالیت های عمرانی حاصل می شود .

2.رونق و آبادی برای کشور در پی خواهد داشت.

یکی از خاص ترین و منحصربه فردترین انواع شرکتهای عظیم جهت ثبت، ثبت شرکت سهامی عام می باشد.خرید سهام از جانب مردم در این نوع شرکتها میسر می باشد.مردم می توانند در زمان اعلام پذیره نویسی به شعب گوناگون بانکی واحد مراجعت نموده و ورقه ی تعهد سهم را امضا نمایند و مبلغ مشخصی را به حساب شرکت سهامی عام واریز نمایند.در قسمت پایین مختصر توضیحاتی در این خصوص آمده است.

در شرکت های سهامی عام موسسین بخشی از سرمایه ثبت شرکت سهامی عام را از راه فروش سهام به عامه مردم تادیه نموده و نام شرکت را سهامی عام میگذارند .قبل یا بعداز نام شرکت می بایست عبارت سهامی عام به صراحت قید گردد.سرمایه در زمان ثبت شرکت سهامی عام حداقل 5میلیون ریال می باشد.در شرایطی که مبلغ به کمتر از آنچه ذکر شود تنزل یابد،شرکت سهامی عام فرصت دارد که طی یک سال سرمایه را به حالت اولیه بازگرداند.در غیر این صورت نوع شرکت بایستی به یکی از دیگر حالتهای شرکتهای تغییر یابد. وگرنه هر یک از سهامداران قادند که انحلال شرکت را از مراجع دارای صلاحیت خواستار گردند.

جهت ثبت شرکت سهامی عام موسسین در قدم نخست می بایست اقلا 20%سرمایه را خودشان متعهد شوند و 35% از مبلغ متعهد شده را در حسابی بانام شرکت در حال تاسیس ،در یکی از بانکهای معتبر بصورت سپرده گذاشته و بعد از آن اظهار نامه ای را به طرح اساسنامه الحاق نموده و طرح اعلامیه ی پذیره نویسی سهام را که به امضای کلیه ی افراد موسس رسیده است به اداره ثبت شرکت ها تحویل دهند.دریافت رسید در این مرحله الزامی ست.در حالتی که بخشی از سرمایه ی شرکت شامل انواع آورده های غیر نقدی باشد،باید عین آن یا مدارک تملک آن را در همان بانکی که حساب باز کرده ایم قرار داده و گواهی بانک را به انضمام اظهارنامه و مدارک بالا را به اداره ثبت شرکتها تحویل نماییم.

برمبنای همین ماده لایحه الحاقی قانون تجارت اداره ثبت شرکتها بعداز مطالعه اظهار نامه ثبت شرکت سهامی عام وضمیمه های مربوط به آن مجوز منتشر شدن اعلامیه ی پذیره نویسی را خواهد داد.اعلامیه ی پذیره نویسی ثبت شرکت سهامی عام در روزنامه ها آگهی می شود و در همان بانکی که شرکت در آنجا افتتاح حساب نموده در مقابل دیدگان متقاضیان قرار خواهد گرفت.طی مدت زمان مقرر در اعلامیه ی پذیره نویسی علاقه مندان می توانند با مراجعت به بانک و امضا نمودن ورقه ی سهام میزان پولی را که می بایست بصورت نقدی پرداخت گردد را پرداخت نموده وجهت دریافت رسید مبادرت ورزند.دونسخه ورقه تعهد سهام تدوین می شود ودر آن تاریخ قید میشود.امضای شخص پذیره نویس یا قائم مقام قانونی او الزامی می باشد.یک نسخه در بانک ونسخه ی دیگر نزد پذیره نویس به انضمام رسید خواهد ماند.

در حالتی که ورقه ی تعهد سهام را شخصی غیر از پذیرنده امضا بنماید می بایست سمت و آدرس و مشخصات شناسایی کامل خودش را در ورقه ذکر نماید.مدارک ذکر شده به ورقه ی تعهد ضمیمه خواهد شد.امضا ورقه ی سهم نمایانگر پذیرش متن اساسنامه ثبت شرکت سهامی عام و تصمیمات جامع عمومی دارندگان سهام خواهد بود.بعداز منقضی شدن زمان پذیره نویسی یا تمدید آن موسسین حداکثر در مدت یک ماه به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی و بعداز کسب تعهد صحیح سرمایه ثبت شرکت سهامی عام که لااقل 35%آن پرداخت شده باشد مجمع عمومی موسس را دعوت خواهند کرد.

بعداز رسیدگی مجمع عمومی موسس و کسب پذیره نویسی همه ی سهام شرکت سهامی عام و پرداخت مبالغ لازم این مجمع وارد مشورت شده و متن اساسنامه ثبت شرکت را به تصویب رسانده و و نخستین مدیران و بازرسان و صورتجلسه هیئت مدیره و دیگر مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی عام را به مرجع ثبت شرکتها ارائه کرده ودر صورتی که شرکت تا 6ماه از تاریخ تحویل اظهارنامه به ثبت نرسد به تقاضای هریک از موسسین و پذیره نویسان مرجع ثبت شرکتها گواهی نامه ای مبنی بر عدم ثبت شرکت سهامی عام را صادر کرده و نزد بانکی که در آن افتتاح حساب نموده اند می فرستد.موسسین و پذیره نویسان با مراجعه به بانک تعهدنامه و وجوه پرداختی را دریافت می دارند و هرگونه هزینه که جهت تاسیس و ثبت شرکت سهامی عام پرداخت شده بعهده ی موسسین می باشد.

مدار ک جهت کسب مجوز پذیره نویسی شرکت در حال تاسیس سهامی عام از اداره ی ثبت شرکتها

 • طرح اظهارنامه ثبت شرکت سهامی عام دونسخه
 • طرح اعلامیه ی پذیره نویسی دو نسخه
 • طرح اساسنامه ثبت شرکت سهامی عام دونسخه
 • گواهی بانکی دال برپرداخت 35%سرمایه ی تعهد شده
 • کپی شناسنامه موسسین

مدارک مورد نیاز جهت تاسیس شرکتهای سهامی عام

 • طرح اظهارنامه ثبت شرکت سهامی عام دونسخه
 • طرح اعلامیه ی پذیره نویسی دو نسخه
 • طرح اساسنامه ثبت شرکت سهامی عام دونسخه
 • صورتجلسه ی مجمع عمومی موسس دو نسخه
 • صورتجلسه ی هیئت مدیره دونسخه
 • آگهی دعوت از مجمع عمومی موسس در روزنامه ای مشخص
 • کپی شناسنامه مدیران. درارتباط با شخصیت ها ی حقوقی ارائه برگه ی نمایندگی الزامی ست.
 • گواهی بانکی دال برپرداخت 35%سرمایه ی تعهد شده
 • ارائه مجوز یا موافقت اصولی یا مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز

نکته های حقوقی در مورد تاسیس شرکتهای سهامی

 • سرمایه در زمان ثبت شرکت سهامی عام حداقل 5میلیون ریال می باشد.
 • -اقلا 20%سرمایه را خودشان متعهد شوند.
 • اظهارنامه وطرح اساسنامه وطرح اعلامیه ی پذیره نویسی به امضای موسسین رسیده باشد.
 • اخذ و ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز.
هیئت مدیره در شرکت سهامی عام

1- تعداد هیئت مدیره

باوجود اینکه قانون اینطور پیش بینی نموده که شرکت های سهامی عام می بایست دارای حداقل 5 نفر مدیر باشد ولی ثبت شرکت سهامی خاص تعداد مشخصی را در نظر نگرفته است.بااین تفاسیر نظر به اینکه براساس قانون هیئت مدیره یک شرکت خصوصی و همچنین شرکت عام نیازمند به انتخاب رئیس و هیئت مدیره می باشد.هیئت مدیره در شرکت های خصوصی می بایست دارای حداقل 2 نفر عضو باشد.

2.عزل ونصب هیئت مدیره در شرکت های سهامی عام

حداکثر زمان برای دوران تصدی گری مدیران دوسال در نظر گرفته شده است.نیاز است تا انتخابات با اکثریت آرا صورت پذیرفته ودر مجمع عمومی عادی انجام پذیرد .سهامداران در شرکت های سهامی عام می توانند هریک از مدیران یا بیشتر را برکنار و عزل نمایند.همچنین مدیران قادرند دوران مدیریتی تمدید شده را تجربه نمایند.اشخاص حقوقی هم می توانند بعنوان مدیر منتخب گردند.

3. مدت تصدی هیئت مدیره در شرکت های سهامی عام

مدت زمان مدیریت در شرکت های سهامی عام می بایست در اساسنامه قید شود.اما نباید از دوسال فراتر رود زیرا در صورتی که مدت زمان مدیریت قبل از انتخاب مدیران منقضی شود مدیران فعلی مسئول امور ومدیریت شرکت تازمان انتخاب مدیران جدید خواهند بود.

4.امنیت سهام در شرکت های سهامی عام

مدیران می بایست دارای میزان سهامی که در اساسنامه ثبت شرکت سهامی عام قید شده، باشند،واین امر امری ست ضروری.نیازی نیست که تعداد سهام ها از تعداد حد نصاب در رای گیری مجمع عمومی کمتر باشد.مدیران می بایست تعداد سهام مورد نیاز را در اختیار شرکت در طول مدت زمان تصدی گری خویش قرار دهند.تا در شرایط ضرر ناشی از عدم مدیریت کارآمد بقیه مدیران شرکت متضرر نشوند.این میزان سهام می بایست در زمره سهام بانام تلقی گردد.اجرا نکردن این موارد تخلف محسوب می شود وعزل مدیر را در پی خواهد داشت.

5.اختیارات هیئت مدیره در شرکت های سهامی عام

اساسنامه ثبت شده در شرکت های سهامی عام سندی ست که در آن هیئت مدیره را با کلیه ی اختیارات مورد نیاز برای امر اداره ی شرکت در چهارچوب اهداف آن مقرر نموده است.اما هیئت مدیره هیچ گونی حقی که در مجمع عمومی برای دارندگان سهام در نظر گرفته شده است را ندارد.همینطور محدودیت های وارد شده بر حوزه ی اختیارات هیئت مدیره که دارای توافق مدیران و دارندگان سهام قرارگرفته است و اشخاص ثالث اطلاعی از آن ندارند،می بایست به شکل کتبی قید گردد.

6.تعهدات مدیران در شرکت های سهامی عام

مدیران در برابر مقررات عادی در ارتباط با شرکت، سهامداران وشخصیت های ثالث در ارتباط با شرکت ودر آخر در برابر هرنوع تخطی از این قبیل مقررات مسوول ومتعهد می باشند.بنابراین در چنین حالتی به صورت فردی یا مشترک در برابر اعمال یا خلاف ها تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.

7.جلسات در شرکت های سهامی عام

در حالتی که جلسات با اکثریت مدیران برگزار می گردد این طور پیش بینی می شود که بر طبقlمصوبات جلسه عمل شود.دعوت جلسات از جمله مسائلی می باشد که می بایست در اساسنامه ثبت شرکت قید گردد.براساس قانون تنها رییس یا دارندگان یک سوم سرمایه می توانند درخواست جلسه را بدهند.مصوبات در جلسات با کسب اکثریت آرا صورت می پذیرد.مگر اینکه اساسنامه اتفاق دیگری را متصور شده باشد.جزییات در جلسات محفوظ بوده و به امضای مدیران خواهد رسید.این نکات جزئی می بایست مبین نام مدیران حاضر ونام غائبین باشد وچکیده ای از اظهارات واقدامات انجام شده وهمچنین تاریخ برگزاری جلسه باشد.

8.اقدامات بدون جلسه در شرکت سهامی عام

در حالتی که کلیه ی مدیران به شکل مکتوب قبول کرده باشند که اقدامات هیئت مدیره فارق ا برپایی جلسه دارای اعتبار خواهد بود این امر ممکن است.

9.نماینده/وکیل در شرکت سهامی عام

برمبنای اصلاحیه قانون تجارت در 1969/1948 هیچ اختیاری به وکیل مدیران داده نشده است.اما در عمل اینطور نیست.قبل از اصلاحات قانون به وکیل اولتیماتوم داده بودند که مدیران در برابر اعمال آنها مسئول باقی خواهند ماند.

10.مدیران جانبی

پرداختن به این بحث الزامی نیست اما طبعا مدیران جانبی دارنده ی حوزه ای از اختیارات می باشند.

11.مدیرعامل در شرکت های سهامی عام

براساس قانون حداقل یک نفر می بایست بعنوان مدیر عامل برای کارهای روزمره و انجام امور مدیریتی انتخاب بشود. این فرد می تواند از اعضای هیئت مدیره یاخارج از آنها منصوب بشود اما نباید سمت رییس هیئت مدیره را به عهده گیرد.مگر در حالتی که سهامداران موافقت نمایند.ویااینکه سه چهارم آرا مورد توافق و قبول آنها واقع بشود.گستره اختیارات مدیر عامل در زمان برگزیدن او توسط هیئت مدیره معین می گردد.دراین حالت است که نماینده قانونی شرکت می شود و از حق امضا بهره مند می گردد.

12.حق الزحمه مدیران در شرکت های سهامی عام

هیچ مبلغ پرداختی از سوی شرکت به مدیران داده نمی شود.مگرآن که دسته ای از امتیازاتی که با رای سهامداران از سود بدست آمده از فعالیتهای شرکت بدست آید.در شرکتهای سهامی ان مبلغ محدود به 10%می باشد که البته در شرکتهای سهامی عام این امتیاز 5%می شود.دراین حالت است که مدیران می توانند همچون کارمند در شرکت فعالیت نموده و کسب حقوق نمایند.

13.کارکردن با شرکت سهامی عام

مدیران حق ندارند طرف کار یا معامله ای با شرکت بشوند مگر با قبول از جانب هیئت مدیره.چنین مدیری در رای گیری شرکت نمی کند وصدالبته که این موضوع به بازرسان ومدیران اطلاع رسانی می گردد.درصورت بروز زیان مسئولیت به عهده ی مدیران پذیرنده می باشد.واگذاری وام به مدیران عملی خلاف قانون است مگر اینکه مدیر ذکر شده از نظر قانونی دارای نفع باشد.

14. رقابت با شرکت سهامی عام

در صورتی که هرکدام از مدیران معاملاتی که در ارتباط با شرکت است را انجام دهد و خساراتی را برای شرکت به بار آورد،آنها مسئول پرداخت وجبران زیان ها به شرکت خواهند بود.

ثبت شرکت سهامی عام در کرج

 • جهت ثبت شرکت سهامی عام در کرج از مشاوران و کارگروه ثبت شرکت سهامی عام موسسه ایلیا مشاوره تخصصی مبنی بر ثبت شرکت سهامی عام در کرج را درخواست نمایید.در مجموعه ثبت شرکت ایلیا کلیه فرایند ثبت شرکت سهامی عام در کرج به صورت کاملا تخصصی و با کمترین هزینه و در اسرع وقت انجام و ثبت می گردد.
 • در پایان لازم است از انتخاب وب سایت مجتمع ثبت شرکت ایلیا توسط شما سپاس گذاری نماییم.