جهت شروع ثبت و مشاوره رایگان فرم زیر را تکمیل نمایید

هر ساعتی در روز کنار شما هستیم

با کارشناسان ما مستقیم در تماس باشید
در ساعات کاری پاسخگوی تلفنی شما هستیم . بعداز تایم کاری لطفا واتس اپ پیام ارسال کنید

نمونه قرارداد شرایط خصوصی پیمان

نمونه قرارداد شرایط خصوصی پیمان

نمونه قرارداد شرایط خصوصی پیمان را می توانید در متن زیر مطالعه کرده و یا برای تنظیم قرارداد تخصصی خود با وکلای حقوقی مجتمع حقوقی ایلیا اقدام کنید. همراه ما باشید تا نکات تخصصی را ارائه دهیم.

قرارداد شرایط خصوصی پیمان

در چارچوب پیمان اجرای عملیات کارهای ابنیه، تاسیسات مکانیکی و برقی و محوطه سازی مجتمع اداری مسکونی، تجاری، اداری، ورزشی، تفریحی………..که توسط طرفین پیمان به امضاء رسیده موارد زیر به عنوان شرایط خصوصی پیمان و تعهد طرفین قرار گرفته است.

متن کامل شرایط خصوصی پیمان

شرایط خصوصی، شرایط خاصی است که به منظور تکمیل شرایط عمومی، برای این پیمان با توجه به وضعیت و ماهیت آن تنظیم می شود. موارد درج شده در شرایط خصوصی مقدم بر شرایط عمومی می باشد.

ماده2.پیش پرداخت

2-1. کارفرما موافقت دارد بنا برتقاضای پیمانکار مبلغ………….% مبلغ اولیه قراداد را در …………قسط مساوی که قسط اول پس از تحویل زمین و قسط دوم پس از تجهیز کارگاه می باشد به عنوان پیش پرداخت در ازای ………….به امضای شرکت و ظهر نویسی مدیران و همچنین یک نفره………….به امضای آقای ……………و پشت نویسی شرکت تودیع نماید.

همچنین کلیه ماشین آلات که برای اجرای کار به محل پروژه حمل می گردد، ضمن آنکه لیست مربوط به نوع ماشین آلات را به کارفرما اعلام می نماید، خروج آنها از کارگاه منوط به اجازه کارفرما بوده و این ماشین آلات پشتوانه تضمین های فوق و بندهای آتی می باشد.

2-2. از هر قسط پیش پرداخت،……درصد در مقابل اخذ تضمین به شرح بند 2-1 در وجه پیمانکار پرداخت و باقیمانده به حساب مشترک کارفرما و پیمانکار واریز می گردد و این وجود قابلیت هزینه برای مصالح پروژه را دارد.

نمونه قرارداد شرایط خصوصی پیمان
قرارداد شرایط خصوصی پیمان

مالیات قرارداد شرایط خصوصی پیمان

3-1. هرگونه مالیات متعلق به این قرارداد مطابق با قانون جدید مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 می باشد و 5% مالیات موضوع ماده 104 قانون مزبور به عنوان علی الحساب مالیات مودی کسر و ظرف…………روز به حساب تعیین شده از طرف وزرات امور اقتصادی و دارایی واریز و سپس رسید آن جهت تسویه حساب به پیمانکار ارائه خواهد شد.

3-2. این پروژه جزو طرح های عمرانی نمی باشد، بنابراین پیمانکار موظف به پرداخت کامل حق بیمه طرح های غیرعمرانی به سازمان تامین اجتماعی و ارائه مفاصا حساب مربوطه به کارفرما می باشد.

به همین لحاظ کارفرما از هر پرداخت پیمانکار، حق بیمه مربوطه را به میزان ضوابط طرح های غیر عمرانی(78/7%) کسر وبه سازمان ذیربط پرداخت می نماید.

تعدیل آحاد بها ومابه التفاوت بهای مصالح (سیمان و آهن آلات)

4-1. قیمت های واحد مربوط به عملیات موضوع این پیمان برحسب مورد براساس بخشنامه………..مورخ…………..سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور تعدیل خواهدشد. شاخص مبنای پیمان………..ماهه چهارم…………..می باشد.

4-2. به عملیات موضوع این پیمان مابه التفاوت بهای آهن آلات و سیمان تعلق نمی گیرد.

ماده5. رعایت مشخصات فنی

 • 5-1. پیمانکار باید کلیه ضوابط و مشخصات فنی ارائه شده در دفترچه مشخصات عمومی و استانداردهای منتشره سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور(نشریه شماره55) و مقررات ملی ساختمان مباحث بتن، مصالح، ایمنی و آیین نامه بتن ایران و مشخصات فنی عمومی راه و نقطه نظرات فنی و مهندسی ناظر در ارتباط با نحوه اجرای کار و تعیین اولویت، استانداردها و مشخصات در چارچوب مشخصات فنی ارائه شده را حسب مورد در مراحل مختلف اجرایی مدنظر قرار داده و رعایت نماید با وجود این جهت تصریح بیشتر موارد زیر عنوان می گردد:
 • 5-1-1.اعمال شرایط ایمنی مطابق مقررات ملی ساختمان ایران الزامی است.
 • 5-1-2. نوع میلگرد مصرفی مطابق موارد مندرج در نقشه های اجرایی می باشد. کلیه مشخصات عمومی و استاندارد های فنی(نشریه شماره55) سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بند 9-1-1 نشریه مقررات ساختمانی ایران و مبحث مربوطه در دفترچه مشخصات عمومی و استانداردهای فنی (نشریه شماره 55) سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و توصیه های ناظرین در خصوص بتن ریزی برابر مشخصات فنی مربوطه بوده و می بایستی نوع مصالح طرح اختلاط مناسب را تهیه و مقاومت لازم را ارائه نماید. کلیه ضوابط لازم در مورد بتن، مراقبت و حفاظت از بتن و نحوه بتن ریزی در شرایط کاری مختلف و نیز روادارهای مجاز در اجرا بایستی زیرنظر دستگاه نظارت رعایت گردد.
 • 5-1-3. کلیه مشخصات فنی قالب بندی شامل رواداری های مجاز، نوع وضوابط قالب بندی و ارتفاع و نیز باز وبسته کردن قالب ها بایستی مطابق نظر و صلاحدید نظارت و آینن نامه بتن ایران و مفاد دفترچه مشخصات عمومی و استاندارد های فنی(نشریه شماره55)سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور برطبق مشخصات مربوطه رعایت گردد.
 • 5-1-4. ضمن رعایت موادر مندرج در نقشه ها بایستی مشخصات در بخش های زیر طبق مشخصات فنی دفتر تحقیقات و معیارهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دستور العمل های مربوطه اجرا گردند.
 • 5-1-4-1. مشخصات فنی آجر مصرفی و نحوه آجر کاری
 • 5-1-4-2. مشخصات فنی سنگ مصرفی و نحوه اجرا
 • 5-1-4-3. مشخصات فنی ملات ها، اندودها، نازک کاری ها
 • 5-1-4-4. مشخصات فنی تیرآهن، تیرهای حمال، بادبندها و قطعات اتصالی
 • 5-1-4-5. مشخصات فنی تراکم و کوبیدگی خاک و خاکریزها
 • 5-1-4-6. نوع فولاداسکلت و الکترود مصرفی و ضوابط جوشکاری باید مطابق مشخصات مربوطه و موارد مندرج در نقشه های اجرایی وبا تائید دستگاه نظارت باشد.
 • 5-2. عملیات اجرایی کارهای مکانیکی و برقی محوطه سازی
 • 5-2-1.در اجرای عملیات اجرایی کارهای تاسیسات مکانیکی و برقی رعایت کلیه ضوابط و مشخصات فنی ارائه شده در دفترچه مشخصات عمومی و استانداردهای منتشره سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نشریه شماره 110و128 الزامی است.

ماده6. ارائه نقشه ها

قرارداد شرایط خصوصی پیمان

6-1. علاوه برنقشه های منضم به پیمان، نقشه های تفصیلی اجرایی کارهای موضوع پیمان به تدریج از سوی کارفرما به پیمانکار ابلاغ خواهد گردید، به طوری که با توجه به برنامه ریزی مصوب نقشه های اجرایی هر بخش از کار …………….روز قبل از اجرا ابلاغ شده باشند. چنانچه در ارائه نقشه ها تاخیر رخ می دهد به عنوان تاخیر مجاز شناخته می شود.

همچنین در طول عملیات اجرایی موضوع پیمان ممکن است در جزئیات غیراساسی طرح بنا به مقتضیاتی لزوم تغییراتی پیش آید که مستلزم ارائه نقشه های تکمیلی باشد در این صورت پیمانکار نیز متعهد است عملیات را براساس نقشه های جدید انجام دهد.

از بابت موارد ذکرشده در این ماده هیچ نوع پرداخت اضافی به پیمانکار صورت نمی گیرد

همچنین پیمانکار موظف به کنترل تمام نقشه های منضم به پیمان بوده و باید با بررسی کامل، کلیه موارد برقی ومکانیکی و ساختمانی را با هماهنگی دستگاه نظارت کنترل و هرگونه اختلاف احتمالی را پیشاپیش و با توجه به برنامه زمان بندی مشخص و رفع نماید.

6-2.با توجه به تیپ بودن نقشه ها نقشه بلوک تیپ به پیمانکار تحویل و پیمانکار متعهد به تهیه نقشه عکس و نقش بلوک های کناری و غیره خواهد بود واز این بابت هزینه ای به پیمانکار پرداخت نمی گردد.

ماده7. تهیه نقشه های عین ساخت

پیمانکار موظف است پس از اجرای کامل عملیات اجرایی و درصورت تغییرات در نقشه ها (برابر دستورات نظارت یا کارفرما) نسبت به تهیه و تحویل نقشه های عین ساخت(AS BULIT)مربوطه حداکثر طی یک ماه پس از تحویل موقت که به تایید دستگاه نظارت رسیده باشد اقدام نماید.

ماده8. نیروی انسانی

پیمانکار موظف به ارائه نمودار سازمانی و نیز معرفی ماهیانه تعداد مورد لزوم کادر نیروی انسانی خود جهت انجام به هنگام پروژه به صورت مرتب تا آخر کار و متناسب با برنامه زمان بندی مصوب به دستگاه نظارت و کارفرما می باشد.

در کادر فنی لازم در نمودار سازمانی پیمانکار جهت انجام پروژه، بایستی مسئولین زیر با سوابق کار مفید متناسب با فعالیتشان تعیین شده باشند و در کارگاه مستقر شوند.

8-1. مدیر، پروژه(مهندس عمران یا معمار-یک نفره)یا حداقل……سال سابقه کاراجرایی.

8-2. رئیس کارگاه(مهندس عمران یا معمار-یک نفر)با حداقل…………سال سابقه کاراجرایی

8-3. مسئول دفتر فنی(مهندس عمران یا معمار-یک نفر)با حداقل………سال سابقه کار اجرایی

8-4. تکنسین ساختمان برای هر بلوک یک نفر و با حداقل ………سال سابقه کار مفید.

8-5. تکنسین های تاسیات برای هر دو بلوک………………نفر فوق دیپلم مکانیک ویک نفر فوق دیپلم برق با حداقل …….سابقه کار مفید.

8-6. تیم نقشه برداری به سرپرستی یک نفر مسئول نقشه برداری با حداقل ………..سال سابقه کار مفید و تجربیات کافی با وسایل لازم.

رئیس کارگاه و کادر مربوطه با در نظر گرفتن مسئولیت تعیین شده باید به نحوی در کارگاه حضور داشته باشند که تمامی فعالیت های پروژه در هر زمان تحت کنترل و سرپرستی اکیپ مربوطه انجام گیرد و چنانچه رئیس کارگاه بخواهد بیش از……….روز به مرخصی برود لازم است مدیر پروژه با استقرار کامل در محل کارگاه وظایف وی را به عهده بگیرد.

8-7. کادر فنی ردیف های فوق می بایست به تائید دستگاه نظارت برسند.

8-8.پیمانکار موافقت دارد بنا به درخواست کارفرما،نیروی انسانی در اختیار کارفرما و همچنین هزینه های احتمالی مرتبط با تامین اتومبیل وسایر هزینه های مشابه را با تائید کارفرما پرداخت و مبلغ مذکور را با بالاسری متناسب با کسور قانونی در صورت وضعیت منظور نماید.

ماده9. تامین مصالح و لوازم

تامین کلیه مصالح و لوازم پروژه به عهده پیمانکار بوده و کارفرما در این زمینه هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت.همچنین پیمانکار موظف است برنامه زمان بندی تهیه مصالح مورد نیاز پروژه را با توجه به برنامه زمان بندی اجرای پروژه ارائه داده و در تاریخ های معین پس از تایید نمونه مصالح توسط کارفرما، مبادرت به تهیه مصالح مورد نیاز نماید.

این امر باید به گونه ای صورت گیرد که کمبود پاره ای از مصالح در بعضی از فصول دلیل افزایش تقاضا ویا علل دیگر تاثیری در برنامه پیشرفت کار نداشته و مسئولیت هرگونه تاخیری در انجام کار بواسطه عدم رعایت موارد فوق متوجه پیمانکار خواهد بود.

در صورتی که بنا به تقاضای پیمانکار، کارفرما بخشی از مصالح مورد نیاز عملیات اجرایی را در اختیارپیمانکار قرار دهد، بهای مصالح تحویلی براساس قیمت روز(روز بازار)به انضمام هزینه های بارگیری و حمل به حساب بدهی پیمانکار منظور و از صورت وضعیت پیمانکار کسر می گردد.

روشن است که پیمانکار در این رابطه با مقایسه بهای مصالح تحویل شده و قیمت های روز هرگونه ادعایی را از خود سلب می نماید و به عبارت روشن تر هیچ گونه مابه التفاوت مصالح قابل پرداخت به پیمانکار نمی باشد.

ماده10.برنامه ریزی زمان بندی تفصیلی

10-1. پیمانکار موظف است حداکثر ……….روز پس از ابلاغ قرارداد در چارچوب برنامه زمانی کلی نسبت به تهیه و ارائه برنامه زمان بندی تفصیلی براساس نقشه های منضم به پیمان اقدام نماید و پس از تصویب دستگاه نظارت و کارفرما به مورد اجرا گذارد.

10-2. پیمانکار باید به اندازه کافی، امکانات نیروی کار و ماشین آلات مورد نیاز پروژه را فراهم نماید به نحوی که دربرنامه زمان بندی عملیات اجرایی تاخیری حاصل نگردد و در صورتی که بنا به تشخیص دستگاه نظارت پیمانکار از برنامه پیشرفت کار عقب ماندگی داشته باشد، پیمانکار باید با توجه به دستورات دستگاه نظارت نسبت به افزایش اکیپ های اجرایی و تجهیزات مورد نیاز بدون هیچ عذر و بهانه ای اقدام نماید و هزینه های ناشی از آن به عهده پیمانکار می باشد.

10-3. تسلیم برنامه های کار به دستگاه نظارت با جلب موافقت قبلی مهندس ناظر مقیم یا دستگاه نظارت نسبت به روش هایی که مورد نظر پیمانکار می باشد و یا ارسال اطلاعات مربوطه به انجام کار وبرنامه های مورد نظر به هر صورت وبه هر ترتیبی که باشد رافع مسئولیت پیمانکار نسبت به تعهداتی که طبق مفاد پیمان به عهده گرفته است نخواهد بود.

10-4. پیمانکار موظف است برنامه زمان بندی مصوب را دقیقا رعایت نماید .چنانچه به هر دلیلی خللی خارج از مسئولیت پیمانکار در روند کارپروژه بروز نماید، مستندات لازم تهیه و پس از بررسی دستگاه نظارت، به اطلاع کارفرما خواهد رسید تا در صورت تائید نسبت به تمدید مدت پیمان اقدام گردد.

10-5.هرگونه مغایرت ماده………..شرایط عمومی پیمان با این ماده(………………) ملغی اعلام می گردد.

ماده11. برنامه کار و گزارشات

11-1. پیمانکار با همکاری دستگاه نظارت نسبت به تهیه گزارشات روزانه، هفتگی و ماهیانه اقدام خواهد نمود. این گزارشات باید حاوی اطلاعات کاملی از میزان کار انجام شده در در قسمت های مختلف در طول روز یا دوره مورد گزارش باشد. همچنین گزارشات روزانه حداکثر تا ظهر روز بعد به دفتر نظارت و نماینده کارفرما ارائه می گردد.

11-2. پیمانکار در پایان هرماه به تعداد مورد نیاز آلبوم عکس به تشخیص دستگاه نظارت از عملیات اجرا شده با زیرنویس موقعیت اجرای کار تهیه وبه دستگاه نظارت تحویل خواهد نمود. دستگاه نظارت دو آلبوم از عکس های تهیه شده را به کارفرما ارسال خواهد نمود.

11-3.تهیه نوار ویدیوی از عملیات در حال انجام واجرا شده در پایان هر………ماه الزامی می باشد.

ماده12. لیست ماشین آلات

پیمانکار موظف است لیست جامعی از کلیه ماشین آلاتی که برای اجرای عملیات موضوع قرارداد بکار خواهد گرفت را به تناسب نیاز پروژه در هر مقطع تهیه وبه هنگام ارائه برنامه کار خود به دستگاه نظارت تسلیم نماید.

این لیست باید حاوی اطلاعات کافی در مورد هریک از دستگاه ها باشد. چنانچه دستگاه نظارت در شروع کار و یا ضمن پیشرفت کار اصلاحاتی در نوع و تعداد ماشین آلات به عمل آورد، پیمانکار باید موارد را به مورد اجرا بگذارد. این ماشین آلات باید سالم و آماده بکار باشند.

ماده13.بیمه کار و کارمندان

13-1. پیمانکار موظف است کلیه عملیات اجرایی موضوع پیمان را برابر ماده 21 شرایط عمومی نزد موسسه ای که کارفرما تعیین خواهد کرد در برابر حوادث غیر مترقبه به ترتیب گفته شده در ماده مذکور بیمه نموده و بیمه نامه را به کارفرما تسلیم نماید.

پرداخت هزینه بیمه براساس ماده21 شرایط عمومی پیمان خواهد بود. پیمانکار طبق ضوابط حق بیمه کارکنان شاغل در طرح را پرداخت خواهد کرد.

ماده14. تامین آب و برق

کارفرما هیچ تعهدی در قبال تدارک آب و برق مورد نیاز پروژه در هنگام احداث نداشته و پیمانکار باید در این ارتباط پیش بینی های لازم را به عمل آورد در صورتی که انشعاب آب و برق از کارفرما فراهم گردد، انتقال آب و برق از محل کنتور آب و تابلوهای اصلی برق تا محل مصرف ونیز هزینه های مصارف در طول مدت اجرای پیمان به عهده پیمانکار خواهد بود.

ماده15. دستور کارها و صورتجلسه ها

قرارداد شرایط خصوصی پیمان

بررسی صورت جلسه کارهای انجام شده موضوع پیمان به جز مواردی که صریحا قید گردیده منحصرا به عهده دستگاه نظارت وصدور دستور کارهای کارگاهی به پیشنهاد دستگاه نظارت و تایئد کارفرما ویا نماینده او می باشد. پیمانکار کلیه صورتجلسات را در ……….نسخه تنظیم می نماید که پس از رسیدگی نظارت مقیم وتائید دفتر مرکزی مشاور به پیمانکار ابلاغ خواهد گردید.

ماده16. انجام آزمایشات

16-1. کارفرما قبل از آغاز عملیات اجرایی نسبت به انتخاب و معرفی کتبی آزمایشگاه معتبر مورد نظر خویش به دستگاه نظارت اقدام خواهد کرد.این آزمایشگاه زیرنظر مهندس ناظر مقیم و یا جانشین وی نسبت به انجام آزمایشات ونمونه برداری از مصالح طبق مشخصات فنی در زمان تعیین شده اقدام خواهد کرد.

16-2. پیمانکار موظف است هر گونه همکاری لازم را با آزمایشگاه به عمل آورده و تسهیلات و کمک های لازم (از جمله نیروی کارگاهی ساده)را برای انجام کار در اختیار آزمایشگاه قراردهد. هزینه کلیه آزمایشات به عهده کارفرما خواهد بود.

16-3. علی رغم وجود آزمایشگاه، پیمانکار مسئولیت تطبیق مصالح مصرفی و کار را برطبق مشخصات تا تحویل قطعی پروژه عهده دار خواهد بود.

16-4. هزینه آزمایش طرح اختلاط بتن و هزینه مجدد آزمایش هایی که نتایج آن کمتر از میزان مشخص شده در نقشه ها و مشخصات باشد، به عهده پیمانکار می باشد.

ماده17. بخشنامه ها و مقررات

کلیه بخش نامه ها و آیین نامه ها و دستورالعمل های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که تا تاریخ انعقاد پیمان منتشر شده و یا پس از آن منتشر می شود وبا شرایط خصوصی پیمان مغایرت نداشته و به نحوی شامل این پیمان می گردد در چارچوب پیمان برای طرفین لازم الاجرا می باشد.

همچنین پیمانکار موظف به رعایت قوانین و مقررات ایمنی بوده و باید تمام اوقات ، کارها رابا روش صحیح ایمنی و حفاظتی انجام دهد. جبران کلیه خسارت های وارده ناشی از عدم اجرای مقررات ایمنی و یا قصور کارکنان پیمانکار به عهده پیمانکار خواهد بود.

ماده 18. تسهیلات دستگاه نظارت

پیمانکار موظف است در تمام مدت پیمان تسهیلات لازم، شامل دفتر کار مناسب و لوازم دفتری داخل کارگاه با کلیه تاسیسات بهداشتی و امکانات لازم و غذای پرسنل دستگاه نظارت و آزمایشگاه و نمایندگان کارفرما در قالب مبلغ تجهیز کارگاه در نظر گرفته شده واز این بابت پرداخت اضافی به پیمانکار تعلق نمی گیرد.

ماده19. حل اختلاف

کلیه اختلافاتی که ممکن است براثراجرای این قرارداد با تعبیر و تفسیر مندرجات آن بین طرفین رخ دهد و نتوان آن را از طریق مذاکره ویا مکاتبه حل و فصل نموده در کمیسیونی مرکب از نمایندگان کارفرما و پیمانکار و مهندس مشاور طرح و در صورتی که نتوان برمبنای قرارداد و مقررات مربوطه اختلاف را حل کنند، موضوع طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران از طریق مراجع ذی ربط حل و فصل خواهد گردید و رای صادره برای طرفین لازم الاجرا خواهد بود.

ماده20.ضمانت انجام تعهدات

برای ضمانت انجام تعهدات، پیمانکار موظف است ضمانت نامه مطابق مبالغ مندرج در ماده شرایط عمومی پیمان را حداکثر ظرف مدت………..پس از ابلاغ برنده مناقصه تهیه و نزد کارفرما به امانت قرار دهد. بدیهی است ضمانت نامه مذکور پس از تحویل موقت به پیمانکار عودت داده می شود.

ماده21.رعایت مقررات

از آنجایی که عملیات اجرایی موضوع پیمان در زمینی به مساحت حدود…..هکتار انجام می شود با توجه به حضور سایر پیمانکاران جهت اجرای سایر بلوک ها، فعالیت های این پیمانکار و یا سایر پیمانکاران نباید هیچ گونه مزاحمتی را در روند فعالیت همدیگر ایجاد نمایند، بدیهی است در صورت هر گونه خسارات احتمالی از ناحیه عدم توجه پیمانکاران به این مقررات، جبران آن به عهده پیمانکار مربوطه خواهد بود.

ماده22. تجهیز کارگاه

علاوه برموارد درج شده در ماده20 شرایط عمومی پیمان پیمان کار می بایست از تاریخ صورتجلسه تحویل زمین در مدت حداکثر ………..ماه شمسی نسبت به تجهیز کارگاه مورد قبول دستگاه نظارت و کارفرما، به منظور شروع عملیات پیمان اقدام نماید.

هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه به صورت مقطوع ………..ریال وبه تناسب تجهیز کارگاه قابل پرداخت به پیمانکار می باشد.

پیمانکار باید کارگاه را به نحوی مناسب تجهیز نماید که شروع و ادامه کار تا تحویل موقت بدون وقفه و با کیفیت لازم انجام پذیرد. مسئولیت کامل حفظ و نگهداری کلیه کارهای انجام شده است.

مصالح و تجهیزات به عهده پیمانکار است. به همین منظور اقدامات لازم را برای نگهداری و حفاظت آنها به عمل خواهد آورد ودرپایان کار نسبت به تخریب و خارج نمودن مواد حاصل از تخریب اقدام خواهد نمود.

همچنین بخشی از تجهیز و برچیدن کارگاه که پیمانکار موظف به انجام آن می باشد به شرح ذیل می باشد.

22-1.احداث بنا ویا کمپ مناسب به تشخیص دستگاه نظارت جهت کارکنان پیمانکار، دستگاه نظارت و آزمایشگاه مستقر در کارگاه و تجهیز دفاتر آنها

22-2. احداث سرویس های بهداشتی و تامین ساختمان های پشتیبانی از جمله کارگاه نجاری، آهنگری، قطعات پیش ساخته و مشابه

22-4. احداث بنا یا انبارها اعم از سرپوشیده و سرباز جهت کلیه مصالح و مواد لازم مصرفی و تجهیز انبارها

22-5. بارگیری و حمل و تخلیه ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز کارگاه و احداث سکوهای لازم جهت نصب تجهیزات و ماشین آلات

22-6. ایجاد شبکه برق رسانی و آب رسانی و مخابرات داخل دادگاه

22-7. تامین غذای کارکنان، دستگاه نظارت، کارفرما و آزمایشگاه

22-8. تهیه کلیه وسایل و لوازم مورد نیاز کار درشب

22-9. تامین جرثقیل های ثابت و متحرک متناسب با حجم پروژه

22-10. با توجه به محدودیت فضا جهت تجهیز کارگاه، محدوده فازهای اجرایی به پیمانکار تحویل می گردد. پیمانکار تمهیداتی را با حجم پروژه و زمین تحویل شده برای تجهیز کارگاه مد نظر قرارداد می باشد.

قبل از شروع می بایست نقشه استقرار ساختمان ها و ماشین آلات و غیره را به تائید دستگاه نظارت و کارفرما برساند.

ماده23. سایر موارد

کلیه مواردی که در شرایط خصوصی پیمان از آن نام برده نشده است تابع شرایط عمومی پیمان بخشنامه شماره ………….. مورخ …………. خواهد بود.

5/5 - (1 امتیاز)
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها