ایرانکد


بااستنادبهصدوسیوهشتمینمادهقانوناساسیجمهوریاسلامیایرانوماده97قانونتجارتالکترونیکی،وزارتبازرگانیملزممیباشدکهنسبتبهبوجودآوردننظامملیطبقهبندیکالاوخدماتشناسهکالاوخدمات ، اعمازتامینوتوسعهبستراطلاعاتیزنجیرهتامینملیکالا،استانداردها،روشها،ابزارودستورالعملهایطبقهبندیوکدگذاریکالاجهتدستیابیبهزبانمشترکملیکالاواطلاعاتپایگاهمرکزیدادههاونیزتامینسازوکارلازمبرایطبقهبندیوکدگذاریخدماتبرایرسیدنبهدرگاه - پرتال - اطلاعرسانیملیکالاوخدماتمبادرتبورزد .
طرحپیشنهادیکدملیکهتوسطمرکزملیشمارهگذاریکالاوخدماتایرانبههیاتوزیرانتحویلدادهشدهبوددرنامهشماره 116225 / ت / 35818 همورخ 12 / 9 / 1385 بهتصویبرسیدهواجرایآنبهمرکزملیشمارهگذاریکالاوخدماتایرانابلاغگردیدهاست.

تعریفکدملی
سیستمملیطبقهبندیوکدگذاریکالاسیستمیمیباشدکهاطلاعاتاولیهزنجیرهتامیندرحیطهمحصولراتحتکنترلداشتهوبهعناصرسیستمواردمیکند .
اینسیستمبابهرهجستنازابزارآگاهطبقهبندیوکدگذاریکالا،زبانمشترکومفاهیممشترکیرادرسطحملیخلقکردهوهمهیاطلاعاتاعتباریکالاراازجملهمراجععرضهکننده،مشخصاتفنیواستانداردهایملیوبینالمللیو ... درخودثبتوذخیرهمینماید .

هدفازراهاندازیکدملی
اینطرحبانیتیاریرسانیبهفرمدهیبازارشفاف،روانوکارآمد،بوجودآوردنامکانعرضهمستقیمکالا،تحققتامینحداکثرنیازهاازمنابعداخلی،ایجادشفافیتاقتصادی،سلامتاقتصادیوحلمعضلقاچاقکالادرکشوراجرامیشود .

مزایایداشتنکدملی

• ایجادزبانمشترکدرشناساییکالاوتسهیلارتباطدرسطح بنگاه های اقتصادیوبازار

• زمینهسازیجهتایجادحافظهاجتماعیوبستراطلاعاتیبهمنظورانسجامعناصرمدیریتزنجیرهتامینکالاوخدمات

• زمینهسازحضوردرعرصهتجارتالکترونیک

• ایجادقابلیتارتباطباسیستمهایکدینگبینالمللی

• معرفیوشناسائیمنابعساختوتوزیعکالا

• زمینهسازتوزیعگستردهبرایتولیدکنندگانوتوزیعکنندگان

• زمینهسازمعرفیوتبلیغگستردهمنطقهایوجهانیکالاها

• کاهشهزینههایتوزیع،فروشوعملیات

• افزایشبهرهوریسازمانها

وظیفهمرکزملیشمارهگذاریکالاوخدماتایران

• سیاستگذاری،پشتیبانی،علمیوعملیازاجرایمصوبهکدملیدرزمانتعیینشده

• نظارتبرچگونگیاجرایقراردادتولیدکدملی

مراحل ثبت نام ایران کد

  • مدارک لازم جهت ثبت نام ایران کد با عنایت به نوع شخصیت ها اعم از حقیقی یا حقوقی تهیه می گردد.
  • اخذ و کامل نمودن فرم عضویت خود اظهاری که میبایست به مهر و امضاء دارنده )شخص حقیقی) و یا مدیرعامل )شخص حقوقی( برسد.
  • کامل نمودن فرم الکترونیکی ثبت نام .
  • اسکن فرم عضویت خود اظهاری و مدارک مورد نیاز بند 1 و 2

نکته:در صورت عدم دسترسی به ایمیل با کارگروه تخصصی ایران کد در موسسه حقوقی ثبت ایلیا تماس حاصل نمایید.

ایرانکد چیست؟

ایرانکد یا نظام ملی طبقهبندی و خدمات شناسه کالا و خدمات ایران، در واقع دستگاهی است جهت شناسایی، طبقهبندی، کدگذاری و در انتها شناسنامهدار کردن اقلام کالاهایی که در چرخه بازرگانی کشور معامله می شوند . بر این مبنا هر کالایی که به ایرانکد شناسانده شود در بدو امر مورد شناسایی قرار میگیرد.

تفاوت ایرانکد و بارکد چیست؟

ایرانکد در حقیقت نظامی میباشد که امکانات طبقهبندی و شناسایی کالاها را میسر میسازد . خروجی این نظام یک شناسه یا کد ۱۶ رقمی است که به عنوان کلید شناسایی یک کالا مطرح است. حال آنکه بارکد تنها یک فونت برای نشان دادن کدها میباشد.

دیتاماتریس چیست؟

دیتاماتریس مثل بارکدها گونه ای از نمایش کد میباشد. وجه افتراق این نماد با بارکدها در این می باشد که اطلاعات را در دو بعد ذخیره می نماید. در این صورت شکل این نوع نماد به حالت یک مربع شطرنجی سیاه و سفید میباشد.

خدمات ایران کد

1. خدمات صدور کد ملّی نظام ایرانکد برای هرگونه کالایی که در سطح کشور عرضه میشود بر مبنای اطلاعات اظهاری ارایه دهنده آن کالا یک کد ملّی شانزده رقمی صادر کرده و شناسنامه آن کالا را در کالبد کاتولوگ الکترونیکی انتشار مینماید.

کد ملی ۱۶ رقمی کالا معنا و تفاوت آن با کد ۱۳ رقمی GS1

کدملی 16 رقمی کالا از سه قسمت اصلی تشکیل شده است. بخش اول شامل ۷ رقم ابتدایی از سمت چپ این کد است و نشاندهنده جایگاه محصول در ساختار ملی طبقهبندی کالا است. در ادامه ۵ رقم میانی کدملی کالا نشانگر مشخصات مرجع عرضهکننده کالا است.

بارکدها و ابزار شناسایی

بارکدها و سیستم شناسایی GS1 در طی 30 سال منافع زیادی برای مصرفکنندگان در جهان به ارمغان آورده است. GS1یک سیستم جهانی را مدیریت میکند که این سیستم به شرکتها اجازه میدهد که به طور جهانی و منحصر بهفرد اشیاء و کالاهای فیزیکیشان را مانند اقلام تجاری ،سرویس و محصولات را معرفی نمایند.

معرفی GS1 ایران

مرکز ملی شمارهگذاری کالا و خدمات ایران در سال 1374 توسط موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی به عنوان نماینده رسمی سازمان GS1 بینالملل در ایران تأسیس گردید. این مرکز خدمات مختلف و گستردهای را در قالب ارائه استانداردها و راهکارهای نوین در اختیار شرکتها و موسسات فعال در این زمینه می گذارد .

سیستمهای کدینگ و ایران کد چه کمکی به فروشنده خواهد کرد؟

این سئوالی است که بارها و بارها توسط اعضاءمحترم ایران کد پرسیده می شود. به طور خلاصه طبقه بندی کالا و شناسایی سریع آن یکی از الزامات انبارداری و فروش در عصر حاضر است. اگر در هنگام ایجاد یک فرصت فروش مناسب، زمان زیادی را برای شناسایی کالا سپری کنید امکان از دست دادن آن معامله افزایش می یابد .

نقش ایران کد در خصوص کالاهای استاندارد و غیر استاندارد:

نقش سیستم ایران کد در تشخیص کالاهای استاندارداز غیراستاندارد یکی دیگر از مباحث مورد توجه در این خصوص است. سیستم ایران کد در واقع برای هر نوع کالایی تعریف شده و استفاده از آن به دو دلیل انجام خرید آسان و ارائه اطلاعات جامع بسیار مفید است.

عمده ترین مشکلات ناشی از نبود سیستم کدینگ ملی کالا به شرح زیر است:

نبود زبان مشترک برای ارتباطات درون و برون سازمانی و شناسایی یکسان کالاها در سطح تمامی سازمانهای کشور
2-
نبود اطلاعات از تواناییهای بالقوه بخشهای گوناگون صنعت و تجارت
3-
دشواری در جمع آوری اطلاعات و آمار تولید، واردات، صادرات