جهت شروع ثبت و مشاوره رایگان فرم زیر را تکمیل نمایید

هر ساعتی در روز کنار شما هستیم

با کارشناسان ما مستقیم در تماس باشید
در ساعات کاری پاسخگوی تلفنی شما هستیم . بعداز تایم کاری لطفا واتس اپ پیام ارسال کنید

نمونه قرارداد پیمانکاری شبکه برق

نمونه قرارداد پیمانکاری برق

گروه ثبتی ایلیا به مطالبی درباره نمونه قرارداد پیمانکاری شبکه برق و تجهیزات و اجرای تغذیه پست برق پرداخته است تا انتهای مقاله همراه ما باشید و چنانچه با هر سوال و مسئله ای مواجه شدید می توانید با مشاوران و کارشناسان ما در ارتباط باشید.

نمونه قرارداد پیمانکاری برق

ماده1.طرفین قرارداد

قرارداد پیمانکاری خرید تجهیزات واجرای طرح تغذیه پست برق اختصاصی

این قرارداد بین موسسه……………….به نمایندگی آقای……………به شماره ثبت…………..به نشانی:…………..به عنوان«کارفرما» از یک طرف وشرکت فنی مهندسی…….به شماره ثبت……………به مدیریت عاملی آقای………به نشانی:…………….که در این قرارداد«پیمانکار»نامیده می شود ازطرف دیگر به شرح زیر منعقد گردید.

ماده2. موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از خرید تجهیزات و اجرای طرح تغذیه پست اختصاصی ساختمان موسسه………..به شماره………واقع در………….می باشد.

ماده3. مدت قرارداد

مدت قرارداد از تاریخ………لغایت……….به مدت……………ماه می باشد.

ماده4.مبلغ قرارداد

قرارداد پیمانکاری خرید تجهیزات واجرای طرح تغذیه پست برق اختصاصی

مبلغ قرارداد ………….ریال معادل………….تومان مورد توافق طرفین قرار گرفت که به شرح زیر قابل پرداخت می باشد:

4-1. مبلغ…………..ریال بابت دستمزد نصب و اجرای طرح موضوع قرارداد.

4-2. مبلغ ………….ریال بابت خرید تجهیزات طرح موضوع قرارداد.

ماده5. نحوه پرداخت

5-1………….درصد از مبلغ قرارداد به عنوان پیش پرداخت پس از انعقاد ومبادله قرارداد در مقابل ارائه چک یا سفته به همین مبلغ(مطابق با بند12-1قرارداد) به پیمانکار پرداخت می گردد.

5-2. …………درصد از مبلغ قرارداد در پایان ماه………….وپس از تائید نماینده کارفرما مبنی برپیشرفت کار مطابق جدول زمانی مورد توافق

5-3. …………..درصد از مبلغ کل قرارداد پس از اتمام و تحویل کامل پروژه موضوع قرارداد مطابق تائیدیه نماینده کار فرما و همچنین ارائه تائیدیه فنی دستگاه نظارت مبتی براجرای دقیق و کامل پروژه مطابق استانداردهای مورد نظر اداره برق ودیگر سازمان های ذیربط.

تبصره1. در هرمرحله پرداخت، کارفرما نسبت به کسر……درصد مالیات اقدام و اصل فیش های مالیات مکسوره واریزی به حساب دارایی را به پیمانکار تحویل می نماید.

تبصره2. در هر مرحله پرداخت، کارفرما نسبت به کسر………درصد علی الحساب بیمه و نگهداری آن نزد خود اقدام نموده که در پایان قرارداد پس از ارائه مفاصا حساب بیمه از سوی پیمانکار،سپرده بیمه به پیمانکار مسترد می شود.

ماده6. تعهدات کارفرما

6-1. کارفرما مکلف است ظرف مدت……از تاریخ انعقاد قرارداد ،نماینده خود را برای نظارت براجرای موضوع قرارداد کتبا معرفی نماید.

6-2. کارفرما مکلف است امکان دسترسی پیمانکار و هماهنگی جهت ورود و خروج و استقرار پیمانکار در محل ساختمان موضوع اجرای طرح را فراهم نماید.

6-3. کارفرما موظف است نظر خود را در خصوص گزارش کارهای هرمرحله که توسط پیمانکار ارائه می شود حداکثر تا ……………روز کاری پس از تاریخ تحویل، اعلام نماید.

ماده 7. تعهدات پیمانکار

7-1. پیمانکار تعهد می نماید تمام مساعی خود را در جهت انجام موضوع قرارداد با بکارگیری بهترین روش ها ورعایت استانداردهای پیاده سازی سیستم مطابق با شرایط مندرج در قرارداد وضمایم آن به کار بندد.

7-2. پیمانکار مکلف است ……………را به عنوان نماینده تام الاختیار خود جهت انجام هماهنگی لازم برای انجام موضوع قرارداد به کارفرما معرفی نماید.

7-3.پیمانکار متعهد است از نیروی انسانی متخصص و دارای صلاحیت کافی و لازم مربوط به موضوع قرارداد، استفاده نموده و در صورت بکارگیری کارشناسان خارجی، نسبت به اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح اقدام نماید. بدیهی است در هرحال مسئولیت کامل عدم رعایت اصول ایمنی کار از سوی کارگران و بیمه نمودن کارگران به عهده پیمانکار بوده، و در صورت وقوع هر گونه حادثه ای برای کارگران پیمانکار ؛هیچ گونه مسئولیتی متوجه کارفرما نخواهد بود.

7-4. پیمانکار متعهد به رعایت کامل مقررات داخلی کارفرما بوده و مسئولیت ناشی از نقض مقررات مزبور را به عهده می گیرد.

7-5. پیمانکار متعهد به رعایت کامل مقررات داخلی کارفرما بوده و مسئولیت ناشی از نقض مقررات مزبور را به عهده می گیرد.

7-5. پیمانکار مباشرتاً مکلف به اجرا و انجام موضوع قرارداد بوده و حق واگذاری موضوع قرارداد به غیر(اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) ویا به طور مستقیم یا غیرمستقیم، جزئا یا کلا را بدون اجازه کتبی کارفرما ندارد.

7-6.پیمانکار موظف است کلیه موارد تعهد شده در قرارداد را به انجام رسانده وتائید نماینده کارفرما را نیز اخذ نماید.

7-7.تهیه تجهیزات و مصالح مورد نیاز طرح براساس استانداردهای وزارت نیرو و مطابق فهرست سازندگان مورد تائید اداره برق شهرستان…..صورت می گیرد.

7-8.پرداخت کلیه خسارات وارده به هریک از تاسیسات سازمان ها وشرکت های دولتی و غیردولتی از جمله شرکت ها ی آب ،برق، گاز،تلفن و غیره

7-9. هماهنگی با دستگاه نظارت…………….جهت کنترل کمی و کیفی اجرا طرح و همچنین تجهیزات مورد استفاده در پروژه

7-10.اخذ مجوز حفاری از مراجع ذی ربط از جمله شهرداری، ورفع کلیه موانع قانونی جهت انجام حفاری مورد نظر

7-11. تحویل و تحول پروژه موضوع قرارداد پس از خاتمه با حضور دستگاه نظارت و بهره برداری و مجری طرح ………….وناظر کارفرما……………..

ماده8.سایر تعهدات

8-1. پیمانکار در تمام موضوعات تخصصی و کاری پروژه به عنوان یک مشاور……………کارفرما عمل کرده و تمام تجارب و امکانات فنی و تکنیکی و مهارت هایی را که به طور معمول برای عرضه بهتر خدماتی که در آن اشتغال دارد ومورد نیاز می باشد را فراهم خواهد نمود.

8-2. مدیران ستادی پیمانکار، کارشناسان دائم و کارشناسانی که به طور موقت با پیمانکار همکاری می کنند و همچنین مشاوران یا پیمانکارانی که به عنوان شخص ثالث انجام قسمتی از کار را از طرف پیمانکار برعهده می گیرند،همگی تمام مسئولیت ها و وظایف خود را با بکارگیری استاندارد های فنی به انجام می رسانند.

8-3. پیمانکار این امکان را فراهم خواهد آورد تا در هر زمان که کارفرما ضروی تشخیص دهد، بتواند نسبت به حضور در محل انجام فعالیت های موضوع قرارداد اقدام نماید. کارفرما این حق را خواهد داشت که در هر لحظه نسبت به چگونگی انجام کار، نظارت حضوری داشته باشد.

8-4. پیمانکار موظف است ظرف مدت………….پس از ابلاغ قرارداد با انجام هماهنگی های لازم با کارفرما، نحوه اجرای پروژه، سازمان و تیم کارشناسی در نظر گرفته برای تامین خدمات مورد نیاز پروژه را در قالب طرح مدیریت پروژه به رویت و تحویل کارفرما برساند.

8-5. هرگاه پیمانکاران دیگری در حال انجام کاری با کارفرما باشند که به موضوع این قرارداد ربط پیدا می کند پیمانکار متعهد است با توجه به تجارب قبلی خود برای یکپارچه سازی سیستم ها با پیمانکاران دیگر تبادل نظر نماید.

8-6. در صورت نیاز به اعمال تغییرات ویا توسعه سیستم موضوع قرارداد، این امر با توافق طرفین انجام می شود.

8-7. پیمانکار موظف است از طریق گزارش های پیشرفت کار(نحوه و زمان ارائه این گزارش ها در طرح مدیریت پروژه مشخص می شود)،کارفرما را از اقدامات انجام شده و پیشرفت و تاخیرات احتمالی پروژه در صورت وجود تاخیر، از راهکارهای توصیه شده به جهت مقابله با آن تاخیر، مطلع نماید.

ماده9. تغییرات در شرح خدمات

قرارداد پیمانکاری خرید تجهیزات واجرای طرح تغذیه پست برق اختصاصی

در صورت درخواست کتبی کارفرما مبنی برکاهش یا افزایش شرح خدمات قرارداد زمان و مبلغ قرارداد حداکثر تا سقف ……….% قابل کاهش یا افزایش می باشد. در چنین حالتی طرفین، موضوع را مشترکا مورد تبادل نظر قرار داده تا راه حل مناسبی برای تغییر در چارچوب های تنظیم شده برای زمان و مبلغ قرارداد، بیابند. چنانچه توافقی در این زمینه حاصل نگردد قرارداد بدون تغییر ادامه خواهد یافت.

ماده10. جریمه تاخیر

اگر پیمانکار نتواند انجام تعهدات موضوع پیمان را مطابق با برنامه زمانی مشخص شده در ماده 3وبراساس مفاد پیوست قرارداد تکمیل نماید، کارفرما می تواند مبلغی معادل درصد(………%) مبلغ آن مرحله از پیمان را به ازای هر……………تاخیر به عنوان جریمه محاسبه نماید تا …..% زمان هر مرحله به عنوان زمان مجاز تاخیر در نظر گرفته می شود که مشمول کسر جریمه می باشد و چنانچه جمع کل زمان تاخیر پیمانکار به ………% مدت قرارداد برسد، کارفرما می تواند قرارداد را بدون هیچ گونه پرداختی به پیمانکار فسخ نماید.

ماده11. فسخ قرارداد

11-1. کارفرما حق فسخ قرارداد را در موارد ذیل بدون اخطار کتبی قبلی دارد:

11-2. انحلال یا ورشکستگی شرکت پیمانکار

11-3. انتقال یا واگذاری قرارداد به شخص ثالث بدون اخذ موافقت واجازه کتبی کارفرما

11-4. عدم رعایت هریک از مفاد و بندها ی قرارداد که برای پیمانکار ایجاد تعهد نموده است.

11-5. تاخیر در انجام موضوع قرارداد فراتر از …….% زمان انجام قرارداد

تبصره. در صورت فسخ قرارداد توسط کارفرما، مطالبات پیمانکار پس از کسر جرایم، خسارات احتمالی ،کسور قانونی و مطالبات احتمالی کارفرما به پیمانکار پرداخت می گردد.

ماده12. تضامین

پیمانکار متعهد است نسبت به ارائه تضمین زیر،اقدام مقتضی معمول دارد:

12-1. تضمین پیش پرداخت:این تضمین در قبال دریافت پیش پرداخت به همان مبلغ و در قالب وجه الضمان مورد قبول کارفرما از جانب پیمانکار به کارفرما ارائه می گردد

12-2. تضمین حسن انجام تعهد: پیمانکار متعهد به ارائه تضمین مورد قبول کارفرما برای اجرای تعهدمعادل…..درصد مبلغ قرارداد ظرف مدت ……پس از امضاء و مبادله قرارداد می باشد.

تبصره. تضمین پیش پرداخت پس از انجام موضوع قرارداد، به پیمانکار مسترد می گردد تضمین حسن انجام تعهد پس از انقضای دوره پشتیبانی وبه شرط رضایت کارفرما به پیمانکار مسترد می گردد.

ماده13.فورس ماژور

قرارداد پیمانکاری خرید تجهیزات واجرای طرح تغذیه پست برق اختصاصی

در صورت بروز هریک از مصادیق فورس ماژور برابر حقوق ایران درصورتی که انجام و اجرای موضوع قرارداد برای یکی از طرفین غیرممکن گردد،قرارداد فسخ شده تلقی و طرفین مکلف به تسویه حساب های فیمابین می باشند. در صورتی که عامل فورس ماژور قبل ار انقضاء مدت قرارداد رفع گردد، درصورت تراضی طرفین به ادامه اجرای قرارداد، تعهدات طرفین به قوت خود باقی و پیمانکار مکلف به ادامه اجرای قرارداد می باشد.

ماده14. حقوق قراردادی و رازداری

14-1. پیمانکار کلیه اطلاعات، مدارک و اسناد دریافتی از کارفرما وبه طور کلی هر سند عادی یا رسمی مربوط به قرارداد را محرمانه تلقی نموده و پس از انجام قرارداد به طور کامل به کارفرما تحویل می نماید و بدون اجازه کتبی کارفرما حق ندارد آنها را در اختیار هیچ شخص حقیقی یا حقوقی قرار دهد.

14-2. کلیه اسنادی که در ارتباط با موضوع قرارداد از طرف کارفرما به پیمانکار تحویل می شود فقط برای استفاده ایشان و در چارچوب قرارداد بوده و غیرقابل واگذاری به غیر، از جانب پیمانکار می باشد.

ماده15.ناظر کارفرما

کارفرما مدیریت امور خدمات و پشتیبانی را به عنوان عضو ناظر معرفی می نماید تا برانجام تعهدات پیمانکار و امور مربوط به قرارداد نظارت نماید. اهم شرح وظایف ناظر عبارت است از:

15-1. نظارت برنحوه انجام کار و تعهدات توسط پیمانکار

15-2. تائید کتبی خدمات وفعالیت های نهایی انجام شده توسط پیمانکار در هر مرحله حداکثر تا ………….روز پس از دریافت گزارش انجام کار

15-3. جمع آوری نظرات کلیه عوامل کارفرما(که به این پروژه مربوط می شود) و انعکاس آنها به پیمانکار و پیگیری انجام امور و اصلاحات نهایی لازمه درفراورده های قرارداد

15-4.نظارت مستمر تا تحویل نهایی تعهدات پروژه و اتمام قرارداد

ماده16. دستگاه نظارت

نظارت براجرای تعهدات فنی پیمانکار برابر توافق نامه پیوست؛به عهده دستگاه نظارت منطقه برق …………می باشد.

ماده17. حل اختلاف

درصورت بروز هر گونه اختلاف در تفسیر مفاد قرارداد یا اجرای آن و هرگونه اختلاف دیگر، طرفین بدوا از طریق مذاکره دوستانه نسبت به حل و فصل آن اقدام و در صورت عدم توافق از طریق ارجاع امر به هیات داوری متشکل از واحد منتخب طرفین و یک نفر داور مرضی الطرفین اقدام می نمایند. رای هیات داوری برای طرفین لازم الاجرا و قطعی است.

ماده18.اقامتگاه

نشانی مندرج در ماده1 قرارداد اقامتگاه قانونی طرفین محسوب گردیده و در صورت تغییر آن،هریک از طرفین قرارداد مکلف به اعلام مراتب ظرف مدت……هفته به طرف دیگر بوده در غیر این صورت ابلاغ هرگونه نامه و اخطاریه به نشانی مذکور انجام می گردد.

ماده19. اعتبار و تعداد نسخه های قرارداد

این قرارداد براساس مواد 10 و219 .223 قانون مدنی برای طرفین و قائم مقام قانونی ایشان معتبر، لازم الاوفا و لازم الاجرا است. همچنین قرارداد حاضر در……………ماده و در …………نسخه بین طرفین امضا و مبادله گردید، که هر …………..نسخه نیز دارای اعتبار واحد می باشد.

موسسه شرکت فنی و مهندسی

به نمایندگی آقای ………………. به نمایندگی قانونی آقای…………….

به عنوان کارفرما به عنوان پیمانکار

قرارداد پیمانکاری برق

متن قرارداد پیمانکاری

این قرارداد در تاریخ ……………………………………. مابین شرکت ……………………………………… به نمایندگی ………………………. به نشانی ……………………………………………………………………………………………………… تلفن ………………………. که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یکطرف آقای ……………………….. فرزند …………………… به شماره شناسنامه ………………… به نشانی ……………………………………………… تلفن …………………………. که از طرف دیگر پیمانکار نامیده می شود مطابق با شرایط و مشخصات ذیل امضاء و مبادله گردید .

ماده یک – موضوع قرارداد

اجرای کلیه عملیات کنده کاری و شیارزنی ، لوله گذاری و کابل کشی ، نصب فریم ، نصب و سربندی و راه اندازی کلید و پریز و سربندی و راه اندازی کلیه چراغهای سقفی و دیواری روکار و توکار و ایستاده و سربندی و راه اندازی تلفن های پروزه

ماده دو- اسناد و مدارک قرارداد

2-1- قرارداد حاضر
2-2- نقشه و مشخصات فنی
2-3- دستور کارهایی که در حین اجرا توسط کارفرما ابلاغ می گردد .

ماده سه – مبلغ قرارداد

مبلغ کل قرارداد حدودا ……………………………. ریال پیش بینی می گردد که تا 25 درصد قابل افزایش یا کاهش می باشد که بر اساس صورت وضعیت پیشرفت کار طبق تایید نماینده کارفرما قابل پرداخت خواهد بود بر اساس نرخنامه پیوست .

ماده چهار – مدت قرارداد

مدت زمان پیش بینی شده برای انجام کار مفاد موضوع قرارداد از تاریخ مبادله ………………………… روز تعیین شده است .

ماده پنج – نحوه پرداخت

پس از اتمام کار پیمانکار موظف است نسبت به تهیه صورت وضعیت کارهای انجام شده اقدام و پس از تایید نماینده کارفرما با توجه به مفاد قرارداد نسبت به پرداخت مبلغ کارکرد پس از کسر 10 درصد حسن انجام کار و 5 درصد مالیات اقدام خواهد شد.
تبصره -5 درصد حسن انجام کار پس از تحویل موقت و 5 درصد پس از تحویل قطعی با درخواست کتبی پیمانکار و تایید کارفرما به پیمانکار پرداخت می گردد .

ماده شش – تعهدات پیمانکار

6-1- پیمانکار ملزم به رعایت مبحث 13 مقررات ملی ساختمان و نشریه 1-110 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد.

6-2- پیمانکار از محل کار بازدید و از کم و کیف آن کاملا مطلع می باشد و کلیه نقشه ها و مشخصات فنی مربوط به اجرای کار را رویت نموده است و کلیه کارها را طبق نقشه و دستور کارها زیر نظر دستگاه نظارت بدون عیب و نقص انجام دهد .

6-3- پیمانکار می بایستی در تمام مراحل کار در کارگاه حاضر بوده و در غیاب خود نماینده تام الاختیار ذیصلاح با اطلاعات فنی مورد نیاز که مورد تایید کارفرما نیز باشد حضور داشته باشد .

6-4- چنانچه پیمانکار نسبت به شروع کار در موعد مقرر اقدام ننماید ، سپرده پیمانکار به نفع کارفرما ضبط و قرارداد فیمابین بدون نیاز به هیچگونه تشریفات لغو شده تلقی می گردد .

6-5- چنانچه پیمانکار پس از شروع کار به هر علت کار را متوقف نماید کارفرما می تواند بدون نیاز به تامین دلیل از دستگاههای قضایی و مراجع ذیصلاح نسبت به تنظیم صورتجلسه کارکرد که به تایید کارفرما رسیده اقدام و یک نسخه از آن را تحویل پیمانکار نماید .
6-6- پیمانکار متعهد به رعایت دقیق برنامه زمان بندی اجراء عملیات می باشد و در صورت هرگونه تاخیر که ناشی از کار پیمانکار باشد کلیه خسارات وارده متوجه وی خواهد بود .

6-7- پیمانکار حق واگذاری کار به غیر را ندارد و در صورت اثبات چنین سندی کارفرما حق هرگونه اقدام را به هر شکل و بصورت تام الاختیار خواهد داشت .

6-8- پیمانکار در حفظ و حراست اموال شرکت ، ابزار و ماشین آلات ، مصالح و قطعات مسئول است و کارفرما در هر مقطعی می تواند آمارگیری و بررسی از ابزار و وسائل ………………………….. نموده و در صورت وجود کمی و کاستی پیمانکار مسئول پاسخگویی و جبران است .

6-9- پیمانکار مسئولیت کامل ناشی از منع قانونی کارکردن افراد مشمول نظام وظیفه و اتباع بیگانه خارجی یا افرادی را که به نحوی از حق کار کردن محروم هستند را دارد . و کارفرما فرض را بر این قرارداده که افراد پیمانکار هیچ نوع منع قانونی برای کار کردن ندارد .
6-10- پیمانکار ملزم می گردد هرگاه عدم صلاحیت اخلاقی و یا فنی یک یا چند تن از پرسنل وی بنا به تشخیص مسئولین کارگاه محرز گردد حداکثر ظرف مدت 48 ساعت از اعلام مسئولین کارکنان مذکور را تسویه حساب و تعویض و بجای آنها افراد مورد تایید را بکار گمارد .

6-11- در صورت وقوع حادثه برای پرسنل پیمانکار ، پیمانکار مسئولیت تهیه ، تکمیل و امضا فرم گزارشات حادثه وزارت کار و همچنین کلیه جنبه های مالی و حقوقی آن را بعهده خواهد داشت .6-12- پیمانکار مسئولیت کامل ایمنی پرسنل خود را بعهده داشته و متعهد خواهد بود که پرسنل خود را ملزم به استفاده از لوازم و وسایل استحفاظی نماید تا پرسنل دچار حادثه ناشی از کار نگردند . ضمنا رعایت مبحث 12 مقررات ملی ساختمان نیز اجباری است .

6-13- پیمانکار تعهد می نماید که از پایان هر روز لیست کارگران خود با مشخص نمودن وظیفه مربوطه به دفتر کارگاه تحویل نماید .

ماده هفت – مشخصات فنی

7-1- تمامی لوله کشی های برق باید از تابلوی برق مربوط شروع و به جعبه تقسیم یا جعبه کلید و پریز ختم شود، بدین معنی که باقی گذاردن سر لوله به طور آزاد و یا استفاده از سرچیقی برای ختم لوله مجاز نیست .

7-2- در مکانهای تر و مرطوب کلیه اتصالهای مجراها و لوله ها باید در برابر رطوبت عایق ، و کلیه درپوشهای جعبه تقسیمها دارای واشر بوده و با پیچ به جعبه ها متصل شود .

7-3- در مواردی که از لوله های غیر فلزی استفاده می شود باید کلیه لوازم اتصال آن نیز از همان نوع انتخاب شود .

7-4- کلیه لوله های روکار و یا توکار باید با خط الراس دیوارها و سقف ، موازی و یا عمود بر آن ، به طرز منظمی نصب شود . همچنین فواصل لوله ها از یکدیگر باید مساوی بوده و شعاع خمش لوله ها یکسان باشد .

7-5- خم کردن لوله ها ، در صورت لزوم ، باید به گونه ای انجام شود که لوله ها زخمی نشده و قطر داخلی آن به طور موثر نقصان نیابد . برای لوله های با قطر 25 میلیمتر می توان از لوله خم کن دستی استفاده کرد لیکن برای لوله های با قطر بیش از 25 میلیمتر باید از ماشین خم کن استفاده شود .

7-6- تعداد خمها ، در مسیر لوله کشی بین دو نقطه اتصال مکانیکی مانند دو جعبه ( اعم از تقسیم و یا جعبه کلید و پریز ) و یا یک جعبه و یک بوشن و یا دو بوشن در صورتی که تعداد خمها از چهار خم 90 درجه ( مجموعا 360 درجه ) بیشتر گردد باید از جعبه کشش ( pull box ) استفاده شود .

7-7- در مواردی که لوله ها در کارگاه بریده می شود باید لبه های تیز و برنده آن از داخل و خارج لوله صاف ، و به کلی بر طرف شود .

7-8- لوله های له شده و زده دار نباید در لوله کشی مصرف شود ، و در هنگام نصب نیز باید دقت و مواظبت به عمل آید که لوله ها زخمی و معیوب نشود .

7-9- تمامی مجاوری و لوله ها باید از یک نقطه اتصال تا نقطه اتصال دیگر ( جعبه تقسیم به جعبه تقسیم یا پریز به پریز و مانند آن ) به صورت پیوسته امتداد یابد .

7-10- دهانه ورودی لوله هایی که از ساختمان خارج و یا به ساختمان وارد می شود باید به طریقی در برابر آب و گاز مسدود شود .

7-11- کلیه لوله ها و مجاری و جعبه ها و مانند آن باید در جریان نصب به طریق مناسب و به طور موقت مسدود شود تا از ورود گچ و شن و مواد خارجی مشابه داخل آن جلوگیری شود .

7-12- لوله ها باید در هنگام نصب خالی باشد و سیمها یا کابلها پس از پایان لوله کشی به داخل آن هدایت شود 7-13- حداقل فاصله بین لوله های برق و سایر لوله های تاسیساتی از قبیل آب ، بخار ، گاز ، و امثال آن باید 15 سانتیمتر باشد .

7-14- در مسیر لوله کشی توکار در هر نقطه اتصال چراغ ، کلید ، پریز و مانند آن باید یک جعبه متناسب با مورد کاربرد نصب شود .

7-15- کلیه هادیهایی که به جعبه تقسیم یا جعبه کشش وارد می شود باید در برابر ساییدگی حفاظت شود ، به این ترتیب که برای حراست پوشش عایق سیمها ، در محل ورود هادی ، یا اتصال لوله به جعبه تقسیم ، و مانند آن، باید یک بوشن فیبری و یا برنجی نصب شود مگر اینکه معادل آن در ساخت جعبه در نظر گرفته شده باشد .

7-16- اندازه جعبه های تقسیم یا کشش باید طوری انتخاب شود که فضای کافی برای سیمها و کابلهای داخل آن وجود داشته باشد .

7-17- در موارد اتصال لوله به جعبه در صورتی که از بوشن یا مهره قفلی استفاده شود جعبه های مدور نباید به کار برده شود .

7-18- جعبه های اتصال و جعبه تقسیمهای فلزی مخصوص کشش باید با مهره قفلی یا بوشن متناسب با نوع لوله کشی به لوله متصل می شود و دقت کافی به عمل آید که روزه های سرلوله به قدر کافی به داخل جعبه وارد شود و در نتیجه محل لازم برای نصب بوشن یا مهره قفلی و تامین اتصال الکتریکی محکم با جعبه مربوط به وجود آید .

7-19- در لوله کشی فلزی کلیه اتصالات اعم از لوله و جعبه ها و سایر لوازم مربوط باید به نحوی انجام شود که اتصال موثر الکتریکی تحقق پذیرد .

7-20- مجاری فلزی ، جعبه های تقسیم و کشش ، تابلوها ، کابلهای زره دار ، و لوازم لوله کشی مربوط ، باید به سیستم زمین اتصال داده شود .

7-21- در مواردی که لوله ها به کانال فلزی ، یا تابلو ، و یا هر نوع صفحه فلزی ، ختم می شود ، اتصال باید به وسیله بوشن برنجی و واشر سربی انجام شود .

7-22- کلیه مجاری و لوله هایی که به جعبه های تقسیم و یا کشش ، تابلوها ، کابینت ها ، و مانند آن ختم می شود . باید به طریق مقتضی ، علامتگذاری و مشخص شود .

7-23- کلیه لوازم الکتریکی ، باید به طور کاملا مستقل روی دیوارها نصب شود و اتکایی به لوله های برقی مجاور خود نداشته باشد .

ماده هشت – مشخصات فنی لوله کشی توکار

8-1- در دیوارهای بتنی برای نصب و عبور لوله های برقی باید هنگام قالب بندی محل لازم در نظر گرفته شود. کندن شیار روی این گونه دیوارها ، یا سقف و کف بتنی ، پس از اتمام بتن ریزی ، مجاز نخواهد بود .

8-2- در دیوارهای آجری ، شیارکنی و یا جاسازی و ایجاد سوراخ برای نصب لوله های برق ، باید پس از کاهگل کاری و یا گچ و خاک دیوارها و یا سقف انجام شود . عمق این گونه شیارها باید به نحوی باشد که اولا ، بیش از نصف ضخامت دیوار برداشته نشود و ثانیا ، سطح خارجی لوله نصب شده ، حداقل 5/1 سانتیمتر زیر سطح تمام شده دیوار قرار گیرد .

8-3- تمامی جعبه های تقسیم ، کشش و کلید و پریز باید به گونه ای نصب شود که لبه خارجی آن با سطح تمام شده دیوار کاملا هم سطح و تراز باشد . در مواردی که این گونه جعبه ها پایین تر از سطح دیوار قرار گیرد ، باید به وسیله حلقه های قابل تنظیم لبه های خارجی جعبه با سطح دیوار یکسان شود .

8-4- لوله های توکار باید به طریقی نصب شود که از پیچ و خمهای اضافی امتناع شود و حتی المقدور از کوتاهترین فاصله استفاده شود .

8-5- لوله های توکار باید حداقل 15 میلیمتر زیر سطح تمام شده دیوار یا سقف نصب شود .

8-6- در مواردی که لوله ها در کف نصب می شود حداقل فاصله از روی لوله تا سطح تمام شده ، باید سه سانتیمتر باشد .

8-7-جعبه های تقسیم و کشش و امثال آن ، باید به گونه ای نصب شود که سیمها و کابلهای محتوی آن بدون تخریب ساختمان و یا خاکبرداری قابل دسترسی باشد ضمن اینکه حتی المقدور دور از انتظار قرار گیرد .

8-8- اتصالات بدون رزوه باید به طور محکم انجام شود . در مکانهای مرطوب یا درجایی که لوله در بتن یا زیر خاک و امثال آن دفن می شود ، اتصال باید از نوعی باشد که از ورود آب به داخل لوله ها جلوگیری کند .

ماده نه – مشخصات فنی سیم کشی

9-1- سیمهای مدارهای مختلف اکتریکی حامل ولتاژهای متفاوت باید از لوله های جداگانه عبور کند .

9-2- هادیهای مربوط به یک مدار باید کلا در داخل یک لوله یا مجرا یا کانال سیم کشی ( ترانکینگ ) کشیده شود .

9-3- سیم نول هر مدار فیوز باید به طور مجزا تعبیه شود و استفاده از یک نول مشترک برای مدارهای مختلف مجاز نخواهد بود .

9-4- به کاربردن سیم اتصال زمین ( هادی حفاظتی ) به جای سیم نول مجاز نمی باشد ، سیم نول ( خنثی ) باید به طور جداگانه کشیده شود .

9-5- تمامی سیمهای درون لوله ها اعم از سیم خنثی ( سیم صفر ) و یا سیم محافظ ( مخصوص اتصال بدنه به زمین ) باید دارای پوشش باشد .

9-6- لوله های فلزی و پوششهای فلزی سیمهای عایقدار نباید به عنوان سیم نول یا سیم حفاظت مورد استفاده قرار گیرد .

9-7- تمامی مدارها باید در داخل مجاری ساختمان ( کانالها ، رایزرها و غیره ) ، کانالهای ویزه سیم کشی ( مانند ترانکینگ و نظایر آن ) یا لوله ها یا نگهدارهای مخصوص به گونه ای نصب یا هدایت شود که بازدید ، خارج کردن و نصب مجدد آن در داخل مجاری ، لوله ها و دیگر محلهای ذکر شده بدون ایجاد خرابی و کندوکاو ، امکان پذیر باشد .

9-8- استفاده از مسیر ( شاف ) آسانسور به عنوان کانال بالارو برای هر نوع مداری جز مدارهای مجاز مربوط به خود آسانسور ممنوع است .

9-9- سیستم سیم کشی باید به گونه ای علامتگذاری شود که شناسایی هاددیها برای بازرسی ، آزمایش و تعمیرات بعدی به سهولت امکان پذیر باشد .

9-10- پوشش سیمها برای مصارف مختلف باید به رنگهای متفاوت باشد ، لیکن برای یک نوع مصرف همچون سیم کشی سیستم تلفن و مانند آن ، رنگ پوشش سیم در تمام ساختمان باید یکسان انتخاب شود ، به گونه ای که تغییرات و تعمیرات بعدی به سهولت انجام پذیرد .

9-11- سیمها و کابلها نباید از ابتدا در داخل لوله های برق قرار داده شود بلکه باید پس از نصب لوله ها و اتمام نازک کاری ، در موقع مناسب نسبت به قراردادن آن در داخل لوله ها اقدام شود .

9-12- تمامی سمهایی که در داخل لوله های برق قرار می گیرد باید یک تکه و بدون زدگی باشد .

9-13-اتصال سیمها به یکدیگر باید در داخل جعبه های تقسیم انجام شود و موکدا به وسیله ترمینال صورت پذیرد.

9-14-سرسیمهای افشان باید قبل از قرار گرفتن در ترمینال با لحیم کاری یکپارچه شود .

9-15- پوشش سرسیمها ( به ویژه سیمهای افشان ) باید با استفاده از ابزار مخصوص ( سیم لخت کن ) برداشته شود و توجه گردد که به رشته ها یاهادیها آسیبی وارد نشود .

9-16- در هر نقطه خروجی و در هر قسمت کلیدی حداقل باید 15 سانتیمتر از سیم برای ایجاد اتصالات و وصل وسایل و دستگاههای مربوطه در نظر گرفته شود مگر آنکه سیم بدون اتصال از آن نقطه یا سمت عبور داده شود .

9-17- اتصال سیمها به شینه های تابلو ، ماشینها و مصرف کننده های دیگر فقط با پیچ و مهره مجاز است .

9-18- هر رشته سیم نول باید مستقلا به شینه نول تابلو متصل شود و اتصال دو یا چند سیم نول به هر بسته به تابلو مجاز نخواهد بود .

9-19-تمامی مدارهای نهایی روشنایی و پریزها ، برای اتصال به بدنه های هادی چراغها یا کنتاکت حفاظتی پریزها ( بر حسب مورد) باید شامل هادی حفاظتی باشد .

9-20-سیمهای لخت که به سیستم زمین متصل نیست باید فقط روی مقره کشیده شود و از دیوارها و قسمتهای فلزی و ساختمانها فاصله کافی داشته باشد .

9-21-سیستمهای سیم کشی روکار یا توکار که در محیطهای تر و مرطوب مورد استفاده قرار می گیرد باید با استفاده از لوله های فولادی مقاوم در برابر زنگ زدگی و خوردگی ، یا پلاستیکی سخت انجام شود .

9-22- لوازم سیم کشی که در محیطهای تر و مرطوب به کار می رود باید مجهز به اتصالات متناسب با نوع سیم کشی باشد تا از نفوذ آب و رطوبت به درون لوله ها و سایر تجهیزات مانند جعبه ها ، کلیدها ، پریزها ، چراغها و سایر مصرف کننده ها جلوگیری شود .

ماده ده – مشخصات فنی کلید و پریزها

10-1-کلیدهایی که محل نصب آن جنب در ورودی واقع می شود باید در طرف قفل قرار گیرد .

10-2- محل نصب کلید و پریز و مانند آن ، در محل هایی که کاشیکاری می شود ، باید به گونه ای تعیین شود که هر کدام از لوازم مزبور در مرکز یک کاشی قرار گیرد .

10-3- روش بستن کلید و پریز به جعبه زیر آن باید به وسیله پیچ بوده و محل ورود آن رزوه شده باشد و نحوه اتصال لوله به جعبه باید به وسیله بوش برنجی انجام شود .

10-4- کلیه چراغ های سقفی و آویز بایستی در مرکز سقف ها به نسبت های مساوی از دیوار نصب شده و حالت تقارن از یکدیگر را حفظ کند . کلیه سیم ها و حلقه ها باید کاملا در داخل چراغ قرار گیرند .

10-5- چراغهای سقفی باید به سقف اصلی ساختمان نصب شود و در صورت وجود سقف کاذب چراغ ها باید به سقف اصلی آویزان شود ، قاب چراغ نیز بایستی در سقف کاذب محکم شود . اتصال چراغها به سقف اصلی به وسیله رول پلاک و پیچ خواهد بود .

ماده یازده – تعهدات کارفرما

11-1- پرداخت مبلغ انجام کار به پیمانکار مطابق نرخنامه پیوست

11-2- تهیه مصالح و لوله و سیم و کابل طبق برآوردی که توسط پیمانکار تهیه می شود .

لازم به ذکر است که پیمانکار در تخمین و سفارش مصالح برای کار خود می بایست دقت کافی بکار ببندد که از سفارش بیش از نیاز خودداری شود .

11-3-تهیه اتاق استراحت و برق جهت استراحت پیمانکار

ماده دوازده – موارد فسخ قرارداد

در صورتی که پیمانکار به هر غلت عمدا یا سهوا در ایفاء تعهدات خود قصور ورزد و یا به حسب تشخیص کارفرما در ایفا تعهدات خود نباشد کارفرما می تواند نسبت به فسخ این قرارداد اقدام نماید .

ماده سیزده
این قرارداد در سیزده ماده و یک تبصره در سه نسخه تهیه و تنظیم شده که هر نسخه حکم واحد را دارد و قابل اعتبار می باشد .

کارفرما/ پیمانکار

قرارداد پیمانکاری

نمونه قرارداد ساده برقکاری

1. مشخصات طرفین قرارداد

1. 1 مشخصات کارفرما :

آقا/ خانم/ شرکت ……… به مدیریت/ نمایندگی …… به شماره ملّی/ شماره ثبتی …… به نشانی …….. شماره تلفن ثابت ……. و شماره همراه ……. می باشد.

1. 2 مشخصات پیمانکار :

آقا/ خانم/ شرکت ……… به مدیریت/ نمایندگی …… به شماره ملّی/ شماره ثبتی …… به نشانی …….. شماره تلفن ثابت ……. و شماره همراه ……. می باشد.

2. موضوع قرارداد و محل انجام آن

موضوع قرارداد عبارت است از تأمین تجهیزات، نصب و راه اندازی پست برق ساختمان شماره ….. شرکت ….. به شماره ثبتی …… به نشانی ……. می باشد.

3. محاسبات و مشخصات فنی پروژه

3. 1 ولتاژ ورودی سیستم یکسو کننده، تغذیه پست 220 ولت جریان متناوب تک فاز و فرکانس 50 هرتز می باشد.

3. 2 ولتاژ خروجی نامی 48 ولت جریان مستقیم DC است.

3. 3 جریان نامی پست برق، 20 آمپر است.

3. 4 سیستم کنترل ولتاژ یکسوکننده، از نوع تریستوری می باشد.

3. 5 تغییرات ولتاژ خروجی به ازاء تغییرات ورودی و به ازاء تغییرات مجاز بار کمتر از 1% است.

3. 6 سیستم خنک کننده پست اصلی از نوع گردش طبیعی هوا در داخل رک می باشد.

3. 7 ……

4. هزینه قرارداد( به تفکیک و کلی)

4. 1 هزینه اجرای موضوع قرارداد اعم از تأمین تجهیزات مربوطه، نصب و راه اندازی آن به ارزش …… ریال تعیین می گردد.

4. 2 هزینه جزء به جزء اجرای موضوع قرارداد به شرح ذیل می باشد:

4. 2. 1 هزینه تهیه سیستم تغذیه 20 آمپری تک فاز به ازای هر تعداد به ارزش ….. ریال محاسبه می گردد.

4. 2. 2 هزینه خریداری و نصب سازه نگهدارنده پست برق به ارزش …… ریال محاسبه می گردد.

4. 2. 3 هزینه خریداری تابلو جریان مستقیم(DC-Box) و نصب آن به ارزش ….. ریال محاسبه می گردد.

4. 2. 4 هزینه کلید فیوز مینیاتوری تک پل 20 ولت و فیوز DC به ازای هر یک به ارزش …… ریال محاسبه می گردد.

4. 2. 5 حق الزحمه خدمات پشتیبانی از بابت نصب و راه اندازی، تست و آزمایش و تحویل موقت سیستم موضوع قرارداد به ارزش ….. ریال محاسبه می گردد.

5. شرایط پرداخت

5. 1 مبلغ …… ریال معادل ….. درصد از کل ارزش قرارداد در هنگام عقد قرارداد پرداخت می گردد( در ازای دریافت چک تضمین به ارزش ……. ریال به شماره ….. ).

5. 2 مبلغ …… ریال معادل …… درصد از کل ارزش قرارداد پس از انجام 50% کار با تأیید سرپرست کارگاه.

5. 3 مبلغ …… ریال معادل …… درصد از کل ارزش قرارداد پس از تکمیل کامل پروژه با تأیید (نهاد منتخب نظارتی) .

5. 4 مبلغ …… معادل …… درصد از کل ارزش قرارداد پس از اتمام دوره گارانتی و رفع نواقص احتمالی( دوره گارانتی …. می باشد).

6. اسناد و مدارک پیمان

این قرارداد در برگیرنده اسناد و مدارک ذیل می باشد :

الف- سند قرارداد(پیمان پیش رو)

ب- نقشه های کلی، تفصیلی و اجرایی  و سند حاوی برنامه زمانبندی اجرای پروژه

7. مدت انجام موضوع قرارداد

مدت کامل انجام پروژه ……….. روز کاری بوده و تاریخ شروع قرارداد ………… و تاریخ خاتمه قرارداد …………… می‌باشد.

8. دیرکرد طرفین در انجام پروژه

چنانچه پیمانکار، بدون مجوز تمدید تاریخ قرارداد از سوی کارفرما، مبادرت به تأخیر اجراء کار نماید برای هر روز تأخیر پس از اتمام تاریخ قرارداد روزانه ………….. ریال به عنوان جریمه تأخیر از مطالبات پیمانکار کسر می گردد.

در مقابل هرگاه کارفرما به نحوی موجب تأخیر عملیات اجرایی پروژه شود با تأیید سرپرست کارگاه به همان نسبت به مدت اجرای قرارداد افزوده خواهد شد.

9. نظارت

نظارت در اجرای تعهداتی که پیمانکار بر طبق مفاد این قرارداد و اسناد و مدارک پیوست آن تقبل نموده است، به عهده کارفرما/ یا نماینده وی و یا دستگاه نظارت معرفی شده از سوی کارفرما، خواهد بود. پیمانکار موظف است کارها را طبق قرارداد، اصول فنی و دستورات کارفرما/ یا نماینده ایشان/ یا دستگاه نظارت، طبق مشخصات، اسناد و مدارک پیوست این قرارداد اجرا نماید.

10. تجهیز و برچیدن کارگاه محل پروژه

هزینه های مربوط به تجهیز و برچیدن کارگاه با توافق طرفین به عهده …. است.  ایشان می بایست کارگاه را به نحوی مناسب تجهیز نماید که شروع و ادامه کار تا تحویل موقت، بدون وقفه و با کیفیت لازم انجام پذیرد. در پایان کار، ایشان باید نسبت به تخریب و خارج نمودن مواد حاصل از تخریب، اقدام نماید، مصالح بازیافتی از تخریب متعلق به ….. است .

11. نگهداری از درصد پیشرفت پروژه و مصالح کار

پیمانکار موظف است از درصد پیشرفت پروژه و همچنین مصالحی که در صورت وضعیت منظور می شود اعم از آنچه که در کارگاه و یا در خارج از آن در انبارها و غیره باشد متعلق به کارفرما بوده به نحو مقتضی نگهداری نماید و در صورت فقدان خسارت وارده را جبران نماید .

12. تعهدات پیمانکار

12. 1 پیمانکار نسبت به صحت کار، سلامت افراد و ایمنی محیط کارگاه و همچنین رعایت اصول و مقررات ایمنی و حفاظت فنی و مقررات قانون کار از مسئولیت مطلق برخوردار است و می بایست به تذکرات کارفرما و دستگاه نظارت توجه مقتضی مبذول نماید.

12. 2 پیمانکار مسئول تهیه و تأمین لوازم و وسایل ایمنی به اندازه کافی برای پرسنل خویش بوده و همچنین می بایست از افراد متخصص و فنی در امر برق کاری بهره ببرد و یا حداقل پیش از اجرای موضوع قرارداد پرسنل ایشان آموزش های لازم را فرا ببیند. هر گونه قصور و بی مبالاتی نسبت به این امر، مسئولیت را متوجه مستقیم شخص پیمانکار می نماید.

12. 3 پیمانکار متعهد می گردد که به منظور حفظ اسرار و منافع مادی و معنوی پروژه، با نظر مستقیم و صلاحدید کارفرما نسبت به گزینش پرسنل خویش اهتمام ورزد.

12. 4 پیمانکار متعهد می گردد پیش از نصب تجهیزات کارگاهی، آن ها را به تأیید کارفرما یا دستگاه نظارت (مهندس ناظر) برساند و گواهی های مربوطه را اخذ نماید.

12. 5 مستقل از هر شرط صریح در قرارداد، پیمانکار در مقابل کارفرما به ازای هر پیامد ناشی از تأخیر، ضعف عملکرد، سستی و بی مبالاتی، نقض قرارداد و قصور انجام شده متعهد و مسئول است.

12. 6 شخص پیمانکار در مقابل هر گونه قصور، بی مبالاتی، بی توجهی به نکات ایمنی از سوی پرسنل خویش در مقابل کارفرما مسئول می باشد.

12. 7 پیمانکار در مقابل هر گونه ادعا، مطالبه خسارت، مخارج و هزینه هایی که در جهت اجرای موضوع قرارداد اعم از اینکه از جانب خویش یا پرسنل خود صورت گیرد مسئول است و کارفرما از این بابت هیچ مسئولیتی بر عهده ندارد.

12. 8 در صورت لزوم، پیمانکار متعهد می گردد در غیاب خویش، فردی متخصص و مسئول را بعنوان نماینده خود و مدیر پروژه تعیین نماید؛ در صورت تأیید کارفرما سمت ایشان اعتبار پیدا می کند.

12. 9 پیمانکار موظف است مطابق با مدت زمان های مشخص شده، نقشه ها، اطلاعات فنی و دستورالعمل های مربوط به کل کارها را طبق برنامه زمانبندی جهت بررسی و اظهارنظر در اختیار کارفرما قرار دهد.

12. 10 پیمانکار متعهد می گردد مدارک و اسناد و گزارش های فعالیت های انجام شده مطابق با برنامه زمانبندی اجرای پروژه، در پایان انجام هر یک از بخش ها، در اختیار کارفرما قرار دهد.

12. 11 پیمانکار متعهد می گردد پس از مرحله نصب و راه اندازی سیستم موضوع قرارداد و پیش از تحویل موقت و نهایی، نسبت به آموزش رایگان/ یا با هزینه پرسنل کارفرما جهت کار و بهره برداری از تجهیزات موضوع قرارداد اقدام نماید.

12. 12 پیمانکار متعهد می گردد اجرای موضوع قرارداد را با اعمال نوین ترین روش ها و اصول متداول فنی و در نظر داشتن منافع کارفرما در تأمین تجهیزات اقدام نماید.

12. 13 پیمانکار نسبت به اصلی بودن و نو بودن تجهیزات خریداری شده مسئول می باشد و هر گونه تجهیزات مستعمل یا تعمیر شده از ایشان پذیرفته نمی شود و نسبت به بکارگیری آن ها مسئولیت مطلق دارد.

12. 14 در صورت نیاز به حمل تجهیزات خریداری شده، پیمانکار مسئول حمل، انبارداری، انجام تشریفات ترخیص بوده و کلیه هزینه ها و عوارض ایجاد شده از قِبل این رابطه بر عهده ایشان می باشد.

12. 15 پیمانکار نسبت به حفظ و حراست از اطلاعات و اسناد مربوطه که در اختیار ایشان قرار می گیرد، مسئول بوده و ملزم است تحت هیچ شرایطی اطلاعات، مدارک و دانش فنی ای که توسط کارفرما در اختیار ایشان گذاشته می شود را فاش نکند.

12. 16 پیمانکار متعهد می گردد که از جمیع قوانین و مقررات ناظر بر قرارداد حاضر از جمله قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی و همچنین قوانین مربوط به مالیات ها و عوارض کاملاً مطلع بوده و نسبت به رعایت آن ها مسئول می باشد.

12. 17 پیمانکار در برابر حقوق و سنوات، پاداش و عیدی کارگران خویش متعهد می باشد و از این بابت هیچ مسئولیتی بر عهده کارفرما نمی باشد.

12. 18 تهیه، پرداخت هزینه های ایاب و ذهاب، مسکن، بیمه و غذای افراد مشغول در کارگاه برعهده پیمانکار می باشد.

13. تعهدات کارفرما

13. 1 کارفرما متعهد می گردد که کلیه مبالغ متعهد شده در بخش تعهدات مالی قرارداد را مطابق با برنامه مقرر شده پرداخت نماید.

13. 2 کارفرما متعهد به تهیه و تأمین فضا و مکان های مورد نیاز جهت نصب تجهیزات موضوع قرارداد به مدت ….. پیش از تاریخ آغاز بکار پیمانکار می باشد.

13. 3 در صورت نیاز به حضور تیم کارشناسی و درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است محل کار و امکانات لازم را در حد معمول کاری برای استقرار و اقامت ایشان فراهم ببیند.

13. 4 کارفرما موظف است محلی را به منظور استراحت و صرف غذا، سرویس بهداشتی در محل کارگاه برای کارکنان فراهم نماید.

13. 5 کارفرما موظف است کارگاه را درمقابل حوادث ناشیه از فعالیت در کارگاه، بیمه نماید.

13. 6 نظارت در حسن اجرای تعهداتی که پیمانکار بر طبق مفاد این قرارداد و اسناد و مدارک مربوطه پذیرفته، بر عهده کارفرما یا دستگاه نظارت معرفی شده از سوی کارفرما، خواهد بود.

14. ضمانت حسن اجرای تعهدات از سوی پیمانکار

پیمانکار متعهد می گردد موقع امضاء و مبادله قرارداد اقدام به ارائه ضمانت نامه حسن اجرای تعهدات که به صورت، تضمین نامه بانکی/ یا سفته به امضای مجاز شرکت که معادل 5% مبلغ کل موضوع قرارداد می باشد را تسلیم کارفرما نماید و در صورتی که پیمانکار از اجرای هر یک از تعهدات خود تخلف نماید کارفرما مخیر است در چارچوب قرارداد، اسناد تضمینی را تا میزان خسارت وارده به نفع خود ضبط و وصول نماید .

15. دستگاه نظارت

نظارت بر اجرای تعهداتی که پیمانکار طبق مفاد قرارداد تقبل نموده است به عهده ………. که دستگاه نظارت نامیده می شود خواهد بود.

16. مالیات پروژه

هر گونه مالیات و کسورات قانونی متعلق به این قرارداد بر عهده …….. است، که بر اساس قوانین و مقررات تعیین و همراه سایر کسورات قانونی از صورت وضعیت های ارائه شده کسر خواهد شد.

17. موارد فسخ قرارداد

17. 1 انتقال قرارداد یا واگذاری عملیات به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر از طرف پیمانکار.

17. 2 عدم اجراء تمام یا قسمتی از موارد قرارداد در موعد پیش بینی شده.

17. 3 تأخیر در شروع بکار پروژه بیش از …………… روز از تاریخ ابلاغ قرارداد.

17. 4 تأخیر در اجرای کار به طوری که دلالت بر عدم صلاحیت مالی و فنی و با سوء نیت پیمانکار باشد.

17. 5 غیبت بدون اجازه پیمانکار و یا تعطیل کردن کار بدون کسب اجازه کتبی از کارفرما.

18. اختلافات ناشی از قرارداد

اختلافات ناشی از این قرارداد ابتدا از طریق سازش بین طرفین و در صورت عدم سازش، با مراجعه به مرجع داوری حل و فصل خواهد شد. طرفین قرارداد بدواً ………… را به عنوان داوری مرضی الطرفین برگزیدند.

19. موارد متفرقه

1۹. 1 موارد اضطراری از قبیل جنگ، زلزله، عدم وجود مواد اولیه و امثالهم برای طرفین قرارداد محفوظ است .

1۹. 2 در صورت بروز هرگونه اختلاف بین طرفین این قرارداد موضوع از طریق حکمیت حل و فصل می گردد و آخرین حکم مرضی الطرفین در این قرارداد مراجع ذیصلاح قانونی می باشد .

1۹. 3 موارد پیش بینی نشده در این قرارداد با توافق طرفین براساس اصل آزادی اراده خواهد بود .

20. نُسخ قرارداد

قرارداد حاضر در …….. ماده و ……. نسخه تهیه و به  امضاء طرفین رسیده است و هر نسخه حکم واحد و یکسان دارد.

امضاء و اثرانگشت کارفرما/ یا نماینده قانونی ایشان       امضاء و اثرانگشت پیمانکار/ یا نماینده قانونی ایشان

قرارداد برق

ماده ۱- طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی ما‌بین ……………… به نمایندگی آقای ……………… به شماره ملی ……………… نام پدر ………………… به نشانی ……………………………… شماره تماس ……………… که ازین پس «کارفرما» نامیده خواهد شد، و ……………… به نمایندگی آقای ……………… به شماره ملی ……………… نام پدر ………………… به نشانی ……………………………… شماره تماس ……………… که ازین پس «پیمانکار» نامیده خواهد شد، به منظور انجام موضوع قرارداد منعقد می‌گردد و طرفین ملزم و متعهد به اجرای مواد و اصول آن میباشند.

ماده ۲- موضوع قرارداد

اجرای کلیه عملیات کنده کاری و شیارزنی، لوله گذاری و کابل کشی، نصب فریم، نصب و سربلندی و راه اندازی کلید و پریز و سربندی و راه اندازی کلیه چراغ های سقفی و دیواری روکار و توکار و ایستاده و سربندی و راه اندازی تلفن های پروژه ………………

ماده ۳- اسناد و مدارک قرارداد

۳-۱- قرارداد حاضر

۳-۲- نقشه و مشخصات فنی.

۳-۳- کلیه دستور کارهایی که در حین اجرا توسط کارفرما ابلاغ می گردد.

ماده ۴- مبلغ قرارداد

مبلغ کل قرارداد حدوداً ……… ریال پیش بینی می گردد که تا ۲۵ درصد قابل افزایش یا کاهش می باشد که براساس صورت وضعیت پیشرفت کار طبق تأیید نماینده کارفرما قابل پرداخت خواهد بود براساس نرخ نامه پیوست.

ماده ۵- مدت قرارداد

مدت زمان پیش بینی شده برای انجام کار مفاد موضوع قرارداد از تاریخ مبادله …… روز تعیین شده است.

ماده ۶- نحوه پرداخت

پس از اتمام کار پیمانکار موظف است نسبت به تهیه صورت وضعیت کارهای انجام شده اقدام و پس از تأیید نماینده کارفرما با توجه به مفاد قرارداد نسبت به پرداخت مبلغ کارکرد پس از کسر ۱۰ درصد حسن انجام کار و ۵ درصد مالیات اقدام خواهد شد.

تبصره – ۵ درصد حسن انجام کار پس از تحویل موقت و ۵ درصد پس از تحویل قطعی با درخواست کتبی پیمانکار و تأیید کارفرما به پیمانکار پرداخت می گردد.

ماده ۷- تعهدات کارفرما

۷-۱- پیمانکار ملزم به رعایت مبحث ۱۳ مقررات ملی ساختمان و نشریه ۱-۱۱۰ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می‌باشد.

۷-۲- پیمانکار از محل کار بازدید و از کم و کیف آن کاملاً مطلع می باشد و کلیه نقشه ها و مشخصات فنی مربوط به اجرای کار را رویت نموده است و کلیه کارها را طبق نقشه و دستور کارها زیر نظر دستگاه نظارت بدون عیب و نقص انجام دهد.

۷-۳- پیمانکار می بایستی در تمام مراحل کار در کارگاه حاضر بوده و در غیاب خود نماینده تام الاختیار ذیصلاح با اطلاعات فنی مورد نیاز که مورد تأیید کارفرما نیز باشد حضور داشته باشد.

۷-۴- چنانچه پیمانکار نسبت به شروع کار در موعد مقرر اقدام ننماید، سپرده پیمانکار به نفع کارفرما ضبط و قرارداد فیمابین بدون نیاز به هیچگونه تشریفات لغو شده تلقی می گردد.

۷-۵- چنانچه پیمانکار پس از شروع کار به هر علت کار را متوقف نماید کارفرما می تواند بدون نیاز به تأمین دلیل از دستگاه های قضایی و مراجع ذیصلاح نسبت به تنظیم صورتجلسه کارکرد که به تأیید کارفرما رسیده اقدام و یک نسخه از آن را تحویل پیمانکار نماید.

۷-۶- پیمانکار متعهد به رعایت دقیق برنامه زمان بندی اجراء عملیات می باشد و در صورت هرگونه تأخیر که ناشی از کار پیمانکار باشد کلیه خسارات وارده متوجه وی خواهد بود.

۷-۷- پیمانکار حق واگذاری کار به غیر را ندارد و در صورت اثبات چنین سندی کارفرما حق هرگونه اقدام را به هرشکل و به صورت تام الاختیار خواهد داشت.

۷-۸- پیمانکار در حفظ و حراست اموال شرکت، ابزار و ماشین آلات، مصالح و قطعات مسئول است و کارفرما در هر مقطعی می تواند آمارگیری و بررسی از ابزار و وسایل ………… نموده و در صورت وجود کمی و کاستی پیمانکار مسئول پاسخگویی و جبران است.

۷-۹- پیمانکار مسئولیت کامل ناشی از منع قانونی کار کردن افراد مشمول نظام وظیفه و اتباع بیگانه خارجی یا افرادی را که به نحوی از حق کار کردن محروم هستند را دارد و کارفرما فرض را بر این قرار داده که افراد پیمانکار هیچ نوع منع قانونی برای کار کردن ندارند.

۷-۱۰- پیمانکار ملزم می گردد هرگاه عدم صلاحیت اخلاقی و یا فنی یک یا چند تن از پرسنل وی بنا به تشخیص مسئولین کارگاه محرز گردد حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت از اعلام مسئولین کارکنان مذکور را تسویه حساب و تعویض و به جای آنها افراد مورد تأیید را به کار گمارد.

۷-۱۱- در صورت وقوع حادثه برای پرسنل پیمانکار، پیمانکار مسئولیت تهیه، تکمیل و امضا فرم گزارشات حادثه وزارت کار و همچنین کلیه جنبه های مالی و حقوقی آن را به عهده خواهد داشت.

۷-۱۲- پیمانکار مسئولیت کامل ایمنی پرسنل خود را به عهده داشته و متعهد خواهد بود که پرسنل خود را ملزم به استفاده از لوازم و وسایل استحفاظی نماید تا پرسنل دچار حادثه ناشی از کار نگردند. ضمناً رعایت مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان نیز اجباری است.

۷-۱۳- پیمانکار تعهد می نماید که در پایان هر روز لیست کارگران خود را مشخص نمودن وظیفه مربوطه به دفتر کارگاه تحویل نماید.

ماده ۸- مشخصات فنی

۸-۱- تمامی لوله کشی های برق باید از تابلوی برق مربوط شروع و به جعبه تقسیم یا جعبه کلید و پریز ختم شود، بدین معنی که باقی گذاردن سر لوله به طور آزاد و یا استفاده از سرچپقی برای ختم لوله مجاز نیست.

۸-۲- در مکان های تر و مرطوب کلیه اتصالی های مجراها و لوله ها باید در برابر رطوبت عایق، و کلیه درپوش های جعبه تقسیم ها دارای واشر بوده و با پیچ به جعبه ها متصل شود.

۸-۳- در مواردی که از لوله های غیرفلزی استفاده می شود باید کلیه لوازم اتصال آن نیز از همان نوع انتخاب شود.

۸-۴- کلیه لوله های روکار و یا توکار باید با خط الرأس دیوارها و سقف، موازی و یا عمود بر آن، به طرز منظمی نصب شود. همچنین فواصل لوله ها از یکدیگر باید مساوی بوده و شعاع خمش لوله ها یکسان باشد.

۸-۵- خم کردن لوله ها، در صورت لزوم، باید به گونه ای انجام شود که لوله ها زخمی نشده و قطر داخلی آن به طور مؤثر نقصان نیابد. برای لوله های با قطر ۲۵ میلی متر می توان از لوله خم کن دستی استفاده کرد لیکن برای لوله های با قطر بیش از ۲۵ میلی متر باید از ماشین خم کن استفاده شود.

۸-۶- تعداد خم ها، در مسیر لوله کشی بین دو نقطه اتصال مکانیکی مانند دو جعبه (اعم از جعبه تقسیم و یا جعبه کلید و پریز) و یا یک جعبه و یک بوشن و یا دو بوشن در صورتی که تعداد  خم ها از چهارخم ۹۰ درجه (مجموعاً ۳۶۰ درجه) بیشتر گردد باید از جعبه کشش (pull box) استفاده شود.

۸-۷- در مواردی که لوله ها در کارگاه بریده می شود باید لبه های تیز و برنده آن از داخل و خارج لوله صاف، و به کلی برطرف شود.

۸-۸- لوله های له شده و زده دار نباید در لوله کشی مصرف شود، و در هنگام نصب نیز باید دقت و مواظبت به عمل آید که لوله ها زخمی و معیوب نشود.

۸-۹- تمام مجاری و لوله ها باید از یک نقطه اتصال تا نقطه اتصال دیگر (جعبه تقسیم به جعبه تقسیم یا پریز به پریز و مانند آن) به صورت پیوسته امتداد یابد.

۸-۱۰- دهانه ورودی لوله هایی که از ساختمان خارج و یا به ساختمان وارد می شود باید به طریقی در برابر آب و گاز مسدود شود.

۸-۱۱- کلیه لوله ها و مجاری و جعبه ها و مانند آن باید در جریان نصب به طریق مناسب و به طور موقت مسدود شود تا از ورود گچ و شن و مواد خارجی مشابه به داخل آن جلوگیری شود.

۸-۱۲- لوله ها باید در هنگام نصب خالی باشد و سیم ها یا کابل ها پس از پایان لوله کشی به داخل آن هدایت شود.

۸-۱۳- حداقل فاصله بین لوله های برق و سایر لوله های تأسیساتی از قبیل آب، بخار، گاز، و امثال آن باید ۱۵ سانتی متر باشد.

۸-۱۴- در مسیر لوله کشی توکار در هر نقطه اتصال چراغ، کلید، پریز و مانند آن باید یک جعبه متناسب با مورد کاربرد نصب شود.

۸-۱۵- کلیه هادی هایی که به جعبه تقسیم یا جعبه کشش وارد می شود باید در برابر ساییدگی حفاظت شود، به این ترتیب که برای حراست پوشش عایق سیم ها، در محل ورود هادی، یا اتصال لوله به جعبه تقسیم، و مانند آن باید یک بوشن فیبری و یا برنجی نصب شود مگر اینکه معادل آن در ساخت جعبه در نظر گرفته شده باشد.

۸-۱۶- اندازه جعبه های تقسیم یا کشش باید طوری انتخاب شود که فضای کافی برای سیم ها و کابل های داخل آن وجود داشته باشد.

۸-۱۷- در موارد اتصال لوله به جعبه در صورتی که از بوشن یا مهره قفلی استفاده شود جعبه های مدور نباید به کار برده شود.

۸-۱۸- جعبه های اتصال و جعبه تقسیم های فلزی مخصوص کشش باید با مهره قفلی یا بوشن متناسب با نوع لوله کشی به لوله متصل شود و دقت کافی به عمل آید که رزوه های سرلوله به قدر کافی به داخل جعبه وارد شود و در نتیجه محل لازم برای نصب بوشن یا مهره قفلی و تأمین اتصال الکتریکی محکم با جعبه مربوط به وجود آید.

۸-۱۹- در لوله کشی فلزی کلی اتصالات اعم از لوله و جعبه ها و سایر لوازم مربوط باید به نحوی انجام شود که اتصال مؤثر الکتریکی تحقق پذیرد.

۸-۲۰- مجاری فلزی، جعبه های تقسیم و کشش، تابلوها، کابل های زره دار، و لوازم لوله کشی مربوط، باید به سیستم زمین اتصال داده شد.

۸-۲۱- در مواردی که لوله ها به کانال فلزی، یا تابلو و یا هر نوع صفحه فلزی ختم می شود. اتصال باید به وسیله بوشن برنجی و واشر سربی انجام شود.

۸-۲۲- کلیه مجاری و لوله هایی که به جعبه های تقسیم و یا کشش، تابلوها، کابینت ها، و مانند آن ختم می شود. باید به طریق مقتضی، علامت گذاری و مشخص شود.

۸-۲۳- کلیه لوازم الکتریکی، باید به طور کاملاً مستقل روی دیوارها نصب شود و اتکایی به لوله های برق مجاور خود نداشته باشد.

ماده ۹- مشخصات فنی لوله کشی توکار

۹-۱- در دیوارهای بتنی برای نصب و عبور لوله های برق باید هنگام قالب بندی محل لازم در نظر گرفته شود. کندن شیار روی این گونه دیوارها، یا سقف و کف بتنی، پس از اتمام بتن ریزی، مجاز نخواهد بود.

۹-۲- در دیوارهای آجری، شیارکنی و یا جاسازی و ایجاد سوراخ برای نصب لوله های برق، باید پس از کاهگل کاری و یا گچ و خاک دیوارها و یا سقف انجام شود. عمق این گونه شیارها باید به نحوی باشد که اولاً، بیش از نصف ضخامت دیوار برداشته نشود و ثانیاً، سطح خارجی لوله نصب شده، حداقل ۵/۱ سانتی متر زیر سطح تمام شده دیوار قرار گیرد.

۹-۳- تمامی جعبه های تقسیم، کشش و کلید و پریز باید به گونه ای نصب شود که لبه خارجی آن با سطح تمام شده دیوار کاملاً هم سطح و تراز باشد. در مواردی که این گونه جعبه ها پایین تر از سطح دیوار قرار گیرد، باید به وسیله حلقه های قابل تنظیم لبه های خارجی جعبه با سطح دیوار یکسان شود.

۹-۴- لوله های توکار باید به طریقی نصب شود که از پیچ و خم های اضافی امتناع شود و حتی المقدور از کوتاه ترین فاصله استفاده شود.

۹-۵- لوله های توکار باید حداقل ۱۵ میلی متر زیر سطح تمام شده دیوار یا سقف نصب شود.

۹-۶- در مواردی که لوله ها در کف نصب می شود حداقل فاصله از روی لوله تا سطح تمام شده باید سه سانتی متر باشد.

۹-۷- جعبه های تقسیم و کشش و امثال آن، باید به گونه ای نصب شود که سیم ها و کابل های محتوی آن بدون تخریب ساختمان و یا خاکبرداری قابل دسترسی باشد ضمن اینکه حتی المقدور دور از انظار قرار گیرد.

۹-۸- اتصالات بدون رزوه باید به طور محکم انجام شود. در مکان های مرطوب یا در جایی که لوله در بتن یا زیرخاک و امثال آن دفن می شود، اتصال باید از نوعی باشد که از ورود آب به داخل لوله ها جلوگیری کند.

ماده ۱۰- مشخصات فنی سیم کشی

۱۰-۱- سیم های مدارهای مختلف الکتریکی حامل ولتاژهای متفاوت باید از لوله های جداگانه عبور کند.

۱۰-۲- هادی های مربوط به یک مدار باید کلاً در داخل یک لوله یا مجرا یا کانال سیم کشی (ترانکینگ) کشیده شود.

۱۰-۳- سیم نول هر مدار فیوز باید به طور مجزا تعبیه شود و استفاده از یک نول مشترک برای مدارهای مختلف مجاز نخواهد بود.

۱۰-۴- به کار بردن سیم اتصال زمین (هادی حفاظتی) به جای سیم نول مجاز نمی باشد، سیم نول (خنثی) باید به طور جداگانه کشیده شود.

۱۰-۵- تمامی سیم های درون لوله ها اعم از سیم خنثی (سیم صفر) و یا سیم محافظ (مخصوص اتصال بدنه به زمین) باید دارای پوشش باشد.

۱۰-۶- لوله های فلزی و پوشش های فلزی سیم های عایق دار نباید به عنوان سیم نول یا سیم حفاظت مورد استفاده قرار گیرد.

۱۰-۷- تمامی مدارها باید در داخل مجاری ساختمانی (کانال ها، رایزرها و غیره)، کانال های ویژه سیم کشی (مانند ترانکینگ و نظایر آن) یا لوله ها یا نگهداری مخصوص به گونه ای نصب یا هدایت شود که بازدید، خارج کردن و نصب مجدد آن در داخل مجاری، لوله ها و دیگر محل های ذکر شده بدون ایجاد خرابی و کندوکاو امکان پذیر باشد.

۱۰-۸- استفاده از مسیر (شافت) آسانسور به عنوان کانال بالارو برای هر نوع مداری جز مدارهای مجاز مربوط به خود آسانسور ممنوع است.

۱۰-۹- سیستم سیم کشی باید به گونه ای علامت گذاری شود که شناسایی هادی ها برای  بازرسی، آزمایش و تعمیرات بعدی به سهولت امکان پذیر باشد.

۱۰-۱۰- پوشش سیم ها برای مصارف مختلف باید به رنگ های متفاوت باشد، لیکن برای یک نوع مصرف همچون سیم کشی سیستم تلفن و مانند آن، رنگ پوشش سیم در تمام ساختمان باید یکسان انتخاب شود به گونه ای که تغییرات و تعمیرات بعدی به سهولت انجام پذیرد.

۱۰-۱۱- سیم ها و کابل ها نباید از ابتدا در داخل لوله های برق قرار داده شود بلکه باید پس از نصب لوله ها و اتمام نازک کاری، در موقع مناسب نسبت به قرار دادن آن در داخل لوله ها اقدام شود.

۱۰-۱۲- تمامی سیم هایی که در داخل لوله های برق قرار می گیرد باید یک تکه و بدون زدگی باشد.

۱۰-۱۳- اتصال سیم ها به یکدیگر باید در داخل جعبه های تقسیم انجام شود و موکداً به وسیله ترمینال صورت پذیرد.

۱۰-۱۴- سرسیم های افشان باید قبل از قرار گرفتن در ترمینال با لحیم کاری یکپارچه شود.

۱۰-۱۵- پوشش سرسیم ها (به ویژه سیم های افشان) باید با استفاده از ابزار مخصوص (سیم لخت کن) برداشته شود و توجه گردد که به رشته ها یا هادی ها آسیبی وارد نشود.

۱۰-۱۶- در هر نقطه خروجی و در هر قسمت کلیدی حداقل باید ۱۵ سانتی متر از سیم برای ایجاد اتصالات و وصل وسایل و دستگاه های مربوطه در نظر گرفته شود مگر آنکه سیم بدون اتصال از آن نقطه یا سمت عبور داده شود.

۱۰-۱۷- اتصال سیم ها به شینه های تابلو، ماشین ها و مصرف کننده های دیگر فقط با پیچ و مهره مجاز است.

۱۰-۱۸- هر رشته سیم نول باید مستقلاً به شینه نول تابلو متصل شود و اتصال دو یا چند سیم نول به هم بسته به تابلو مجاز نخواهد بود.

۱۰-۱۹- تمامی مدارهای نهایی روشنایی و پریزها، برای اتصال به بدنه های هادی چراغ ها یا کنتاکت حفاظتی پریزها (برحسب مورد) باید شامل هادی حفاظتی باشد.

۱۰-۲۰- سیم های لخت که به سیستم زمین متصل نیست باید فقط روی مقره کشیده شود و از دیوارها و قسمت های فلزی و ساختمان ها فاصله کافی داشته باشد.

۱۰-۲۱- سیستم های سیم کشی روکار یا توکار که در محیط های تر و مرطوب مورد استفاده قرار می گیرد باید با استفاده از لوله های فولادی مقاوم در برابر زنگ زدگی و خوردگی، یا پلاستیکی سخت انجام شود.

۱۰-۲۲- لوازم سیم کشی که در محیط های تر و مرطوب به کار می رود باید مجهز به اتصالات متناسب بانوع سیم کشی باشد تا از نفوذ آب و رطوبت به درون لوله ها و سایر تجهیزات مانند جعبه ها، کلیدها، پریزها، چراغ ها و سایر مصرف کننده ها جلوگیری شود.

ماده ۱۱- مشخصات فنی کلید و پریزها

۱۱-۱- کلیدهایی که محل نصب آن جنب در ورودی واقع می شود باید در طرف قفل قرار گیرد.

۱۱-۲- محل نصب کلید و پریز و مانند آن، در محل هایی که کاشی کاری می شود، باید به گونه ای تعیین شود که هرکدام از لوازم مزبور در مرکز یک کاشی قرار گیرد.

۱۱-۳- روش بستن کلید و پریز به جعبه زیر آن باید به وسیله پیچ بوده و محل ورود آن رزوه شده باشد و نحوه اتصال لوله به جعبه باید به وسیله بوش برنجی انجام شود.

۱۱-۴- کلیه چراغ های سقفی و آویز بایستی در مرکز سقف ها به نسبت های مساوی از دیوار نصب شده و حالت تقارن از یکدیگر را حفظ کند. کلیه سیم ها و حلقه ها باید کاملاً در داخل چراغ قرار گیرند.

۱۱-۵- چراغ های سقفی باید به سقف اصلی ساختمان نصب شود و در صورت وجود سقف کاذب چراغ ها باید به سقف اصلی آویزان شود، قابل چراغ نیز نبایستی در سقف کاذب محکم شود. اتصال چراغ ها به سقف اصلی به وسیله رول پلاک و پیچ خواهد بود.

ماده ۱۲- تعهدات کارفرما

۱۲-۱- پرداخت مبلغ انجام کار به پیمانکار مطابق نرخ نامه پیوست.

۱۲-۲- تهیه مصالح و لوله و سیم و کابل طبق برآوردی که توسط پیمانکار تهیه می شود.

لازم به ذکر است که پیمانکار در تخمین و سفارش مصالح برای کار خود می بایست دقت کافی بکار ببندد که از سفارش بیش از نیاز خودداری شود.

۱۲-۳- تهیه اتاق استراحت و برق جهت استراحت پیمانکار.

ماده ۱۳- موارد فسخ قرارداد

در صورتی که پیمانکار به هر علت عمداً یا سهواً در ایفاء تعهدات خود قصور ورزد و یا به حسب تشخیص کارفرما قادر به ایفا تعهدات خود نباشد کارفرما می تواند نسبت به فسخ این قرارداد اقدام نماید.

ماده ۱۴- یکپارچگی قرارداد

قرارداد و پیوست های آن یک مجموعه جامع و یکپارچه ای را تشکیل می دهند که بین طرفین مورد توافق و تأئید قرار گرفته است. قرارداد مذکور جایگزین کلیه قراردادها، ترتیبات، مکاتبات و ارتباطات (چه شفاهی و کتبی) قبلی که بین طرفین در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، می گردد.

ماده ۱۵- تفکیک پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد براساس رای مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم الاجرا خواهد بود.

ماده ۱۶- تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکانپذیر است.

ماده ۱۷- فورس ماژور

هر گاه به علت فورس ماژور یکی از طرفین قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقی نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقی خواهد بود.

ماده ۱۸- تغییر نشانی طرفین قرارداد

هرگاه یکی از طرفین قرارداد نشانی قانونی خود را در مدت قرارداد تغییر بدهد باید کتباً این تغییر را به طرف دیگر ابلاغ کند و تا وقتی که نشانی جدید به طرف دیگر اعلام نشده است، کلیه نامه ها، اوراق و مکاتبات به نشانی قانونی ارسال و تمام آنها ابلاغ شده تلقی خواهد شد.

ماده ۱۹- حل اختلاف

در صورت بروز هر گونه اختلاف درخصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فیمابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی الطرفین قابل حل خواهد بود. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد.

ماده ۲۰- تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در … ماده، در تاریخ … در شهر … تنظیم و امضا گردید که دارای … نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع کامل از مفاد آن به امضای طرفین می رسد.

امضاء طرف اول                                                      امضاء طرف دوم

5/5 - (2 امتیاز)
اشتراک در
اطلاع از
guest
2 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
محمد قویدل
محمد قویدل
1 سال قبل

فایل ورد این قراردادها رو ندارید بگذارید؟

شماره تماس:
9113460264