درخواست مشاوره رایگان

مدت زمان مدیریت اعضای هیئت مدیره در شرکتها

نگارش توسط : تیم تحریریه ایلیا     |     چهارشنبه، 1 بهمن 1399


یکی دیگر از موضوعات مورد چالش در خصوص شرکت های سهامی، در مراجع ثبت شرکت ها، چگونگی اجرای وحدود اختیارات صدر ماده 136 لایحه اصلاحی قانون تجارت می باشد(در صورت انقضاء مدت ماموریت مدیران تا زمان انتخاب مدیران جدید، مدیران سابق کماکان مسئول امور شرکت و اداره آن خواهند بود.

مدت زمان مدیریت اعضای هیئت مدیره در شرکتها

هرگاه مراجع موظف به دعوت مجمع عمومی شرکتها به وظیفه خود عمل نکنند هر ذی نفع می تواند از مرجع ثبت شرکت ها دعوت مجمع عمومی عادی را برای انتخاب مدیران تقاضا نماید). مشکل مطروحه بدین شکل می باشد که برابر سوابق و مدارک ارسالی از سوی برخی از متقاضیان، ممکن است مدت تصدی هیات مدیره برابر سوابق ثبتی منقضی شده باشد.

در این حالت و پس از پایان مدت تصدی، هیات مدیره سابق برخی از اقدامات حقوقی از جمله تغییر محل شرکت، افزایش سرمایه، تغییر سمت اعضای هیئت مدیره و یا تغییر مدیر عامل را جهت ثبت به واحد ثبتی ارائه می نمایند که ثبت این موضوع دارای محاسن و معایبی می باشد که در قانون تجارت پنهان مانده است.

در نحوه اجرای تکالیف مذکور، برخی از واحدهای ثبتی به استناد ماده 136 لایحه اصلاحی قانون تجارت که تجویز نموده تا زمان انتخاب مدیران کماکان مسئول امورشرکت واداره آن می باشند، چنان چه هیات مدیره که مدت تصدی آن منقضی شده، تصمیم اتخاذ نمایند نسبت به صدور آگهی ثبتی اقدام نمایند وبرخی دیگر از واحدهای ثبتی قایل به این می باشند که امور ثبتی مصوبات هیات مدیره با توجه به انقضاء مدت قابل اقدام نمی باشد.

اثر منفی ثبت این دسته از تغییرات صورتجلسات، عدم تشکیل به موقع مجامع عمومی وبه نحوی اطمینان خاطر شرکت به بهانه ظرفیت های این قانون می باشد که سال ها مجمع عمومی مبنی برانتخاب مدیران را تشکیل نمی دهد و یا ادعا مدیریت دائمی شرکت را دارند و مانع تشکیل مجمع و انتخاب بازرس و مدیران جدید می شوند که در ماده201 لایحه اصلاحی قانون تجارت ضمانت اجرا برای آن در نظر گرفته شده است.

از طرفی عدم ثبت صورتجلسات شرکت مانند امضا و افزایش سرمایه شرکت های سهامی که مدت ماموریت مدیران آن منقضی گردیده است نیز موجب بروز خسارات و مشکلاتی برای شرکت ها خواهد گردید.

ابهامات مذکور در شورای هماهنگی حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک مطرح گردید که آیا در صورت پایان یافتن مدت تصدی هیات مدیره، صورتجلسات هیات مدیره به استناد قانون مذکور قابل ثبت می باشد یا خیر؟ و اقدامات آن ها دارای اثر می باشد؟

شورای هماهنگی حقوقی سازمان ثبت اسناد و املام با اکثریت آراء حقوقی در پاسخ نامه به شماره 226152/93مورخ 29/04/1393 اعلام نموده است(با توجه به صراحت ماده 136 قانون مذکور ، اقدامات هیات مدیره سابق تا زمان انتخاب هیات مدیره جدید، امکان پذیر می باشد) لذا صورتجلسات هیات مدیره منقضی شده از جمله صورتجلسات انتخاب سمت و همچنین تعیین حق امضا و یا عملی نمودن افزایش سرمایه وسایر موارد در شرایط جدید قابل ثبت می باشد. همچنین دفاتر اسناد رسمی نیز می توانند به موجب این نظریه اسناد شرکت که مدت مدیران آن منقضی شده را توسط همان مدیران ثابث تنظیم نمایند.

البته مراتب فوق و استفاده از ماده مذکور صرفا در صورتی است که در اساسنامه خلاف آن در نظر گرفته نشده باشد و همچنین قلمرو ماده 136 قانون مذکورفقط جهت شرکت های سهامی می باشد و سایر شرکت ها نمی توانند از این ظرفیت استفاده نمایند مگر به موجب اساسنامه شرکت که در آن این موضوع تصریح شده است.

با جمیع موارد فوق برخی از مراجع قضایی و یا دستگاه های اجرایی ویا بانک ها چنین اختیارات تامی را برای هیات مدیره سابق که مدت تصدی آن منقضی شده قبول نداشته که به طور مثال می توان به دادنامه شماره 9409970221801223 مورخ 15/10/1394 صادره از شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مبنی برابطال چنین تصمیماتی در مرجع قضایی اشاره نمود.

 

انقضای مدیرعامل

 

ماده ۱۳۶ قانون تجارت

درباره تفسیر ماده 136 قانون تجارت باید بگوییم که:مطابق ماده 136 قانون تجارت مدت زمان ماموریت مدیران تا مدت زمان انتخاب مدیران جدید مدیران سابق مسئول کارهای شرکت و اداره آن می باشند.درصورتی که مراجع موظف به دعوت مجمع عمومی به وظایف خود عمل نمایند هر دینفعی قادر می باشد از مرجع ثبت شرکتها دعوت مجمع عمومی عادی را جهت مدیران درخواست نماید.

مسئولیت مدیران شرکتهای سهامی بعد از اتمام مدت دوسال چگونه است

به موجب ماده 109 لایحه حداکثر مدت زمان مدیران دوسال می باشد اما از آنجایی که معمولا از خاتمه دوره کارگزاری تا مدت زمان برگزاری مجمع و انتخابات و پس از آن ابلاغ اسامی به اداره ثبت شرکت ها،به منظور ثبت و قید در آگهی روزنامه،فاصله زمانی وجود دارد دارد ماده 136  لایحه در این فاصله مدیران سابق را کماکان مسئول امور شرکت و اداره آن ذکر کرده است زیرا در هیچ زمانی نباید شرکت بدون هیات مدیره و قوه اجرایی باشد.

مدت مدیریت مدیران در شرکت سهامی

تعیین کننده مدت زمان مدیریت مدیران را اساسنامه شرکت مشخص می نماید.به سبب ماده109 قانون تجارت ذکر شده از دوسال بیشتر نباشد و انتخاب دوباره مدیران برای هر یک و یا چند دوره بدون اشکال می باشد.

در صورتی که مدت زمان مدیری به اتمام برسد و مجددا ابلاغیه جدید اخذ ننماید هم چنان مدیریت او تداوم و پایدار نحواهد بود وتا مدت زمان انتخاب مدیر و یا مدیران جدید مسئولیت او از اداره کاسته نمی شود.

انقضای مدت مدیر عامل

تا مدت زمانی که شرکت فعال است مدیران شرکت اعم از اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت،همانند نمایندگان و وکیل شرکت محسوب می شوند.به موجب همین امر آن ها کلیه مسئولیت های اشخاص حقوقی را عهده دار می باشند و باید همه تلاش آن ها باید برای رعایت موازین حقوقی از قبیل مقررات و قوانین تجارت،مقررات تامین اجتماعی و قانون مالیات های مستقیم و...باشد  هر نوع عذر و بهانه ای مبنی بر عدم اطلاع رافع مسئولیت نمی باشد.

1.استعفای مدیر عامل:از آنجایی که شرکت شخصیت حقوقی دارد باید نمایندگانی را به صورت رسمی و قانونی داشته باشد.به موجب همین امر مدیر عامل نمی تواند در هر زمانی که علاقه داشته باشد از شرکت استعفا بدهد و کار خود را به پایان برساند.باید به این نکته هم توجه داشت که در اساسنامه شرکت درباره استعفای مدیر چه موازینی تعریف شده است.

2. عزل مدیر عامل: مطابق ماده 107 لایحه قانون تجارت، انتخاب مدیران در صلاحیت مجمع عمومی می باشد. بنابراین او می‌تواند مدیر را عزل کند. هر زمان که مجمع عمومی او را عزل کرد، باید همزمان جانشین او را هم معرفی کند.

3.سلب شرایط مدیریت: در صورتی که به حکم دادگاه صالح، مدیر شرایط قانونی احراز سمت مدیریت را از دست بدهد، از مدیریت منفصل می‌شود. در صورتی که مدیری ورشکسته شود و توانایی اداره امور مالی را نداشته باشد یا محجور شود، از مدیریت برکنار می شود. هم چنین اگر مدیر جرائمی اعم از سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، جرائمی که به موجب قانون در حکم خیانت در امانت یا کلاهبرداری شناخته شده است، اختلاس، تدلیس، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی و..... را انجام دهد از مدیریت برکنارمی شود.

4. انقضای مدت مدیریت: در بعضی از شرکت‌ها مانند شرکت‌های مسوولیت محدود، می‌توان در اساسنامه قید نمود که مدت مدیریت مدیران نامحدود است. در این گونه موارد انقضای مدت مدیریت معنی نمی‌دهد و تا زمانی که اراده شرکت بر باقی ماندن آن افراد در ساحت مدیر شرکت است، او هم چنان مدیر می‌ماند. اما در شرکت‌های سهامی این وضعیت متفاوت است. مدت زمان مدیریت مدیران در اساسنامه معین می‌شود، ولی این مدت از دو سال تجاوز نخواهد کرد. به موجب همین امر در شرکت‌های سهامی اعم از شرکت سهامی خاص و شرکت سهامی عام، حداقل هر دوسال یکبار باید مجمع عمومی تشکیل شود و مدیر جدید را معرفی کند.این انتخاب مدیر باید به اطلاع اداره ثبت شرکت‌ها رسیده و در نهایت در روزنامه رسمی و نیز روزنامه کثیرالانتشاری که شرکت قبلا در اساسنامه معرفی کرده است درج شود.

سمت مدیرعامل

. به موجب ماده 124 لایحه ، هیات مدیره اقلاَ یک نفر را به عنوان مدیر عامل انتخاب می کند و تعداد مدیر عامل می تواند بیش از یک نفر باشد. مدیر عامل هم می تواند از میان اعضای هیات مدیره و هم خارج از اعضای هیات مدیره انتخاب شود. مدیر عامل هم می تواند سهامدار باشد و هم خارج از سهامداران. هم چنین انتخاب مجدد مدیر عامل مانند هیات مدیره و بازرس بلامانع است. مدیر عامل الزاماَ باید از میان اشخاص حقیقی انتخاب شود. اصولاَ شخص نمی تواند همزمان رئیس هیات مدیره و مدیر عامل یک شرکت باشد مگر با تصویب سه چهارم آرای حاضر در مجمع عمومی عادی.

مدت مسئولیت اعضای هیئت مدیره و اتحادیه ها

مدت زمان مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه ها را نمایندگان مجلس از تاریخ انتخاب اشخاص،چهارسال مشخص نموده اند.

پل ارتباطی ما:

( به لبخندتان برترینیم )

شماره تماس مجتمع ثبتی و حقوقی ایلیا ( ثبت شرکت ایلیا )

شعبه کرج: 137 32 – 026

شعبه تهران :119 55 266 – 021

سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی : WWW.ELIYA.IR

پست الکترونیکی به نشانی INFO@ ELIYA.IR:

 

ثبت شرکت و برند ایلیا

 

خدمات قابل ارائه در کلیه واحد های ثبتی ( اداره ثبت شرکتها و ثبت برند استانها ) و حقوقی ( دعاوی کیفری و حقوقی کلیه دادگاه های ) سراسر ایران

در صورت نیاز به ثبت شرکت ، ثبت برند ، ثبت علامت تجاری ، ثبت تغییرات شرکت با ثبت شرکت ایلیا همراه باشید.

ما با شما تماس میگیریم لطفا شماره موبایل خود را وارد کنید
مدت زمان مدیریت اعضای هیئت مدیره در شرکتها

پاسخ دادن به :

فرم ارسال نظر و سوال
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید