درخواست مشاوره رایگان

ثبت شرکتثبت تغییرات شرکتثبت برندخدمات اداری مشاوره

نمونه صورتجلسه تبدیل شرکت با مسئولیت محدود به سهامی خاص

نگارش توسط : تیم تحریریه ایلیا     |     پنج شنبه، 7 مرداد 1400


تبدیل شرکت با مسئولیت محدود به سهامی خاص پروسه ای می باشد که ماهیت شرکت با مسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل می شود.جهت تبدیل شرکت با مسئولیت محدود به سهامی خاص نیاز می باشد که شخصیت حقوقی شرکت مجددا به ثبت برسد.

در جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره مراحل و شرایط ثبت شرکت سهامی خاص می توانید به مقاله آن مراجعه کنید.

 

تغییرات

 

نمونه صورت جلسه تبدیل شرکت با مسئولیت محدود به سهامی خاص

نام شركت                                             شماره ثبت                                    سرمایه ثبت شده                            ریال       در تاریخ                         ساعت                       مجمع عمومی فوق العاده شركت با حضور كلیه شركا / اكثریت شركا در محل شركت تشكیل و نسبت به تغییر نوع شركت اتخاذ تصمیم شد.              

    نام شركا                                             میزان سهم الشركه

1-خانم/آقای                             دارای                       ریال سهم الشركه

2-خانم/آقای                             دارای                       ریال سهم الشركه

3-خانم/آقای                             دارای                       ریال سهم الشركه

4-خانم/آقای                             دارای                       ریال سهم الشركه

پس از بحث . بررسی مقرر گردید كه الف: نوع شركت از مسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردد و دو برگ اظهارنامه ثبت شركت سهامی خاص تنظیم و امضا شد و همچنین اساسنامه جدید مشتمل بر                             ماده                 تبصره به تصویب رسید و ذیل تمام صفحات امضا و جایگزین اساسنامه قبلی شد.

ب:سرمایه شركت مبلغ                   ریال منقسم به تعداد                        سهم ریالی با نام(یابی نام) كه تماما” پرداخت شده می باشد در نتیجه پس از تبدبل ؛لیست سهام داران و سهم آنها بشرح ذیل است.

نام شركا                                    میزان سهم

1-خانم /آقای                               دارای                         سهم                             ریالی

2-خانم/آقای                               دارای                         سهم                             ریالی

3- خانم /آقای                               دارای                         سهم                            ریالی

4-خانم /آقای                               دارای                         سهم                             ریالی

ج:خانم ها/آقایان                          و                               و                           به سمت اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و با امضا ذیل این صورتجلسه قبولی سمت خود را اعلام می نمایند.

محل امضا

د:خانم/ آقای                                  به سمت بازرس اصلی و خانم /آقای                   به سمت بازرس علی البدل برای مدت یك سال انتخاب و با امضای ذیل صورت جلسه قبولی خود را اعلام نمودند.

ه:روزنامه كثیرالانتشار                       جهت درج آگهی های شركت تعیین شد.

كلیه سهام داران به خانم /آقای                        احدی از سهام داران یا وكیل رسمی شركت وكالت دادند كه ضمن مراجعه به اداره ثبت شركت ها نسبت به پرداخت حق الثبت و امضا ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

نام سهامداران                                          تعداد سهام

1-     خانم /آقای                                 دارای                            سهم                                    امضا

2-     خانم /آقای                                 دارای                            سهم     

3-     خانم /آقای                                 دارای                            سهم

تذكرات

1-دو برگ اظهارنامه ثبت شركت سهامی تهیه و به امضا كلیه سهامداران برسد و ضمیمه صورت جلسه تحویل اداره ثبت شركت ها شود .

2- دو جلد اساسنامه تهیه و ذیل تمام صفحات به امضا كلیه سهام داران برسد و ضمیمه صورت جلسه تحویل اداره ثبت شركت ها شود.

3-در صورتیكه بازرسان جز (شركا قبلی)سهام داران نباشند فتوكپی شناسنامه آنها به ضمیمه صورت جلسه تحویل اداره ثبت شركت ها شود.

4-صورت جلسه هیئت مدیره ای دایر بر انتخاب اعضای هیئت مدیره (رئیس هیات و نایب رئیس و مدیر عامل) و دارندگان حق امضا تنظیم و به امضا تمامی اعضا برسد و ضمیمه صورت جلسه مجمع تحویل اداره ثبت شركت ها شود.

5- در صورتیكه جلسه با اكثریت شركا تشكیل شده باشد رعایت دعوت شركا وفق اساسنامه شركت یا قانون تجارت با ارائه مستندات الزامی است.

6-شركا اصالتا” یا وكالتا” یا ولایتا” نام خود را همراه با ذكر سمت و میزان سهم الشركه در صورت جلسه نوشته و امضا نمایند.در صورتیكه وكالتا” امضا می نمایند ارائه كارت نامه رسمی( اصل یا رونوشت برابر اصل شده) الزامی است

7- در صورتیكه تعداد شركا از 12 نفر بیشتر باشد  انتخاب هیات نظار مركب از سه نفر الزامی و در ابتدا صورتجلسه نام اعضای هیات نظار نوشته شده و ذیل صورت جلسه را امضا نمایند

8- تمام شركا ذیل تمام صفحات صورت جلسه را امضا نمایند

9- صورت جلسه در 2 یا چند نسخه تهیه و تمام آنها امضا و یك نسخه به اداره ثبت شركتها ارائه شود.

10-صورت جلسه ظرف مدت یك ماه از تاریخ تشكیل جلسه تحویل اداره ثبت شركت ها شود.

ما با شما تماس میگیریم لطفا شماره موبایل خود را وارد کنید

پاسخ دادن به :

فرم ارسال نظر و سوال
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید