در این مقاله به صورت کاملا روشن و ساده به مباحث ثبت انواع شرکت پرداخته شده است . در صورت نیاز به هرگرونه اطلاعات و اقدامات لازم جهت ثبت شرکت نیز می توانید از مشاوران مجتمع ثبتی ایلیا به صورت رایگان بهرمند گردید .

نگاهی به چگونگی ثبت شرکتها

اهداف و سیاستهای اقتصادی کشورمان در سالهای اخیر در راستای توسعه اقتصادی و خصوصی سازی پیش می رود.واگذا ری کلیه ی فعالیتها و کارها به واحد ها ی خصوصی این را می طلبد که اشخاص جهت تاسیس و ثبت شرکت های گوناگون اقدام نمایند و با انجام اعمال بازرگانی در نظر گرفته شده منجر به کمرنگ شدن مدیریت دولت در حیطه ی اقتصادی گردند.این اتفاق از وظایف مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجار ی می باشد تا شرکت ها با سپری کردن مراحل اداری و ثبتی براساس ضوابط و موارد قانونی در اداره ثبت شرکت ها به ثبت برسند .

در حقیقت ثبت شرکت از وقتی صورت می پذیرد که دو نفر یا بیشتر تصیم به تشکیل و ثبت شرکت بگیرند.بنابراین هدف و نیت آنها شاخص تشکیل می باشد.ولی از لحاظ قوانین اداری سپری کردن یک سری مراحل جهت ثبت شرکت یا موسسه الزام دارد .

انواع شرکتهای تجاری براساس ماده 20از قانون تجارت که می توان ثبت نمود به شرح ذیل است :

 • شرکت های سهامی
 • شرکت با مسئولیت محدود
 • شرکت تضامنی
 • شرکت مختلط سهامی
 • شرکت مختلط غیر سهامی
 • شرکت نسبی
 • شرکت تعاونی تولید و توزیع

متولی ثبت شرکتها در تهران اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری می باشد.در شهرستان این امر در اداره ثبت مرکزی صورت می گیرد .

شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود با دونفر یا بیشتر قابلیت ثبت را پیدا می کند .سرمایه در ثبت شرکتهای با مسئولیت محدود اعلامی می باشد وکلهم اجمعین توسط موسسین تامین می شود .همه ی دارایی نزد مدیرعامل باقی می ماند. اقرار مدیر عامل مبنی بردریافت سرمایه کفایت می کند.شرکا در شرکت با مسئولیت محدود به میزان سرمایه ی خودشان مسئول قروض و تعهدات می باشند .

اسم شرکت با مسئولیت محدود نباید شامل اسم یکی از اعضا گردد.چراکه شخصی که نامش در اسم شرکت قید گردد در برابر شرکت مسئولیت تضامنی می یابد.در نام شرکت با مسئولیت محدود به این نکات بایستی توجه داشت :

 • عبارت با مسئولیت محدود قبل یا بعد از نام شرکت قید گردد .
 • نام هیچ یک از شرکا نباید در اسم شرکت با مسئولیت محدود قید گردد .

شرکت با مسئولیت محدود با دو اتفاق قابلیت ثبت می یابد :

 • تنظیم متن شرکتنامه و امضای ذیل سند شرکتنامه
 • کل سرمایه تامین گردد و اعلام شود .

سرمایه در ثبت شرکت با مسئولیت محدود به سهام یا قطعات سهام تقسیم نمی شود.شرکا تنها به میزان سهم الشرکه ی خودشان مسئول قروض و بدهی های خود می باشند.روابط در ثبت شرکتها ی با مسئولیت محدود تابع تصمیم خود شرکا می باشد و به اشخاص ثالث ارتباطی ندارد .

 1. مدارک مورد نیاز جهت تاسیس شرکت با مسئولیت محدود :
 2. دو برگ از تقاضانامه شرکت با مسئولیت محدود
 3. دوبرگ از اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود
 4. دونسخه از صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
 5. کپی شناسنامه هر یک از شرکا ومدیران در شرایطی که جز سهامداران نباشند .
 6. ارائه مجوز در صورت لزوم

شرکت سهامی خاص

در ثبت شرکت سهامی خاص کلیه ی سرمایه توسط موسسین تامین می شود.35%از سرمایه واریز به حسابی بانام ثبت شرکت در شرف تاسیس می گردد و 65%مابقی در تعهد سهامداران باقی می ماند.گواهی بانکی مبنی بر واریز 35%سرمایه به بانک الزام قانونی دارد .

مشخصات ثبت شرکت سهامی خاص

جهت ثبت شرکت سهامی خاص می بایست قبل یا بعد از نام ثبتی شرکت عبارت سهامی خاص را ذکر نمایند.در تمامی مکاتبات این عبارت می بایست ذکر گردد .

کلیه ی سرمایه توسط موسسین تامین می شود.35%از سرمایه واریز به حسابی با نام ثبت شرکت در شرف تاسیس می گردد و 65%مابقی در تعهد سهامداران باقی می ماند.گواهی بانکی مبنی بر واریز 35%سرمایه به بانک الزام قانونی دارد.موسسین حق صدور اعلامیه ی پذیره نویسی را ندارند .

اقل سرمایه در ثبت شرکت های سهامی خاص یک میلیون ریال می باشد .

نفرات هیئت مدیره در شرکت های سهامی خاص ممکن است کمتر از 5 نفر باشند .

در ثبت شرکتهای سهامی خاص اجازه ی صدور و منتشر کردن اوراق قرضه داده نمی شود .

سهام در ثبت شرکتهای سهامی خاص نمی تواند به شکل اواق قرضه جهت پذیره نویسی در اداره بورس به فروش برسد .

مدارک مورد نیاز جهت تاسیس شرکت سهامی خاص :

تکمیل فرم تعیین نام

دو برگ اظهار نامه ثبت شرکت سهامی خاص و تکمیل آن و امضاءذیل اظهارنامه توسط کلیه سهامداران .

دو جلد اساسنامه شرکت سهام خاص و امضاءذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران .

دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین که به امضا سهامداران و بازرسین رسیده باشد .

دو نسخه صورت جلسه هیئت مدیره که به امضا مدیران منتخب مجمع رسیده باشد . .

فتوکپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده کلیه سهامداران و در صورتیکه مدیر عامل خارج از اعضای هیئت مدیره باشد که در دفاتر اسناد رسمی قابل تهیه است .

فتوکپی شناسنامه و کارت ملی بازرسین

تائیدیه هیئت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار ، مبنی بر غیر دولتی بودن آنها .

گواهی پرداخت حداقل 35% سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تاسیس در آنجا افتتاح شده است .

تذکر: در صورتی که مقداری از سرمایه شرکت آورده غیر نقدی باشد( اموال منقول و غیرمنقول) ارائه تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری

الزامی است و در صورتی که اموال غیر منقول جزء سرمایه شرکت قرارداده شود ارائه مستندات مربوطه ضروری است .

اخذ مجوز در صورت نیاز بنا به تشخیص کارشناس اداره ثبت شرکتها

توجه: کلیه شرکتهای سهامی خاص موظفند یک جلد دفتر سهام جهت ثبت سهام شرکت تهیه نمایند و تغییرات سهام نیز طبق مقررات در آن ثبت گردد .

شرکت سهامی عام

موسسین در شرکت های سهامی عام ملزم می باشند که مبلغی از سرمایه را خودشان و مبلغی را از راه فروش سهام به مردم تامین نمایند.20% از سهام توسط خود موسسین تادیه میگردد که از این 20%،35% آن در حسابی با نام شرکت در شرف تاسیس واریز نمایند.بعداز آن اظهارنامه مالیاتی را به انضمام طرح اساسنامه شرکت و طرح اعلامیه ی پذیره نویسی سهام ،به اداره ثبت شرکتها تحویل نمایند .

 • مدارک لازم جهت ثبت شرکت سهامی عام

همچون دیگر شرکتهای نام برده در کتاب قانون تجارت ثبت شرکت سهامی عام نیز الزامی می باشد .

متولی ثبت شرکتهای سهامی عام اداره ثبت شرکتها ست .

برای فرآیند ثبت شرکتها وجود مدارک زیر وارائه ی آنها به مرجع ثبت شرکتها الزامی ست :

 1. تکمیل و تدوین اظهارنامه بهمراه امضای افراد موسس
 2. اساسنامه که به تصویب مجمع عمومی موسس رسیده است .
 3. متن صورت جلسه ی تاسیس شرکت که در برگیرنده ی اسامی،مشخصات اعضای نخست هیئت مدیره ،بازرسین ،اصلی و علی البدل .
 4. اعلامیه های قبول سمت اعضا .
 5. متن صورتجلسه نخست هیئت مدیره که تعیین مدیر عامل در آن صورت پذیرفته است ،مشخصات و حوزه ی اختیارات مدیر می بایست بعداز انجام این روند و تاسیس شرکت در روزنامه ی اصلی آگهی گردد .

پذیره نویسی تاسیس شرکت سهامی عام

بعداز کسب اجازه از مرجع ثبت شرکتها مبنی بر انتشار اعلامیه ی پذیره نویسی ،اشخاص موسس به انتشار آن در روزنامه های کثیرالانتشار مبادرت می نمایند .

این اعلامیه می بایست در بانکی که افتتاح حساب در آن انجام پذیرفته در مقابل دید همگان قرار گیرد.این اعلامیه دعوتنامه ایست جهت خرید سهام عامه ی مردم.لازم می باشد که مردم از اوضاع تاسیس شرکت قبل از خرید سهام اطلاع مکفی را کسب نمایند .

بنابراین در اعلامیه ی پذیره نویسی می بایست کلیه ی اطلاعات هویت شرکت سهامی عام درج گردد .

امضا ،آدرس ومشخصات کامل هویتی موسسین تحت اعلامیه ی پذیره نویسی لازم و ضروریست .

در صورت عدم رعایت هرکدام از موارد فوق ،شرکت سهامی عام به جزای نقدی محکوم می شود .

یکسری نکات در تدوین اعلامیه ی پذیره نویسی ثبت شرکتها ی سهامی عام الزام قانونی دارد .

 1. قید نام شرکت ونوع فعالیت شرکت سهامی عام
 2. مرکز اصلی شرکت ودر صورت داشتن شعب آدرس شعب شرکت سهامی عام
 3. مدت شرکت
 4. مشخصات شناسایی افراد موسس و محل سکونت شان وهمچنین شغل اشخاص وذکر سوابق مرتبط یا مشابه آنها بطور مختصر
 5. میزان دارایی زمان ثبت شرکت و تفکیک مقدار نقد از غیر نقد آن،در صورت وجود آورده ی غیر نقدی ،مشخصات آنهم می بایست ذکر گردد. تعداد سهام با نام وبی نام و مبلغ اسمی آنها"در صورت وجود سهام ممتاز آن هم باید قید شود ."
 6. در شرایطی که موسسین مزایایی را برای خود در نظر گرفته اند ،مشخصات دقیق آن ها هم باید ذکر گردد .
 7. معین کردن مبلغی از سرمایه که افراد موسس متعهد شده اند و مبلغی که پرداخت کرده اند.همچنین ذکر کلیه ی هزینه های تاسیس وثبت وبرآورد هزینه های احتمالی بعدی .
 8. ذکر شماره و مشخصات حساب بانکی شرکت .
 9. حداقل تعداد سهام که در زمان پذیره نویسی می بایست تعهد و پرداخت گردد .
 10. نام روزنامه ی کثیرالانتشار که هرگونه دعوت و اطلاعیه ی بعدی تا تشکیل مجمع عمومی موسس بطور منحصر بفرد در آن منتشر خواهد شد .
 11. نحوه ی اختصاص سهام به پذیره نویسان .

جهت متعهد شدن سهام ثبت شرکت سهامی عام از جانب خریداران ،آنان موظف به امضای ورقه ای تحت عنوان ورقه ی تعهد سهم میباشند که در آن از پذیرش و تعهد پرداخت قیمت سهام سخن به میان آمده است.این عملیات را مجموعا پذیره نویسی می نامند .

شرکت تضامنی

ثبت شرکت که با اسم و عنوانی مشخص بین دو یا چند نفر شکل می گیرد.مسئولیت در این نوع ثبت شرکتها تضامنی می باشد.درصورتی که دارایی ثبت شرکت تضامنی برای پرداخت قروض و بدهی ها کفایت نکند هر یک از شرکا مسئولیت تضامنی در برابر تعهدات شرکت دارد .

هرگونه قراری خلاف این اوصاف در برابر اشخاص ثالث بی اعتبار می باشد.در حالتی که میزان سرمایه تنزل یابد،هریک از شرکا به تنهایی در برابر طلبکاران و دیگر اشخاص ثالث جهت پرداخت کلیه ی حق و حقوق آنها مسئول خواهند بود.تشکیل و ثبت شرکت تضامنی مشروط است براینکه اولا:سند شرکتنامه درست مطابق قانون تدوین و تنظیم گردد وبه امضای شرکا برسد، ثانیا:همه ی دارایی نقدی شرکت پرداخت شده و سهم الشرکه ی غیر نقدی تقویم شده و تسلیم گردد.برای ثبت شرکت تضامنی غالبا اساسنامه الزام قانونی ندارد.اما در صورت وجود قول و قراری بین شرکا می بایست در متن اساسنامه درج گردد.در ثبت شرکت های تضامنی نام حداقل یکی از شرکا قید می گردد و عبارت شرکت تضامنی هم قبل یا بعداز نام شرکت و شریک قید می شود .

مدارک مورد نیاز جهت تاسیس و ثبت شرکت تضامنی :

 • دو برگ از تقاضانامه ثبت شرکت تضامنی
 • دوبرگ از اساسنامه ثبت شرکت تضامنی
 • دونسخه از صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
 • کپی شناسنامه هر یک از شرکا ومدیران در شرایطی که جز سهامداران نباشند .
 • ارائه مجوز در صورت لزوم

شرکت نسبی

شرکت های نسبی برای انجام فعالیتهای تجارتی بین دویاچند نفر انجام می گردد.مسئولیت و میزان تعهد هر یک از شرکا اندازه میزان سرمایه ی او می باشد.ثبت شرکت های نسبی در حقیقت تا حدود بالایی شبیه شرکت های تضامنی ست با این تفاوت که در شرکت تضامنی هر یک از شرکا در برابر اشخاص ثالث و بدهی های شرکت دارای مسئولیت تضامنی می باشد در حالیکه در ثبت شرکت های نسبی هر یک از شرکا در برابر قروض شرکت به نسبت میزان سرمایه ی خودشان مسئول قروض و بدهی ها می باشد. شرکت نسبی با منعقد ساختن قرارداد و و تدوین شرکتنامه تاسیس وثبت می گردد و همچنین سرمایه می بایست تماما در بدو تاسیس و ثبت شرکت پرداخت گردد.در واقع تا کل سرمایه پرداخت نشود شرکت قابلیت تاسیس و ثبت را نمی یابد .

نام یکی از شرکا می بایست در ادامه عبارت شرکت نسبی قید شود .

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت نسبی

 • یک نسخه‌ی مصدق از شرکت نامه
 • یک نسخه‌ی مصدق از اساسنامه

شرکت تعاونی

در ثبت شرکت ها ی تعاونی سرمایه و ضمانتی از سوی شرکا موثر واقع نمی شود و تنها زیادت و تعدد شرکا در شرکتهای تعاونی حائز اهمیت می باشد .

جهت ثبت شرکت تعاونی ،شرکتهای تعاونی به دودسته منقسم می شوند :

ثبت شرکت تعاونی تولیدی

ثبت شرکت تعاونی توزیعی

عضو شدن در شرکتهای تعاونی مختص شخصیت ها ی حقیقی می باشد.اعضا می بایست جهت ثبت شرکت تعاونی دارای شرایط ذیل باشند :

 1. تبعه ی جمهوری اسلامی ایران
 2. عدم سوپیشینه ی قانونی ،حجر و ورشکستگی
 3. عدم سابقه ارتشا ،اختلاس و کلاهبرداری
 4. درخواست کتبی عضوشدن و تعهد داشتن برای رعایت قانون اساسنامه تعاونی
 5. عدم عضویت در تعاونی شبیه

به جهت تاسیس و شرکت تعاونی وجود 7نفر لزوم قانونی دارد.همچنین مراحل ذیل جهت ثبت شرکت می بایست انجام پذیرد :

 1. صورت جلسه تشکیل مجمع عمومی موسس واولین مجمع عمومی و اسامی اعضا هیئت مدیره انتخابی و بازرسان
 2. اساسنامه تصویب شده در مجمع عمومی
 3. درخواست کتبی ثبت شرکت
 4. طرح پیشنهادی و ارائه مجوز وزارت تعاون
 5. رسید پرداخت مقدار لازم جهت تامین سرمایه ثبت شرکت
 6. مدارک مربوط به دعوت به عضویت افراد واجد شرایط

نمونه موضوع کاری جهت درج در اساسنامه ثبت شرکت ها ی تعاونی به شرح ذیل می باشد :

برای ثبت شرکت ها ی تولیدی- بازرگانی - خدماتی

الف - شرکت های تولیدی و بازرگانی

 • اجرای پروژه های تولیدی
 • ساخت قطعات صنعتی
 • احداث کارخانجات فرآورده های مواد غذایی و بسته بندی
 • بازاریابی و پخش و فروش تولیدات و خدمات و دوایر خدمات
 • انجام امور بازرگانی و تجاری
 • صادرات و واردات
 • ایجاد شعبه و نمایندگی در داخل و خارج کشور
 • حق العمل کاری
 • خرید و فروش انواع کالا
 • ترخیص کالا از گمرکات سراسر کشور

ب – شرکت ها ی خدماتی

 1. تامین و آموزش کادر فنی و تخصصی کارخانجات و صنایع
 2. تعمیر و نگهداری تنظیفات عمومی و مراکز دولتی و خصوصی
 3. انجام خدمات تبلیغی ،تحقیقی و ترویجی
 4. سرویس دهی به ارگان ها و سازمان ها
 5. عرضه خدمات رفاهی و اداری
 6. مشاوره ی امور ثبتی و حقوقی
 7. خدمات خودرویی
 8. اطلاع رسانی و کلیه امور رایانه ای
 9. طراحی طرح های همگانی و آماری
 10. تعمیر ونگهداری ، تنظیفات عمومی و تاسیسات و انجام امور ساختمانی و مرمت و ایزوگام و رنگ آمیزی ابنیه و ایجاد و نگهداری فضای سبز .
 11. تامین نیروی انسانی مراکز اداری و صنعتی
 12. مشاوره و اجرای تبلیغات
 13. خدمات امور ساختمانی و راهسازی و تاسیسات مربوطه
 14. انجام امور عمرانی و تاسیساتی
 15. تامین مصالح ساختمانی
 16. محوطه سازی محیط های اداری و مسکونی
 17. خدمات شهری به شهروندان
 18. خدمات تدارکاتی به شرکت ها و ارگانها
 19. حضور در مناقصه ها و مزایده ها
 20. اخذ وام از بانک ها و موسسات خصوصی
 21. آموزش علوم مختلف و انجام خدمات آموزشی

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکتهای تعاونی

 1. صورت جلسه‌ی تشکیل مجمع مؤسس و اولین مجمع عمومی عادی و اسامی اعضا و هیأت مدیره‌ی منتخب و بازرسان و مدیرعامل شرکت.

 2. اساسنامه‌ی مصوب مجمع عمومی شرکت تعاونی.
 3. درخواست کتبی ثبت شرکت.
 4. طرح پیشنهادی و ارائه‌ی مجوز وزارت تعاون.
 5. رسید پرداخت مقدار لازم تأدیه‌ی سرمایه.
 6. مدارک دعوت تشکیل اولین جلسه‌ی مجمع عمومی عادی.
 7. موافقت‌نامه‌ی تشکیل و تاسیس شرکت یا اتحادیه.
 8. مجوز تاسیس شرکت یا اتحادیه.

- تذکر: اولین هیأت مدیره‌ی منتخب شرکت تعاونی، مکلف است پس از اعلام قبولی با انجام تشریفات مقرر نسبت به ثبت شرکت تعاونی اقدام نماید .

مراحل تاسیس شرکت در اداره ثبت شرکتها

متقاضی ثبت شرکت بعد از اینکه تصمیم گرفت که هرکدام از انواع شرکتها را به ثبت برساند.به واحد حسابداری اداره ثبت شرکتها مراجعه می کند و مدارک شرکت مدنظر را تهیه نموده و به مراتبی که قبلا ارائه گردید اقدام می نماید و کلیه ی مدارک را تکمیل نموده و تنها برای امور ثبتی مختص می دارد .

زمانیکه متصدی ثبت شرکت ها منع قانونی در پرونده ملاحظه نکرد آگهی تاسیس صادر می گردد.مقاضی ثبت شرکتها در این مرحله می بایست برای امضا به اتاق رئیس اداره ثبت شرکت ها برود .

روش عملیات در دفتر اندیکاتور ثبت شرکتها

اساس اقدامات به شرح ذیل می باشد :

 1. گرفتن نامه.
 2. تحویل آن به کارشناس.
 3. وارد کردن در دفتر اندیکاتور.
 4. شماره ثبت زدن.
 5. پیوست بایگانی.
 6. تقدیم به کارشناس مربوطه.
 7. گرفتن جواب.
 8. تایپ شدن نامه.
 9. صدور نامه.
 10. پخش کردن به ادارات مربوطه.

اقدامات بالا جهت ثبت شرکت اقدامات زیر را به دنبال دارد :

دو نوع نامه به اداره ثبت شرکت ها ورود می یابد :

 1. نامه های مربوط به شرکتها
 2. نامه های مرتبط با پرسنل اداری

نامه های مربوط به شرکتها از شعب سازمان تامین اجتماعی،شعب دادگاه ،وزارتخانه ها و ...فرستاده می شود.پس از دریافت نامه ها را جدا می کنیم .در صورتی که استعلام نامه ها را در پوشه ی اجرائی بگذاریم و نزد متصدی مربوطه ارسال نماییم که پس از ارجاع زدن نامه ها مجددا برمیگردد .

نامه ها بعد از ارجاع مهر ورود اداره ثبت شرکت ها را خورده و در دفتر اندیکاتور وارد می شود.در صورتی که نامه فاقد شماه ثبت باشد به واحد تعیین نام فرستاده می شود که بعد از شماره ثبت زدن به قسمت بایگانی فرستاده می شود.در بایگانی پرونده مربوط را ضمیمه کرده و نزد کارشناس برده می شود .

بعداز اینکه کارشناس به آن نامه پاسخ داد به جهت امضا شدن به رئیس اداره ثبت شرکت ها ارجاع داده می شود.بعداز امضا شدن نامه و سپری شدن مراحل تایپ و امضای مجدد ،بازهم به اداره وارد می شود.در دفتر نامه را باید مطالعه نماییم که آیا کپی پیوست را دارا می باشد یا خیر؟در صورت نیاز مجددا به واحد بایگانی برگردانده شده و جهت فراهم آوردن کپی و در صورت عدم نیاز شماره ی وارده رابه انضمام کد اداره و تاریخ روز در روی نامه می زنیم و نامه را از پرونده جدا کرده و پرونده به قسمت بایگانی ارجاع داده می شود،در آنجا بایگانی می شود.نامه در مقابل شماره وارد شده در دفتر اندیکاتور صادر می شود .

در صورت نیاز نشانی مکانی را که نامه بایستی به آنجا ارسال شود قید می کنیم.نامه مهر اداره ثبت شرکت ها را می خورد.همه ی نامه ها که در مدت یک روز مراحل

فوق الذکر را سپری می نماید جدا می کنیم.دسته ای در دفتر ارسال و مراسلات نوشته و توسط پستچی توزیع می گردد.دسته ای هم درون پاکت گذاشته می شود و در روی پاکت شماره و تاریخ نامه مجدد قید می شود و نشانی را می نویسیم .این دست نامه ها را در کاغذی نوشته و رسیدی را دریافت می نماییم.یک دسته نامه های اداری هست که شخصی از اعضای شرکت ثبت شده با آن نامه ها مراجعه می نمایند، مانند گواهی برای شرکت و غیره که دوباره همین مراحل را سپری می کند و این بار پاسخ توسط مراجع برده می شود و یک دسته هم نامه های تغییرات شرکتها است که شرکت فوق بعد از آوردن صورتجلسه و گرفتن رسید از اداره می رود .

این صورت جلسه ها مجددا در دفتر اندیکاتوراداره ثبت شرکت ها وارد شده و بعد از سپری شدن مراحل اداری و رفتن آن نزد کارشناس ثبت شرکت مربوطه و رسیدگی به آن اگر صورتجلسه درست بود آگهی نوشته می شود اگر ایراد داشت نامه مجددا مراحل اداری را طی می کند تا اینکه بدست ذینفع برسد.دسته ای دیگر از نامه ها وجود دارند که سازمان ها و وزارتخانه ها از این اداره تقاضای استعلام می کنند که این دست از نامه ها فاقد شماره می باشند و به شکل آزاد صادر می شوند و به شکل دیگر نامه ها مراحل ارسال را طی می نمایند .

نامه هایی که آگهی آنها بعد از چاپ در روزنامه رسمی و رسیدن به دست ذینفع ،متقاضی متوجه اشتباهی در چاپ آنها می شود ،متقاضی می بایست به اداره ثبت شرکتها مراجعت نموده و درخواست خود رادر راستای چاپ آگهی مجدد مطرح نماید .