• ثبت تغییرات شرکت در فارس

سهامداران و اعضاء هیئت مدیره قادر هستند تحت شرایط خاص و با رعایت کردن تشریفات مقرر در قانون تجارت تغییراتی را که به تصویب مجمع عمومی فوق العاده رسیده است را اعمال نمایند تغییرات شرکتها در سه مجمع عمومی فوق العاده ، عادی به طور فوق العاده و هیئت مدیره تصمیم گیری می گردد.

 • اختیارات مجمع عمومی فوق العاده :

تغییراتی که به اصلاح مواد اساسنامه منجرگردد در این مجمع مورد بررسی قرار میگیرد و در صورتی که به تاییدیه برسد اقدام به تنظیم و تدوین صورتجلسه می نمایند و به اداره ثبت شرکت ارسال می گردد.

 • اختیارات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده :

تمامی تغییراتی که به انتخاب و تعیین سمت مدیران و صاحبین حق امضاء منجر گردد در این مجمع مورد بررسی قرار می گیرد اما این تنها وظیفه مجمع عمومی فوق العاده نمی باشد مهم ترین و اصلی ترین وظیفه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده تصویب ترازنامه مالی شرکت می باشد.

مدارک لازم جهت تغییرات در شرکت ها و موسسات در فارس :

کلیه اوراق شرکت و روزنامه رسمی تاسیس و آخرین تغییرات شرکت ، برابر اصل مدارک شناسایی اعضاء شرکت و سهامداران از مدارک لازم می باشد.

ثبت تغییرات شرکت در فارس :

سهامداران و اعضاء هیئت مدیره قادر هستند تحت شرایط خاص و با رعایت کردن تشریفات مقرر در قانون تجارت تغییراتی را که به تصویب مجمع عمومی فوق العاده رسیده است را اعمال نمایندثبت تغییرات شرکت در فارس در سه مجمع عمومی فوق العاده ، عادی به طور فوق العاده و هیئت مدیره تصمیم گیری می گردد.

تغییرات شرکت ها عبارتند از :

تغییرآدرس دفتر مرکزی در فارس :

در صورتی که اعضای شرکت اقدام جا به جایی دفتر شرکت خود نمایند می بایست این تغییر را از طریق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری در فارس اعلام نمایند.

تغییر موضوع فعالیت شخصیت حقوقی در فارس :

در شرایطی که بعد از به پایان رساندن مراحل ثبت موسسین به این نتیجه برسند که موضوع فعالیتشان قابلیت اجرا ندارد میتوانند موضوع فعالیت خود را تغییر دهند.

الحاق به موضوع فعالیت شرکت در فارس :

این امکان وجود دارد که اگر در ابتدای ثبت شرکت به هردلیلی نتوانید موضوعی را به ثبت برسانید بعد از اتمام ثبت شرکت و با فراهم شدن شرایط موضوع مورد نظر را به موضوع فعالیت شرکت خود الحاق یا اضافه نمایید.

تغییر نام شرکت در فارس :

در صورتی که شرکت به افراد جدیدی واگذار گردد این امکان وجود دارد که مالکین جدید مایل باشند نام جدیدی با سلیقه خود برای شرکت انتخاب نمایند در این صورت باید از طریق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده برای تغییر نام اقدم کنند.

افزایش سرمایه ثبت شده شخصیت حقوقی در فارس :

در صورت صلاحدید و نیاز شرکت سهامداران میتوانند جهت افزایش سرمایه اولیه مبادرت ورزند. این امر باتوجه به نوع شخصیت حقوقی متغیر می باشد.

کاهش سرمایه ثبت شده شخصیت حقوقی در فارس :

چنانچه شرکتها در حین فعالیت خود متوجه این موضوع شوند که میزان سرمایه ثبت شده آنها بیش از حد نیاز است و یا شرکت دچار ضرر و زیان شود و یا با خروج یکی از شرکا سرمایه او نیز خارج شود شرکتها میتوانند با توجه به قانون تجارت اقدام به کاهش سرمایه نمایند.

ورود و خروج شریک یا سهامدار در فارس :

در صورتی که برخی از سهامداران یا شرکا قصد داشته باشند از شرکت خارج شوند میتوانند با تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده این امر را به اداره ثبت شرکتها اعلام نمایند در عین حال میتوانند سهامداری را نیز جایگزین نمایند.

نقل و انتقال سهام یا سهم‌الشرکه در فارس :

هنگام خروج شرکا از شرکت ، به منظور جلوگیری از کاهش سرمایه این شرکا می توانند سهام یا سهم الشرکه خود را به سهامداران و یا اعضائ هیئت مدیره حاضر در شرکت انتقال دهند . این امر با توجه به نوع قالب ثبتی متفاوت می باشد.

انتخاب اعضای هیئت ‌مدیره در فارس :

گزینش اولیه اعضای هیات مدیره ، تغییر سمت آنها و یا گزینش افراد جدید به جای آنها با تصویب مجمع عمومی فوق العاده امکان پذیر می باشد.

انتخاب بازرسین (سهامی خاص) در فارس :

در شرکتهای سهامی خاص بازرسین برای مدت یک سال انتخاب میشوند بعد از اتمام این دوره می توانند در سمت خود تمدید شوند.

اصلاح ماده اساسنامه شرکت در فارس :

در صورت تغییر هریک از مواد اساسنامه می بایست این امر در صورتجلسه اعلام گردد.کارشناسان ثبت شرکت ایلیا آماده ارائه خدمات تخصصی به شما عزیزان می باشند.

انحلال شرکت در فارس :

با به وجود آمدن شرایط خاص مانند ورشکستگی یا فوت اعضا و ... برای شخصیت های حقوقی و یا با تصویب اکثریت مجمع عمومی فوق العاده انحلال شرکت صورت می پذیرد و طی صورتجلسه ای به مرجع ثبت شرکتها اعلام می گردد.

صورتجلسه ثبت تغییرات شرکت در فارس :

به استناد مواد مندرج در قانون تجارت چنانچه تصمیمات مجمع یکی از موارد ذیل باشد می بایست یک نسخه از صورتجلسه تحریر و تدوین شده و به مرجع ثبت شرکتها ارسال گردد این تصمیمات عبارتند از:

 • تعیین مدیران و یا بازرسین
 • تصویب ترازنامه
 • کلیه تغییراتی که منجر به تغییر اساسنامه می شوند.
 • انحلال شرکتها و انجام امور تصفیه

مدارک مورد نیاز ثبت صورتجلسه تغییرات در فارس :

مدارک مورد نیاز جهت تنظیم صورتجلسات مجامع و هیئت مدیره در شرکت با مسئولیت محدود در فارس

 • آگهی تاسیس و یا روزنامه رسمی تاسیس شرکت
 • ارائه آخرین آگهی تغییرات و یا روزنامه رسمی
 • ارائه کلیه اوراقی که در زمان ثبت شرکت دریافت نموده اید
 • کپی شناسنامه و کارت ملی اعضا هیئت مدیره و سهامداران

مدارک مورد نیاز جهت تنظیم صورتجلسات مجامع و هیئت مدیره در شرکت سهامی خاص در فارس

 • روزنامه رسمی تاسیس شرکت
 • یک نسخه از آگهی یا روزنامه رسمی آخرین تغییرات
 • تسلیم اظهارنامه شرکت
 • لیستی از آخرین نقل و انتقالات
ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت در فارس و شهرستان های آن
 • ثبت تغییرات شرکت در شیراز
 • ثبت تغییرات شرکت در کازرون
 • ثبت تغییرات شرکت در جهرم
 • ثبت تغییرات شرکت در مرودشت
 • ثبت تغییرات شرکت در فیروزآباد
 • ثبت تغییرات شرکت در داراب
 • ثبت تغییرات شرکت در فسا
 • ثبت تغییرات شرکت در لار
 • ثبت تغییرات شرکت در آباده
 • ثبت تغییرات شرکت در نی ریز
 • ثبت تغییرات شرکت در اردکان
 • ثبت تغییرات شرکت در لارستان