جهت شروع ثبت و مشاوره رایگان فرم زیر را تکمیل نمایید

هر ساعتی در روز کنار شما هستیم

با کارشناسان ما مستقیم در تماس باشید
در ساعات کاری پاسخگوی تلفنی شما هستیم . بعداز تایم کاری لطفا واتس اپ پیام ارسال کنید

چگونگی مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی
چگونگی مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی یکی از معضلات مودیان مالیاتی است برای تشکیل پرونده مالیاتی بهتر است راهکارهای آن را بدانید که باید به صورت تخصصی آن را برآورد کرد برای تسهیل اقدامات شما اقدام کرده ایم و در ادامه این مطلب به بررسی آن می پردازیم.

درباره مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

 • تعریف درآمد مشمول مالیات و نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی با استناد به ماده 105 ق.م.م :

ماده 105- جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیتهای انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می شود، پس از وضع زیان های حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیت های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵) خواهند بود

تبصره 1- در مورد اشخاص حقوقی ایرانی غیر تجاری که به منظور تقسیم سود تأسیس نشده اند، در صورتی که دارای فعالیت انتفاعی باشند، از مأخذ کل درآمد مشمول مالیات فعالیت انتفاعی آنها مالیات به نرخ مقرر در این ماده وصول می شود .

تبصره 2- اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران به استثنای مشمولان تبصره (۵) ماده (109) و ماده (113) این قانون از مأخذ کل درآمد مشمول مالیاتی که از بهره برداری سرمایه در ایران یا از فعالیت هایی که مستقیما یا به وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آن در ایران انجام می دهند یا از واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود، انتقال دانش فنی، دادن تعلیمات، کمک های فنی یا واگذاری فیلم های سینمایی از ایران تحصیل می کنند به نرخ مذکور در این ماده مشمول مالیات خواهند بود. نمایندگان اشخاص و مؤسسات مذکور در ایران نسبت به درآمدهایی که به هر عنوان به حساب خود تحصیل می کنند طبق مقررات مربوط به این قانون مشمول مالیات می باشند .

تبصره 3- در موقع احتساب مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی، مالیات هایی که قبلا پرداخت شده است با رعایت مقررات مربوط از مالیات متعلق کسر خواهد شد و اضافه پرداختی از این بابت قابل استرداد است .

مهم تبصره 4- اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به سود سهام یا سهام الشرکه دریافتی از شرکتهای سرمایه پذیر مشمول مالیات دیگری نخواهند بود .

تبصره 5- در مواردی که به موجب قوانین مصوب وجوهی تحت عناوین دیگری غیر از مالیات بر درآمد از مأخذ درآمد مشمول مالیات اشخاص قابل وصول باشد، مالیات اشخاص پس از کسر وجوه مزبور به نرخ مقرر مربوط محاسبه خواهد شد

تبصره6- درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکت ها و اتحادیه های تعاونی متعارف و شرکتهای تعاونی سهامی عام مشمول بیست و پنج درصد تخفیف از نرخ موضوع این ماده می باشد.
تبصره 7- به ازای هر ده درصد افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابزاری مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد ازنرخ های مذکور کاسته می شود.
شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است .

نکته تبصره ۲: مشوق مذکور مربوط به نرخ بوده و بهنگام تعیین درآمد مشمول مالیات پس از کسر مافیتها توسط ماموران مالیاتی با نرخ پس از کسر مشوق قابل اعمال می باشد و این نرخ صرفا برای درآمد ابرازی مودی نبوده بلکه بهنگام محاسبه مالیات توسط ماموران مالیاتی نرخ 25. پس از کسر نرخ واحد استفاده شده باید تعدیل و محاسبه مالیات صورت پذیرد.

ماده 106 – درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی (به استثنای، درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است) بر اساس میزان سوددهی فعالیت و مقررات مواد (۹۴) و (۹۵) و (۹۷) این قانون و تبصره آن تعیین می شود.(تبصره ۴ ماده ۱۰۷)

درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی عبارت است کل فروش سالانه و خدمات به اضافه سایر درآمدهای آنان که مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینه ها و استهلاکات مربوط طبق مقررات فصل هزینه های قابل و استهلاکات می باشد .

ماده ۱۰۷ – درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران بابت درآمدهایی که در ایران و یا از ایران تحصیل می نمایند به شرح زیر تعیین می شود .

بابت تهیه طرح ساختمان ها و تأسیسات، نقشه برداری، نقشه کشی، نظارت و محاسبات فنی، دادن تعلیمات و کمک های فنی، انتقال دانش فنی، سایر خدمات و واگذاری امتیازات و سایر حقوق، همچنین واگذاری فیلم های سینمایی که به عنوان بها یا حق نمایش با تحت هر عنوان دیگر در ایران یا از ایران تحصیل می کند به استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تعیین درآمد مشمول مالیات یا مالیات آنها مقرر شده است با توجه به نوع فعالیت و میزان سوددهی به مأخذ ده درصد (۱۰) تا چهل درصد(۴۰) مجموع وجوهی می باشد که ظرف مدت یک سال مالیاتی عاید آنها می شود.

آیین نامه اجرایی این ماده و ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات با توجه به نوع فعالیت، ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصاد و دارایی به تصویب هیأت وزیران می رسد.

پرداخت کنندگان وجوه مذکور در این ماده مکلفند در هر پرداخت مالیات متعلق را با توجه به مبالغی که از اول سال تا آن تاریخ پرداخت کرده اند کسر و تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند، در غیر این صورت پرداخت کنندگان مذکور و دریافت کنندگان متضامناً مسئول پرداخت اصل مالیات و جریمه های متعلق آن خواهند بود .

مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

ماده ۱۰۹ – درآمد مشمول مالیات در مورد مؤسسات بیمه ایرانی عبارت است از :

 • ذخایر فنی در آخر سال مالی قبل.
 • حق بیمه دریافتی در معاملات بیمه مستقیم پس از کسر برگشتیها و تخفیف ها .
 • حق بیمه بیمه هایی اتکایی وصولی پس از کسر برگشتیها.
 • کارمزد و مشارکت در سود معاملات بیمه های اتکایی واگذاری
 • بهره سپرده های بیمه بیمه گر اتکایی نزد بیمه گر واگذار کننده
 • سهم بیمه گران اتکایی بابت خسارت پرداختی بیمه های غیر زندگی و بازخرید و سرمایه و مستمری های بیمه های زندگی.
 • سایر درآمدها

پس از کسر :

 • هزینه تمبر قراردادهای بیمه.
 • هزینه های پزشکی بیمه های زندگی.
 • کارمزدهای پرداختی از بابت معاملات بیمه مستقیم .
 • حق بیمه های اتکایی واگذاری.
 • سهم صندوق تامین خسارتهای بدنی از حق بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث.
 • مبالغ پرداختی از بابت باز خرید و سرمایه و مستمری های بیمه زندگی و خسارت پرداختی از بابت بیمه های غیر زندگی
 • سهم مشارکت بیمه گزاران در منافع.
 • کارمزدها و سهم مشارکت بیمه گران در سود معاملات بیمه های اتکایی قبولی
 • بهره متعلق به سپرده های بیمه های اتکایی واگذاری.
 • ذخائر فنی در آخر سال مالی.
 • سایر هزینه ها و استهلاکات قابل قبول

تبصره ۱- انواع ذخایر فنی مؤسسات بیمه (اندوخته های فنی موضوع ماده ۶۱ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری) برای هر یک از رشته های بیمه و میزان و طرز محاسبه آنها به موجب آیین نامه ای خواهد بود که از طرف بیمه مرکزی ایران تهیه و پس از موافقت شورای عالی بیمه به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی خواهد رسید .

تبصره ۲- انواع ذخایر فنی بیمه مرکزی ایران برای هر یک از رشته های بیمه و میزان و طرز محاسبه آنها از طرف مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران تعیین خواهد شد .

تبصره ۳- در معاملات بیمه مستقیم، حق بیمه و کارمزدها و تخفیف حق بیمه و سهم مشارکت بیمه گذاران در منافع و نحوه احتساب آنها با رعایت مقررات تعیین شده از طرف شورای عالی بیمه خواهد بود. کلیه اقلام مزبور به استثنای کارمزد باید در قرارداد بیمه ذکر شده باشد .

تبصره ۴- اقلام مربوط به معاملات بیمه های اتکایی اعم از قبولی یا واگذاری بر اساس شرایط قراردادها و یا توافقهای مؤسسات بیمه ذیربط خواهد بود .

تبصره ۵- مؤسسات بیمه خارجی که با قبول بیمه اتکایی از مؤسسات بیمه ایرانی تحصیل در آمد مینمایند مشمول مالیاتی به نرخ دو درصد حق بیمه دریافتی و سود حاصل از سپرده مربوط در ایران می باشند، در صورتی که مؤسسات بیمه ایرانی در کشور متبوع مؤسسه بیمه گر اتکایی دارای فعالیت بیمه بوده و از پرداخت مالیات بر معاملات اتکایی معاف باشند، مؤسسه مزبور نیز از پرداخت مالیات دولت ایران معاف خواهد شد.

مؤسسات بیمه ایرانی مكلف اند در موقع تخصیص حق بیمه بنام بیمه گر اتکایی خارجی مشمول مالیات موضوع این تبصره، دو درصد (۲) آن را بعنوان مالیات بیمه گر اتکائی کسر نمایند. و وجوه کسر شده در هر ماه را منتهی تا پایان ماه بعد به ضمیمه صورتی حاوی مشخصات بیمه گر اتکایی و حق بیمه متعلق به اداره امور مالیاتی مربوط ارسال و وجه مزبور را به حساب مالیاتی پرداخت نمایند .

ماده ۱۱۰ – اشخاص حقوقی مكلف اند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد و مدارک خود را حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی همراه با فهرست هویت شرکا و سهامداران و حسب مورد میزان سهم الشرکه یا تعداد سهام و نشانی هر یک از آنها را به اداره امور مالیاتی که محل فعالیت اصلی شخص حقوقی در آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. پس از تسلیم اولین فهرست مزبور، تسلیم فهرست تغییرات در سنوات بعد کافی خواهد بود. محل تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران که در ایران دارای اقامتگاه یا نمایندگی نمی باشند تهران است .

حکم این ماده در مورد کارخانه داران و اشخاص حقوقی در دوران معافیت نیز جاری خواهد بود .

تبصره – اشخاص حقوقی نسبت به درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی جداگانه که در فصل های مربوط پیش بینی شده است نیستند .

ماده ۱۱۱ – شرکت هایی که با تأسیس شرکت جدید یا با حفظ شخصیت حقوقی یک شرکت، در هم ادغام یا ترکیب می شوند از لحاظ مالیاتی مشمول مقررات زیر می باشند

الف – تأسیس شرکت جدید با افزایش سرمایه شرکت موجود تا سقف مجموع سرمایه های ثبت شده شرکتهای ادغام یا ترکیب شده از پرداخت نیم در هزار حق تمبر موضوع ماده (۴۸) این قانون معاف است .

ب- انتقال دارایی های شرکت های ادغام یا ترکیب شده به شرکت جدید یا شرکت موجود حسب مورد به ارزش دفتری مشمول مالیات مقرر در این قانون نخواهد بود .

ج- عملیات شرکت های ادغام یا ترکیب شده در شرکت جدید یا شرکت موجود مشمول مالیات دوره انحلال موضوع بخش مالیات بر درآمد این قانون نخواهد بود .

د- استهلاک داراییهای منتقل شده به شرکت جدید یا شرکت موجود باید بر اساس روال قبل از ادغام یا ترکیب ادامه یابد .

ه- هرگاه در نتیجه ادغام یا ترکیب، درآمدی به هر یک از سهامداران در شرکتهای ادغام یا ترکیب شده تعلق گیرد طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود .

و- کلیه تعهدات و تکالیف مالیاتی شرکت های ادغام یا ترکیب شده به عهده شرکت جدید با موجود حسب مورد می باشد .

ز- آیین نامه اجرایی این ماده حداكر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این اصلاحیه به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۱۲ – حکم ماده (۹۹) و تبصره آن در مورد عملیات پیمانکاری اشخاص حقوقی اعم از ایرانی و خارجی جاری خواهد بود .

ماده ۱۱۳ – مالیات مؤسسات کشتیرانی و هواپیمایی خارجی بابت کرایه مسافر و حمل کالا و امثال آنها از ایران بطور مقطوع عبارت از پنج درصد (۵) کلیه وجوهی که از این بابت عاید آنها خواهد شد اعم از اینکه وجوه مزبور در ایران یا در مقصد یا در بین راه دریافت شود .

نمایندگی یا شعب مؤسسات مذکور در ایران موظف اند تا بیستم هر ماه صورت وجوه دریافتی ماه قبل را به اداره امور مالیاتی محل تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند مؤسسات مذکور از بابت اینگونه درآمدها مشمول مالیات دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نخواهند بود.

هرگاه شعب یا نمایندگی های مذکور صورتهای مقرر را به موقع تسلیم نکنند یا صورت ارسالی آنها مطابق واقع نباشد در این صورت مالیات متعلق بر اساس تعداد مسافر و حجم محمولات على الرأس تشخیص خواهد شد .

تبصره – در مواردی که مالیات متعلق بر درآمد مؤسسات کشتیرانی و هواپیمائی ایرانی در کشورهای دیگر بیش از ۵/ کرایه دریافتی باشد با اعلام سازمان ذیربط ایرانی، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است مالیات شرکت های کشتیرانی و هواپیمایی تابع کشورهای فوق را معادل نرخ مالیاتی آنها افزایش دهد .

انحلال شرکت و وظایف حسابدار

ماده ۱۱۴ – آخرین مدیر یا مدیران شخص حقوقی مشترکا موظف اند قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی یا سایر ارکان صلاحیت دار که برای اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شخص حقوقی دعوت شده است، اظهارنامه ای حاوی صورت دارایی و بدهی شخص حقوقی در تاریخ دعوت روی نمونه ای که بدین منظور ازطرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می گردد تنظیم و به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند. اظهارنامه ای که حداقل حاوی امضاء یا امضاهای مجاز و حسب مورد مهر مؤسسه بر طبق اساسنامه شخص حقوقی باشد برای اداره امور مالیاتی معتبر خواهد بود .

ماده ۱۱۵ – مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل میشوند ارزش دارایی شخص حقوقی است منهای بدهیها و سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها و مانده سودهایی که مالیات آن قبلا پرداخت گردیده است .

تبصره ۱- ارزش دارایی شخص حقوقی نسبت به آنچه قبلا فروش رفته بر اساس بهای فروش و نسبت به بقیه بر اساس بهای روز انحلال تعیین می شود .

تبصره ۲- چنانچه در بین دارایی های شخص حقوقی که منحل می شود، دارایی یا دارایی های موضوع فصل اول باب سوم این قانون و سهام یا سهم الشرکه یا حق تقدم سهام شرکت ها وجود داشته باشد و این دارایی یا داراییها حسب مورد در هنگام نقل و انتقال قطعی مشمول مقررات ماده (۵۹) و تبصره (۱) ماده (۱۴۳) و ماده (۱۴۳ مکرر) این قانون باشند، در تعیین مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی منحله ارزش دفتری دارایی یا دارایی های مذکور جزو اقلام دارایی های شخص حقوقی منحل شده منظور نمی گردد و معادل همان ارزش دفتری از جمع سرمایه و بدهیها کسر می گردد. مالیات متعلق به دارایی یادارایی های مزبور حسب مورد بر اساس مقررات ماده (۵۹) و تبصره ۱ ماده (۱۴۳) و ماده (۱۴۳ مکرر این قانون تعیین و مورد مطالبه قرار می گیرد .

تبصره ۳- آن قسمت از اموال اشخاص حقوقی منحل شده که بر اساس مقررات فوق در تاریخ انحلال مشمول مالیات مقطوع موضوع ماده (۵۹) و تبصره (۱) ماده (۱۴۳) و ماده (۱۴۳ مکرر) این قانون باشند در اولین نقل و انتقال بعد از تاریخ انحلال مشمول مالیات نخواهند بود .

ماده ۱۱۶ – مدیران تصفیه مکلف اند ظرف شش ماه از تاریخ انحلال (تاریخ ثبت انحلال شخص حقوقی در اداره ثبت شرکت ها) اظهارنامه مالیاتی مربوط به آخرین دوره عملیات شخص حقوقی را بر اساس ماده (۱۱۵) این قانون تنظیم و به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند .

تبصره – مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل می شوند با رعایت تبصره (۲) ماده (۱۱۵) این قانون به نرخ مذکور در ماده (۱۰۵) این قانون محاسبه می گردد .

ماده ۱۱۷ – اداره امور مالیاتی مکلف است برابر مقررات این قانون به اظهارنامه مربوط به آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی خارج از نوبت رسیدگی نموده و در صورتی که به مندرجات آن اعتراض داشته باشد حداکثر ظرف یکسال از تاریخ تسلیم اظهارنامه مالیات متعلق را به موجب برگ تشخیص تعیین و ابلاغ نماید و گرنه مالیات متعلق به اظهارنامه تسلیمی بوسیله مدیران تصفیه قطعی تلقی می گردد. در صورتی که بعدا معلوم گردد اقلامی از دارایی شخص حقوقی در اظهارنامه ذکر نشده است نسبت به آن قسمت که در اظهارنامه قید نشده در مهلت مقرر در تبصره ماده (۱۱۸) این قانون، مالیات مطالبه خواهد شد .

ماده ۱۱۸ – تقسیم دارایی اشخاص حقوقی منحل شده قبل از تحصیل مفاصا حساب مالیاتی یا بدون سپردن تأمین معادل میزان مالیات مجاز نیست .

تبصره – آخرین مدیران شخص حقوقی در صورت عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده (۱۱۴) این قانون یا تسلیم اظهارنامه خلاف واقع و مدیران تصفیه در صورت عدم رعایت مقررات موضوع ماده (۱۱۶) این قانون و این ماده و ضامن یا ضامن های شخص حقوقی و شرکای ضامن موضوع قانون تجارت) متضامنا و کلیه کسانی که دارایی شخص حقوقی بین آنان تقسیم گردیده به نسبت سهمی که از دارایی شخص حقوقی نصیب آنان شده است مشمول پرداخت مالیات و جرایم متعلق به شخص حقوقی خواهد بود بشرط آنکه ظرف مهلت مقرر در ماده (۱۵۷) این قانون از تاریخ درج آگهی انحلال در روزنامه رسمی کشور مطالبه شده باشد .

مثال ۱: شرکت گلدیس در عملکرد سال ۱۳۹۴ مبلغ 8,000,000 ریال زیان و در عملکرد سال ۱۳۹۵ مبلغ 15,000,000ریال سود ابراز نموده است. با فرض این که شرکت اظهارنامه، ترازنامه و سود و زیان خود را در موعد مقرر تحویل اداره امور مالیاتی نموده باشد و اداره امور مالیاتی مبلغ 2,500,000 ریال از هزینه های سال ۱۳۹۴ و مبلغ

4,000,000ریال از هزینه های سال ۱۳۹۵ را برگشت داده باشد. درآمد مشمول مالیات ابرازی و درآمد مشمول مالیات تشخیصی توسط اداره امور مالیاتی و مالیات های متعلقه برای عملکرد سائل ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ را محاسبه کنید ؟

زیان ابراز شده در سال ۱۳۹۴ پس شرکت مشمول مالیات ابرازی نمی باشد .

8,000,000+2,500,000=5.500.000
مبلغ 5.500.000ریال زیان پذیرفته شده در سال ۱۳۹۴ توسط اداره امور مالیاتی با توجه به بند ۱۲ ماده ۱۴۸ ق.م.م، زیان مزبور از درآمد عملکرد سنوات بعد قابل کسر است .

15,000,000+5,500,000=6,500,000درآمد مشمول مالیات ابرازی سال ۱۳۹۵

=6,500,000×25%=1.625.000 مالیات ابرازی سال ۱۳۹۵

= 15,000,000+5.500.000+4.000.00=10,500,000درآمد مشمول مالیات تشخیصی توسط واحد مالیاتی سال ۱۳۹۵

=10.500.000×25%=2,625,000 مالیات تشخیصی توسط اداره امور مالیاتی سال ۱۳۹۵

مثال ۲: سود قبل از مالیات ابرازی شرکت تولیدی پگاه به مبلغ ۷۶۶ میلیارد ریال از اقلام ذیل تشکیل شده است :

١ – سود حاصل از فعالیت های تولیدی 560,000,000,000 ریال مشمول مالیات

۲- سود حاصل از سود سپرده بانکی 34,000,000,000 ریال بند ۲ ماده ۱۴۵ ق.م.م معاف

٣- سود حاصل از سرمایه گذاری در سهام 13,000,000,000 ریال تبصره ۴ ماده ۱۰۵ ق.م.م معاف

۴ – سود حاصل از فروش سهام در بورس 41,000,000,000ریال ماده ۱۴۳ تبصره ۲

مالیات مقطوع 0/5%با استناد به تبصره ۲ ماده ۱۴۷ ق.م.م هزینه های درآمدهای معاف قابل قبول نیست .

۵ – سود حاصل از فروش سهام در خارج از بورس 22,000,000,000 ریال ماده ۱۴۳ تبصره یک مالیات مقطوع ۴ .%

۶- سود اوراق مشارکت 12,000,000,000 ریال بند3 ماده145 ق.م.م

۷- سود اوراق قرضه دولتی 35,000,000,000 ریال بند ۳ ماده ۱۴۵ ق.م.م

۸- سود سپرده ارزی در یک بانک خارجی 29,000,000,000 ریال مشمول مالیات

9- سود حاصل از فعالیت کشاورزی 18,000,000,000 ریال معافیت ماده ۸۱ ق.م.م

۱۰ – سود حاصل از فروش املاک 2,000,000,000 ریال ماده ۵۹ مالیات مقطوع

با توجه به اطلاعات فوق مطلوب است محاسبه درآمد مشمول مالیات ابرازی توسط مودی و تبت ذخیره مالیات در دفاتر شرکت پگاه؟

روش اول: محاسبه درآمد مشمول مالیات

مبلغ – ریال

درآمد مشمول مالیات قبل از کسر معافیت 766,000,000,000

کسر می شود (درآمدهای معاف از مالیات یا دارای مالیات مقطوع) :

سود حاصل از سپرده بانکی ( به استناد تبصره ۲ ماده ۱۴۵) – معاف 34,000,000,000

سود حاصل از سرمایه گذاری در سهام (به استناد تبصره ۴ ماده ۱۰۵) – معاف 13,000,000,000

سود حاصل از فروش سهام در بورس (به استناد ماده ۱۴۳ مکرر) – مقطوع 41,000,000,000

سود حاصل از فروش سهامدار خارج از بورس (به استناد تبصره ۱ ماده ۱۴۳) – مقطوع 22,000,000,000

سود اوراق مشارکت دولتی (به استناد بند ۵ ماده ۱۴۵) – معاف 12,000,000,000

سود اوراق قرضه دولتی (به استناد بند ۳ ماده ۱۴۵) – معاف 35,000,000,000

سود حاصل از فعالیت کشاورزی (به استناد ماده ۸۱) – معاف 18,000,000,000

سود حاصل از فروش املاک (به استناد ماده ۵۹) – مقطوع 2,000,000,000

درآمد مشمول مالیات 589,000,000,000

روش دوم :

مبلغ – ریال

سود حاصل از فعالیت تولیدی 560,000,000,000

سود سپرده ارزی در یک بانک خارجی 29,000,000,000

درآمد مشمول مالیات 589,000,000,000

=589,000,000,000×25%=147,250,000,000 مالیات ابرازی

خلاصه سود وزیان

147.250.000.000

ذخیره مالیات

147.250.000.000

و بابت ایجاد ذخیره مالیات در دفاتر ثبت زیر لازم است .

 • ادامه مثال2/1

با فرض ارائه اظهار نامه و تراز نامه و حساب سود و زیان در موعد مقرر قانونی و قبول دفاتر توسط واحد مالیاتی و برگشت مبلغ 3.000.000.000ریال از هزینه های شرکت آلفا بعنوان هزینه های غیر قابل قبول مالیاتی مربوط به فعالیتهای مشمول مالیات ، درآمد تشخیصی مشمول مالیات و مالیات تشخیصی توسط آن واحد مالیاتی که از طریق رسیدگی به دفاتر تعیین می شود به شرح ذیل می باشد .

هزینه های غیر قابل قبول به درآمد مشمول مالیات ابرازی = درآمد تشخیصی مشمول مالیات

589,000,000+3,000,000,000=592,000,000,000درآمد تشخیصی مشمول مالیات

592,000,000,000*25%=148,000,000,000 تشخیص مالیات متعلقه

مثال 3: شرکت تابان که اقدام به تولید محصولات شمع و روشنایی فعالیت می نماید، علاوه بر اطلاعات ابرازی و محاسبه واحد مالیاتی در سال ۱۳۹۳ براساس اطلاعات ارسالی از مرکز اطلاعات و نظارت و پیگیری ادارات امور مالیاتی برای شرکت فوق الذکر بابت محصولات تولیدی بمبلغ 150,000,000 ریال و فروش عمده به مبلغ 100,000,000ریال و واردات بمبلغ 2500,000,000 ریال و خرید خرده بمبلغ 300,000,000ریال به واحد مالیاتی اعلام گردیده که هیچکدام از اقلام فوق در دفاتر شرکت به ثبت نرسیده است مطلوبست نحوه بدست آوردن فروش شرکت از این بابت و سپس محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه شرکت ؟ (ضمنا با توجه به جدول ضرایب مالیاتی عملکرد سال ۹۳ صفحه ۱۴ ردیف ۲۳ برای محصولات تولیدی و عمده فروش و واردات وخرده به ترتیب ضرایب ۱۵ وعو ۲۰ و ۱۲ درصد اعلام گردیده است )

 • جواب مثال 3 :

درآمد مشمول مالیات برای فروش محصولات تولیدی 150,000,000*15%=22,500,000

درآمد مشمول مالیات برای عمده فروشی 100,000,000*6%=6,000,000

کالای خریداری شده 2,000,000,000*10%=2,500,000,000

هزینه بابت بیمه و حمل وسایر 2,500,000,000*10%=250,000,000

کالای آماده برای فروش 500,000,0002+250,000,000=2,750,000,000

درآمد مشمول مالیات برای وادات 2,750,000,000*20%=550,000,000

 • درآمد مشمول مالیات خرده فروش :

300,000,000*100/100-12=340,90,90,90*12%=40,90,90,90

 • جمع درآمد مشمول مالیات :

550,000,000+6,000,000+22,500,000+40,90,90,90=619,409.90

مالیات اطلاعیه های بدست آمده و قابل مطالبه 619,409,090*25%=154,852,273

قیمت تمام شده کالای آماده برای فروش = ( مبلغ کالای خریداری شده * ضربدر ۱۰۰) تقسیم بر (۱۰۰ منهای عددضریب )

به این مقاله امتیاز دهید
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها