• ثبت تغییرات شرکت در یزد

پس از ثبت شرکت در صورتی که سهامداران و هیئت مدیره تحت شرایطی مایل و یا مجبور به اعمال تغییرات در شرکت باشند باید از طریق مجامع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده و تنظیم صورتجلسه آن ،این تغییرات را به اداره ثبت شرکتها وموسسات غیرتجاری اعلام کنند. در اینجا اختیارات این مجامع را به تفکیک مورد بررسی می دهیم :

 • محدوده اختیارات مجمع عمومی فوق العاده :

افزایش و یا کاهش سرمایه که عموما" با ورود و خروج شریک همراه می باشد پس از اتخاذ تصمیم در مجمع عمومی فوق العاده انجام می پذیرد.

در صورت اعمال تغییرات در مفاد اساسنامه که شامل : تغییرآدرس دفترمرکزی شرکت ، تبدیل سهام بی نام به با نام ، نقل و انتقال سهام و یا سهم الشرکه نیز مجمع عمومی فوق العاده تصمیم گیری مینماید.

 • چارچوب اختیارات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده :

وظایف مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده عبارتست از: انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسین ، تعیین سمت مدیران و حق امضاء .یکی دیگر از مهم ترین مسئولیتهای مجمع عمومی فوق العاده تصویب ترازنامه سالیانه در چهار ماه اول سال می باشد.

مدارک لازم جهت تغییرات در شرکت ها و موسسات در یزد :

ارائه کپی از اساسنامه شرکت ، روزنامه رسمی مبنی بر آخرین تغییرات شرکت، لیست شرکا، کپی برابر اصل کارت ملی و شناسنامه کلیه سهامداران و اعضاء هیئت مدیره ، الزامی می باشد . توجه داشته باشید که در صورت خروج اشخاص از شرکت ارائه اصل مدارک شناسایی و حضور در اداره ثبت شرکتها الزامی می باشد . به منظور انحلال در چارچوب مجمع عمومی فوق العاده انتخاب یک مدیر تصفیه الزامی می باشد.

ثبت تغییرات شرکت در یزد:

شرکتها با عنایت به اختیارات مقرر در اساسنامه خود میتوانند تصمیماتی را مبنی بر ثبت تغییرات شرکت در یزد بگیرند و به استناد قانون تجارت می بایست این تغییرات را به ثبت برسانند. به منظور ثبت این تغییرات تحریر و تنظیم صورتجلسه مربوط به نوع تغییر و ارجاع آن به اداره ثبت شرکتها ضروری می باشد. تنظیم صورتجلسات و پیگیری روند اجرای تغییرات دانش و تجربه خاصی را می طلبد.

تغییرات شرکت ها در یزد عبارتند از:

ثبت صورتجلسه تغییرآدرس شرکت در یزد :

در صورتی که اعضای شرکت اقدام جا به جایی دفتر شرکت خود نمایند می بایست این تغییر را از طریق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به اداره ثبت شرکت در یزد اعلام نمایند.

ثبت صورتجلسه تغییر موضوع شرکت در یزد :

در شرایطی که بعد از به پایان رساندن مراحل ثبت موسسین به این نتیجه برسند که موضوع فعالیتشان قابل اجرا نمی باشد میتوانند موضوع فعالیت خود را تغییر دهند.

ثبت صورتجلسه الحاق به موضوع شرکت در یزد :

این امکان وجود دارد که اگر در ابتدای ثبت شرکت به هردلیلی نتوانید موضوعی را به ثبت برسانید بعد از اتمام ثبت شرکت و با فراهم شدن شرایط موضوع مورد نظر را به موضوع فعالیت شرکت خود الحاق یا اضافه نمایید.

ثبت صورتجلسه تغییر نام شرکت در یزد :

در صورتی که شرکت به افراد جدیدی واگذار گردد این امکان وجود دارد که مالکین جدید مایل باشند نام جدیدی با سلیقه خود برای شرکت انتخاب نمایند در این صورت باید از طریق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده برای تغییر نام اقدم کنند.

ثبت صورتجلسه افزایش سرمایه شرکت در یزد :

در صورت صلاحدید و نیاز شرکت سهامداران میتوانند جهت افزایش سرمایه اولیه مبادرت ورزند. این امر باتوجه به نوع شخصیت حقوقی متغیر می باشد.

ثبت صورتجلسه کاهش سرمایه شرکت در یزد :

چنانچه شرکتها در حین فعالیت خود متوجه این موضوع شوند که میزان سرمایه ثبت شده آنها بیش از حد نیاز است و یا شرکت دچار ضرر و زیان شود و یا با خروج یکی از شرکا سرمایه او نیز خارج شود شرکتها میتوانند با توجه به قانون تجارت اقدام به کاهش سرمایه نمایند.

ثبت صورتجلسه ورود و خروج شریک یا سهامدار در یزد :

در صورتی که برخی از سهامداران یا شرکا قصد داشته باشند از شرکت خارج شوند میتوانند با تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده این امر را به اداره ثبت شرکتها اعلام نمایند در عین حال میتوانند سهامداری را نیز جایگزین نمایند.

ثبت صورتجلسه نقل و انتقال سهام یا سهم‌الشرکه در یزد :

هنگام خروج شرکا از شرکت ، به منظور جلوگیری از کاهش سرمایه این شرکا می توانند سهام یا سهم الشرکه خود را به سهامداران و یا اعضائ هیئت مدیره حاضر در شرکت انتقال دهند . این امر با توجه به نوع قالب ثبتی متفاوت می باشد.

ثبت صورتجلسه انتخاب اعضای هیئت ‌مدیره در یزد :

گزینش اولیه اعضای هیات مدیره ، تغییر سمت آنها و یا گزینش افراد جدید به جای آنها با تصویب مجمع عمومی فوق العاده امکان پذیر می باشد.

ثبت صورتجلسه انتخاب بازرسین (سهامی خاص) در یزد :

در شرکتهای سهامی خاص بازرسین برای مدت یک سال انتخاب میشوند بعد از اتمام این دوره می توانند در سمت خود تمدید شوند.

ثبت اصلاح ماده اساسنامه شرکت در یزد :

در صورت تغییر هریک از مفاد اساسنامه می بایست این امر در صورتجلسه اعلام گردد.کارشناسان و مشاوران ثبت شرکت ایلیا آماده ارائه خدمات تخصصی به شما عزیزان می باشند.

ثبت صورتجلسه انحلال شرکتها در یزد :

با به وجود آمدن شرایط خاص مانند ورشکستگی یا فوت اعضا و ... برای شخصیت های حقوقی و یا با تصویب اکثریت مجمع عمومی فوق العاده انحلال شرکت صورت می پذیرد و طی صورتجلسه ای به مرجع ثبت شرکتها اعلام می گردد.

صورتجلسه ثبت تغییرات شرکت در یزد :

وفق مفاد قانون تجارت چنانچه تصمیمات مجمع عمومی مبتنی بر یکی از موارد ذیل باشد می بایست یک نسخه از صورتجلسه تحریر و تدوین شده و به مرجع ثبت شرکتها ارسال گردد این تصمیمات عبارتند از:

 • تعیین مدیران و یا بازرسین
 • تصویب ترازنامه
 • کلیه تغییراتی که منجر به تغییر اساسنامه می شوند.
 • انحلال شرکتها و انجام امور تصفیه

مدارک مورد نیاز ثبت صورتجلسه تغییرات در یزد :

مدارک مورد نیاز جهت تنظیم صورتجلسات مجامع و هیئت مدیره در شرکت با مسئولیت محدود در یزد

 • تحویل آگهی تاسیس و یا روزنامه رسمی تاسیس شرکت
 • چنانچه شرکت دارای تغییرات باشد ارائه آخرین آگهی تغیرات و با روزنامه رسمی
 • تصویری از از اوراق ثبتی شرکت ( شرکتنامه ، تقاضانامه تمامی صفحات )
 • ارائه کپی شناسنامه و کارت ملی اعضا هیئت مدیره و سهامداران
 • در صورت ورود شریک و یا عضوء هیئت مدیره ارائه برابر اصل مدارک شناسایی این اشخاص
 • در صورتیکه شرکای جدید اشخاص حقوقی باشند، کپی آخرین روزنامه رسمی شرکت

مدارک مورد نیاز جهت تنظیم صورتجلسات مجامع و هیئت مدیره در شرکت سهامی خاص در یزد

 • یک نسخه از روزنامه رسمی تاسیس شرکت
 • در صورتی که شرکت دارای تغییرات باشد یک نسخه از آگهی یا روزنامه رسمی آخرین تغییرات
 • تسلیم اظهارنامه شرکت تمامی صفحات
 • در صورتی که شرکت دارای نقل و انتقال باشد ارائه لیستی از آخرین نقل و انتقالات الزامی می باشد.
 • مدارک شناسایی برابر اصل شده کلیه سهامداران و اعضاء هیئت مدیره داخل شرکت و اشخاصی که قصد ورود به شرکت را دارند .
ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت در یزد و شهرستان های آن
 • ثبت تغییرات شرکت در یزد
 • ثبت تغییرات شرکت در اردکان
 • ثبت تغییرات شرکت در میبد
 • ثبت تغییرات شرکت در بافق
 • ثبت تغییرات شرکت در تفت
 • ثبت تغییرات شرکت در مهریز
 • ثبت تغییرات شرکت در طبس
 • ثبت تغییرات شرکت در ابرکوه
 • ثبت تغییرات شرکت در اشکذر