• ثبت تغییرات شرکت در البرز :

شما زمانی میتوانید مالک یک شخصیت حقوقی قرار بگیرید که آن دارای شماره ثبت و شناسه ملی باشد در این زمان با توجه به اختیارات مندرج در اساسنامه شرکت قادر خواهید بود تغییراتی را در شرکت خود اعمال نمایید که انجام این تغییرات با توجه به تشریفات و آیین که در قانون تجارت وجود دارد امکان پذیر می باشد در این صورت شما زمانی میتوانید صورتجلسه ای تنظیم نمایید که تجربه و تخصص در این زمینه داشته باشد برای کسب اطلاعات تکمیلی در این خصوص توضیحاتی را در اختیار شما می گذاریم :

وظایف مجمع عمومی فوق العاده :

 • افزایش و کاهش سرمایه که اغلب با ورود و خروج شریک همراه است
 • تغییر نام و یا آدرس دفتر مرکزی شرکت
 • تبدیل سهام بی نام به بانام
 • نقل و انتقال سهام یا سهم الشرکه

وظایف مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده :

 • انتخاب مدیر یا بازرسین شرکت
 • انتصاب سمت مدیران و صاحبین حق امضاء
 • تصویب ترازنامه های مالی

مدارک لازم جهت تغییرات در شرکت ها و موسسات در البرز :

کلیه اوراق ثبتی به همراه روزنامه رسمی تاسیس شرکت و آخرین تغییرات ، ارائه لیستی از آخرین شرکا الزامی می باشد ، برابر اصل شده مدارک شناسایی ( کارت ملی و شناسنامه) کلیه شرکا و اعضاء هیئت مدیره

ثبت تغییرات شرکت در البرز :

شما زمانی میتوانید مالک یک شخصیت حقوقی قرار بگیرید که آن دارای شماره ثبت و شناسه ملی باشد در این زمان با توجه به اختیارات مندرج در اساسنامه شرکت قادر خواهید بود تغییراتی را در شرکت خود اعمال نمایید که انجام این تغییرات با توجه به تشریفات و آیین که در قانون تجارت وجود دارد امکان پذیر می باشد در این صورت شما زمانی میتوانید صورتجلسه ای تنظیم نمایید که تجربه و تخصص در این زمینه داشته باشد.

تغییرات شرکت ها عبارتند از :

تغییرآدرس دفتر مرکزی در البرز :

چنانچه شرکتها اقدام به جا به جایی دفتر مرکزی خود نمایند می بایست از طریق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به اطلاع اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری در تهران برسانند

تغییر موضوع فعالیت شخصیت حقوقی در البرز :

تغییر در موضوع فعالیت عموما به این خاطر می باشد که می باشد موضوع به ثبت رسیده قابلیت انجام ندارد در این صورت این اجازه در قانون تجارت به موسسین داده شده است که اقدام به تغییرموضوع فعالیت خود نمایند.

الحاق به زمینه فعالیت شرکت در البرز :

شما میتوانید در هر زمانی بعد از ثبت شرکت خود با در دست داشتن مجوزهای لازم اقدام به الحاق به موضوع نمایید.

تغییر نام شرکت در البرز :

در صورتی که شرکت به افراد جدیدی واگذار گردد این امکان وجود دارد که مالکین جدید مایل باشند نام جدیدی با سلیقه خود برای شرکت انتخاب نمایند در این صورت باید از طریق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده برای تغییر نام اقدام کنند.

افزایش سرمایه ثبت شده شرکتها و موسسات در البرز :

در صورت صلاحدید و نیاز شرکت سهامداران میتوانند جهت افزایش سرمایه اولیه مبادرت ورزند. این امر باتوجه به نوع شخصیت حقوقی متغیر می باشد.

کاهش سرمایه اولیه شخصیت حقوقی در البرز :

چنانچه شرکتها در حین فعالیت خود متوجه این موضوع شوند که میزان سرمایه ثبت شده آنها بیش از حد نیاز است و یا شرکت دچار ضرر و زیان شود و یا با خروج یکی از شرکا سرمایه او نیز خارج شود شرکتها میتوانند با توجه به قانون تجارت اقدام به کاهش سرمایه نمایند.

ورود و خروج شریک یا سهامدار در البرز :

در صورتیکه برخی از سهامداران یا شرکا قصد داشته باشند از شرکت خارج شوند میتوانند با تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده این امر را به اداره ثبت شرکتها اعلام نمایند در عین حال میتوانند سهامداری را نیز جایگزین نمایند.

نقل و انتقال سهم یا سهم‌الشرکه در البرز :

در زمان خروج شرکا از شرکت ، به منظور جلوگیری از کاهش سرمایه این شرکا می توانند سهام یا سهم الشرکه خود را به سهامداران و یا اعضائ هیئت مدیره حاضر در شرکت انتقال دهند . این امر با توجه به نوع قالب ثبتی متفاوت می باشد.

انتخاب اعضای هیئت ‌مدیره در البرز :

گزینش اولیه اعضای هیات مدیره ، تغییر سمت آنها و یا انتخاب افراد جدید به جای آنها با تصویب مجمع عمومی فوق العاده امکان پذیر می باشد.

انتخاب بازرسین (سهامی خاص) در البرز :

در شرکتهای سهامی خاص بازرسین برای مدت یک سال انتخاب میشوند بعد از اتمام این دوره می توانند سمت خود تمدید نمایند.

اصلاح مواد اساسنامه در البرز :

در صورت تغییر هریک از مفاد اساسنامه می بایست این امر در صورتجلسه اعلام گردد.

انحلال شرکت در البرز :

با به وجود آمدن شرایط خاص مانند ورشکستگی یا فوت اعضا و ... برای شخصیت های حقوقی و یا با تصویب اکثریت مجمع عمومی فوق العاده انحلال شرکت صورت می پذیرد و طی صورتجلسه ای به مرجع ثبت شرکتها اعلام می گردد.

صورتجلسه ثبت تغییرات شرکت در البرز :

در قانون تجارت مندرج گردیده تمامی تغییراتی که قصد دارید اعمال نمایید می بایست با تدوین صورتجلسات صورت بگیرد این صورتجلسات شامل : صورتجلسه مجمع عادی به طور فوق العاده ، مجمع فوق العاده و هیئت مدیره می باشد.

این تصمیمات عبارتند از :

 • انتخاب مدیر یا بازرسین شرکت
 • انتصاب سمت مدیران و صاحبین حق امضاء
 • تصویب ترازنامه های مالی
 • انحلال شرکتها و مدیران تصفیه

مدارک مورد نیاز جهت ثبت تغییرات در البرز :

مدارک مورد نیاز جهت تنظیم صورتجلسات مجامع و هیئت مدیره در شرکت با مسئولیت محدود در البرز

 • ارائه آگهی تاسیس و یا روزنامه رسمی تاسیس شرکت
 • چنانچه شرکت دارای تغییرات باشد ارائه آخرین آگهی تغغیرات و با روزنامه رسمی
 • کپی از اوراق ثبتی شرکت ( شرکتنامه ، تقاضانامه تمامی صفحات )
 • ارائه مدارک شناسایی اعضا هیئت مدیره و سهامداران ( کپی شناسنامه و کارت ملی )
 • در صورت ورود شریک و یا عضوء هیئت مدیره ارائه مدارک شناسایی این اشخاص یه صورت برابر اصل
 • در صورتیکه شرکای جدید اشخاص حقوقی باشند، کپی آخرین روزنامه رسمی شرکت

مدارک مورد نیاز جهت تنظیم صورتجلسات مجامع و هیئت مدیره در شرکت سهامی خاص در البرز

 • یک نسخه از روزنامه رسمی تاسیس شرکت
 • در صورتی که شرکت دارای تغییرات باشد یک نسخه از آگهی یا روزنامه رسمی آخرین تغییرات
 • ارائه اظهارنامه شرکت تمامی صفحات
 • در صورتی که شرک داارای نقل و انتقال باشد ارائه لیستی از آخرین شرکت الزامی می باشد.
 • برابر اصل مدارک شناسایی (کپی کارت ملی و شناسنامه ) کلیه سهامداران و اعضاء هیئت مدیره داخل شرکت و اشخاصی که قصد ورود به شرکت را دارند .
ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت در البرز و شهرستان های آن
 • ثبت تغییرات شرکت در کرج
 • ثبت تغییرات شرکت در طالقان
 • ثبت تغییرات شرکت در نظرآباد
 • ثبت تغییرات شرکت در هشتگرد
 • ثبت تغییرات شرکت در آسارا