تشکیل پرونده دارایی

پس از ثبت هر شرکت لازم است نسبت به تشکیل پرونده مالیاتی در حوزه مالیاتی مربوطه اقدام کرد. پس از ثبت شرکت اعضا آن تا دوماه مهلت دارند

نسبت به تشکیل پرونده مالیاتی اقدام کنند. این امر مستلزم پرداخت حق ابطال تمبر سرمایه است. تشکیل پرونده دارایی به معنای این است که به این سازمان اعلام کنیم که شرکتی به ثبت رسانده ایم و بر اساس قوانین دوهزارم سرمایه شرکت را به عنوان مالیات پرداخت می کنیم در غیر این صورت جریمه مالیاتی دوبرابر این میزان را باید پرداخت نماییم. یعنی پس از اتمام مهلت دوماهه شش هزارم مبلغ سرمایه شرکت به هنگام تشکیل پرونده مالیاتی باید پرداخت گردد .

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده مالیاتی

 • اصل و فتوکپی اساسنامه شرکت،
 • اصل و فتوکپی آگهی تاسیس،
 • اصل و كپی روزنامه رسمی،
 • اصل و فتوکپی شرکت نامه
 • اصل و فتوکپی تقاضا نامه و یا اظهارنامه ثبت شرکتها،
 • اصل و فتوکپی آگهی تغییرات،
 • اصل و فتوکپی شناسنامه(صفحه اول) اعضای هیات مدیره،
 • اصل و فتوکپی کارت ملی کلیه اعضای هیات مدیره،
 • فتوکپی فیش تلفن محل شرکت،
 • فتوکپی سند مالکیت یا اجاره نامه محضری به نام شرکت،
 • اصل گواهی امضای صاحبان امضای مجاز تائید شده در دفترخانه اسناد رسمی .
 • تکمیل دفترچه مشخصات شناسایی شرکت(دفترچه ثبت نام اشخاص حقوقی )
 • اصل فیش واریز دو در هزار مبلغ سرمایه اولیه شرکت در بانک ملی .
 • اصل و فتوکپی سند ملکی (در صورتیكه به نام شركت باشد.)یا قرارداد اجاره(در 2نسخه )

نکته: در قرارداد اجاره بایستی در قسمت مستاجر مشخصاتشرکت نوشته شده باشد. چنانچه شخص حقیقی به عنوان نماینده شخص حقوقی اقدام به تنظیم قرارداد نموده، باید در متن قرارداد اجاره و یا طی نامه جداگانه ای وی به عنوان نماینده معرفی گردد .

تعیین حوزه مالیاتی و کد اقتصادی

پس از اتمام ثبت شرکت و صدور شماره ثبتی و شناسه ملی باید حداکثر ظرف مدت دوماه به اداره مالیات مراجعه شود و درآنجا واحد مالیاتی مربوطه با توجه به آدرس شرکت مشخص شود پس از آن باید جهت تشکیل پرونده مالیاتی و نیز اخذ کد اقتصادی مبادرت نمود .

چهار نکته حائز اهمیت در مورد تشکیل پرونده مالیاتی عبارتند از :

با تشکیل شرکت در صورتی که تشکیل پرونده دارایی انجام نشود ، کد اقتصادی بر روی فاکتورها ی شرکت درج نمی گردد ، و در نتیجه شرکتهای بزرگ و معتبر با این شرکت طرف قرارداد نخواهند شد و شرکت تازه تاسیس از فعالیت باز می ماند .

بدون تشکیل پرونده مالیاتی در پایان هر سال مالی نمی توان نسبت به ارسال اظهارنامه مالیاتی یا اظهارنامه عدم فعالیت اقدام کرد که این موضوع ممکن است باعث مشکلات مالیاتی برای شرکت گردد .

اگر شرکتی ظرف مهلت معین نسبت به تشکیل پرونده دارایی و اخذ کد اقتصادی اقدام نکند بر اساس"قانون مالیات های مستقیم" مورد جریمه قرار خواهد گرفت .

و در نهایت اخذ کد اقتصادی برای هر انجام هر نوع فعالیت تجاری لازم می باشد .