جهت شروع ثبت و مشاوره رایگان فرم زیر را تکمیل نمایید

هر ساعتی در روز کنار شما هستیم

با کارشناسان ما مستقیم در تماس باشید
در ساعات کاری پاسخگوی تلفنی شما هستیم . بعداز تایم کاری لطفا واتس اپ پیام ارسال کنید

نمونه فرم صورتجلسه هیئت مدیره شرکت تعاونی ✔️

صورتجلسه هیئت مدیره شرکت تعاونی

از انواع دیگر صورت جلسه های مربوط به شرکت های تعاونی، نوع صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده است. شما برای تنظیم نمونه فرم صورتجلسه هیئت مدیره شرکت تعاونی این مجامع یا نمایندگان آن ها برای تصمیم گیری در شرکت ها می توانید با کارشناسان ثبتی ایلیا همراه باشید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه ثبت تغییرات شرکت می توانید به مقاله مربوط به آن مراجعه کنید .

صورتجلسه هیئت مدیره شرکت تعاونی

برای تشکیل مجامع عمومی زمان مشخصی در قانون اعلام نشده، در صورت نیاز باید برای دعوت اعضا به مجامع اقدامات لازم به عمل آید. در زمانی که در زمینه تصمیم گیری و نیز اختیارات در شرکت ها در حیطه وظایف اعضا در مجامع عادی انجام می پذیرد در ادامه به بحث در مورد نمونه فرم های مربوط به صورتجلسات هیئت مدیره خواهیم پرداخت.

اداره امور تعاونی در کشوربر اساس قوانین مندرج در اساسنامه که بر عهده هیئت‌ مدیره‌ شرکت که از ترکیب حداقل سه نفر و نیز حداکثر هفت نفر که عضو اصلی و تا یک ‌سوم اعضاء اصلی شرکت و علی‌البدل می‌باشند که از بین اعضاء شرکت تعاونی برای مدت سه سال و با رأی آن ها انتخاب می‌گردند.

در این نوع صورت جلسه ها در شرکت تعاونی اغلب اطلاعات مانند تاریخ و مکان جلسه، انتخاب دارنده حق مجاز ذکر می‌شود.

ارائه نمونه فرم صورتجلسه هیئت مدیره شرکت تعاونی

بسمه تعالی

صورتجلسه تعیین سمت اعضای هیئت مدیره

انجمن صنفی / كانون ……………………………………………………………………………………….

با عنایت به صورتجلسه مورخ …………………. مجمع عمومی عادی ، نخستین جلسه هیات مدیره با حضور اعضای اصلی هیات مدیره در ساعت……………….. روز ……………………تاریخ…………………. تشکیل و سمت اعضای هیات رییسه تشکل به شرح زیر تعیین شد :

آقای/خانم   ……………………………………………………………….

به سمت رییس هیات مدیره

آقای/خانم   ……………………………………………………………….

به سمت نایب رییس

آقای/ خانم   ………………………………………………………………

به سمت خزانه دار

آقای/ خانم    ………………………………………………………………

به سمت دبیر

آقایان / خانم ها ………………………………………………………………

سایر اعضای اصلی هیات مدیره

صاحبان امضای مجاز اسناد مالی و تعهد آور

………………………………………………………………

نشانی و تلفن دفتر انجمن ( اقامتگاه )

………………………………………………………………

صورتجلسه هیئت مدیره شرکت تعاونی

نمونه صورتجلسه تغییرات هیئت مدیره شرکت تعاونی

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت ………………………………..  به شماره ثبت ……………………………… و شناسه ملی ………………………………  و سرمایه ثبت شده ……………………………… ریال در تاریخ ……………………………… ساعت 10 صبح در محل قانونی شرکت با حضور کلیه سهامداران تنظیم شد و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید .

ابتدا با رعایت مادده 101 لایحه قانون تجارت:

1-آقای ……………………………… به شماره ملی ……………………………… بسمت رئیس جلسه

2-آقای ……………………………… به شماره ملی ……………………………… بسمت  ناظر جلسه

3-خانم ……………………………… به شماره ملی ……………………………… بسمت ناظر جلسه

4-آقای ……………………………… به شماره ملی ……………………………… به سمت منشی جلسه انتخاب گردیدند .

دستور جلسه: اصلاح ماده اساسنامه

در خصوص اصلاح ماده اساسنامه مقرر گردید : تعداد اعضای هیئت مدیره به ………….. الی  ……. نفر  تغییر یافت و بدین شرح ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

به آقای …………………………. احدی از سهامداران وکالت با حق توکیل به غیر داده  می شود  تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه تغییرات و پرداخت هزینه های قانونی و امضاء  ذیل دفتر اقدام  نماید .

 

نام شرکت : ……………………………..  (تعاونی)

به شماره ثبت : ……………………………

سرمایه ثبت شده : …………………………… ریال

شناسه ملی : ……………………………

لیست سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  …………………………

برای اطلاع و تنظیم فرم خام صورتجلسه تعاونی با مجتمع حقوقی ایلیا در تماس باشید تا در کم ترین زمان به اهداف خود در زمینه تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی عادی و فوق العاده دست یابید و به صورت آنلاین و غیرحضوری صورتجلسه را دریافت کنید.

فرم صورتجلسه مجمع عمومی عادی تغییر هیئت مدیره شرکت های تعاونی

وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی

به موجب قانون حاکم بر شرکتها ، وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی به شرح ذیل است :

  • انتخاب هیئت مدیره، که شامل اعضای اصلی و علی البدل می باشد.
  •  انتخاب بازرس یا بازرسان شرکت تعاونی ،که شامل اعضای اصلی و علی البدل می باشد.
  •  رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر گزارش های مالی هیئت مدیره پس از قرائت گزارش بازرس یا بازرسان ؛
  •  تعیین خط مشی و برنامه های آتی شرکت های تعاونی و هم چنین تصویب بودجه جاری و سرمایه گذاری و اعتبارات و پیگیری وام های درخواستی و سایر عملیات مالی که از سوی هیئت مدیره اتخاذ شده باشد
  •  اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه، در حدود قوانین و مقررات ؛
  •  اخذ تصمیمات شرکت ها به نسبت ذخایر و هم چنین در زمان پرداخت سود و مازاد درآمد و تقسیم آن بر طبق اساسنامه شرکت
  •  تصویب مقررات و دستورالعمل های شرکت تعاونی
  •  اتخاذ تصمیم در خصوص عضویت در شرکتهای تعاونی و اتحادیه های تعاونی و اتاق های تعاون و میزان سهام یا حق عضویت سالانه که باید به آن ها پرداخته شود
  •  انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت
  • انجام تمامی وظایف که در قوانین و مقررات ان ها را بر عهده مجمع عمومی عادی قرار داده اند

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه تغییر هیئت مدیره شرکت تعاونی

بسمه تعالی
نام شرکت:……………….شماره ثبت ……………سرمایه شرکت ثبت شده………………..صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه ( یا عادی بطور فوق العاده ) شرکت…………. سهامی خاص ثبت شده به شماره………………..در تاریخ …………………ساعت………………با حضور کلیه/ اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت ( اگر جلسه در محل دیگری غیر از محل قانونی شرکت تشکیل شده آدرس آن محل نوشته شود) تشکیل گردید.
الف: در اجرای ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت:
1.خانم /آقای………به سمت رئیس جلسه
2.خانم/آقای………به سمت ناظر جلسه
3.خانم/آقای……..به سمت ناظر جلسه
4.خانم/آقای…….به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.
ب: در خصوص دستور جلسه 1- انتخاب مدیران 2- انتخاب بازرسین 3- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار 4-تصویب ترازنامه حساب سود و زیان به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد.
1.اعضای هیات مدیره عبارتند از خانم/آقای……………خانم /آقای……………..خانم/آقای……………برای مدت دو سال انتخاب و با امضاء ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام می دارند.مجمع تصویب نمود در اجرای ماده 124 لایحه اصلاحی قانون تجارت می تواند رئیس هیات مدیره و مدیر عامل یک نفر باشد.
2.با رعایت ماده 147 لایحه اصلاحی قانون تجارت خانم /آقای …………….به سمت بازرس اصلی خانم / آقای……………..به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
3.روزنامه کثیرالانتشار ……………….جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
4.پس از قرائت گزارش بازرس قانونی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ………………مورد تصویب قرار گرفت.
ج: به خانم/آقای………………….احدی از سهامداران یا احدی از مدیران یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.
امضاء هیات رییسه
رئیس جلسه ……………….
ناظر جلسه………………..
منشی جلسه……………….
امضاء اعضای هیات مدیره:
1…………..
2…………..
3………….
4…………
امضاء بازرسین
بازرس اصلی
بازرس علی البدل

انتخاب اعضای اصلی و علی البدل در یک نوبت به عمل می آید و دارندگان اکثریت نسبی آراء بعد از اعضای اصلی به ترتیب اعضای علی البدل محسوب می شوند. انتخاب بیش از دو دوره متوالی با انتخاب حداقل دو سوم اعضای حاضر در مجمع عمومی بلامانع است.

هیات مدیره در ثبت شرکت تعاونی، در اولین جلسه از میان خود یک نفر را به عنوان رئیس هیئت مدیره، یک نفر را به عنوان نایب رئیس و یک یا دو نفر را به عنوان منشی انتخاب می کند.

در صورت استعفاء ، فوت، ممنوعیت قانونی و یا غیبت غیرموجه مکرر به نحوی که در اساسنامه تعیین می شود، یکی از اعضای علی البدل به ترتیب آرای بیشتر برای بقیه مدت مقرر، جانشین وی در هیئت مدیره می گردد.

اعضای هیئت مدیره در شرکت های تعاونی می توانند با تصویب مجمع عمومی حقوق و مزایا دریافت نمایند. در صورتی که عضو هیئت مدیره از محل دیگری حقوق می گیرد در تعاونی مربوط صرفاً حق جلسه و پاداش دریافت می کند.

حداقل و حداکثر حقوق و مزایای هیئت مدیره و پاداش آنان و موارد استثناء به موجب دستورالعملی است که به تایید مجمع عمومی می رسد.

3.2/5 - (5 امتیاز)
اشتراک در
اطلاع از
guest
6 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
علی اصغر
علی اصغر
10 ماه قبل

سلام هیئت مدیره در کارهای اجرایی تا چه اندازه میتوانند در برنامه های مدیر عامل دخالت کنند

شماره تماس:
9365856080
علی
علی
2 سال قبل

با سلام و احترامچنانچه هیئت مدیره شرکت تعاونی در خصوص طرح دعوا در محاکم بخواهد به مدیر عامل تفویض اختیار نماید ایا باید این تفویض اختیار اگهی شود یا همان صورتجلسه کفایت مینماید ؟

ثبت شرکت ایلیا
ثبت شرکت ایلیا
پاسخ به  علی
2 سال قبل

سلام در صورتی که مدیرعامل حق امضا داشته باشد نیازی به تفویض اختیار نیست این امر جزعی از وظایف ایشان می باشد

علیرضاجعفری
علیرضاجعفری
پاسخ به  ثبت شرکت ایلیا
1 سال قبل

شرکت کردن درجلسه دادگاه نیازی به آگهی رسمی ندارد.آنهم تحت شرایطی خاص وگرنه طرح دعوی فقط اکثریت هیئت مدیره یا آگهی رسمی روزنامه برای شخص یااشخاص تفویض داده شده ، بشرط پذیرش اشخاص ،مدیرعامل درتعاونی نمیتواندطرح دعوا کند، این نظرمستندبه حکم دادگاه است .ماده 128 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون و با توجه به آمره بودن مفاد مقررات مذکور « حدوداختیارات مدیرعامل باید … در روزنامه رسمی آگهی شود …»

علیرضاجعفری
علیرضاجعفری
پاسخ به  ثبت شرکت ایلیا
1 سال قبل

سلام هرشخصیتی که بخواهددرمحاکم طرح دعوی کندبایدحتمادرروزنامه رسمی آگهی صورتجلسه تفویض اختیارراداشته باشدوگرنه دعوی ردمیشود.