• شرایط ثبت تغییرات شرکت در اراک

با اتمام پروسه ثبت شرکت سهامداران و هیئت مدیره در صورت صلاحدید قادرخواهند بود تغییرات جزئی و یا کلی را در شرکت خود اعمال نمایند کلیه این تغییرات با تصمیم گیری مجمع عمومی فوق العاده صورت میگیرد و به اطلاع اداره ثبت شرکت در اراک می رسانند و پس از بررسی کارشناس پرونده آگهی تغییرات آن صادر می گردد.

 • محدوده اختیارات مجمع عمومی فوق العاده :

چنانچه تغییرات در خواستی شما منجر به تغییر در مواد تصویب شده در اساسنامه گردد در مجمع عمومی فوق العاده تصمیم گیری می گردد این تغییرات شامل : تغییر آدرس دفتر مرکزی ، افزایش یا کاهش سرمایه همراه با ورود و خروج شریک ، نقل و انتقال سهام و یا سهم الشرکه و...

 • محدوده اختیارات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده :

از وظایف مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده میتوان به انتخاب مدیران و بازرسین شرکت , تعیین سمت مدیران و حق امضاء مجاز شرکت اشاره نمود. اما مهم ترین مسئولیت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده تصویب ترازنامه سالیانه شرکتها در چهار ماه اول می باشد.

مدارک لازم جهت تغییرات در شرکت ها و موسسات در اراک :

یک نسخه کپی از اساسنامه شرکت و کلیه اوراق ثبت شرکت و ارائه روزنامه رسمی تاسیس شرکت به همراه آخرین تغییرات اعمال شده در شرکت ، لیستی کامل از شرکا ، ارائه مدارک شناسایی کلیه اعضاء هیئت مدیره و سهامداران به صورت برابر اصل الزامی می باشد.

ثبت تغییرات شرکت در اراک

موسسین و مالکین شخصیت های حقوقی باید در نظر داشته باشند که تنها با توجه به اختیارات مندرج در اساسنامه شرکت خود میتوانند در خصوص ثبت تغییرات شرکت در اراک تصمیم گیری نمایند و با توجه به نوع تغییر درخواستی تنظیم و تدوین صورتجلسات متغیر می باشد و می بایست نهایت دقت را در تنظیم صورتجلسات مربوطه به خرج دهید. تنظیم صورتجلسات و پیگیری روند اجرای تغییرات دانش و تجربه خاصی را می طلبد.

تغییرات شرکت ها عبارتند از :

ثبت صورتجلسه تغییرآدرس شرکت در اراک :

در صورتی که اعضای شرکت اقدام جا به جایی دفتر شرکت خود نمایند می بایست این تغییر را از طریق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به اداره ثبت شرکت مرتبط با حوزه فعالیت خود اعلام نمایند.

ثبت صورتجلسه تغییر موضوع فعالیت در اراک :

در شرایطی که بعد از به پایان رساندن مراحل ثبت موسسین به این نتیجه برسند که موضوع فعالیتشان قابل اجرا نمی باشد میتوانند موضوع فعالیت خود را تغییر دهند.

ثبت صورتجلسه الحاق به موضوع شرکت در اراک:

این امکان وجود دارد که اگر در ابتدای ثبت شرکت به هردلیلی نتوانید موضوعی را به ثبت برسانید بعد از اتمام ثبت شرکت و با فراهم شدن شرایط موضوع مورد نظر را به موضوع فعالیت شرکت خود الحاق یا اضافه نمایید.

ثبت صورتجلسه تغییر نام شرکت در اراک:

در صورتی که شرکت به افراد جدیدی واگذار گردد این امکان وجود دارد که مالکین جدید مایل باشند نام جدیدی با سلیقه خود برای شرکت انتخاب نمایند در این صورت باید از طریق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده برای تغییر نام اقدم کنند.

ثبت صورتجلسه افزایش سرمایه در اراک :

در صورت صلاحدید و نیاز شرکت سهامداران میتوانند جهت افزایش سرمایه اولیه مبادرت ورزند. این امر باتوجه به نوع شخصیت حقوقی متغیر می باشد.

ثبت صورتجلسه کاهش سرمایه در اراک :

چنانچه شرکتها در حین فعالیت خود متوجه این موضوع شوند که میزان سرمایه ثبت شده آنها بیش از حد نیاز است و یا شرکت دچار ضرر و زیان شود و یا با خروج یکی از شرکا سرمایه او نیز خارج شود شرکتها میتوانند با توجه به قانون تجارت اقدام به کاهش سرمایه نمایند.

ثبت صورتجلسه ورود و خروج شریک یا سهامدار در اراک:

در صورتی که برخی از سهامداران یا شرکا قصد داشته باشند از شرکت خارج شوند میتوانند با تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده این امر را به اداره ثبت شرکتها اعلام نمایند در عین حال میتوانند سهامداری را نیز جایگزین نمایند.

ثبت صورتجلسه نقل و انتقال سهام یا سهم‌الشرکه در اراک :

هنگام خروج شرکا از شرکت ، به منظور جلوگیری از کاهش سرمایه این شرکا می توانند سهام یا سهم الشرکه خود را به سهامداران و یا اعضائ هیئت مدیره حاضر در شرکت انتقال دهند . این امر با توجه به نوع قالب ثبتی متفاوت می باشد.

ثبت صورتجلسه انتخاب اعضای هیئت ‌مدیره در اراک :

گزینش اولیه اعضای هیات مدیره ، تغییر سمت آنها و یا گزینش افراد جدید به جای آنها با تصویب مجمع عمومی فوق العاده امکان پذیر می باشد.

ثبت صورتجلسه انتخاب بازرسین (سهامی خاص) در اراک :

در شرکتهای سهامی خاص بازرسین برای مدت یک سال انتخاب میشوند بعد از اتمام این دوره می توانند در سمت خود تمدید شوند. کارشناسان ثبت شرکت ایلیا آماده ارائه خدمات تخصصی به شما متقاضیان محترم می باشند.

ثبت صورتجلسه اصلاح ماده اساسنامه شرکت در اراک :

در صورت تغییر هریک از مفاد اساسنامه می بایست این امر در صورتجلسه اعلام گردد.

ثبت صورتجلسه انحلال شرکت در اراک :

با به وجود آمدن شرایط خاص مانند ورشکستگی و یا فوت اعضا و ... برای شخصیت های حقوقی و یا با تصویب اکثریت مجمع عمومی فوق العاده انحلال شرکت صورت می پذیرد و طی صورتجلسه ای به مرجع ثبت شرکتها اعلام می گردد.

صورتجلسه ثبت تغییرات شرکت در اراک :

مطابق با مواد قانون تجارت چنانچه تغییرات در خواستی منجر به تصویب یکی از موارد ذیل باشد. می بایست یک نسخه از صورتجلسه تدوین شده را به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری در اراک ارسال نمایید. این تصمیمات عبارتند از :

 • انتخاب و تعیین سمت مدیران و بازرسین
 • تصویب حسابهای شرکت
 • تمامی تصمیماتی که منجر به تغییر اساسنامه گردد.
 • انحلال شرکت و انتخاب مدیران تصفیه

مدارک مورد نیاز جهت ثبت تغییرات شرکت در اراک:

مدارک مورد نیاز جهت تنظیم صورتجلسات مجامع و هیئت مدیره در شرکت با مسئولیت محدود در اراک

 • ارائه کلیه مدارک ثبتی شرکت به همراه آگهی تاسیس و روزنامه رسمی ثبت شرکت
 • اگر شرکت دارای تغییرات باشد تحویل کلیه مدارک اثبات آن الزامی می باشد .
 • کپی کارت ملی و شناسنامه کلیه اعضاء هیئت مدیره و سهامداران
 • چنانچه سهامداری که قصد ورود به شرکت را دارد از اشخاص حقوقی باشند، ارائه کپی آخرین روزنامه رسمی شرکت الزامی می باشد.

مدارک مورد نیاز جهت تنظیم صورتجلسات مجامع و هیئت مدیره در شرکت سهامی خاص در اراک

 • روزنامه رسمی ثبت شرکت
 • ارائه یک نسخه از آگهی یا روزنامه رسمی آخرین تغییرات
 • تسلیم اظهارنامه شرکت
 • در صورتی که شرکت دارای نقل و انتقال باشد ارائه لیستی از آخرین نقل و انتقالات الزامی می باشد.
 • مدارک شناسایی برابر اصل شده کلیه سهامداران و اعضاء هیئت مدیره داخل شرکت و اشخاصی که قصد ورود به شرکت را دارند .
ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت در مرکزی و شهرستان های آن

ثبت تغییرات شرکت در اراک

ثبت تغییرات شرکت در ساوه

ثبت تغییرات شرکت در خمین

ثبت تغییرات شرکت در محلات

ثبت تغییرات شرکت در دلیجان

ثبت تغییرات شرکت در شاه زند

ثبت تغییرات شرکت در تفرش

ثبت تغییرات شرکت در آشتیان

ثبت تغییرات شرکت در کمیجان

ثبت تغییرات شرکت در فراهان

ثبت تغییرات شرکت در آستانه