لوگو سفید ایلیا
صفحه اصلی انتخاب نام شرکت و برند خدمات ما
ثبت شرکت ثبت برند ثبت تغییرات شرکت اقدامات پس از ثبت شرکت ثبت طرح صنعتی ثبت اختراع اخذ کارت بازرگانی اخذ جواز تاسیس صنایع رتبه بندی(گرید) شرکت ها
درباره ما
حقوق مالکیت برند ایلیا اساسنامه ثبت ایلیا اعضای هیئت مدیره ایلیا منشور اخلاقی ثبت ایلیا تاریخچه ایلیا همکاران ایلیا محیط کار ایلیا کاتالوگ ایلیا
ارتباط با ما تور مجازی ایلیا

نمونه قرارداد پیمانکاری تجهیزات واجرای تغذیه پست برق


ثبت شرکت ایلیا به مطالبی درباره ی نمونه قرارداد پیمانکاری تجهیزات و اجرای تغذیه پست برق پرداخته است تا انتهای مقاله همراه ما باشید و چنانچه با هر سوال و مسئله ای مواجه شدید می توانید با مشاوران و کارشناسان ما در ارتباط باشید.

 نمونه قرارداد پیمانکاری تجهیزات واجرای تغذیه پست برق

قرارداد پیمانکاری خرید تجهیزات واجرای طرح تغذیه پست برق اختصاصی

ماده1.طرفین قرارداد

قرارداد پیمانکاری خرید تجهیزات واجرای طرح تغذیه پست برق اختصاصی

این قرارداد بین موسسه...................به نمایندگی آقای...............به شماره ثبت..............به نشانی:..............به عنوان«کارفرما» از یک طرف وشرکت فنی مهندسی.......به شماره ثبت...............به مدیریت عاملی آقای.........به نشانی:................که در این قرارداد«پیمانکار»نامیده می شود ازطرف دیگر به شرح زیر منعقد گردید.

ماده2. موضوع قرارداد

قرارداد پیمانکاری خرید تجهیزات واجرای طرح تغذیه پست برق اختصاصی

موضوع قرارداد عبارت است از خرید تجهیزات و اجرای طرح تغذیه پست اختصاصی ساختمان موسسه...........به شماره.........واقع در.............می باشد.

ماده3. مدت قرارداد

قرارداد پیمانکاری خرید تجهیزات واجرای طرح تغذیه پست برق اختصاصی

مدت قرارداد از تاریخ.........لغایت..........به مدت...............ماه می باشد.

ماده4.مبلغ قرارداد

قرارداد پیمانکاری خرید تجهیزات واجرای طرح تغذیه پست برق اختصاصی

مبلغ قرارداد .............ریال معادل.............تومان مورد توافق طرفین قرار گرفت،که به شرح زیر قابل پرداخت می باشد:

4-1. مبلغ..............ریال بابت دستمزد نصب و اجرای طرح موضوع قرارداد.

4-2. مبلغ .............ریال بابت خرید تجهیزات طرح موضوع قرارداد.

ماده5. نحوه پرداخت

قرارداد پیمانکاری خرید تجهیزات واجرای طرح تغذیه پست برق اختصاصی

5-1.............درصد از مبلغ قرارداد به عنوان پیش پرداخت پس از انعقاد ومبادله قرارداد در مقابل ارائه چک یا سفته به همین مبلغ(مطابق با بند12-1قرارداد) به پیمانکار پرداخت می گردد.

5-2. ............درصد از مبلغ قرارداد در پایان ماه.............وپس از تائید نماینده کارفرما مبنی برپیشرفت کار مطابق جدول زمانی مورد توافق

5-3. ..............درصد از مبلغ کل قرارداد پس از اتمام و تحویل کامل پروژه موضوع قرارداد مطابق تائیدیه نماینده کار فرما و همچنین ارائه تائیدیه فنی دستگاه نظارت مبتی براجرای دقیق و کامل پروژه مطابق استانداردهای مورد نظر اداره برق ودیگر سازمان های ذیربط.

تبصره1. در هرمرحله پرداخت، کارفرما نسبت به کسر......درصد مالیات اقدام و اصل فیش های مالیات مکسوره واریزی به حساب دارایی را به پیمانکار تحویل می نماید.

تبصره2. در هر مرحله پرداخت، کارفرما نسبت به کسر.........درصد علی الحساب بیمه و نگهداری آن نزد خود اقدام نموده که در پایان قرارداد پس از ارائه مفاصا حساب بیمه از سوی پیمانکار،سپرده بیمه به پیمانکار مسترد می شود.

ماده6. تعهدات کارفرما

قرارداد پیمانکاری خرید تجهیزات واجرای طرح تغذیه پست برق اختصاصی

6-1. کارفرما مکلف است ظرف مدت......از تاریخ انعقاد قرارداد ،نماینده خود را برای نظارت براجرای موضوع قرارداد کتبا معرفی نماید.

6-2. کارفرما مکلف است امکان دسترسی پیمانکار و هماهنگی جهت ورود و خروج و استقرار پیمانکار در محل ساختمان موضوع اجرای طرح را فراهم نماید.

6-3. کارفرما موظف است نظر خود را در خصوص گزارش کارهای هرمرحله که توسط پیمانکار ارائه می شود حداکثر تا ...............روز کاری پس از تاریخ تحویل، اعلام نماید.

ماده 7. تعهدات پیمانکار

قرارداد پیمانکاری خرید تجهیزات واجرای طرح تغذیه پست برق اختصاصی

7-1. پیمانکار تعهد می نماید تمام مساعی خود را در جهت انجام موضوع قرارداد با بکارگیری بهترین روش ها ورعایت استانداردهای پیاده سازی سیستم مطابق با شرایط مندرج در قرارداد وضمایم آن به کار بندد.

7-2. پیمانکار مکلف است ...............را به عنوان نماینده تام الاختیار خود جهت انجام هماهنگی لازم برای انجام موضوع قرارداد به کارفرما معرفی نماید.

7-3.پیمانکار متعهد است از نیروی انسانی متخصص و دارای صلاحیت کافی و لازم مربوط به موضوع قرارداد، استفاده نموده و در صورت بکارگیری کارشناسان خارجی، نسبت به اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح اقدام نماید. بدیهی است در هرحال مسئولیت کامل عدم رعایت اصول ایمنی کار از سوی کارگران وبیمه نمودن کارگران به عهده پیمانکار بوده، و در صورت وقوع هر گونه حادثه ای برای کارگران پیمانکار ؛هیچ گونه مسئولیتی متوجه کارفرما نخواهد بود.

7-4. پیمانکار متعهد به رعایت کامل مقررات داخلی کارفرما بوده و مسئولیت ناشی از نقض مقررات مزبور را به عهده می گیرد.

7-5. پیمانکار متعهد به رعایت کامل مقررات داخلی کارفرما بوده و مسئولیت ناشی از نقض مقررات مزبور را به عهده می گیرد.

7-5. پیمانکار مباشرتاً مکلف به اجرا و انجام موضوع قرارداد بوده و حق واگذاری موضوع قرارداد به غیر(اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) ویا به طور مستقیم یا غیرمستقیم، جزئا یا کلا را بدون اجازه کتبی کارفرما ندارد.

7-6.پیمانکار موظف است کلیه موارد تعهد شده در قرارداد را به انجام رسانده وتائید نماینده کارفرما را نیز اخذ نماید.

7-7.تهیه تجهیزات و مصالح مورد نیاز طرح براساس استانداردهای وزارت نیرو و مطابق فهرست سازندگان مورد تائید اداره برق شهرستان.....صورت می گیرد.

7-8.پرداخت کلیه خسارات وارده به هریک از تاسیسات سازمان ها وشرکت های دولتی و غیردولتی از جمله شرکت ها ی آب ،برق، گاز،تلفن و غیره

7-9. هماهنگی با دستگاه نظارت................جهت کنترل کمی و کیفی اجرا طرح و همچنین تجهیزات مورد استفاده در پروژه

7-10.اخذ مجوز حفاری از مراجع ذی ربط از جمله شهرداری، ورفع کلیه موانع قانونی جهت انجام حفاری مورد نظر

7-11. تحویل و تحول پروژه موضوع قرارداد پس از خاتمه با حضور دستگاه نظارت و بهره برداری و مجری طرح .............وناظر کارفرما.................

ماده8.سایر تعهدات

قرارداد پیمانکاری خرید تجهیزات واجرای طرح تغذیه پست برق اختصاصی

8-1. پیمانکار در تمام موضوعات تخصصی و کاری پروژه به عنوان یک مشاور...............کارفرما عمل کرده و تمام تجارب و امکانات فنی و تکنیکی و مهارت هایی را که به طور معمول برای عرضه بهتر خدماتی که در آن اشتغال دارد ومورد نیاز می باشد را فراهم خواهد نمود.

8-2. مدیران ستادی پیمانکار، کارشناسان دائم و کارشناسانی که به طور موقت با پیمانکار همکاری می کنند و همچنین مشاوران یا پیمانکارانی که به عنوان شخص ثالث انجام قسمتی از کار را از طرف پیمانکار برعهده می گیرند،همگی تمام مسئولیت ها و وظایف خود را با بکارگیری استاندارد های فنی به انجام می رسانند.

8-3. پیمانکار این امکان را فراهم خواهد آورد تا در هر زمان که کارفرما ضروی تشخیص دهد، بتواند نسبت به حضور در محل انجام فعالیت های موضوع قرارداد اقدام نماید. کارفرما این حق را خواهد داشت که در هر لحظه نسبت به چگونگی انجام کار، نظارت حضوری داشته باشد.

8-4. پیمانکار موظف است ظرف مدت.............پس از ابلاغ قرارداد با انجام هماهنگی های لازم با کارفرما، نحوه اجرای پروژه، سازمان و تیم کارشناسی در نظر گرفته برای تامین خدمات مورد نیاز پروژه را در قالب طرح مدیریت پروژه به رویت و تحویل کارفرما برساند.

8-5. هرگاه پیمانکاران دیگری در حال انجام کاری با کارفرما باشند که به موضوع این قرارداد ربط پیدا می کند پیمانکار متعهد است با توجه به تجارب قبلی خود برای یکپارچه سازی سیستم ها با پیمانکاران دیگر تبادل نظر نماید.

8-6. در صورت نیاز به اعمال تغییرات ویا توسعه سیستم موضوع قرارداد، این امر با توافق طرفین انجام می شود.

8-7. پیمانکار موظف است از طریق گزارش های پیشرفت کار(نحوه و زمان ارائه این گزارش ها در طرح مدیریت پروژه مشخص می شود)،کارفرما را از اقدامات انجام شده و پیشرفت و تاخیرات احتمالی پروژه در صورت وجود تاخیر، از راهکارهای توصیه شده به جهت مقابله با آن تاخیر، مطلع نماید.

ماده9. تغییرات در شرح خدمات

قرارداد پیمانکاری خرید تجهیزات واجرای طرح تغذیه پست برق اختصاصی

در صورت درخواست کتبی کارفرما مبنی برکاهش یا افزایش شرح خدمات قرارداد زمان و مبلغ قرارداد حداکثر تا سقف ..........% قابل کاهش یا افزایش می باشد. در چنین حالتی طرفین، موضوع را مشترکا مورد تبادل نظر قرار داده تا راه حل مناسبی برای تغییر در چارچوب های تنظیم شده برای زمان و مبلغ قرارداد، بیابند. چنانچه توافقی در این زمینه حاصل نگردد قرارداد بدون تغییر ادامه خواهد یافت.

ماده10. جریمه تاخیر

قرارداد پیمانکاری خرید تجهیزات واجرای طرح تغذیه پست برق اختصاصی

اگر پیمانکار نتواند انجام تعهدات موضوع پیمان را مطابق با برنامه زمانی مشخص شده در ماده 3وبراساس مفاد پیوست قرارداد تکمیل نماید، کارفرما می تواند مبلغی معادل درصد(.........%) مبلغ آن مرحله از پیمان را به ازای هر...............تاخیر به عنوان جریمه محاسبه نماید تا .....% زمان هر مرحله به عنوان زمان مجاز تاخیر در نظر گرفته می شود که مشمول کسر جریمه می باشد و چنانچه جمع کل زمان تاخیر پیمانکار به .........% مدت قرارداد برسد، کارفرما می تواند قرارداد را بدون هیچ گونه پرداختی به پیمانکار فسخ نماید.

ماده11. فسخ قرارداد

قرارداد پیمانکاری خرید تجهیزات واجرای طرح تغذیه پست برق اختصاصی

11-1. کارفرما حق فسخ قرارداد را در موارد ذیل بدون اخطار کتبی قبلی دارد:

11-2. انحلال یا ورشکستگی شرکت پیمانکار

11-3. انتقال یا واگذاری قرارداد به شخص ثالث بدون اخذ موافقت واجازه کتبی کارفرما

11-4. عدم رعایت هریک از مفاد و بندها ی قرارداد که برای پیمانکار ایجاد تعهد نموده است.

11-5. تاخیر در انجام موضوع قرارداد فراتر از .......% زمان انجام قرارداد

تبصره. در صورت فسخ قرارداد توسط کارفرما، مطالبات پیمانکار پس از کسر جرایم، خسارات احتمالی ،کسور قانونی و مطالبات احتمالی کارفرما به پیمانکار پرداخت می گردد.

ماده12. تضامین

قرارداد پیمانکاری خرید تجهیزات واجرای طرح تغذیه پست برق اختصاصی

پیمانکار متعهد است نسبت به ارائه تضمین زیر،اقدام مقتضی معمول دارد:

12-1. تضمین پیش پرداخت:این تضمین در قبال دریافت پیش پرداخت به همان مبلغ و در قالب وجه الضمان مورد قبول کارفرما از جانب پیمانکار به کارفرما ارائه می گردد

12-2. تضمین حسن انجام تعهد: پیمانکار متعهد به ارائه تضمین مورد قبول کارفرما برای اجرای تعهدمعادل.....درصد مبلغ قرارداد ظرف مدت ......پس از امضاء و مبادله قرارداد می باشد.

تبصره. تضمین پیش پرداخت پس از انجام موضوع قرارداد، به پیمانکار مسترد می گردد تضمین حسن انجام تعهد پس از انقضای دوره پشتیبانی وبه شرط رضایت کارفرما به پیمانکار مسترد می گردد.

ماده13.فورس ماژور

قرارداد پیمانکاری خرید تجهیزات واجرای طرح تغذیه پست برق اختصاصی

در صورت بروز هریک از مصادیق فورس ماژور برابر حقوق ایران درصورتی که انجام و اجرای موضوع قرارداد برای یکی از طرفین غیرممکن گردد،قرارداد فسخ شده تلقی و طرفین مکلف به تسویه حساب های فیمابین می باشند. در صورتی که عامل فورس ماژور قبل ار انقضاء مدت قرارداد رفع گردد، درصورت تراضی طرفین به ادامه اجرای قرارداد، تعهدات طرفین به قوت خود باقی و پیمانکار مکلف به ادامه اجرای قرارداد می باشد.

ماده14. حقوق قراردادی و رازداری

قرارداد پیمانکاری خرید تجهیزات واجرای طرح تغذیه پست برق اختصاصی

14-1. پیمانکار کلیه اطلاعات، مدارک و اسناد دریافتی از کارفرما وبه طور کلی هر سند عادی یا رسمی مربوط به قرارداد را محرمانه تلقی نموده و پس از انجام قرارداد به طور کامل به کارفرما تحویل می نماید و بدون اجازه کتبی کارفرما حق ندارد آنها را در اختیار هیچ شخص حقیقی یا حقوقی قرار دهد.

14-2. کلیه اسنادی که در ارتباط با موضوع قرارداد از طرف کارفرما به پیمانکار تحویل می شود فقط برای استفاده ایشان و در چارچوب قرارداد بوده و غیرقابل واگذاری به غیر، از جانب پیمانکار می باشد.

ماده15.ناظر کارفرما

قرارداد پیمانکاری خرید تجهیزات واجرای طرح تغذیه پست برق اختصاصی

کارفرما مدیریت امور خدمات و پشتیبانی را به عنوان عضو ناظر معرفی می نماید تا برانجام تعهدات پیمانکار و امور مربوط به قرارداد نظارت نماید. اهم شرح وظایف ناظر عبارت است از:

15-1. نظارت برنحوه انجام کار و تعهدات توسط پیمانکار

15-2. تائید کتبی خدمات وفعالیت های نهایی انجام شده توسط پیمانکار در هر مرحله حداکثر تا .............روز پس از دریافت گزارش انجام کار

15-3. جمع آوری نظرات کلیه عوامل کارفرما(که به این پروژه مربوط می شود) و انعکاس آنها به پیمانکار و پیگیری انجام امور و اصلاحات نهایی لازمه درفراورده های قرارداد

15-4.نظارت مستمر تا تحویل نهایی تعهدات پروژه و اتمام قرارداد

ماده16. دستگاه نظارت

قرارداد پیمانکاری خرید تجهیزات واجرای طرح تغذیه پست برق اختصاصی

نظارت براجرای تعهدات فنی پیمانکار برابر توافق نامه پیوست؛به عهده دستگاه نظارت منطقه برق ............می باشد.

ماده17. حل اختلاف

قرارداد پیمانکاری خرید تجهیزات واجرای طرح تغذیه پست برق اختصاصی

درصورت بروز هر گونه اختلاف در تفسیر مفاد قرارداد یا اجرای آن و هرگونه اختلاف دیگر، طرفین بدوا از طریق مذاکره دوستانه نسبت به حل و فصل آن اقدام و در صورت عدم توافق از طریق ارجاع امر به هیات داوری متشکل از واحد منتخب طرفین و یک نفر داور مرضی الطرفین اقدام می نمایند. رای هیات داوری برای طرفین لازم الاجرا و قطعی است.

ماده18.اقامتگاه

قرارداد پیمانکاری خرید تجهیزات واجرای طرح تغذیه پست برق اختصاصی

نشانی مندرج در ماده1 قرارداد اقامتگاه قانونی طرفین محسوب گردیده و در صورت تغییر آن،هریک از طرفین قرارداد مکلف به اعلام مراتب ظرف مدت......هفته به طرف دیگر بوده در غیر این صورت ابلاغ هرگونه نامه و اخطاریه به نشانی مذکور انجام می گردد.

ماده19. اعتبار و تعداد نسخه های قرارداد

قرارداد پیمانکاری خرید تجهیزات واجرای طرح تغذیه پست برق اختصاصی

این قرارداد براساس مواد 10 و219 .223 قانون مدنی برای طرفین و قائم مقام قانونی ایشان معتبر، لازم الاوفا و لازم الاجرا است. همچنین قرارداد حاضر در...............ماده و در ............نسخه بین طرفین امضا و مبادله گردید، که هر ..............نسخه نیز دارای اعتبار واحد می باشد.

موسسه شرکت فنی و مهندسی

به نمایندگی آقای ................... به نمایندگی قانونی آقای................

به عنوان کارفرما به عنوان پیمانکار

 نمونه قرارداد پیمانکاری تجهیزات واجرای تغذیه پست برق

پل ارتباطی ما:

( به لبخندتان برترینیم )

شماره تماس مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا

  • شعبه کرج: 137 32 – 026
  • شعبه تهران :119 55 266 – 021
  • سامانه ی پیامکی: 32 52 52 32
  • سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی : WWW.ELIYA.IR
  • پست الکترونیکی به نشانی INFO@ ELIYA.IR:

خدمات قابل ارائه مجموعه مجتمع ثبتی ایلیا در کلیه واحد های ثبتی ( اداره ثبت شرکتها وثبت تغییرات شرکت ها و ثبت برند و ثبت علامت تجاری استانها ) و خدمات اداری در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه های ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی سراسر ایران.

جهت مشاهده دیگر نمونه قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه قراردادها کیلیک نمایید.

مشاوره آنی
ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

مجتمع ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی درراستای ارائه ی خدمات با اقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

نمونه قرارداد پیمانکاری مدیریت فنی، مالی،اداری، اجرای پروژه ها

پیمانکاری مدیریت فنی، مالی،اداری، اجرای پروژه های تجاری، اداری، مسکونی،ورزشی ،گردشگری و تفریحی و... - موضوع پیمان عبارت است از مدیریت فنی، مالی،اداری و...

نمونه قرارداد مشاوره دریافت وام و تسهیلات بانکی

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه مشاوره ای دریافت وام و تسهیلات بانکی(ارزی وریالی) قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه قراردادها کیلیک

نمونه قرارداد جعاله پیگیری و اجرای امور ثبتی -قرارداد جعاله

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه جعاله پیگیری و اجرای امور ثبتی (اراضی ، املاک) - و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران ( جهت مشاهده دیگر نمونه قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه قراردادها کیلیک نمایید )

نمونه قرارداد پیمانکاری نقشه برداری GPS

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی پیمانکاری نقشه برداری GPS -خدمات قابل ارائه مجموعه ایلیا تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی سراسر ایران.

نمونه قرارداد سپرده سرمایه گذاری بلند مدت

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه سپرده سرمایه گذاری بلند مدت - و خدمات اداری در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه های ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی سراسر ایران.

نمونه قرارداد اخذ وام

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه اخذ وام - و خدمات اداری در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه های ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی سراسر ایران.جهت مشاهده دیگر نمونه قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه قراردادها کیلیک نمایید.

نمونه قرارداد سرمایه گذاری با اعطای تسهیلات مالی در پروژه عمرانی

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه سرمایه گذاری با اعطای تسهیلات مالی در پروژه عمرانی توسط بانک خارجی تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی سراسر ایران.

نمونه قرارداد برپایی غرفه و خدمات دهی عرضه محصولات

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه مشارکت برپایی غرفه و خدمات دهی عرضه محصولات- و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران ( جهت مشاهده دیگر نمونه قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه قراردادها کیلیک نمایید )

نمونه قرارداد اخذ تسهیلات وام، مشاوره، کارشناسی و پیگیری

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه قرارداد اخذ تسهیلات وام، مشاوره، کارشناسی و پیگیری - تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد در سراسر ایران

نمونه قرارداد ارائه خدمات پشتیبانی نرم افزار

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی درضمینه ارائه خدمات پشتیبانی نرم افزار - و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران ( جهت مشاهده دیگر نمونه قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه قراردادها کیلیک نمایید )

لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

امتیار خود را ثبت کنید
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
توضیحات چقدر جستجو و سوال پرسش و پاسخ مقالات مرتبط
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید