• ثبت تغییرات شرکت در چهار محال و بختیاری

موسسین شرکتها قادر خواهند بود تحت شرایط مندرج در اساسنامه شرکتها و با رعایت آداب و تشریفات مشخص شده تغییراتی را در شرکت خود اعمال نمایند .ثبت تغییرات شرکت در چهارمحال و بختیاری در سه مجمع عمومی فوق العاده ، عادی به طور فوق العاده و هیئت مدیره تصمیم گیری می شود.

 • اختیارات مجمع عمومی فوق العاده :

کلیه تغییراتی که منجر به اصلاح مواد اساسنامه می شود در این مجمع تصمیم گیری می شود که با تنظیم و تدوین صورتجلسه به اطلاع ادارهثبت شرکت در چهارمحال و بختیاری می رسد.

 • اختیارات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده :

کلیه تصمیماتی که به انتخاب و تعیین سمت مدیران و دارندگان حق امضاء مجاز شرکت منجر شود در این مجمع بررسی می گرد.د این تنها وظیفه مجمع عمومی فوق العاده نمی باشد بلکه اصلی ترین وظیفه آن تصویب ترازنامه مالی شرکت می باشد.

مدارک لازم جهت تغییرات در شرکت ها و موسسات در چهار محال و بختیاری :

کلیه اوراق شرکت و روزنامه رسمی تاسیس و آخرین تغییرات شرکت ، برابر اصل مدارک شناسایی اعضاء شرکت و سهامداران مدارک لازم می باشد.

ثبت تغییرات شرکت در چهار محال و بختیاری :

موسسین شرکتها قادر خواهند بود تحت شرایط مندرج در اساسنامه ثبت شرکت و با رعایت آداب و تشریفات مشخص شده تغییراتی را در شرکت خود اعمال نمایند این تغییرات در سه مجمع عمومی فوق العاده ، عادی به طور فوق العاده و هیئت مدیره تصمیم گیری می شود.

تغییرات شرکت ها عبارتند از :

ثبت صورتجلسه تغییرآدرس شرکت در چهار محال و بختیاری :

در صورتی که اعضای شرکت اقدام جا به جایی دفتر شرکت خود نمایند می بایست این تغییر را از طریق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری در اردبیل اعلام نمایند.

ثبت صورتجلسه تغییر موضوع شرکت در چهار محال و بختیاری :

در شرایطی که بعد از به پایان رساندن مراحل ثبت موسسین به این نتیجه برسند که موضوع فعالیتشان قابلیت اجرا ندارد میتوانند موضوع فعالیت خود را تغییر دهند.

ثبت صورتجلسه الحاق به موضوع شرکت در چهار محال و بختیاری :

این امکان وجود دارد که اگر در ابتدای ثبت شرکت به هردلیلی نتوانید موضوعی را به ثبت برسانید بعد از اتمام ثبت شرکت و با فراهم شدن شرایط موضوع مورد نظر را به موضوع فعالیت شرکت خود الحاق یا اضافه نمایید.

ثبت صورتجلسه تغییر نام شرکت در چهار محال و بختیاری :

در صورتی که شرکت به افراد جدیدی واگذار گردد این امکان وجود دارد که مالکین جدید مایل باشند نام جدیدی با سلیقه خود برای شرکت انتخاب نمایند در این صورت باید از طریق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده برای تغییر نام اقدم کنند.

ثبت صورتجلسه افزایش سرمایه شرکت در چهار محال و بختیاری :

در صورت صلاحدید و نیاز شرکت سهامداران میتوانند جهت افزایش سرمایه اولیه مبادرت ورزند. این امر باتوجه به نوع شخصیت حقوقی متغیر می باشد.

ثبت صورتجلسه کاهش سرمایه شرکت در چهار محال و بختیاری :

چنانچه شرکتها در حین فعالیت خود متوجه این موضوع شوند که میزان سرمایه ثبت شده آنها بیش از حد نیاز است و یا شرکت دچار ضرر و زیان شود و یا با خروج یکی از شرکا سرمایه او نیز خارج شود شرکتها میتوانند با توجه به قانون تجارت اقدام به کاهش سرمایه نمایند.

ثبت صورتجلسه ورود و خروج شریک یا سهامدار در چهارمحال و بختیاری :

در صورتی که برخی از سهامداران یا شرکا قصد داشته باشند از شرکت خارج شوند میتوانند با تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده این امر را به اداره ثبت شرکتها اعلام نمایند در عین حال میتوانند سهامداری را نیز جایگزین نمایند.

ثبت صورتجلسه نقل و انتقال سهام یا سهم‌الشرکه در چهار محال و بختیاری :

هنگام خروج شرکا از شرکت ، به منظور جلوگیری از کاهش سرمایه این شرکا می توانند سهام یا سهم الشرکه خود را به سهامداران و یا اعضائ هیئت مدیره حاضر در شرکت انتقال دهند . این امر با توجه به نوع قالب ثبتی متفاوت می باشد.

ثبت صورتجلسه انتخاب اعضای هیئت ‌مدیره در چهار محال و بختیاری :

گزینش اولیه اعضای هیات مدیره ، تغییر سمت آنها و یا گزینش افراد جدید به جای آنها با تصویب مجمع عمومی فوق العاده امکان پذیر می باشد.

ثبت صورتجلسه انتخاب بازرسین (سهامی خاص) در چهار محال و بختیاری :

در شرکتهای سهامی خاص بازرسین برای مدت یک سال انتخاب میشوند بعد از اتمام این دوره می توانند در سمت خود تمدید شوند.

اصلاح ماده اساسنامه شرکت در چهار محال و بختیاری :

در صورت تغییر هریک از مواد اساسنامه می بایست این امر در صورتجلسه اعلام گردد.کارشناسان ثبت شرکت ایلیا شما را در زمینه ثبت شرکت و ثبت برند در چهارمحال و بختیاری راهنمایی می نمایند.

ثبت صورتجلسه انحلال شرکت در چهار محال و بختیاری :

با به وجود آمدن شرایط خاص مانند ورشکستگی یا فوت اعضا و ... برای شخصیت های حقوقی و یا با تصویب اکثریت مجمع عمومی فوق العاده انحلال شرکت صورت می پذیرد و طی صورتجلسه ای به مرجع ثبت شرکتها اعلام می گردد.

صورتجلسه ثبت تغییرات شرکت در چهار محال و بختیاری :

به استناد مواد مندرج در قانون تجارت چنانچه تصمیمات مجمع یکی از موارد ذیل باشد می بایست یک نسخه از صورتجلسه تنظیم و تدوین شده و به مرجع ثبت شرکتها ارسال گردد این تصمیمات عبارتند از:

 • تعیین مدیران و یا بازرسین
 • تصویب ترازنامه
 • کلیه تغییراتی که منجر به تغییر اساسنامه می شوند.
 • انحلال شرکتها و انتخاب مدیران تصفیه

مدارک مورد نیاز ثبت صورتجلسه تغییرات چهار محال و بختیاری :

مدارک مورد نیاز جهت تنظیم صورتجلسات مجامع و هیئت مدیره در شرکت با مسئولیت محدود در چهار محال و بختیاری

 • ارائه آگهی تاسیس و یا روزنامه رسمی
 • آخرین آگهی تغییرات و یا روزنامه رسمی
 • ارائه اوراق ثبتی
 • کپی شناسنامه و کارت ملی اعضا هیئت مدیره و سهامداران

مدارک مورد نیاز جهت تنظیم صورتجلسات مجامع و هیئت مدیره در شرکت سهامی خاص در چهار محال و بختیاری

 • روزنامه رسمی تاسیس شرکت
 • آگهی یا روزنامه رسمی آخرین تغییرات
 • اظهارنامه شرکت
 • آخرین نقل و انتقالات شرکت
ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت در چهار محال و بختیاری و شهرستان های آن
 • ثبت تغییرات شرکت در شهرکرد
 • ثبت تغییرات شرکت در بروجن
 • ثبت تغییرات شرکت در فرخ شهر
 • ثبت تغییرات شرکت در فارسان
 • ثبت تغییرات شرکت در لردگان
 • ثبت تغییرات شرکت در اردل
 • ثبت تغییرات شرکت در کوهرنگ