جهت شروع ثبت و مشاوره رایگان فرم زیر را تکمیل نمایید

هر ساعتی در روز کنار شما هستیم

با کارشناسان ما مستقیم در تماس باشید
در ساعات کاری پاسخگوی تلفنی شما هستیم . بعداز تایم کاری لطفا واتس اپ پیام ارسال کنید

نمونه قرارداد مدیریت اجرایی

قرارداد مدیریت اجرایی

لیست قرارداد مدیریت اجرایی را می توانید به صورت اختصاصی در متن زیر مشاهده و مطالعه کرده و سپس برای تنظیم قراردادهای مربوطه اقدام کنید. در ادامه راهنمای شما هستیم. مجمع حقوقی وثبتی ایلیا در تمامی مسیرهای تنظیم و عقد قرارداد قانونی شرکت ها همراه و همگام شما خواهد بود.

 

دانلود نمونه قرارداد مدیریت اجرایی

بین شرکت………………به مدیریت……………..که در این پیمان «کارفرما» نامیده می شود و به نمایندگی آقای………..از یک طرف و شرکت………………که به شماره……………….مورخ……………اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده و در این پیمان «پیمانکار مدیریت» نامیده می شود و محل قانونی آن……………می باشد به نمایندگی آقای /آقایان…………از طرف دیگر پیمان زیر منعقد می گردد.

ماده 1. موضوع پیمان

موضوع پیمان عبارت است از مدیریت فنی، مالی،اداری و اجرایی کارهای به شرح زیر:

الف)…………………………………

ب)…………………………………….

ج)……………………………………..

د)……………………………………….

هـ)………………………………..

و)………………………………………….

ز)…………………………………………….

ح)…………………………………..

ط)…………………………………………

ی)……………………………..

و بالاخره کارهای احتمالی موضوع ماده 29 شرایط عمومی پیمان که طبق اسناد و مدارک مندرج در ماده 2انجام می شود.

ماده 2. اسنادو مدارک پیمان

این پیمان شامل اسناد و مدارک زیر است:

الف) پیمان مدیریت حاضر

ب) شرایط خصوصی پیمان مدیریت

ج)شرایط عمومی پیمان

د) دفتر مشخصات عمومی

هـ)دفتر مشخصات خصوصی

و)فهرست بهاء پایه …………..سال و…………………وبرآورد تقریبی کارهای موضوع پیمان برآن اساس

ز) نقشه های کلی و تفصیلی اجرایی

ح)برنامه پیشرفت فیزیکی کار

ط)برنامه تفصیلی اجرایی و صورت مجلس ها و موافقت نامه ها و هر نوع سند دیگری که در مورد کارها و یا امور دیگر در مدت پیمان تنظیم گردد وبه امضاء طرفین برسد.

ی)نقشه های اجرایی که در طول مدت پیمان تهیه و توسط کارفرما و یا جانشین او ابلاغ گردد.

ک)………………………….

ل)…………………………

تبصره1. هرگاه بین مواد و فصول بعضی از اسناد و مدارک بالا تناقص وجود داشته باشد در درجه اول پیمان مدیریت حاضر و دردرجه دوم شرایط خصوصی پیمان مدیریت و در درجه سوم دفترچه مشخصات خصوصی و در درجه چهارم فهرست بهاء و در درجه پنجم شرایط عمومی پیمان و در درجه ششم نقشه های کلی و تفصیلی اجرایی ملاک عمل خواهد بود.

ماده 3. مبلغ حق الزحمه ویا مبلغ پیمان مدیریت ،هزینه اجرای عملیات

الف) مبلغ حق الزحمه که بابت انجام تعهدات و وظایفی که به موجب این پیمان و شرایط عمومی و شرایط خصوصی تا به عهده شرکت پیمانکار مدیریت می باشد مقطوعا (عدد)……….ریال (حروف) …………..ریال است.

تغییراتی که براثر تغییر بهای مصالح و دستمزدها در مبلغ هزینه حادث شود برمبلغ حق الزحمه تاثیری نخواهد گذاشت و پیمانکار مدیریت بابت مدیریت کارهای موضوع این پیمان حق الزحمه مقطوعی که در فوق تعیین شده است دریافت خواهد داشت که نحوه دریافت آن در شرایط خصوصی پیمان مدیریت مشخص گردیده.

حذف قسمتی از کار تا میزان 10% برآورد تقریبی کارهای موضوع پیمان طبق بند« و» ماده2در مبلغ حق الزحمه تاثیری نخواهد گذارد ولی در صورتی که این حذف بیش از 10% باشد حق الزحمه پیمانکار مدیریت براساس نتایج حاصله به شرح شرایط خصوصی پیمان مدیریت تصحیح می گردد.

ارجاع کار جدید چنانچه مقادیر آن تا میزان 10% برآورد تقریبی کارهای موضوع نمونه قرارداد مدیریت اجرایی طبق بند «و»ماده 2 باشد تاثیری در مبلغ حق الزحمه مقطوع نداشته و چنانچه از میزان 10% به شرح مزبور بیشتر گردد پیمان مدیریت جداگانه ای مورد عمل قرار خواهد گرفت.

ب)هزینه اجرایی عملیات موضوع پیمان که به طور مستقیم و غیر مستقیم باید پرداخت شود تا کلیه عملیات اجرایی موضوع پیمان به پایان برسد و برای بهره برداری و تحویل به کارفرما آماده گردد توسط کارفرما تامین و پرداخت تمام و یا قسمتی از آن طبق شرایط خصوصی پیمان و تحت شرایطی که در آن قید شده است به وسیله پیمانکار مدیریت به عنوان امین و وکیل از طرف کارفرما صورت خواهد گرفت.

ماده4.مدت پیمان

مدت پیمان………….ماه شمسی می باشد و شامل دوقسمت زیر است:

الف) مدت تحویل وآماده کردن کارگاه…………ماه

ب) مدت اجرای عملیات ……………….ماه

پیمانکار مدیریت متعهد است در مدت پیمان با توجه به مواد 31و39 شرایط عمومی پیمان لااقل نود و هفت درصد کارهای موضوع پیمان را انجام داده و از کارفرما تقاضای تحویل موقت نماید.

ماده5. دوره تضمین کارها

حسن انجام کلیه عملیت موضوع پیمان از تاریخ تحویل موقت برای مدت12 ماه شمسی از طرف پیمانکار مدیریت تضمین می گردد و این مدت به نام دوره تضمین نامیده می شود.

اگر در دوره تضمین معایب و نقایصی در کار مشهود شود پیمانکار مدیریت مکلف است آن معایب و نقایص را به هزینه کارفرما و مدیریت خود رفع کند .برای این منظور کارفرما مراتب را با ذکر معایب و نقایص و محل آنها کتبا به پیمانکار مدیریت ابلاغ می کند و پیمانکار مدیریت باید حداکثر پانزده روز بعد از ابلاغ بالا شروع به رفع معایب و نقایص کند و آنها را طی مدتی که با تراضی کارفرما معین می شود رفع نماید.

هرگاه پیمانکار مدیریت در اجرای این تعهد خود قصور ورزد و یا مسامحه کند کارفرما حق دارد آن معایب و نقایص را راساً و یا به هر ترتیب که مقتضی بداند رفع کند و زیان های وارده از این بابت را به تشخیص خود تعیین و از محل حق الزحمه ویا تضمین پیمانکار مدیریت ویا هر نوع مطالبات وسپرده ای که پیمانکار مدیریت نزد او دارد برداشت کند و یا نسبت به دریافت آن علیه پیمانکار مدیریت اقامه دعوی کند.

کارفرما موارد فوق را به سازمان برنامه و بودجه منعکس می نماید.

ماده 6.نظارت در اجرا

نظارت در اجرای تعهداتی که پیمانکار مدیریت برطبق مفاد این پیمان و اسناد و مدارک پیوست آن تقبل نموده است ازطرف کارفرما به عهده اشخاص حقیقی و یا حقوقی ذیصلاحی واگذار خواهد گردید که در این پیمان دستگاه نظارت نامیده می شود و به فاصله پانزده روز پس از امضاء قرارداد کتبا به پیمانکار مدیریت معرفی خواهد شد.

پیمانکار موظف است کارها را برطبق پیمان مدیریت و اصول فنی و همچنین برطبق دستورات و تعلیماتی که دستگاه نظارت ویا نماینده آن در حدود مشخصات و اسناد و مدارک پیوست پیمان مدیریت می دهد اجرا کند.

  • کارفرما
  • پیمانکار مدیریت

نمونه قرارداد مدیریت اجرایی

نمونه قرارداد استخدام مدیر اجرایی

ماده ۱- طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی ما‌بین؛

…………… به نمایندگی آقای /خانم ………………… به شماره ملی ………………… نام پدر …………………… شماره تماس …………………… آدرس ………………………

که ازین پس «کارفرما»نامیده خواهد شد، و

…………… به نمایندگی آقای/خانم ………………… به شماره ملی …………………… نام پدر …………………… شماره تماس …………………… آدرس ……………………

که ازین پس «مدیریت پروژه» نامیده خواهد شد، به منظور انجام موضوع قرارداد منعقد می‌گردد و طرفین ملزم و متعهد به اجرای مواد و اصول آن میباشند.

ماده ۲- موضوع قرارداد

موضوع نمونه قرارداد مدیریت اجرایی مدیریت و مشاوره فنی، مالی، تدارکاتی و اجرائی پروژه . . . . . . . . . . . . متعلق به آقای /خانم . . . . . . . . . . . . . . . . . است؛ مشخصات پروژه به شرح زیر است :

عنوان پروژه

شماره پروانه

مالک

نشانی محل احداث پروژه

ماده ۳ – شرح خدمات مدیریت پروژه و مراحل آن

پیگیری تهیه نقشه های معماری، تأسیساتی و سازه.

مدیریت کلیه عملیات اجرائی شامل تجهیز کارگاه، تخریب ساختمان قدیمی (در صورت وجود در ملک یاد شده)، پیاده نمودن نقشه، گودبرداری، اجرای اسکلت، سفت کاری و نازک کاری (شامل تأسیسات، کارهای چوبی، نقاشی، کابینت، نصب تجهیزات گرمایی، برودتی، برقی، الکترونیکی و سایر موارد) تا انتهای کار بنحوی که ساختمان بلافاصله قابل بهره برداری کامل باشد.

مشاوره برای تدارکات کلیه مواد و مصالح مصرفی در پروژه.

بررسی صلاحیت، استعلام، انتخاب، عقد قرارداد، تهیه صورت وضعیت و کنترل فنی پیمانکاران اجرائی بعهده مدیریت پروژه است.

تهیه کلیه گزارشات آماری، جدول زمانبندی، گزارشات روزانه، فهرست حقوق کلیه کارکنان، فهرست حضور و غیاب و سایر گزارشات بعهده مدیریت پروژه است.

ماده ۴- مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت آن

مبلغ حق الزحمه بابت شرح خدمات مندرج در ماده ب برابر ( ……   %) هزینه های اجرائی است. هزینه های اجرائی شامل دستمزدها، مصالح، ابزار و کلیه پرداخت ها بجز موارد مشروحه ذیل است:

هزینه خرید زمین و حق دلالی آن.

هزینه پرداخت عوارض شهرداری، انشعابات آب، برق، گاز، تلفن، فاضلاب و مشابه.

مبلغ حق الزحمه مدیریت پروژه خالص است و هیچ گونه کسوراتی مانند مالیات، بیمه و غیره از آن کسر نمی گردد.

در ابتدای هرماه صورت وضعیت مدیریت پروژه طبق بند یک ماده حاضر با توجه به کلیه هزینه ها اعم از قطعی، علی الحساب و پیش پرداخت توسط مدیریت پروژه به کارفرما تحویل میگردد، کارفرما ظرف یک هفته به آن رسیدگی و حق الزحمه پیمان مدیریت را پرداخت مینماید.

کارفرما بعنوان پیش پرداخت مبلغ . . . . . . . . . . . . . در زمان عقد قرارداد به مدیریت پروژه پرداخت مینماید که این مبلغ طی ۱۰ قسط مساوی (تا حداکثر ۷۰۰% درصد مبلغ خالص صورت وضعیت) از صورت وضعیت مدیریت پروژه کسر میگردد.

هزینه های اجرائی این پروژه بصورت تخمینی در حدود  . . . . . . . . . . . . . . ریال برآورد میگردد. این مبلغ قابل افزایش و یا کاهش است.

ماده ۵- شرایط قرارداد

چنانچه قبل از اتمام ساختمان بشرح مندرج در بند ۲، این قرارداد به هر علتی فسخ گردد حق الزحمه مدیریت پروژه بشرح ذیل افزایش می یابد:

در مرحله اتمام گودبرداری.

در مرحله اتمام پی سازی.

در مرحله اتمام اسکلت.

در مرحله اتمام سفت کاری.

در مرحله نازک کاری.

چنانچه به عللی بجز علل ناشی از قصور پیمانکار، عملیات اجرائی کند و یا تعطیل موقت گردد و حق الزحمه ماهیانه پیمان مدیریت از مبلغ  . . . . . . . . . . . . ریال کمتر گردد کارفرما می بایستی مابه التفاوت مبلغ فوق تا مبلغ  . . . . . . . . . . . . . .  ریال را به مدیریت پروژه بصورت بلا عوض پرداخت نمایند.

کارفرما با امضاء این قرارداد به پیمانکار مدیریت دستور عدم کسر بیمه و مالیات از پیمانکاران جزء را میدهد و کلیه پیامدهای قانونی، قضایی و جرائم آن را شخصاً تقبل می نماید.

کارفرما با امضاء این قرارداد به پیمانکار مدیریت دستور استفاده از کارگران خارجی بدون مجوز را میدهد و کلیه پیامدهای قانونی، قضائی و جرائم آن را شخصاً تقبل می نماید.

ماده ۶- تعهدات کارفرما

پرداخت حقوق رئیس کارگاه، حسابدار، مأمور خرید، انباردار، نقشه بردار مترور و صورت وضعیت نویس بعهده مدیریت پروژه است؛ سایر پرداختی ها بعهده کارفرما میباشد.

پرداخت هرگونه انعام و حق العمل بعهده کارفرما میباشد.

هزینه تجهیز کارگاه بعهده کارفرماست.

پیگیری و اخذ و مسائل هرگونه انشعاب (آب، برق، گاز، تلفن، فاضلاب و غیره) بعهده کارفرما میباشد.

در صورت بروز هرگونه مشکل در شهرداری و سایر ارگانها، شکایت همسایگان، گرفتن عدم خلاف و پایان کار و سایر موارد از این قبیل بعهده کارفرما میباشد.

پرداخت حق الزحمه تهیه نقشه های معماری، تأسیساتی، سازه، مهندسین ناظر شهرداری، هزینه مهر مشاورین بعهده کارفرما است.

کارفرما موظف است پروژه را بیمه (کارکنان و شخص ثالث) نمایند در غیر اینصورت مسئولیت مدنی حوادث، پیگیری امور مربوطه و هزینه ها (خسارت مالی، پزشکی، دیه و نظایر آن) بعهده کارفرما میباشد.

ماده ۷- مدت قرارداد

مدت این قرارداد از تاریخ شروع . . . . . . ماه شمسی است. شروع قرارداد از تاریخ تحویل ملک به مدیریت پروژه و دریافت پیش پرداخت است.

ماده ۸- یکپارچگی قرارداد

قرارداد و پیوست های آن یک مجموعه جامع و یکپارچه ای را تشکیل می دهند که بین طرفین مورد توافق و تأئید قرار گرفته است. قرارداد مذکور جایگزین کلیه قراردادها، ترتیبات، مکاتبات و ارتباطات (چه شفاهی و کتبی) قبلی که بین طرفین در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، می گردد.

ماده ۹- تفکیک پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد براساس رای مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم الاجرا خواهد بود.

ماده ۱۰- تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکانپذیر است.

ماده ۱۱- فورس ماژور

هر گاه به علت فورس ماژور یکی از طرفین قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقی نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقی خواهد بود.

ماده ۱۲- تغییر نشانی طرفین قرارداد

هرگاه یکی از طرفین قرارداد نشانی قانونی خود را در مدت قرارداد تغییر بدهد باید کتباً این تغییر را به طرف دیگر ابلاغ کند و تا وقتی که نشانی جدید به طرف دیگر اعلام نشده است، کلیه نامه ها، اوراق و مکاتبات به نشانی قانونی ارسال و تمام آنها ابلاغ شده تلقی خواهد شد.

ماده ۱۳- حل اختلاف

در صورت بروز هر گونه اختلاف درخصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فیمابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی الطرفین قابل حل خواهد بود.

ماده ۱۴- تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در … ماده، در تاریخ ……… در شهر …… تنظیم و امضا گردید که دارای … نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع کامل از مفاد آن به امضای طرفین میرسد.

امضاء طرف اول                                                      امضاء طرف دوم

نمونه قرارداد مدیریت کارگاه

این قرارداد در تاریخ ———— ، در ساعت ———— ، در محل ———- به آدرس ————– ، فی مابین ————– به کد ملی ———- ، به آدرس ———– ، که از این پس کارفرما نامیده می شود و ————- به کد ملی ——— ، به آدرس —————– ، که از این پس پیمانکار نامیده می شود، با شرایط و مشخصات ذیل امضاء و مبادله گردید و طرفین قرارداد با امضاء این قرارداد و پیوستهای آن، خود را متعهد و ملزم به رعایت و اجرای کلیه مفاد این قرارداد نمودند.

ماده ۱– راه های ارتباطی، مکاتبات رسمی و نماینده های رسمی طرفین قرارداد:

۱-۱- طرفین قرارداد متعهد می شوند که کلیه اعلانها، درخواستها، تأییدیه ها و مکاتبات مربوط به اجرای موضوع قرارداد را از طریق صورتجلسه ها، الحاقیه ها، درخواستهای کتبی، رسیدها، ارسال و دریافت پیامک به شماره تلفن همراه اعلامی هریک از طرفین در بندهای ۱-۲ و ۱-۳ و یا ارسال و دریافت ایمیل به آدرس ایمیل اعلامی هریک از طرفین در بندهای ۱-۲ و ۱-۳، مابین یکدیگر تنظیم و ردوبدل نموده و یا پیگیری نمایند. براساس این ماده از قرارداد، این اعلانها، درخواستها، تأییدیه ها و مکاتبات، رسمی تلقی شده و جزئی از مدارک این قرارداد بحساب می آید.

۱-۲- کارفرما شماره تلفن همراه ————— و آدرس ایمیل —————– را جهت ارسال و دریافت اعلانها، درخواستها، تأییدیه ها و مکاتبات رسمی خود با پیمانکار، مشخص نموده است. مسئولیت عدم دریافت ایمیلها و پیامکهای ارسال شده از سوی پیمانکار به کارفرما، بجز در شرایط بند ۱-۴، با شخص کارفرما خواهد بود.

۱-۳- پیمانکار شماره تلفن همراه ————— و آدرس ایمیل —————– را جهت ارسال و دریافت اعلانها، درخواستها، تأییدیه ها و مکاتبات رسمی خود با کارفرما مشخص نموده است. مسئولیت عدم دریافت ایمیلها و پیامکهای ارسال شده از سوی کارفرما به پیمانکار، بجز در شرایط بند ۱-۴، با شخص پیمانکار خواهد بود.

ماده ۲– موضوع قرارداد :

عبارت است از مدیریت اجرایی پروژه —— مطابق مشخصات فنی ذکر شده در پیوست جزئیات اجرایی این قرارداد شامل —————–، توسط پیمانکار در پروژه ———–واقع در ———————————————————————- .

ماده ۳- افزایش کار و عملیات موضوع قرارداد توسط کارفرما:

۳-۱- کارفرما تا اندازه ای می تواند مقدار کار و عملیات موضوع قرارداد را در مدت زمان اجرای موضوع قرارداد، افزایش دهد، که هر سه شرط زیر در مورد این مقادیر کار و عملیات اضافی، صادق باشد:

شرط اول: زمان اجرای مجموع مقادیر کار و عملیات اضافه شده در طول مدت قرارداد، بدون درنظر گرفتن مشترکات، همزمانی و همپوشانی اجرای آنها با عملیات و کار اولیه موضوع قرارداد، از —— درصد مدت زمان اولیه قرارداد، موضوع بند ۵-۱، بیشتر نباشد.

شرط دوم: هزینه اجرای مجموع مقادیر کار و عملیات اضافه شده در طول مدت قرارداد، بدون درنظر گرفتن همزمانی و همپوشانی اجرای آنها با عملیات و کار اولیه موضوع قرارداد، از ——– درصد مبلغ مبنای قرارداد، موضوع بند ۶-۱، بیشتر نباشد.

شرط سوم: تمام کارها و عملیاتهای اضافی درخواستی از طرف کارفرما برای اضافه شدن به موضوع قرارداد باید در حوزه موضوع قرارداد اولیه و پیوستهای اجرایی قرارداد باشد و عملیاتها و کارهایی که در موضوع قرارداد اولیه و پیوست جزئیات اجرایی قرارداد، وجود ندارد نمیتواند به موضوع قرارداد و حجم عملیات اجرایی آن اضافه شود.

ماده ۴– اسناد و مدارک قرارداد :

۴-۱- قرارداد حاضر.

۴-۲- پیوست قرارداد – جزئیات اجرایی (در – بند) .

۴-۳- کپی کارت ملی طرفین قرارداد و نماینده های ایشان.

۴-۴- کلیه دستور کارها، اصل یا کپی امضاء شده ضمانت های مندرج در این قرارداد و رسیدهایی که از زمان تاریخ این قرارداد تا پایان اجرای موضوع قرارداد و اجرای کلیه تعهدات طرفین قرارداد، مابین کارفرما و پیمانکار بصورت رسمی مطابق ماده ۱ این قرارداد، ابلاغ، تأیید و مبادله می گردد.

۴-۵- کپی سند یا اجاره نامه یا وکالت نامه از طرف مالک یا مالکین ، مربوط به محل اجرای موضوع قرارداد که نشان دهنده ارتباط کارفرما با محل اجرای موضوع قرارداد باشد. کپی میبایست رسید شده و به امضاء طرفین قرارداد رسیده باشد.

ماده ۵– مدت قرارداد :

۵-۱- مدت قرارداد جمعاً —————– از تاریخ ————— میباشد.

۵-۲- چنانچه کار و عملیات جدیدی با توجه به شروط و شرایط ماده ۳ این قرارداد، به موضوع قرارداد اضافه شود، زمان اجرای این کارها و عملیاتهای اضافه شده به موضوع قرارداد با توجه به نظر پیمانکار به مدت قرارداد اضافه می شود.

۵-۳- روزها و ساعاتی که پیمانکار مجاز است ، عملیات و کارهای مربوط به اجرای موضوعات قرارداد را انجام دهد بعنوان “ساعات کاری” نامیده می شود و عبارت است از روزهای ————————- از ساعت ———— تا ساعت ——- .

۵-۴- اخذ مجوز و هماهنگی با همسایه ها، افراد، ارگانها، سازمانها و ادارات ذیربط و ذیصلاح برای اجرای موضوع قرارداد در روزها و ساعات کاری مشخص شده در بند ۵-۳، برعهده کارفرما میباشد.

ماده ۶- مبلغ قرارداد و دستمزد پیمانکار:

۶-۱ براساس این بند “مبلغ مبنای قرارداد”، ———————–، پیش بینی و تعیین می شود.

۶-۲- مبلغ مبنای قرارداد پیش بینی شده، موضوع بند ۶-۱، بمنظور تعیین مبنایی برای محاسبه مقادیر مالی و هزینه ها در مورد موضوع قرارداد، در قرارداد حاضر، پیوست اجرایی و سایر مدارک قرارداد، موضوع ماده ۴ این قرارداد، تعیین شده است.

۶-۳- کلیه هزینه های مربوط به اجرای موضوع قرارداد، توسط پیمانکار از مبلغ تنخواه گردان و حساب تنخواه گردان، موضوع بند ۷-۱، برداشت و هزینه می شود و پیمانکار هیچ مسئولیتی برای پرداخت هزینه های مربوط به اجرای موضوع قرارداد از حساب دیگر، به هر میزان و یا هر زمانی ندارد.

۶-۴- حق الزحمه یا دستمزد پیمانکار برای اجرای موضوع قرارداد و کارها و عملیاتهای اضافه شده به موضوع اولیه قرارداد، موضوع ماده ۳ این قرارداد، ——-درصد از کل هزینه اجرای موضوع قرارداد و کارها و عملیاتهای اضافه شده به موضوع اولیه قرارداد میباشد. این حق الزحمه در آخر هر روز کاری، توسط پیمانکار، محاسبه و از حساب تنخواه گردان برداشت می شود.

ماده ۷– تنخواه گردان:

۷-۱- کارفرما میبایست مبلغ———–ریال به عنوان “حداقل مبلغ تنخواه گردان” به شماره حساب————بنام————- بعنوان “حساب تنخواه گردان” واریز نماید تا هزینه های مربوط به اجرای موضوع قرارداد، از مبلغ تنخواه گردان موضوع این بند پرداخت شود.

۷-۲- کارفرما باید تا پیش از تاریخ ———- “حداقل مبلغ تنخواه گردان” را به عنوان اولین پرداختی تنخواه گردان به “حساب تنخواه گردان” واریز نماید.

۷-۳- کارفرما میبایست تا پیش از ساعت ———- هر روز کاری، مبلغ کسری تنخواه گردان را به حساب تنخواه گردان واریز نماید تا موجودی حساب تنخواه گردان از “حداقل مبلغ تنخواه گردان” کمتر نباشد.

۷-۴- پیمانکار موظف است، در مورد تمام هزینه های مربوط به مبالغی که از حساب تنخواه گردان برداشت و پرداخت می نماید، گزارش هزینه، موجودی حساب تنخواه گردان، فاکتورها و رسیدهای هر روز کاری را حداکثر تا ساعت —– روزکاری بعد، از طریق یکی از راه های ارتباطی موضوع ماده ۱ این قرارداد، به کارفرما ارائه یا اعلام نماید.

۷-۵- پیمانکار موظف است برای پرداخت هزینه های بیشتر از ———– ریال در یک روز کاری، پیش از برداشت هزینه از حساب تنخواه گردان، با ارائه پیش فاکتور و یا اعلام رسمی براساس ماده ۱ این قرارداد، این مبالغ را به کارفرما اعلام نماید و درصورت تأیید مبلغ از سوی کارفرما، نسبت به پرداخت مبلغ و یا عقد قرارداد اقدام نماید.

۷-۶- براساس این بند کارفرما متعهد می شود نسبت به نگهداری، سود و مزایای حاصله از مبالغی که در حساب تنخواه گردان و در اختیار پیمانکار است، هیچگاه هیچ ادعایی از جمله ادعای خیانت در امانت نخواهد داشت و این مبالغ تا زمان استفاده در مراحل مختلف موضوع قرارداد بطور کامل دراختیار و متعلق به پیمانکار خواهد بود.

ماده ۸- ضمانت حسن اجرای تعهدات پیمانکار:

۸-۱- مطابق این بند، تاریخ، ———– روز پس از تاریخ تحویل موضوع قرارداد بوسیله پیمانکار به کارفرما، بعنوان “تاریخ اتمام مدت ضمانت حسن اجرای تعهدات پیمانکار” تعیین می شود.

۸-۲- پیمانکار موظف است در زمان دریافت اولین مبلغ تنخواه گردان از سوی کارفرما، یک چک به مبلغ —————- ریال بعنوان “چک ضمانت حسن اجرای تعهدات پیمانکار”، در محل اجرای موضوع قرارداد، به کارفرما تحویل دهد و یک کپی از این چک ضمانت با امضاء و رسید طرفین قرارداد ضمیمه نسخه قرارداد دراختیار پیمانکار قرارداده شود.

ماده ۹- تعهدات پیمانکار و کارفرما:

۹-۱- طرفین این قرارداد موظف هستند حداکثر ظرف مدت — ساعت، به مکاتبات و اعلانهای رسمی طرف دیگر، مطابق شرایط ماده ۱ این قرارداد، پاسخ کامل، کافی و مناسب بدهند. درغیر اینصورت قصور، تأخیر و ضرر و زیان در روند اجرای موضوع قرارداد ناشی از این دیرکرد در پاسخگویی به مکاتبات، برعهده طرفی خواهد بود که در حداکثر مدت زمان مشخص شده در این بند و تبصره های آن، پاسخگوی طرف دیگر نبوده است.

۹-۲- پیمانکار مسئول حسن عملکرد کارکنان خود در مدت قرارداد خواهد بود و درصورت بروز هرگونه مشکل و ایرادی از جانب عوامل پیمانکاری در محل پروژه، تمام مسئولیت آن برعهده شخص پیمانکار طرف این قرارداد میباشد.

۹-۳- کارفرما موظف است حداکثر تا تاریخ ————— محل اجرای موضوع قرارداد را بطور کامل تخلیه و به پیمانکار تحویل نماید.

۹-۴- پیمانکار موظف است ساعت کاری موضوع بند ۵-۳ را رعایت نماید و تحت هیچ شرایطی بدون هماهنگی با کارفرما، خارج از ساعات کاری مشخص شده، عملیات اجرایی، در محل اجرای موضوع قرارداد توسط عوامل تیم پیمانکاری انجام نشود.

۹-۵- —– موظف به تهیه بیمه نامه حوادث کامل با تمام آیتمهای مرتبط با موضوع قرارداد می باشد تا درصورت بروز خسارت مالی و یا جانی، هزینه این خسارات از سوی بیمه گر پرداخت شود. پرداخت مابه التفاوت پرداختی بیمه و هزینه واقعی حوادث مالی و جانی در ارتباط با اجرای موضوع قرارداد، بعهده —– می باشد.

۹-۶- پرداخت هزینه آب، برق، گاز، شارژ ساختمان و کلیه هزینه های مربوط به محل اجرای موضوع قرارداد و مربوط به زمان اجرای موضوع قرارداد، برعهده کارفرما میباشد.

۹-۷- پیمانکار مسئول اجرای باکیفیت و مطابق جزئیات اجرایی کلیه بخشهای موضوع این قرارداد میباشد و درصورت وجود نقص و یا ایراد در هر بخش از موضوع قرارداد، تمام مسئولیت آن برعهده پیمانکار خواهد بود.

۹-۸- اخذ مجوز و موافقت رسمی مراجع، ارگانها، سازمانها و افراد ذیربط، ذیصلاح و ذینفع اعم از شهرداریها، سازمان نظام مهندسی، اداره گاز، همسایگان، مالکین و … ،جهت اجرای طرح و موضوع این قرارداد بعهده کارفرما میباشد.

۹-۹- چنانچه در هر مرحله از اجرای موضوع قرار داد، سازمانها و اشخاص ذیربط، ذیصلاح و ذینفع اعم از مأمورین شهرداریها، سازمان نظام مهندسی، اداره گاز، همسایگان، مالکین و … ،به هر نحوی مانع اجرای موضوع قرارداد شوند، پیمانکار هیچگونه مسئولیتی درقبال متوقف نمودن ایشان ندارد و کارفرما شخصاً متعهد به برطرف نمودن این موانع و حل و فصل مسائل مربوطه می باشد.

۹-۱۰- درصورت بروز هرگونه خسارت و یا ضرر مالی در زمان اجرای موضوع قرارداد ناشی از قصور پیمانکار و عوامل اجرایی ایشان، جبران خسارت و پرداخت هزینه های مربوط به آن بطور کامل بعهده شخص پیمانکار خواهد بود و تحت هیچ شرایطی در اینگونه موارد پیمانکار مجاز به پرداخت هزینه های جبران خسارت از مبلغ تنخواه گردان نمی باشد.

۹-۱۱- پیمانکار میبایست تا پیش از ساعت ۲۴:۰۰ تاریخی که براساس مدت زمان مشخص شده در ماده ۵-۱، بعلاوه مدت زمان تأخیرات قانونی، بعلاوه مدت زمان اجرای بخشهای اضافه شده به موضوع قرارداد براساس ماده ۳ این قرارداد، بعلاوه مدت زمان تأخیر ناشی از قصور کارفرما، محاسبه و تعیین می شود، موضوع قرارداد را بطور رسمی به کارفرما تحویل نماید.

۹-۱۲- پیمانکار موظف به بکارگیری و استخدام نیروی انسانی با مهارت و کیفیت کار کافی مورد نیاز جهت اجرای موضوع قرارداد میباشد به نحوی که دستمزد آنها در محدوده متوسط دستمزد نیروهای کار مشابه در همان منطقه محل اجرای موضوع قرارداد باشد. مسئولیت حسن اجرای عملکرد این نیروهای انسانی مطابق پیوست جزئیات اجرایی این قرارداد، بر عهده پیمانکار است.

ماده ۱۰- فسخ قرارداد :

۱۰-۱- چنانچه مجموع روزهای تعطیلی اجرای موضوع قرار داد بدلیل قصور کارفرما، بیش از —— روز باشد و یا کارفرما در اجرای تعهدات دیگر خود در این قرارداد قصوری کرده باشد، پیمانکار میتواند یکطرفه بدلیل قصور کارفرما در اجرای تعهدات خود، این قرارداد را فسخ نموده و موضوع را بطور رسمی مطابق ماده ۱ این قرارداد، به کارفرما در همان روز اعلام نماید و کارفرما موظف است، ظرف مدت حداکثر —— ساعت مبلغ ،————- درصد از مبلغ هزینه شده برای اجرای موضوع قرارداد تا زمان فسخ قرارداد را بعنوان ضرر و زیان عدم اجرای تعهدات، علاوه بر دستمزد و حق الزحمه پیمانکار تا زمان فسخ قرارداد، به پیمانکار پرداخت نماید.

۱۰-۲- چنانچه در هر مرحله از اجرای موضوع قرارداد، پیمانکار در اجرای تعهدات خود در این قرارداد قصوری کرده باشد، کارفرما می تواند پس از اعلام رسمی این موضوع به پیمانکار، مطابق ماده ۱ این قرارداد، یکطرفه قرارداد را فسخ نماید و پیمانکار موظف است مابقی تنخواه گردان موجود در حساب تنخواه گردان را حداکثر تا —— ساعت بهمراه کلیه گزارشها، فاکتورها، رسیدهای مربوطه و مبلغ ، ——- درصد از مبلغ هزینه شده برای اجرای موضوع قرارداد تا زمان فسخ قرارداد را به عنوان ضرر و زیان عدم اجرای تعهدات، به کارفرما پرداخت یا تحویل نماید.

۱۰-۳- در شرایطی که کارفرما به هر دلیلی، بدون آنکه پیمانکار قصوری در اجرای تعهدات خود در این قرارداد داشته باشد، قرارداد را فسخ نماید، میبایست این موضوع را رسماً به پیمانکار اعلام نموده و پس از آن ظرف مدت حداکثر —- ساعت، مبلغ ——- درصد از مبلغ هزینه شده برای اجرای موضوع قرارداد تا زمان فسخ قرارداد را علاوه بر دستمزد و حق الزحمه پیمانکار تا زمان فسخ قرارداد، به عنوان ضرر و زیان فسخ قرارداد، به پیمانکار پرداخت نماید.

۱۰-۴- در شرایطی که پیمانکار به هر دلیلی، بدون آنکه کارفرما قصوری در اجرای تعهدات خود در این قرارداد داشته باشد، قرارداد را فسخ نماید، میبایست این موضوع را رسماً به کارفرما اعلام نموده و پس از آن ظرف مدت حداکثر —- ساعت، دستمزد و حق الزحمه پیمانکار بابت اجرای موضوع قرارداد تا زمان فسخ قرارداد را دریافت نماید و مبلغ ——- درصد از مبلغ هزینه شده برای اجرای موضوع قرارداد تا زمان فسخ قرارداد را به عنوان ضرر و زیان فسخ قرارداد، به کارفرما برگرداند و یا پرداخت نماید.

۱۰-۵- درصورتی که کارفرما به هر دلیلی بجز قصور پیمانکار در اجرای تعهدات خود در این قرارداد، اقدام به فسخ این قرارداد نماید، میبایست حداکثر تا —— ساعت پس از فسخ قرارداد، “چک ضمانت حسن اجرای تعهدات پیمانکار” موضوع بند ۸-۲ این قرارداد را در محل اجرای موضوع قرارداد، به پیمانکار تحویل دهد.

ماده ۱۱- جریمه تأخیر در اجرای موضوع قرارداد:

اگر پیمانکار نتواند در مدت زمان مقرر مطابق بند ۹-۱۱ این قرارداد، موضوع قرارداد را به اتمام برساند، چنانچه براساس این قرارداد و پیوست جزئیات اجرایی آن، قصور از جانب پیمانکار باشد، به ازای هر روز دیرکرد، مبلغ ————— ریال بعنوان جریمه تأخیر در اتمام موضوع قرارداد، تعیین می شود.

تبصره ۴: از آنجایی که در دمای زیر ۱۰ درجه سانتیگراد و دمای بالای ۴۰ درجه سانتیگراد و یا بارش باران و برف امکان اجرای عملیات ساختمانی در فضای باز و فضای بسته ای که هرکدام از این محدودیتها در آن صادق است، نمیباشد، بنابراین تأخیرات ناشی از چنین شرایطی و شرایط مشابه آن مجاز قلمداد شده و مشمول جریمه فوق الذکر نخواهد بود.

ماده ۱۲- کسورات قانونی

پرداخت کلیه کسورات قانونی و عوارض مرتبط با موضوع این قرارداد، بعهده کارفرما می باشد. کارفرما با تأیید و امضاء قرارداد حاضر گواهی می نماید تا درصورت مشمول شدن موضوع این قرارداد به پرداخت کسورات قانونی، این مبالغ و کسورات را بطور کامل پرداخت نماید و پیمانکار با در اختیار داشتن نسخه این قرارداد به عنوان گواهی تعهد کارفرما برای پرداخت این کسورات قانونی و مبالغ مربوطه، براساس این بند از قرارداد، دیگر هیچ مسئولیتی در قبال پرداخت این هزینه ها و کسورات قانونی نخواهد داشت.

ماده ۱۳- شرایط قهریه (فورس ماژور)

در مواردی که به علل ناشی از شرایط قهری (شرایط خاص مندرج در قانون از جمله، سیل، زلزله و …) که رفع آن خارج از حیطه توانایی و اقتدار طرفین قرارداد باشد و انجام بخشی از موضوع قرارداد و یا تمام آن غیرممکن گردد، در صورت فسخ قرارداد هیچ یک از طرفین حق مطالبه خسارت و ضرر و زیان وارده را نخواهد داشت و صرفاً هزینه های انجام شده برای پیشبرد موضوع قرارداد بعلاوه حق الزحمه پیمانکار تا آن زمان، توسط پیمانکار از تنخواه گردان و مبلغ قرارداد دریافتی برداشت شده و مابقی این مبالغ بهمراه مدارک مربوط به هزینه ها به کارفرما برگردانده میشود.

ماده ۱۴- مشخصات قرارداد:

این قرارداد در —- ماده و —– تبصره (در —– صفحه) ، بهمراه جزئیات اجرایی (در —– صفحه) ، در ۲ نسخه تهیه و تنظیم شده و پس از امضاء و ثبت اثر انگشت طرفین قرارداد ذیل تمام صفحات قرارداد و پیوستها، مبادله گردید و هر نسخه حکم واحد را دارا است و معتبر میباشد.

قرارداد مدیریت پروژه

ماده ۱- طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی ما‌بین؛

…………… به نمایندگی آقای /خانم ………………… به شماره ملی ………………… نام پدر …………………… شماره تماس …………………… آدرس ………………………

که ازین پس «کارفرما»نامیده خواهد شد، و

…………… به نمایندگی آقای/خانم ………………… به شماره ملی …………………… نام پدر …………………… شماره تماس …………………… آدرس ……………………

که ازین پس «مدیریت پروژه» نامیده خواهد شد، به منظور انجام موضوع قرارداد منعقد می‌گردد و طرفین ملزم و متعهد به اجرای مواد و اصول آن میباشند.

ماده ۲- موضوع قرارداد

موضوع این قرارداد مدیریت و مشاوره فنی، مالی، تدارکاتی و اجرائی پروژه . . . . . . . . . . . . متعلق به آقای /خانم . . . . . . . . . . . . . . . . . است؛ مشخصات پروژه به شرح زیر است :

عنوان پروژه

شماره پروانه

مالک

نشانی محل احداث پروژه

ماده ۳ – شرح خدمات مدیریت پروژه و مراحل آن

پیگیری تهیه نقشه های معماری، تأسیساتی و سازه.

مدیریت کلیه عملیات اجرائی شامل تجهیز کارگاه، تخریب ساختمان قدیمی (در صورت وجود در ملک یاد شده)، پیاده نمودن نقشه، گودبرداری، اجرای اسکلت، سفت کاری و نازک کاری (شامل تأسیسات، کارهای چوبی، نقاشی، کابینت، نصب تجهیزات گرمایی، برودتی، برقی، الکترونیکی و سایر موارد) تا انتهای کار بنحوی که ساختمان بلافاصله قابل بهره برداری کامل باشد.

مشاوره برای تدارکات کلیه مواد و مصالح مصرفی در پروژه.

بررسی صلاحیت، استعلام، انتخاب، عقد قرارداد، تهیه صورت وضعیت و کنترل فنی پیمانکاران اجرائی بعهده مدیریت پروژه است.

تهیه کلیه گزارشات آماری، جدول زمانبندی، گزارشات روزانه، فهرست حقوق کلیه کارکنان، فهرست حضور و غیاب و سایر گزارشات بعهده مدیریت پروژه است.

ماده ۴- مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت آن

مبلغ حق الزحمه بابت شرح خدمات مندرج در ماده ب برابر ( ……   %) هزینه های اجرائی است. هزینه های اجرائی شامل دستمزدها، مصالح، ابزار و کلیه پرداخت ها بجز موارد مشروحه ذیل است:

مبلغ خرید زمین و حق دلالی آن.

تعرفه پرداخت عوارض شهرداری، انشعابات آب، برق، گاز، تلفن، فاضلاب و مشابه.

مبلغ حق الزحمه مدیریت پروژه خالص است و هیچ گونه کسوراتی مانند مالیات، بیمه و غیره از آن کسر نمی گردد.

در ابتدای هرماه صورت وضعیت مدیریت پروژه طبق بند یک ماده حاضر با توجه به کلیه هزینه ها اعم از قطعی، علی الحساب و پیش پرداخت توسط مدیریت پروژه به کارفرما تحویل میگردد، کارفرما ظرف یک هفته به آن رسیدگی و حق الزحمه پیمان مدیریت را پرداخت مینماید.

کارفرما بعنوان پیش پرداخت مبلغ . . . . . . . . . . . . . در زمان عقد قرارداد به مدیریت پروژه پرداخت مینماید که این مبلغ طی ۱۰ قسط مساوی (تا حداکثر ۷۰۰% درصد مبلغ خالص صورت وضعیت) از صورت وضعیت مدیریت پروژه کسر میگردد.

هزینه های اجرائی این پروژه بصورت تخمینی در حدود  . . . . . . . . . . . . . . ریال برآورد میگردد. این مبلغ قابل افزایش و یا کاهش است.

ماده ۵- شرایط قرارداد

چنانچه قبل از اتمام ساختمان بشرح مندرج در بند ۲، این قرارداد به هر علتی فسخ گردد حق الزحمه مدیریت پروژه بشرح ذیل افزایش می یابد:

  •  اتمام گودبرداری.
  • اجرا و اتمام پی سازی.
  • تکمیل و اتمام اسکلت.
  •  اتمام سفت کاری.
  • نازک کاری.

چنانچه به عللی بجز علل ناشی از قصور پیمانکار، عملیات اجرائی کند و یا تعطیل موقت گردد و حق الزحمه ماهیانه پیمان مدیریت از مبلغ  . . . . . . . . . . . . ریال کمتر گردد کارفرما می بایستی مابه التفاوت مبلغ فوق تا مبلغ  . . . . . . . . . . . . . .  ریال را به مدیریت پروژه بصورت بلا عوض پرداخت نمایند.

کارفرما با امضاء این قرارداد به پیمانکار مدیریت دستور عدم کسر بیمه و مالیات از پیمانکاران جزء را میدهد و کلیه پیامدهای قانونی، قضایی و جرائم آن را شخصاً تقبل می نماید.

کارفرما با امضاء این قرارداد به پیمانکار مدیریت دستور استفاده از کارگران خارجی بدون مجوز را میدهد و کلیه پیامدهای قانونی، قضائی و جرائم آن را شخصاً تقبل می نماید.

ماده ۶- تعهدات کارفرما

پرداخت حقوق رئیس کارگاه، حسابدار، مأمور خرید، انباردار، نقشه بردار مترور و صورت وضعیت نویس بعهده مدیریت پروژه است؛ سایر پرداختی ها بعهده کارفرما میباشد.

پرداخت هرگونه انعام و حق العمل بعهده کارفرما میباشد.

هزینه تجهیز کارگاه بعهده کارفرماست.

پیگیری و اخذ و مسائل هرگونه انشعاب (آب، برق، گاز، تلفن، فاضلاب و غیره) بعهده کارفرما میباشد.

در صورت بروز هرگونه مشکل در شهرداری و سایر ارگانها، شکایت همسایگان، گرفتن عدم خلاف و پایان کار و سایر موارد از این قبیل بعهده کارفرما میباشد.

پرداخت حق الزحمه تهیه نقشه های معماری، تأسیساتی، سازه، مهندسین ناظر شهرداری، هزینه مهر مشاورین بعهده کارفرما است.

کارفرما موظف است پروژه را بیمه (کارکنان و شخص ثالث) نمایند در غیر اینصورت مسئولیت مدنی حوادث، پیگیری امور مربوطه و هزینه ها (خسارت مالی، پزشکی، دیه و نظایر آن) بعهده کارفرما میباشد.

ماده ۷- مدت قرارداد

مدت این قرارداد از تاریخ شروع . . . . . . ماه شمسی است. شروع قرارداد از تاریخ تحویل ملک به مدیریت پروژه و دریافت پیش پرداخت است.

ماده ۸- یکپارچگی قرارداد

قرارداد و پیوست های آن یک مجموعه جامع و یکپارچه ای را تشکیل می دهند که بین طرفین مورد توافق و تأئید قرار گرفته است. قرارداد مذکور جایگزین کلیه قراردادها، ترتیبات، مکاتبات و ارتباطات (چه شفاهی و کتبی) قبلی که بین طرفین در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، می گردد.

ماده ۹- تفکیک پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد براساس رای مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم الاجرا خواهد بود.

ماده ۱۰- تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکانپذیر است.

ماده ۱۱- فورس ماژور

هر گاه به علت فورس ماژور یکی از طرفین قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقی نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقی خواهد بود.

ماده ۱۲- تغییر نشانی طرفین قرارداد

هرگاه یکی از طرفین قرارداد نشانی قانونی خود را در مدت قرارداد تغییر بدهد باید کتباً این تغییر را به طرف دیگر ابلاغ کند و تا وقتی که نشانی جدید به طرف دیگر اعلام نشده است، کلیه نامه ها، اوراق و مکاتبات به نشانی قانونی ارسال و تمام آنها ابلاغ شده تلقی خواهد شد.

ماده ۱۳- حل اختلاف

در صورت بروز هر گونه اختلاف درخصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فیمابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی الطرفین قابل حل خواهد بود.

ماده ۱۴- تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در … ماده، در تاریخ ……… در شهر …… تنظیم و امضا گردید که دارای … نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع کامل از مفاد آن به امضای طرفین میرسد.

امضاء طرف اول                                                      امضاء طرف دوم

نمونه قرارداد مدیر کارخانه

با عنایت به مواد 10، 190، 219 ، 220 قانون مدنی و ماده 125 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، قرارداد حاضر بر مبنای اصل آزادی اراده، احراز هویت و سلامت طرفین قرارداد و رعایت قواعد عمومی قرارداد مندرج در فصل سوم از قسمت دوم(در اثر معاملات) و فصل سیزدهم، باب سوم از قسمت دوم(عقد وکالت)، و همچنین علم و آگاهی طرفین قرارداد به مفاد مندرج در آن به منظور تشریح حقوق و تعهدات طرفین مشارکت تنظیم می­گردد.

1- مشخصات طرفین :

1-1 کارفرما/ نماینده قانونی کارفرما

شرکت …………….  شماره ثبت ……….. شناسه ملّی ………………. محل ثبت …………………….. کد اقتصادی ………………… به نمایندگی آقا/خانم ………………. فرزند …………………..   شماره ملّی ……………… به سمت ………………… به نشانی ……………………. کد پستی ………………………. شماره تماس ثابت ………………………. و شماره تلفن همراه ………………. از یک طرف؛

2-1 مدیرعامل

و آقا / خانم ………. فرزند ……… متولد ………. شماره شناسنامه(ش.ش) ……….. شماره ملّی ……….. میزان تحصیلات …………. نوع و میزان مهارت …………….. به نشانی ……………… کد پستی …………. که از پس مدیر عامل شرکت نامیده می شود، منعقد می گردد.

1-2 قلمروی قانونی قرارداد:

با عنایت به مقدمه قرارداد حاضر، توافقی فی مابین مبنی بر ایفای تعهدات محوله بر مدیرعامل، مشارالیه موافقت می نماید که قرارداد حاضر و سمت ایشان بعنوان مدیرعامل مشمول قانون کار ایران قرار نمی گیرد و صرفاً در چارچوب توافقات مندرج در این قرارداد حق الزحمه ایشان پرداخت می گردد.

3- نوع کار یا حرفه یا حجم کار یا وظیفه ای که مدیرعامل به آن اشتغال می یابد(موضوع قرارداد) :

مدیرعامل ملزم به انجام وظایف محوله ذیل است :

1-3 ارائه خدمات مشورتی به هیئت مدیره

2-3 اجرای کلیه مصوبات هیئت مدیره

3-3 به تصویب رساندن و انتشار روش های اجرایی و نظامنامه کیفیت

4-3 بازنگری به موقع روشه های اجرایی و نظامنامه کیفیت

5-3 مدیرعامل نسبت به هدایت و رهبری کارخانه/شرکت برای نیل به اهداف تعیین شده، براساس خط مشی شرکت، برنامه های تصویبی، روش های اجرایی و دستورالعمل ها مسئولیت دارد.

6-3 ایجاد زمینه های مساعد مادی و روحی و ایجاد انگیزش برای ارتقاء سطح کارایی پرسنل و ایجاد محیط اخلاقی مناسب برای کار

7-3 ایجاد برابری و فراهم نمودن شرایط جذب پرسنل متخصص به شرکت

8-3 نظارت بر استفاده مناسب از امکانات مختلف و نگهداری صحیح دارائی ها و اموال شرکت

9-3 نظارت بر تهیه و تنظیم گزارش های مالی و عملکرد سالیانه، ترازنامه، حساب سود و زیان و سایر حساب های مالی و ارائه گزرش های توجیهی مربوط به هیئت مدیره

10-3 ایجاد هماهنگی های لازم بین مدیریت ها و قسمت های مختلف شرکت به منظور رفع مشکلات و تنگناهای موجود.

11-3 مدیر عامل در قبال وظایف محوله از سوی هیئت مدیره در راستای وظایف خدمتی مسئول می باشد.

4- محل انجام کار :

محل اصلی خدمتی مدیر عامل، اقامتگاه اداری شرکت به نشانی ………… و نیز گاهاً کارخانه شرکت به آدرس ………. است.

5- مدت قرارداد :

قرارداد حاضر از تاریخ …../…../….. لغایت ……/……./…… به مدت ……….. ماه/سال فی مابین طرفین قرارداد لازم الاتباع می باشد.

6- ساعات کار :

مدیر عامل موظف است در طول هفته از روز …….. لغایت …….. به طور مستمر / غیر مستمر در ساعات ……. لغایت ……. در محل های مندرج در ماده 4 این قرارداد حاضر گردد.

( میزان ساعات کار و زمان شروع و خاتمه آن صرفاً با رضایت طرفین تعیین می گردد. ساعات کار نمی تواند بیش از میزان مندرج در قرارداد حاضر یا آیین نامه های داخلی شرکت تعیین شود لیکن کم تر از آن مجاز است).

7- حق الزحمه :

1-7 مزد ثابت/مبنا روزانه/ ساعتی …………………………….. ریال (حقوق ماهیانه ………………. ریال).

2-7 پاداش افزایش تولید و بهره وری در حرفه تخصصی با عنایت به تخصص مدیرعامل …………………………ریال که طبق توافق طرفین قابل پرداخت است.

3-7 شرح سایر مزایا و امتیازات (مشروط بر توافق فی مابین):

1-3-7 …………

2-3-7 …………

.

.

8- حقوق و مزایا به صورت هفتگی/ماهیانه مدیرعامل به حساب شماره …………… شعبه ……………………… توسط کارفرما یا نماینده قانونی ایشان پرداخت می گردد.

9- شرط محرمانگی(NDA) و عدم رقابت:

1-9 طرف دوم قرارداد(مدیرعامل) متعهد می گردد که از تاریخ انعقاد قرارداد حاضر نسبت به تمامی اسناد و اطلاعاتی که در اختیار ایشان قرار می گیرد، اصل محرمانگی و عدم افشای اطلاعات را نسبت به طرف اول(شرکت) رعایت نماید و در صورت نقض این تعهد مسئول هرگونه خسارات اعم از مادی و معنوی به شرکت محسوب می گردد.

2-9 طرف دوم قرارداد(مدیرعامل) متعهد می گردد که پس از اتمام مدت اعتبار قرارداد حاضر یا خاتمه آن، هیچ گونه کسب و کار یا شرکتی با ماهیت مشابه فعالیت شرکت طرف اول قرارداد، ایجاد و یا در شرکت مشابه شرکت طرف اول قرارداد وارد یا همکاری نداشته باشد تا موجبی بر ورود خسارات مادی یا معنوی به طرف اول قرارداد نشود؛ در غیر اینصورت مسئول کلیه خسارات وارده خواهد بود.

10- شرایط فسخ یا خاتمه قرارداد :

به موجب این قرارداد به موجب موارد ذیل هر یک از طرفین قادر به فسخ قرارداد می باشند و در غیر این صورت طرف فسخ کننده می بایست وجه التزام به مبلغ …… پرداخت نماید.

1-10 در صورتی که مدیرعامل از انجام وظایف محوله سرباز زند، پس از طی نمودن سازوکار حل و فصل اختلافات مندرج در این قرارداد، طرف اول محق به فسخ قرارداد می باشد.

2-10 در صورتی که طرف اول از تعهدات پذیرفته شده نسبت به پرداخت به موقع حق الزحمه مدیرعامل که بیش از سه ماه متوالی یا شش ماه متنواب باشد، اهمال و مسامحه نماید، مدیرعامل حق فسخ قرارداد حاضر با احتساب دریافت حق الزحمه مدت مزبور را خواهد داشت.

3-10 ………….

4-10 …………

.

.

.

11- سازوکار حل و فصل قرارداد

طرفین توافق نمودند که در صورت بروز هر گونه اختلاف اعم از قراردادی یا اجرایی نسبت به ایفای تعهدات طرفین، بدواً با مساعی جمیله و گفتگو دوستانه در جهت حل و فصل آن برآیند و در صورت عدم تحقق راهکار نخست، اختلاف خویش را به نهاد داوری …….. شرکت …….. احاله نماید. در غیر اینصورت هر یک از طرفین که مدعی اعاده حق یا تضضیع حقی باشد، از طریق مراجع صالح قضایی پیگیری نماید.

12- این قرارداد در ….. نسخه، …….. ماده، ……….. بند و  ……. صفحه تنظیم می شود که یک نسخه نزد طرف اول(کارفرما)، یک نسخه نزد طرف دوم(مدیرعامل)، و نسخه های دیگر در اختیار ….. قرار خواهد گرفت.

محل امضاء و اثر انگشت کارفرما/یا نماینده قانونی ایشان                                      محل امضاء و اثر انگشت مدیرعامل

4/5 - (5 امتیاز)
اشتراک در
اطلاع از
guest
2 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
سیدمحمد عباسی
سیدمحمد عباسی
4 سال قبل

ازهمکاری شما متشکرم

ثبت شرکت ایلیا ®
ثبت شرکت ایلیا ®
پاسخ به  سیدمحمد عباسی
4 سال قبل

سلام عرض کردم ، وقتتون بخیر . برای ارائه ی اطلاعات بیشتر در این حوزه در اسرع وقت با شما تماس خواهیم گرفت .