اخذ پروانهاستاندارد

چگونه نشان استاندارد را اخذ نماییم ؟

چنین سوالی در حوزه های مختلف تولیدی با اندک تفاوتی محقق میگردد.اما بطور تقریبی اصول اخذپروانهاستاندارد جهت محصولات مشمول استاندارد اجباری به قرار ذیل است:

  • اخذ مجوز فعالیت، برابر با نوع محصولی که واحد میخواهد آن را تولید کنداجباریمیباشد، در نتیجه بعنوان نمونه برای تولید یخچال نمی شود از مجوز ماشین لباسشویی بهره جست و باید نخست جهت تولید، تقاضایی از صنایع و یا اتحادیه صنفی مرتبط درخواست کرد و گواهی فعالیت و یا پروانه کسب را اخذ نمود.

راهنمایدریافتپروانهاستاندارداجباری

دارا بودن مجوز صنایع و یا جواز اتحادیه جهت اخذپروانهاستاندارد الزام قانونی دارد و بدون دارا بودن آن پروانه به صدور نخواهد رسید. ضوابط و طریقه یدریافت مجوز در استانهای مختلف کشور توانایی و پتانسیل این را دارد که ساده و یا خیلی سخت باشد. با مراجعت به ارگان مربوط به حیطه ی فعالیت خود قادرید از شرایط اخذ مجوز اطلاع حاصل نمایید.

  • امکانات تولید :

یکی دیگر از الزمات اخذاستاندارد دارا بودن فضا و امکانات مکفی جهت خط تولید و کنترل کیفی است. اما لزوما دارنده کارخانه بودن و یا همه محصول را بطور کامل تولید کردن اجباری و الزامی نیست بدین مفهوم که واحد قادر است یک خط کوچک مونتاژ نهایی دارا باشد و قطعات را از بازار و یا دیگر واحدهای تولیدی خریداری کند.

  • درخواست کتبی از اداره کل استاندارد :

تقاضا به شکل کتبی برمبنای درخواست اخذپروانهاستاندارد از اداره کل استاندارد استان مربوطه درخصوص کسب مجوز تولید آزمایشی و نمونه برداری از خط تولیدتنظیممیگردد. که معمولا بسته به نوع محصول در تعداد محدود به واحد اجازه تولید داده می شود و واحد تولیدی به هیچ وجه اجازه عرضه کالای تولید شده به بازار را تا زمان اخذپروانه استاندارد ندارد.

  • تهیه استاندارد ملی مربوطه :

با مراجعه بهاستاندارد و آگاهی یافتن از شماره کتاب استاندارد ملی،کتابمرتبط آن را تهیه نمودهکهتبعیت از مجموعه قوانین درج شده در آن اجباری بوده و شاخص دریافت پذیرش از آزمونهایاستاندارد برابری کامل با بندهای استاندارد ملی است و در حالت نداشتن مطابقت نتیجه آزمون رد شدن میباشد.

  • استخدام کارشناس کنترل کیفیت :

واحد تولیدی بایستی به استخدام کارشناس کنترل کیفیت ( معمولا با تحصیلات لیسانس ) در رشته اعلامی توسط موسسه استاندارد مبادرت ورزیده و در نامه ای به شکل مکتوب وی را به اداره کل استاندارداستان مربوطه معرفی نماید ، پس از تایید شدن صلاحیت شخص و در طول دوره تخصصی آزمونها و قبولی برای او پروانه تایید صلاحیت صادر خواهد گردید.

  • ثبت علامت تجاری :

یکی دیگراز موارد الزامی اخذنشاناستاندارد دارا بودن علامت تجاری به ثبت رسیده در اداره کل ثبت علائم کشور بوده و تولید کننده ملزم میباشد تصدیق مالکیت علامت تجاری را به ادارهاستاندارد تسلیم نماید.

  • ایجاد آزمایشگاه کنترل کیفیت :

واحد تولیدی باید به تناسب نوع محصول و آزمونهای مرتبط در محل تولید، آزمایشگاه مجهز به آزماینده ها و دستگاههای آزمون متخصص آن محصول را تادیه کرده و مکان متناسب را به تاسیس آزمایشگاه کنترل کیفی اختصاص دهد که در زمان اخذ پروانهاستاندارد و بعد از کسب ، مسئول کنترل کیفیت در آن

محل کیفیت کالا را کنترل نماید ،تکمیل بودن و کالیبره بودن تجهیزات باید توسط اداره استاندارد مورد تایید قرار گیرد.

  • تدوین نظامنامه :

کتابچه ای را تحت عنوان نظامنامه کنترل کیفی اعم از مجموعه باید ها و نباید ها و دستورالعمل های کنترل کیفیت جهت تولید محصولات در محل تولید باهدف ایجاد قوانین درون سازمانی برای کنترل مداوم کیفیت و بالابردن راندمان و رسیدن به کیفیت پایدار تهیه نمایید .

واحدهای تولیدی بعد از اخذپروانهاستاندارد ملی ایران مورد بازدیدهای ادواری و نمونه برداری از انبار و یا خط تولید و یا بازار فروش تحت کنترل قرار می گیرندودرصورت عدم مطابقت محصول بااستاندارد،پروانه استاندارد صادره باطل میشود . بطور معمول اعتبار پروانهاستاندارد یک سال است و واحد تولیدی موظف میباشد همه ساله برای تمدید پروانه و واریز وجه تمدید اعتبار اقدام لازم مبذول نماید.

مدارک مورد نیاز جهت اخذ استاندارد

ردیف

فهرست مدارک و شرایط مورد نیاز جهت صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد

1

درخواست كتبی واحد متقاضی

2

تصویر آگهی ثبت واحد تولیدی/خدماتی در روزنامه رسمی

3

تصویر پروانه تاسیس /پروانه بهره برداری/پروانه فعالیت از مراجع قانونی

4

تصویر آگهی ثبت نام/علامت تجارتی

5

ارائه مدارک و مستندات زیر در صورت وجود:-تصویرپروانه كاربرد علامت استاندارد معتبر برای حداقل یكی دیگر از محصولات.

- گواهینامه معتبر استقرار سیستم مدیریت كیفیت ایزو 9001(موضوع بند6-1-1-5 روش اجرائی 221/42/ر) یا ISO22000یا HACCP

6

مدارك مبنی بر دارا بودن "ایران كد"از وزارت بازرگانی

7

ارائه پرسشنامه اطلاعات فنی تائید شده

8

ارائه مدارک مبنی بردارا بودن آزمایشگاه اختصاصی یا قرارداد رسمی یک ساله با آزمایشگاه

9

معرفی نامه مسئول كنترل كیفیت

10

مدرك مبنی بر دارا بودن شناسه صنعتی ومعدنی

11

مستندات مربوط به ارسال نتایج آزمون نمونه حاصل از تولید آزمایشی

12

وضعیت واحد از نظر مناسب بودن تولید/ارائه خدمت،امكانات،نیروی انسانی

13

برقراری نظام كیفیت درحد لازم در واحد

14

مفاصا حساب پرداخت تمام هزینه های قانونی