جهت شروع ثبت و مشاوره رایگان فرم زیر را تکمیل نمایید

هر ساعتی در روز کنار شما هستیم

با کارشناسان ما مستقیم در تماس باشید
در ساعات کاری پاسخگوی تلفنی شما هستیم . بعداز تایم کاری لطفا واتس اپ پیام ارسال کنید

نمونه قرارداد انتقال دانش فنی مطرح طرح

نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه انتقال دانش فنی مطرح طرح

نمونه قرارداد انتقال دانش فنی مطرح طرح

تنظیم نمونه قرارداد انتقال دانش فنی مطرح طرح

این قرارداد در تاریخ………..فی مابین شرکت……به نمایندگی آقای…………..فرزند…………به شماره شناسنامه ……….به نشانی:…………..طبقه…………….که از این پس کارفرمانامیده می شود از یک طرف و آقای……..فرزند…………به شماره شناسنامه………………….به نشانی …………..پلاک……….که از این پس مشاور نامیده می شود .براساس شرایط ذیل از محل برنامه راهبری افزایش سطح پوشش خدمات ترویجی به شماره………تنظیم و منعقد می گردد.

تبصره. هرگاه یکی از دوطرف نشانی خود را تغییر دهد باید………..روز قبل از تغییر، نشانی جدید خود را به طرف دیگر اعلام نماید. در غیر این صورت مکاتبات به نشانی قبل ارسال می شود.

ماده1. محدوده موضوع قرارداد

قرارداد انتقال دانش فنی مطرح طرح

الف) انتقال دانش فنی مشاورطرح به تعداد…………نفر مهندس ناظر

ب) محدوده: حوزه فعالیت…………….

ج) موضوع قرارداد :مشاوره و همکاری در ستادهای تدوین برنامه خودکفایی محصولات استراتژیک……………….

ماده2. مدت قرارداد

قرارداد انتقال دانش فنی مطرح طرح

مدت قرارداد از تاریخ…………لغایت…………به مدت…………..ماه(…….) می باشد.

ماده3. مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت آن

مبلغ کل قرارداد در قبال انجام تعهدات……….ریال می باشد که در چارچوب قرارداد وبه شرح ذیل به مشاور پرداخت می گردد.

الف) پرداخت20% قرارداد به مبلغ…………..ریال به عنوان قسط اول پس از ارائه گزارش عملکرد اردیبهشت ماه…………می باشد.

ب)پرداخت 40% قرارداد به مبلغ………….ریال به عنوان قسط دوم پس از ارائه گزارش عملکمرد تیر ماه……صورت می گیرد.

ج) پرداخت 40% قرارداد به مبلغ…………ریال به عنوان قسط سوم پس از ارائه گزارش عملکرد(شهریورماه)………….انجام خواهد گرفت.

ماده4. تعهدات مشاور

قرارداد انتقال دانش فنی مطرح طرح

الف)مشاور متعهد می شود موضوع قرارداد را براساس ماده 3قرارداد اجرا نماید.

ب) مشاور متعهد می شود تمام اسناد و مدارک متعلق به کارفرما را که جهت اجرای طرح در اختیار ایشان قرار می گیرد پس از اتمام طرح یک جا به کارفرما تحویل نماید.

ادامه مطلب
نمونه فرم صورتجلسه هیئت مدیره شرکت تعاونی ✔️

ج) مشاور حق واگذاری نتیجه فعالیت های انجام شده را به افراد و شرکت ها وسازمان های دولتی و خصوصی دیگر با حق انتشار آن را به هیچ عنوان ندارد.در صورت اثبات اقدام قانونی علیه ایشان به عمل می آید.

د) در صورتی که انجام خدمات موضوع قرارداد با طرح های دیگر ارتباط داشته باشد،مشاور موظف است اطلاعات و مدارک فنی آن را طبق برنامه ای که با مشاور ویا سازمان های دیگر مرتبط می شود از کارفرما دریافت کند ودر انجام موضوع گزارش لحاظ نماید.

تبصره. منظور از خدمات عبارت است از فعالیت ها و اقدام هایی است که دررابطه با موضوع قرارداد از سوی مشاور تعهد شده است.

ماده5. تعهدات و اختیارات کارفرما

قرارداد انتقال دانش فنی مطرح طرح

الف) کارفرما متعهد می باشد براساس ماده 3این قرارداد نسبت به پرداخت مبلغ قرارداد به مشاور اقدام نماید.

ب) کارفرما هیچ گونه تعهدی در ارائه خدمات مربوط به انجام طرح به مشاور را نخواهد داشت.

ج) کارفرما معتبر است تا حد معقول خدمات مورد احتیاج طرح را تغییر داده و بعضی از خدمات را حذف یا اضافه نماید. در این صورت حق الزحمه مشاور متناسب با تغییرات و مقایسه کار به مشاور پرداخت می گردد.

د) کارفرما متعهد است اطلاعات و مدارک لازم جهت اجرای موضوع قرارداد در اختیار مشاوره قراردهد.

هـ) کارفرما متعهد می باشد مکاتبات لازم را با مراجع ذیربط در جهت تسهیل امور بنا به درخواست مشاور انجام دهد.

و) کلیه هزینه های اسکان، ایاب و ذهاب جهت اجرای طرح در استان ها به عهده کارفرما می باشد.

تبصره. پس از انجام هر یک از مراحل موضوع قرارداد چنانچه ضرورت انجام طرح منتفی گردد. کارفرما هیچ گونه تعهدی در قبال واگذاری مراحل بعدی به مشاور ندارد.

ادامه مطلب
نمونه قرارداد فروش اقساطی خودرو

ماده6. پیشرفت کار و تائید گزارشات مشاور در پایان هرماه، گزارش تفصیلی، گزارش پیشرفت خدمات موضوع قرارداد در دو نسخه به کارفرما تسلیم می کند. کارفرما تا یک هفته، نظر خود را نسبت گزارش یاد شده اعلام می کند در غیراین صورت گزارش تائید شده تلقی می گردد.

ماده7.ضمانت حسن انجام کار

به منظور حسن انجام کار……………% در هر مرحله ازپرداخت کسر و مجمموع آن پس از ارائه مفاصا حساب بیمه و تائید نهایی انجام طرح پرداخت خواهد شد.

ماده8. تضمین انجام تعهدات

قرارداد انتقال دانش فنی مطرح طرح

به منظور تضمین انجام تعهدات توسط مشاور، کارفرما5% از کل مبلغ قرارداد را به منظور تضمین انجام تعهدات از مشاور کسر که پس از انجام……….%تعهدات به ایشان مسترد می دارد.

ماده9.کسورات قانونی

کلیه قوانین و مقررات مربوط به بیمه، مالیات و….برای طرفین لازم الاتباع و لازم الاجرا است.

ماده10. عدم شمول قانون منع مداخله کارکنان دولت

مشاور اعلام می کند که در موقع عقد این قرارداد مشمول ممنوعیت اصل 141 قانون اساسی و قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب 22/10/1337 نمی باشد.

ماده11. خسارت تاخیر

کارفرما مخیر است بابت تاخیر غیر مجاز مشاور، خسارتی معادل حاصلضرب نسبت مدت تاخیر به مدت مرحله مربوط در میزان حق الزحمه وحداکثر تا…………..%حق الزحمه مربوط، از محل سپرده های مشاور یا سایر طلب های ارسالی کسر و به حساب خزانه داری واریز نماید.درهر صورت مدت تاخیر اگر بیش از یک ماه باشد موجب فسخ قرارداد خواهد بود.

ماده12. حقوق قرارداد

چنانچه حقوقی برای این قرارداد تخصیص داده شود کلا متعلق به شرکت کارفرما می باشد و کارفرما مجاز خواهد بود به هر ترتیب که مقتضی بداند از نتایج طرح بهره گیری نماید.

ادامه مطلب
شرایط ثبت شرکت بامسئولیت محدود در استان البرز

ضمناً تمام اسناد و مدارک متعلق به کارفرما که در اختیار مشاور قرار داده می شود محرمانه تلقی شده وجزء اموال کارفرما محسوب می شود ودرپایان طرح یک جا به کارفرما تحویل می گردد.

ماده13. مرجع حل اختلاف

در صورت بروز اختلاف در اجرا یا تعبیر یا تفسیر قرارداد ابتدا جلساتی با حضور مشاور و کارفرما تشکیل و نسبت به حل اختلاف موجود اقدام خواهد شد در صورت عدم توافق طرفین، موضوع جهت حل اختلاف به مراجع صالح قانونی ارجاع می گردد.

ماده14.فسخ قرارداد

در صورتی که به کارفرما معلوم شود که مشاور اقدامات مندرج در قرارداد را به موقع انجام نداده و مدت اجرای طرح به تعویق بیفتد یا منافع کارفرما ملحوظ نشود کارفرما حق خواهد داشت پس از ابلاغ کتبی با مهلت 10روزه بدون انجام هیچ گونه تشریفات دیگر قرارداد را به صورت یک جانبه فسخ، و کلیه تضمینات اخذ شده را به نفع خود ضبط نموده و در این صورت مشاور نیز حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب و ساقط می نماید.

ماده15. نسخ و موارد قرارداد

قرارداد انتقال دانش فنی مطرح طرح

این قرارداد در …………..ماده و………….تبصره و در…………….نسخه که کلیه نسخ در حکم واحد هستند تنظیم وبین طرفین مبادله گردید.

نمونه قرارداد انتقال دانش فنی مطرح طرح

خدمات قابل ارائه مجموعه مجتمع ثبتی ایلیا در کلیه واحد های ثبتی ( اداره ثبت شرکتها وثبت تغییرات شرکت ها و ثبت برند و ثبت علامت تجاری استانها ) و خدمات اداری در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه های ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی سراسر ایران.

جهت مشاهده دیگر نمونه قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه قراردادها کیلیک نمایید.

قرارداد انتقال دانش فنی مطرح طرح

5/5 - (1 امتیاز)
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها