• ثبت تغییرات شرکت در ارومیه

به منظور انجام تغییرات در شخصیتهای حقوقی قانون تجارت مواردی را مقرر نموده است. یکی از این موارد ثبت تغییرات شرکت در ارومیه در مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی عادی به طورفوق العاده به اتفاق آرا می باشد. پس از توافق و تصویب نمودن تغییرات لازم است صورتجلسه تنظیم شده و سپس با ارسال آن به اداره ثبت شرکتها تغییرات شخصیت حقوقی را به ثبت رساند. ثبت تغییرات به مثابه مجوز اعمال تغییرات در شرکتها و موسسات می باشد.

وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده به شرح ذیل می باشد :

وظایف مجمع عمومی فوق العاده :

مجمع عمومی فوق العاده در موارد زیر مخیر به اتخاذ تصمیم می باشد:

افزایش و یا کاهش سرمایه که عمدتا" با ورود و خروج شریک یا سهامدار همراه می باشد.

تغییرآدرس دفتر شرکت ،

تبدیل سهام بی نام به با نام ،

نقل و انتقال سهام و یا سهم الشرکه

وظایف مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده :

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده در این موارد ملزم به تصمیم گیری است :

انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسین

تعیین سمت مدیران و حق امضاءداران

و تصویب ترازنامه سالیانه در چهار ماه اول سال

مدارک لازم جهت تغییرات در شرکت ها و موسسات در ارومیه :

تصویری از مدارک زیر:

اساسنامه شرکت ، روزنامه رسمی مبتنی بر آخرین تغییرات شرکت ،اسامی شرکا و سهامداران . همچنین کپی برابر اصل کارت ملی و شناسنامه کلیه سهامداران و اعضاء هیئت مدیره ، مدارک و اسناد مورد نیاز برای اجرا و ثبت تغییرات هستند.

باید بدانید که در صورت خروج اشخاص از شرکت ارائه اصل مدارک شناسایی و حضور در اداره ثبت شرکت طبق قانون تجارت الزامی می باشد . به منظور منحل نمودن شخص حقوقی در چارچوب مجمع عمومی فوق العاده گزینش یک مدیر تصفیه لازم می باشد.

ثبت تغییرات شرکت در ارومیه :

شرکتها در حیطه اختیارات برآمده از اساسنامه خود میتوانند تصمیماتی را مبتنی بر تغییرات در شرکت و یا موسسه به تصویب برسانند و براساس قوانین موجود می بایست این تغییرات را در مرجع ثبت شرکتها به ثبت برسانند. به منظور ثبت این تغییرات تهیه و تنظیم صورتجلسه و یا صورتجلسات مربوط به نوع تغییر و ارجاع آن به اداره ثبت شرکتها لازم است. تنظیم صورتجلسات و پیگیری مراحل اداری تغییرات نیازمند دانش و تخصص در اجرا و پیگیری امور ثبتی و تغییرات اشخاص حقوقی می باشد. جهت تکمیل اطلاعات خود در زمینه امور ثبتی وثبت برند با کارشناسان و مشاوران ثبت شرکت ایلیا در تماس باشید.

تغییرات شرکت ها عبارتند از

ثبت صورتجلسه تغییرآدرس شرکت در ارومیه :

در صورتی که اعضای شرکت برای جا به جایی محل شرکت اقدام نمایند، می بایست این تغییر را از طریق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به اداره ثبت شرکت در ارومیه مرتبط با حوزه فعالیت خود اعلام نمایند.

ثبت صورتجلسه تغییر موضوع شرکت در ارومیه :

در شرایطی که بعد از به پایان رساندن مراحل ثبت موسسین به این نتیجه برسند که موضوع فعالیتشان قابل اجرا نمی باشد میتوانند موضوع فعالیت خود را تغییر دهند.

ثبت صورتجلسه الحاق به موضوع شرکت در ارومیه:

این امکان وجود دارد که اگر در ابتدای ثبت شرکت به هردلیلی نتوانید موضوعی را به ثبت برسانید بعد از اتمام ثبت شرکت و با فراهم شدن شرایط موضوع مورد نظر را به موضوع فعالیت شرکت خود الحاق یا اضافه نمایید.

ثبت صورتجلسه تغییر نام شرکت در ارومیه:

در صورتی که شرکت به افراد جدیدی واگذار گردد این امکان وجود دارد که مالکین جدید مایل باشند نام جدیدی با سلیقه خود برای شرکت انتخاب نمایند در این صورت باید از طریق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده برای تغییر نام اقدام کنند.

ثبت صورتجلسه افزایش سرمایه شرکت در ارومیه :

در صورت صلاحدید و نیاز شرکت سهامداران میتوانند جهت افزایش سرمایه اولیه مبادرت ورزند. این امر باتوجه به نوع شخصیت حقوقی متغیر می باشد.

ثبت صورتجلسه کاهش سرمایه در ارومیه:

چنانچه شرکتها در حین فعالیت خود متوجه این موضوع شوند که میزان سرمایه ثبت شده آنها بیش از حد نیاز است و یا شرکت دچار ضرر و زیان شود و یا با خروج یکی از شرکا سرمایه او نیز خارج شود شرکتها میتوانند با توجه به قانون تجارت اقدام به کاهش سرمایه نمایند.

ثبت صورتجلسه ورود و خروج شریک یا سهامدار در ارومیه :

چنانچه برخی از سهامداران یا شرکا از شرکت خارج شوند با تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده این امر را به اداره ثبت شرکتها باید اعلام نمایند در عین حال میتوانند سهامداری را نیز جایگزین نمایند.

ثبت صورتجلسه نقل و انتقال سهم یا سهم‌الشرکه در ارومیه:

در زمان خروج شرکا از شرکت ، به منظور جلوگیری از کاهش سرمایه این شرکا می توانند سهام یا سهم الشرکه خود را به سهامداران و یا اعضائ هیئت مدیره حاضر در شرکت انتقال دهند . این امر با توجه به نوع قالب ثبتی متفاوت می باشد.

ثبت صورتجلسه انتخاب اعضای هیئت ‌مدیره در ارومیه :

گزینش اولیه اعضای هیات مدیره ، تغییر سمت آنها و یا گزینش افراد جدید به جای آنها با تصویب مجمع عمومی فوق العاده امکان پذیر می باشد.

ثبت صورتجلسه انتخاب بازرسین (سهامی خاص) در ارومیه :

در شرکتهای سهامی خاص بازرسین برای مدت یک سال انتخاب میشوند بعد از اتمام این دوره می توانند در سمت خود تمدید شوند.

اصلاح ماده اساسنامه در ارومیه :

در صورت تغییر هریک از مفاد اساسنامه می بایست این امر در صورتجلسه اعلام گردد.

ثبت صورتجلسه انحلال شرکت در ارومیه :

با به وجود آمدن شرایط خاص مانند ورشکستگی یا فوت اعضا و ... برای شخصیت های حقوقی و یا با تصویب اکثریت مجمع عمومی فوق العاده انحلال شرکت صورت می پذیرد و طی صورتجلسه ای به مرجع ثبت شرکتها اعلام می گردد.

صورتجلسه ثبت تغییرات شرکت در ارومیه :

با توجه به مفاد قانون تجارت چنانچه تصمیمات اتخاذ شده د ر مجمع عمومی مربوط به یکی از موارد ذیل باشد می بایست صورتجلسه در دو نسخه تنظیم شده و یک نسخه از آن به مرجع ثبت شرکتها ارسال گردد.

این موارد عبارتند از:

 • گزینش و ابلاغ تصدی مدیران و یا بازرسین
 • تصویب ترازنامه
 • تمامی تغییرات مندرج در مفاد اساسنامه
 • انحلال شرکتها و انجام امور تصفیه بدهی ها و دارایی شرکت

مدارک مورد نیاز جهت ثبت تغییرات در ارومیه

مدارک مورد نیاز برای تدوین و تنظیم صورتجلسات مجامع و هیئت مدیره در شرکت با مسئولیت محدود در ارومیه به شرح ذیل است :

 • تسلیم آگهی تاسیس و یا روزنامه رسمی تاسیس شرکت
 • چنانچه شرکت دارای تغییرات باشد ارائه آخرین آگهی تغییرات و یا روزنامه رسمی
 • تصویری از از اوراق ثبتی شرکت ( شامل شرکتنامه ، تقاضانامه و یا اظهارنامه و اساسنامه تمامی صفحات )
 • ارائه فتوکپی شناسنامه و کارت ملی اعضا هیئت مدیره و سهامداران
 • در صورت ورود شریک و یا عضوء هیئت مدیره ارائه برابر اصل مدارک شناسایی این اشخاص
 • در صورتیکه شرکای جدید اشخاص حقوقی باشند، کپی آخرین روزنامه رسمی شرکت

مدارک مورد نیاز جهت تنظیم صورتجلسات مجامع و هیئت مدیره در شرکت سهامی خاص در ارومیه

 • یک نسخه از روزنامه رسمی تاسیس شرکت
 • در صورتی که در شرکت تغییراتی اعمال شده یک نسخه از آگهی یا روزنامه رسمی آخرین تغییرات
 • تسلیم تمامی صفحات اظهارنامه شرکت
 • چنانچه شرکت دارای نقل و انتقال باشد ارائه لیستی از آخرین نقل و انتقالات الزامی می باشد.
 • مدارک شناسایی برابر اصل شده کلیه سهامداران و اعضاء هیئت مدیره داخل شرکت و اشخاصی که قصد ورود به شرکت را دارند .
ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت در آذربایجان غربی و شهرستان های آن
 • ثبت تغییرات شرکت در ارومیه
 • ثبت تغییرات شرکت در مهاباد
 • ثبت تغییرات شرکت در بوکان
 • ثبت تغییرات شرکت در خوی
 • ثبت تغییرات شرکت در میاندوآب
 • ثبت تغییرات شرکت در سردشت
 • ثبت تغییرات شرکت در سلماس
 • ثبت تغییرات شرکت در پیرانشهر
 • ثبت تغییرات شرکت در نقده
 • ثبت تغییرات شرکت در تکاب
 • ثبت تغییرات شرکت در شاهین دژ
 • ثبت تغییرات شرکت در چالدران