پس از ثبت شرکت چنانچه سهامداران و اعضا هیئت مدیره تصمیم به ثبت تغییرات شرکت در کرج کنند باید از طریق مجمع عمومی فوق العاده و یا مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صورت جلسه ای را با حضور شرکا تدوین و تنظیم کنند و به اطلاع اداره ثبت شرکت های کرج برسانند. تغییرآدرس، انحلال، ورود و خروج شریک ،افزایش و یا کاهش سرمایه ، تبدیل سهام با نام به بی نام ،تعیین اعضاء هیئت مدیره ،انتخاب بازرس ،تعیین حق امضاء و ... از تغییرات شرکتها در حوزه ثبتی کرج می باشند که در مجمع های زیر برگزار می شود :

اختیارات مجمع عمومی فوق العاده :

همزمان با ورود و خروج شریک افزایش سرمایه و کاهش سرمایه اتفاق می افتد .

طبق قانون تجارت اصلاح مفاد اساسنامه که می تواند شامل :تغییرآدرس ،تبدیل سهام بی نام به بانام ،نقل و انتقال سهام و یاسهم الشرکه ،تاسیس شعبه ،افزایش یا کاهش سرمایه و یا ورودشرکا و خروج شرکا و ... زیر نظر مجمع عمومی فوق العاده برگزار میشود .

اختیارات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده :

تعیین سمت مدیران و حق امضا مجاز شرکت از ویژگی مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده در جلسه انتخاب مدیران و بازرسان است .

نکته :تصویب ترازنامه سالیانه که که در چهار ماه اول سال در مجمع عمومی عادی سالیانه برگزار می شود در مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده هم برگزار میشود .

مدارک لازم جهت ثبت تغییرات شرکت در کرج

 1. کپی اساسنامه شرکت
 2. روزنامه رسمی مربوط به آخرین تغییرات شرکت
 3. لیست شرکا با میزان سرمایه آنها
 4. کپی کارت ملی و شناسنامه همه ی اعضای شرکت
 5. مدارک شناسایی افراد خروجی و حضور آنها در دفتر ثبت جهت امضا
 6. حضور تمامی شرکا و مدیر تصفیه در شرکت در حال انحلال واجب است

عناوین صورتجلسه تغییرات شرکتها در واحد ثبتی کرج

بعد از ثبت شرکت تمامی شرکت ها و موسسات نیاز به تغییراتی دارند که باید تغییرات را ثبت کرد.برای ثبت تغییرات در کرج نیاز به تدوین و تنظیم صورت جلسه شرکت است که مقررات خاصی دارد و با توجه به قانون تجارت،قانون شرکت و نوع شرکت نکاتی را باید توجه کرد .

انواع تغیرات شرکتها در کرج شامل موارد زیر می باشد :

 1. تغییر آدرس شرکت
 2. تغییر موضوع فعالیت شرکت
 3. پیوستن به موضوع فعالیت شرکت
 4. تغییر نام شرکت
 5. افزایش و کاهش سرمایه شرکت
 6. ورود و خروج شریک یا سهامدار
 7. نقل و انتقال سهام یا سهم‌الشرکه
 8. انتخاب اعضای هیئت‌مدیره
 9. انتخاب بازرس یا بازرسین (سهامی خاص)
 10. تصویب ترازنامه سود و زیان شرکت(سهامی خاص)
 11. اصلاح ماده اساسنامه شرکت
 12. انحلال شرکت
 13. تاسیس یا انحلال شعبه
 14. پرداخت سرمایه تعهدی
 15. تبدیل نوع سهام
 16. تغییر یا تمدید مدیر تصفیه

تصمیمات مجمع عادی جهت ثبت تغییرات شرکت در کرج

تصمیماتی در مجمع عمومی عادی گرفته میشود که یک نسخه ار آن جهت ثبت به اداره ثبت شرکت های کرج ارسال میشود که شامل موارد زیر است :

 1. انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسین .
 2. تصویب ترازنامه‌.(عملکرد شرکت)
 3. کاهش یا افزایش سرمایه و هر نوع تغییر دیگر .
 4. انحلال شرکت و نحوه‌ی تصفیه آن

مدارک مورد نیاز جهت ثبت تغییرات شرکتهای محدود و خاص در واحد ثبتی کرج

درصورتجلسات مجامع و هیئت مدیره ثبت تغییرات شرکت با مسئولیت محدود مدارکی نیاز است که شامل موارد زیر است :

 1. کپی آگهی یا روزنامه رسمی تاسیس و تغییرات شرکت
 2. کپی شرکتنامه یا تقاضانامه ثبتی شرکت (پشت و رو)
 3. کپی شناسنامه وکارت ملی تمام شرکاء و هیئت مدیره شرکت ( یا نماینده شخص حقوقی )
 4. کپی برابر با اصل شناسنامه و کارت ملی شرکاء یا هیئت مدیره جدید شرکت
 5. کپی آخرین روزنامه رسمی شرکت واحکام نمایندگی اشخاص حقوقی و ... در صورتیکه شرکای جدید اشخاص حقوقی باشند .
 6. تکمیل فرم اطلاعات مورد نیاز شرکت

در صورتجلسات مجامع و هیئت مدیره ثبت تغییرات شرکت سهامی خاص مدارکی نیاز است که شامل موارد زیر است :

 1. کپی آگهی یا روزنامه رسمی تاسیس و تغییرات شرکت
 2. کپی اظهارنامه ثبتی شرکت (پشت و رو)
 3. دادن آخرین لیست سهامداران شرکت
 4. کپی شناسنامه و کارت ملی کلیه سهامدران و هیئت مدیره و بازرسین شرکت (یا نماینده شخص حقوقی )
 5. کپی برابر با اصل شناسنامه و کارت ملی سهامداران یا هیئت مدیره و بازرسین جدید شرکت
 6. کپی آخرین روزنامه رسمی شرکت واحکام نمایندگی اشخاص حقوقی و ... در صورتیکه شرکای جدید اشخاص حقوقی باشند .
 7. کامل کردن فرم اطلاعات شرکت

ثبت تغییرات شرکت در کرج

مراحل ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت ها در کرج شامل موارد زیر است :

 1. فرستادن مدارک و تکمیل فرم اطلاعات طبق تغییرات درخواستی
 2. تنظیم صورتجلسه تغییرات
 3. فرستادن صورتجلسه و وکالت نامه جهت امضاوکیل مجتمع ثبت شرکت ایلیا
 4. کامل کردن امضا و مهر کردن صورتجلسات و وکالت نامه وکیل ایلیا توسط درخواست کننده
 5. فرستادن صورتجلسات امضا شده بوسیله درخواست کننده
 6. قبول کردن کارهای اینترنتی در سامانه شرکتهای استان البرز واحد ثبتی کرج
 7. فرستادن صورتجلسات به اداره ثبت شرکتهای کرج
 8. دنبال کردن ثبت تغییرات از اداره ثبت شرکتهای کرج
 9. پرداخت فیش های واریزی
 10. دریافت آگهی مهر برجسته قوه قضائیه
 11. پرداخت بابت هزینه روزنامه رسمی
 12. فرستادن آگهی و روزنامه به درخواست کننده