• ثبت برند در ساوه

ثبت برند در کشور ایران در اکثر حوزه های کاری اعم از کارهای بازرگانی و فروش حقیقی تا امور شرکتی که به صورت حقوقی انجام می شود ، مورد توجه واقع شده است . ثبت برند به دو صورت حقیقی یا حقوقی انجام می شود ، برند حقیقی به نام یک فرد انسان یا دو نفر به صورت شراکتی با در صدهای مشخص ثبت می شود ، برند حقوقی به نام یک شخص حقوقی که می تواند شرکت تجاری یا موسسه غیر تجاری باشد ثبت خواهد شد .

مراحل ثبت برند در ساوه

برای ثبت برند در ایران باید از طریق اداره مالکیت صنعتی اقدام نماییم ، و این اداره برای امور خود سایتی را جهت رفاه حال موکلین و مراجعه کنندگان خود طراحی کرده است منتهی به دلیل تخصصی بودن کارکرد آن برخی افراد امکان استفاده از آن را به صورت صحیح ندارند .

مدارک لازم جهت ثبت برند در ساوه

برای ثبت کردن برند باید مجوز داشته باشیم ، در صورتی که این مجوز به نام شخص حقیقی باشد باید برند به نام شخص حقیقی ثبت شود مگر آنکه بخواهد با یک شخص حقوقی به صورت شراکتی به ثبت برساند . در صورتی هم که مجوز به نام شخص حقوقی باشد ، برند نیز به نام شخص حقوقی به ثبت خواهد رسید .

هزینه و زمان جهت ثبت برند در ساوه

زمان لازم برای ثبت کردن برند حداقل دو ماه می باشد ، اما کل پرسه کاری برای ثبت برند در حدود 4 ماه زمان نیاز دارد . هزینه لازم برای کردن برند به جز حق الوکاله موسسه ایلیا که 8000000 ریال ثابت می باشد ، برای سایر هزینه های واریزی به اداره مالکیت صنعتی باید متناسب با مجوزهای لازم که شخص دارا می باشد باشد .

واژگان مرتبط با ثبت برند در ساوه

ثبت علامت تجاری در ساوه

ثبت برند در ساوه

ثبت لوگو و نام تجاری در ساوه

ثبت اسم تجاری در ساوه