لوگو سفید ایلیا
ثبت شرکت انتخاب نام شرکت و برند خدمات ما
ثبت شرکت ثبت برند ثبت تغییرات شرکت اقدامات پس از ثبت شرکت ثبت طرح صنعتی ثبت اختراع اخذ کارت بازرگانی اخذ جواز تاسیس صنایع رتبه بندی(گرید) شرکت ها
درباره ما
حقوق مالکیت برند ایلیا اساسنامه ثبت ایلیا اعضای هیئت مدیره ایلیا منشور اخلاقی ثبت ایلیا تاریخچه ایلیا همکاران ایلیا محیط کار ایلیا کاتالوگ ایلیا
ارتباط با ما تور مجازی ایلیا

نمونه فرم صورتجلسه هیئت مدیره شرکت تعاونی ✔️


از انواع دیگر صورت جلسه های مربوط به شرکت های تعاونی ، نوع صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده است . این مجامع از تجمع اعضای تعاونی و یا نمایندگان آن ها برای تصمیم گیری در شرکت ها انجام می پذیرد . برای تشکیل مجامع عمومی زمان مشخصی در قانون اعلام نشده . ولی در صورت نیاز باید برای دعوت اعضا به مجامع اقدامات لازم به عمل آید . در زمانی که در زمینه تصمیم گیری و نیز اختیارات در شرکت ها در حیطه وظایف اعضا در مجامع عادی انجام می پذیرد در ادامه به بحث در مورد نمونه فرم های مربوط به صورتجلسات هیئت مدیره خواهیم پرداخت . 

صورتجلسه هیئت مدیره شرکت تعاونی

اداره امور تعاونی در کشوربر اساس قوانین مندرج در اساسنامه که بر عهده هیئت‌ مدیره‌ شرکت که از ترکیب حداقل سه نفر و نیز حداکثر هفت نفر که عضو اصلی و تا یک ‌سوم اعضاء اصلی شرکت و علی‌البدل می‌باشند که از بین اعضاء شرکت تعاونی برای مدت سه سال و با رأی آن ها انتخاب می‌گردند. در این نوع صورت جلسه ها در شرکت تعاونی اغلب اطلاعات مانند تاریخ و مکان جلسه، انتخاب دارنده حق مجاز و… ذکر می‌شود. 

نمونه فرم صورتجلسه هیئت مدیره شرکت تعاونی

بسمه تعالي

صورتجلسه تعيين سمت اعضاي هيات مديره

انجمن صنفي / كانون ....................................................................................................

با عنايت به صورتجلسه مورخ ...................... مجمع عمومي عادي ، نخستين جلسه هيات مديره با حضور اعضاي اصلي هيات مديره در ساعت.................... روز ........................تاریخ...................... تشکيل و سمت اعضاي هيات رييسه تشکل به شرح زير تعيين شد :

آقاي/خانم   .........................................................................

به سمت ریيس هيات مديره

آقاي/خانم   .........................................................................

به سمت نايب ریيس

آقاي/ خانم   ........................................................................

به سمت خزانه دار

آقاي/ خانم    ........................................................................

به سمت دبير

آقايان / خانم ها ........................................................................

ساير اعضاي اصلي هيات مديره

صاحبان امضاي مجاز اسناد مالي و تعهد آور

........................................................................

نشاني و تلفن دفتر انجمن ( اقامتگاه )

........................................................................

 

 صورتجلسه مدیران در شرکت تعاونی

نمونه صورتجلسه تغییرات شرکت تعاونی

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت ………………………………..  به شماره ثبت ……………………………… و شناسه ملی ………………………………  و سرمایه ثبت شده ……………………………… ریال در تاریخ ……………………………… ساعت 10 صبح در محل قانونی شرکت با حضور کلیه سهامداران تنظیم شد و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید .

ابتدا با رعایت مادده 101 لایحه قانون تجارت:

1-آقای ……………………………… به شماره ملی ……………………………… بسمت رئیس جلسه

2-آقای ……………………………… به شماره ملی ……………………………… بسمت  ناظر جلسه

3-خانم ……………………………… به شماره ملی ……………………………… بسمت ناظر جلسه

4-آقای ……………………………… به شماره ملی ……………………………… به سمت منشی جلسه انتخاب گردیدند .

 دستور جلسه: اصلاح ماده اساسنامه

در خصوص اصلاح ماده اساسنامه مقرر گردید : تعداد اعضای هیئت مدیره به ………….. الی  ……. نفر  تغییر یافت و بدین شرح ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

به آقای …………………………. احدی از سهامداران وکالت با حق توکیل به غیر داده  می شود  تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه تغییرات و پرداخت هزینه های قانونی و امضاء  ذیل دفتر اقدام  نماید .

 

نام شرکت : ……………………………..  (تعاونی)

به شماره ثبت : ……………………………

سرمایه ثبت شده : …………………………… ریال 

شناسه ملی : ……………………………

لیست سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  …………………………

برای اطلاع و تنظیم فرم خام صورتجلسه تعاونی با شماره تماس های مجتمع حقوقی ایلیا در تماس باشید تا در کم ترین زمان به اهداف خود در زمینه تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی عادی و فوق العاده دست یابید . 

فرم صورتجلسه مجمع عمومی عادی شرکت های تعاونی

وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی

به موجب قانون حاکم بر شرکتها ، وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی به شرح ذیل است :

  1. انتخاب هیئت مدیره، که شامل اعضای اصلی و علی البدل می باشد.
  2.  انتخاب بازرس یا بازرسان شرکت تعاونی ،که شامل اعضای اصلی و علی البدل می باشد.
  3.  رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر گزارش های مالی هیئت مدیره پس از قرائت گزارش بازرس یا بازرسان ؛
  4.  تعیین خط مشی و برنامه های آتی شرکت های تعاونی و هم چنین تصویب بودجه جاری و سرمایه گذاری و اعتبارات و پیگیری وام های درخواستی و سایر عملیات مالی که از سوی هیئت مدیره اتخاذ شده باشد
  5.  اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه، در حدود قوانین و مقررات ؛
  6.  اخذ تصمیمات شرکت ها به نسبت ذخایر و هم چنین در زمان پرداخت سود و مازاد درآمد و تقسیم آن بر طبق اساسنامه شرکت
  7.  تصویب مقررات و دستورالعمل های شرکت تعاونی 
  8.  اتخاذ تصمیم در خصوص عضویت در شرکتهای تعاونی و اتحادیه های تعاونی و اتاق های تعاون و میزان سهام یا حق عضویت سالانه که باید به آن ها پرداخته شود 
  9.  انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت
  10. انجام تمامی وظایف که در قوانین و مقررات ان ها را بر عهده مجمع عمومی عادی قرار داده اند

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی

بسمه تعالی
نام شرکت:...................شماره ثبت ...............سرمایه شرکت ثبت شده....................صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه ( یا عادی بطور فوق العاده ) شرکت............. سهامی خاص ثبت شده به شماره....................در تاریخ .....................ساعت..................با حضور کلیه/ اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت ( اگر جلسه در محل دیگری غیر از محل قانونی شرکت تشکیل شده آدرس آن محل نوشته شود) تشکیل گردید.
الف: در اجرای ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت:
1.خانم /آقای.........به سمت رئیس جلسه
2.خانم/آقای.........به سمت ناظر جلسه
3.خانم/آقای........به سمت ناظر جلسه
4.خانم/آقای.......به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.
ب: در خصوص دستور جلسه 1- انتخاب مدیران 2- انتخاب بازرسین 3- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار 4-تصویب ترازنامه حساب سود و زیان به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد.
1.اعضای هیات مدیره عبارتند از خانم/آقای...............خانم /آقای.................خانم/آقای...............برای مدت دو سال انتخاب و با امضاء ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام می دارند.مجمع تصویب نمود در اجرای ماده 124 لایحه اصلاحی قانون تجارت می تواند رئیس هیات مدیره و مدیر عامل یک نفر باشد.
2.با رعایت ماده 147 لایحه اصلاحی قانون تجارت خانم /آقای ................به سمت بازرس اصلی خانم / آقای.................به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
3.روزنامه کثیرالانتشار ...................جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
4.پس از قرائت گزارش بازرس قانونی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ..................مورد تصویب قرار گرفت.
ج: به خانم/آقای......................احدی از سهامداران یا احدی از مدیران یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.
امضاء هیات رییسه
رئیس جلسه ...................
ناظر جلسه....................
منشی جلسه...................
امضاء اعضای هیات مدیره:
1..............
2..............
3.............
4............
امضاء بازرسین
بازرس اصلی
بازرس علی البدل

برطبق ماده 36 قانون اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، اداره امور تعاونی ، طبق اساسنامه برعهده هیات مدیره ای مرکب ازسه، پنج یا هفت عضو اصلی و دو، سه یا چهار نفر عضو علی البدل است که از بین اعضا برای مدت سه سال انتخاب می شوند.

انتخاب اعضای اصلی و علی البدل در یک نوبت به عمل می آید و دارندگان اکثریت نسبی آراء بعد از اعضای اصلی به ترتیب اعضای علی البدل محسوب می شوند. انتخاب بیش از دو دوره متوالی با انتخاب حداقل دو سوم اعضای حاضر در مجمع عمومی بلامانع است.

هیات مدیره در ثبت شرکت تعاونی، در اولین جلسه از میان خود یک نفر را به عنوان رئیس هیات مدیره، یک نفر را به عنوان نایب رئیس و یک یا دو نفر را به عنوان منشی انتخاب می کند. در صورت استعفاء ، فوت، ممنوعیت قانونی و یا غیبت غیرموجه مکرر به نحوی که در اساسنامه تعیین می شود،یکی از اعضای علی البدل به ترتیب آرای بیشتر برای بقیه مدت مقرر، جانشین وی در هیات مدیره می گردد.

اعضای هیئت مدیره در شرکت های تعاونی می توانند با تصویب مجمع عمومی حقوق و مزایا دریافت نمایند. در صورتی که عضو هیات مدیره از محل دیگری حقوق می گیرد در تعاونی مربوط صرفا حق جلسه و پاداش دریافت می کند. حداقل و حداکثر حقوق و مزایای هیات مدیره و پاداش آنان و موارد استثناء به موجب دستورالعملی است که به تایید مجمع عمومی می رسد.

مشاوره آنی
ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

مجتمع ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی درراستای ارائه ی خدمات با اقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

ثبت تغییرات شرکت فوری و سریع

تغییرات شرکت ها توسط مجمع عمومی و فوق العاده و در برخی موارد توسط هیئت مدیره تایید و ارزیابی میگردد.جهت ثبت تغییرات شرکت با ایلیا تماس حاصل نمایید

ثبت تغییرات تعیین اعضای هیات مدیره

ثبت تغییرات تعیین اعضای هیات مدیره با تنظیم صورتجلسه مرتبط و به جا آوردن مراتب ثبت در اداره ثبت شرکتها امکانپذیر است

ثبت تغییرات شرکت آنلاین

ثبت تغییرات شرکت آنلاین در کم ترین زمان-کلیه امور تدوین و تنظیم و ثبت تغییرات شرکت ها به صورت کاملا تخصصی در مجموعه ثبت شرکت ایلیا به روش آنلاین انجام و ثبت می گردد.

ثبت تغییرات انواع شرکتها فوری و سریع

جهت کسب اطلاعات تکمیلی در خصوص ثبت تغییرات انواع شرکتها بصورت فوری وسریع همین حالا با مجتمع حقوقی ثبت ایلیا در ارتباط باشید.

انواع مجامع در تغییرات شرکت ها

ارائه توضیحاتی به صورت کامل و جامع درباره انواع مجامع بورسی و صورتجلسات شرکتها

ثبت تغییرات آدرس 【ثبت تغییرات در شرکت ✔️】

ثبت تغییرات در شرکت ها در کم ترین زمان توسط مجرب ترین کارشناسان حقئقی در کشور . ثبت تغییرات آدرس به جهت نقل مکان به جای بزرگتر و گسترش کسب و کار ناگزیر میباشد و مانند سایر تغییرات نیازمند ثبت صورتجلسه می باشد.

نمونه فرم صورتجلسه هیئت مدیره شرکت تعاونی ✔️

اتنظیم صورتجلسه هیئت مدیره در شرکت توسط متخصص ترین کارشناسان ثبتی و حقوقی در کشور تنها با یک تماس انجام می پذیرد. صورتجلسه مدیران در شرکت تعاونی و تنظیم صورتجلسه در خصوص رسیدگی به امور هیات مدیره در شرکت های تعاونی توسط مجرب ترین افراد صورت خواهد گرفت .

شرایط انحلال شرکتهای تعاونی ✔️

انحلال شرکت تعاونی در کم ترین زمان توسط مجرب ترین کارشناسان حقوقی در کشور . اطلاع از شرایط انحلال شرکتهای تعاونی -پس از آشنایی با مواردی که مجمع عمومی فوق العاده می تواند نسبت به انحلال شرکت تعاونی اتخاذ تصمیم نماید.به شرایطی خواهیم پرداخت که انحلال این گونه شرکت ها پس از تحقق آن­ها امکان پذیر است.

صورتجلسه تغییرات🥇【تنظیم صورتجلسه تغییرات شرکت ✔️】

صورتجلسه تغییرات ، تنظیم صورتجلسه تغییرات شرکت ، فرم تغییرات شرکت ، تنظیم صورتجلسه هیئت مدیره ، ثبت تغییرات شرکت ، صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده

تغییر آدرس شرکت 🥇【مراحل تغییر آدرس شرکت ✔️】

تغییر آدرس شرکت ، مراحل قانونی تغییر امضا، تغییر آدرس شرکت سهامی خاص ، تغییر کد پستی شرکت ،

لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

امتیار خود را ثبت کنید
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
توضیحات چقدر جستجو و سوال پرسش و پاسخ مقالات مرتبط
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید