لوگو سفید ایلیا
ثبت شرکت انتخاب نام شرکت و برند خدمات ما
ثبت شرکت ثبت برند ثبت تغییرات شرکت اقدامات پس از ثبت شرکت ثبت طرح صنعتی ثبت اختراع اخذ کارت بازرگانی اخذ جواز تاسیس صنایع رتبه بندی(گرید) شرکت ها
درباره ما
حقوق مالکیت برند ایلیا اساسنامه ثبت ایلیا اعضای هیئت مدیره ایلیا منشور اخلاقی ثبت ایلیا تاریخچه ایلیا همکاران ایلیا محیط کار ایلیا کاتالوگ ایلیا
ارتباط با ما تور مجازی ایلیا

نمونه صورتجلسه تبدیل شرکت با مسئولیت محدود به سهامی خاص


تبدیل شرکت با مسئولیت محدود به سهامی خاص پروسه ای می باشد که ماهیت شرکت با مسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل می شود.جهت تبدیل شرکت با مسئولیت محدود به سهامی خاص نیاز می باشد که شخصیت حقوقی شرکت مجددا به ثبت برسد.

در جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره مراحل و شرایط ثبت شرکت سهامی خاص می توانید به مقاله آن مراجعه کنید.

 

تغییرات

 

نمونه صورت جلسه تبدیل شرکت با مسئولیت محدود به سهامی خاص

نام شركت                                             شماره ثبت                                    سرمایه ثبت شده                            ریال       در تاریخ                         ساعت                       مجمع عمومی فوق العاده شركت با حضور كلیه شركا / اكثریت شركا در محل شركت تشكیل و نسبت به تغییر نوع شركت اتخاذ تصمیم شد.              

    نام شركا                                             میزان سهم الشركه

1-خانم/آقای                             دارای                       ریال سهم الشركه

2-خانم/آقای                             دارای                       ریال سهم الشركه

3-خانم/آقای                             دارای                       ریال سهم الشركه

4-خانم/آقای                             دارای                       ریال سهم الشركه

پس از بحث . بررسی مقرر گردید كه الف: نوع شركت از مسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردد و دو برگ اظهارنامه ثبت شركت سهامی خاص تنظیم و امضا شد و همچنین اساسنامه جدید مشتمل بر                             ماده                 تبصره به تصویب رسید و ذیل تمام صفحات امضا و جایگزین اساسنامه قبلی شد.

ب:سرمایه شركت مبلغ                   ریال منقسم به تعداد                        سهم ریالی با نام(یابی نام) كه تماما” پرداخت شده می باشد در نتیجه پس از تبدبل ؛لیست سهام داران و سهم آنها بشرح ذیل است.

نام شركا                                    میزان سهم

1-خانم /آقای                               دارای                         سهم                             ریالی

2-خانم/آقای                               دارای                         سهم                             ریالی

3- خانم /آقای                               دارای                         سهم                            ریالی

4-خانم /آقای                               دارای                         سهم                             ریالی

ج:خانم ها/آقایان                          و                               و                           به سمت اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و با امضا ذیل این صورتجلسه قبولی سمت خود را اعلام می نمایند.

محل امضا

د:خانم/ آقای                                  به سمت بازرس اصلی و خانم /آقای                   به سمت بازرس علی البدل برای مدت یك سال انتخاب و با امضای ذیل صورت جلسه قبولی خود را اعلام نمودند.

ه:روزنامه كثیرالانتشار                       جهت درج آگهی های شركت تعیین شد.

كلیه سهام داران به خانم /آقای                        احدی از سهام داران یا وكیل رسمی شركت وكالت دادند كه ضمن مراجعه به اداره ثبت شركت ها نسبت به پرداخت حق الثبت و امضا ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

نام سهامداران                                          تعداد سهام

1-     خانم /آقای                                 دارای                            سهم                                    امضا

2-     خانم /آقای                                 دارای                            سهم     

3-     خانم /آقای                                 دارای                            سهم

تذكرات

1-دو برگ اظهارنامه ثبت شركت سهامی تهیه و به امضا كلیه سهامداران برسد و ضمیمه صورت جلسه تحویل اداره ثبت شركت ها شود .

2- دو جلد اساسنامه تهیه و ذیل تمام صفحات به امضا كلیه سهام داران برسد و ضمیمه صورت جلسه تحویل اداره ثبت شركت ها شود.

3-در صورتیكه بازرسان جز (شركا قبلی)سهام داران نباشند فتوكپی شناسنامه آنها به ضمیمه صورت جلسه تحویل اداره ثبت شركت ها شود.

4-صورت جلسه هیئت مدیره ای دایر بر انتخاب اعضای هیئت مدیره (رئیس هیات و نایب رئیس و مدیر عامل) و دارندگان حق امضا تنظیم و به امضا تمامی اعضا برسد و ضمیمه صورت جلسه مجمع تحویل اداره ثبت شركت ها شود.

5- در صورتیكه جلسه با اكثریت شركا تشكیل شده باشد رعایت دعوت شركا وفق اساسنامه شركت یا قانون تجارت با ارائه مستندات الزامی است.

6-شركا اصالتا” یا وكالتا” یا ولایتا” نام خود را همراه با ذكر سمت و میزان سهم الشركه در صورت جلسه نوشته و امضا نمایند.در صورتیكه وكالتا” امضا می نمایند ارائه كارت نامه رسمی( اصل یا رونوشت برابر اصل شده) الزامی است

7- در صورتیكه تعداد شركا از 12 نفر بیشتر باشد  انتخاب هیات نظار مركب از سه نفر الزامی و در ابتدا صورتجلسه نام اعضای هیات نظار نوشته شده و ذیل صورت جلسه را امضا نمایند

8- تمام شركا ذیل تمام صفحات صورت جلسه را امضا نمایند

9- صورت جلسه در 2 یا چند نسخه تهیه و تمام آنها امضا و یك نسخه به اداره ثبت شركتها ارائه شود.

10-صورت جلسه ظرف مدت یك ماه از تاریخ تشكیل جلسه تحویل اداره ثبت شركت ها شود.

نمونه صورتجلسه تبدیل شرکت سهامی خاص به عام

صورت جلسه هیات مدیره شرکت ................ (سهامی خاص)

جلسه هیئت مدیره شرکت .................. (سهامی خاص) در ساعت ............... روز............. مورخ ............ با حضور کلیه اعضاء در محل شرکت تشکیل گردید.

ابتدا آقای .................... رئیس هیات مدیره و مدیر عامل اقدامات انجام شده برای تبدیل شرکت را به شرکت سهامی عام بیان داشتند  و اضافه نمودند که برای انجام این منظور باید اقدامات زیر معمول گردد:

تهیه و تنظیم اساسنامه جدید با توجه به مقررات قانون شرکت های سهامی عام.

هیات مدیره با توجه به مراتب فوق مذاکرات لازم انجام و تصمیمات به اتفاق آراء به شرح زیر اتخاذ نمود:

تبدیل شرکت به شرکت سهامی عام و تهیه مقدمات لازم و تنظیم اساسنامه جدید.
مقرر گردید مجمع عمومی فوق العاده برای ساعت .......... روز......... مورخ.............. در محل شرکت تشکیل و از کلیه سهامداران دعوت به عمل اید تا نسبت به موارد زیر شور و مذاکرات و اتخاذ تصمیم به عمل اید:

الف) تصویب تبدیل شرکت ............... (سهامی خاص) به شرکت ................... (سهامی عام)

ب) تصویب اساسنامه جدید شرکت که با عنایت به مقررات قانونی تنظیم خواهد شد.

ج) تصویب ارزیابی و اظهارنظر کارشناس رسمی وزارت دادگستری در مورد دارایی و اموال و ماشین آلات شرکت که برای تبدیل شرکت به شرکت سهامی عام ضروری می باشد.

د) تصویب اقداماتی که برای قبول سهام شرکت در بورس اوراق بهادار تهران باید صورت گیرد.

ه) اعطاء اختیارات لازم برای هیات میدیره که کلیه تصمیمات متخذه مجمع عمومی فوق العاده را اجرا نماید.

و) مدیر عامل شرکت موظف است تصمیمات فوق اجراء نماید.

جلسه در ساعت ................ خاتمه یافت.

امضاء هیات مدیره

تبدیل شرکت سهامی خاص به با مسئولیت محدود

در صورتی که موسسین در شرکت سهامی خاص تصمیم می گیرند شرکتی را از سهامی خاص به شرکت با مسئولیت محدود تغییر بدهند نخست باید مجمع عمومی فوق العاده را تشکیل بدهند،سپس اعضای شرکت باید رضایت خود را از انجام این چنین تغییری ابلاغ نمایند.بعد از آنکه اعضای شرکت رضایت خود را اعلام نمودند،باید صورتجلسه ی مجمع عمومی فوق العاده و چندین جلد از اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود که به وسیله اعضای هیات مدیره همه صفحه های آن امضا شده است همراه با رونوشت شناسنامه شرکای قدیم و شرکای جدید و روزنامه ای که مشمول آگهی دعوت شرکت جهت حضور در مجمع عمومی فوق العاده که با حد نصاب اکثریت تشکیل شده به اداره ثبت شرکت ها می باشد ارائه نمایند.در آخر بعد از آنکه در دفاتر رسمی ثبت شد و به وسیله نماینده به امضا رسید،شرکت از سهامی خاص به با مسئولیت محدود تغییر می کند.

پل ارتباطی مجتمع ثبتی و حقوقی ایلیا

( به لبخندتان برترینیم )

شماره تماس مجتمع ایلیا

  • شعبه کرج: 137 32 – 026
  • شعبه تهران :119 55 266 – 021
  • سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی WWW.ELIYA.IR
  • پست الکترونیکی به نشانی INFO@ ELIYA.IR
مشاوره آنی
مجتمع ایلیا ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی در راستا ارائه خدمات با حداقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

درخواست تشکیل مجمع عمومی شرکتها 【نامه درخواست تشکیل مجامع ✔️】

درخواست تشکیل مجمع عمومی فوق العاده در کم ترین زمان توسط مجرب ترین کارشناسان.چگونگی حق درخواست تشکیل مجمع شرکت ها - برای حمایت از اعضاء و برای جلوگیری از سوء استفاده­ی مدیران یا بازرسان از موقعیت خود، قانونگذار به اعضاء شرکت های تعاونی حق داده است که تشکیل مجامع عمومی را از هیأت مدیره خواستار شوند.

وظایف مجمع عمومی فوق العاده🥇【کدامیک از وظایف مجمع عمومی فوق‌العاده است؟ ✔️】

مجمع عمومی فوق العاده چیست؟ ، وظایف مجمع عمومی فوق العاده ، کدامیک از وظایف مجمع عمومی فوق‌العاده است؟ ، وظایف مجمع عمومی فوق العاده ، انواع تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده

نمونه فرم صورتجلسه هیئت مدیره شرکت تعاونی ✔️

تنظیم صورتجلسه هیئت مدیره در شرکت توسط متخصص ترین کارشناسان ثبتی و حقوقی در کشور تنها با یک تماس انجام می پذیرد. صورتجلسه مدیران در شرکت تعاونی و تنظیم صورتجلسه در خصوص رسیدگی به امور هیات مدیره در شرکت های تعاونی توسط مجرب ترین افراد صورت خواهد گرفت .

تنظیم صورتجلسه شرکت✔️

توضیحات کامل و جامع درباره تنظیم صورتجلسه شرکت

تغییر موضوع فعالیت شرکت🥇【نمونه صورتجلسه تغییر موضوع فعالیت شرکت ✔️】

تغییر موضوع فعالیت شرکت ، تغییر موضوع شرکت ، نمونه صورتجلسه تغییر موضوع فعالیت شرکت

ثبت تغییرات شرکت فوری و تخصصی

ارائه توضیحاتی به صورت کامل و جامع درباره ثبت تغییرات شرکت فوری و تخصصی

تکالیف و وظایف هیئت مدیره در شرکت🥇【وظایف هیئت مدیره ✔️】

وظایف هیئت مدیره ، منشور هیئت مدیره ، اختیارات هیئت مدیره شرکت سهامی خاص ، شرح وظایف هیئت مدیره ، تکالیف و وظایف هیئت مدیره در شرکت،

هزینه تغییر آدرس شرکت 🥇【هزینه ثبت تغییرات شرکت ✔️】

هزینه تغییر آدرس شرکت و هزینه ثبت تغییرات شرکت ، تغییرات شرکت تغییرات شرکت ، نحوه ی اعمال تغییرات شرکت ، ثبت صورتجلسات ، هزینه تغییر آدرس شرکت ،ثبت تغییرات ، تغییرات

انحلال شركت - نمونه آگهی انحلال شرکت تعاونی ✔️

گزارش انحلال شرکت های تعاونی توسط مجرب ترین کارشناسان حقوقی در کشور تنها با یک تماس . انحلال شركت به منزله پایان عمر آن است و لازمه پایان عمر شرکت این است که دارایی جمعی از حالت مشاع بیرون آورده شود و میان آنان تقسیم گردد.

صورتجلسه انحلال ( مجمع عمومی فوق العاده ) شرکت سهامی خاص ✔️

صورتجلسه انحلال شرکت سهامی خاص ، نمونه صورتجلسه انحلال شرکت سهامی خاص و مدارک مورد نیاز برای انحلال شرکت سهامی خاص

لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

امتیار خود را ثبت کنید
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
توضیحات چقدر جستجو و سوال پرسش و پاسخ مقالات مرتبط
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید