جهت شروع ثبت و مشاوره رایگان فرم زیر را تکمیل نمایید

هر ساعتی در روز کنار شما هستیم

با کارشناسان ما مستقیم در تماس باشید
در ساعات کاری پاسخگوی تلفنی شما هستیم . بعداز تایم کاری لطفا واتس اپ پیام ارسال کنید

نمونه قرارداد پیمانکاری بتن ریزی کف

قرارداد پیمانکاری بتن ریزی کف

نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در زمینه قرارداد پیمانکاری بتن ریزی کف را می توانید در کم ترین زمان دریافت کرده و در راه تنظیم قرارداد با اشخاص حقوقی اقدامات لازم را انجام دهید. در ادامه همراه ما باشید. در صورت تمایل به اخذ مشاوره حقوقی با مجتمع حقوقی ایلیا در تماس باشید.

نمونه قرارداد پیمانکاری ترمیم کف

محوطه سایت

طرفین قرارداد

شرکت………….به مدیریت……….به شماره ثبت………….این قرارداد فی مابین………….به نمایندگی آقای…………….به آدرس……………خیابان……………به عنوان کارفرما وشرکت ……….به نمایندگی آقای………………..فرزند……..شماره شناسنامه………..صادره…………به شماره ثبت…………………….به آدرس تهران-شهرک …………….خیابان شهید…………خیابان………….پلاک……………تلفن…………به عنوان پیمانکار منعقد می گردد.

ماده1. موضوع قرارداد

نمونه قرارداد بتن ریزی

قراردادهای بتن ریزی کف و قرارداد آرماتوربندی باید با اصول و قواعد تنظیم و ارائه شود که ما در ادامه راهنمای شما خواهیم بود و نکات را ارائه می دهیم.

ترمیم کف و ساخت بتن و بتن ریزی محوطه سایت……………..

ماده2. مبلغ قرارداد

قرارداد پیمانکاری ترمیم کف، ساخت بتن، بتن ریزی

مبلغ کل قرارداد به مبلغ………………میلیون ریال با احتساب کلیه کسورات قانونی به شرح زیر می باشد.

الف) کندکاری بتن با کارکرد کمپرسور به مقدار………………متر به مبلغ ……….ریال

ب) ساختن بتن و بتن ریزی و قالب بندی و بند کشی به مقدار………..متر به مبلغ……….ریال

ج) حمل خاک و نخاله به بیرون از شرکت توسط کامیون به تعداد…………….دستگاه به مبلغ ……….ریال

ماده 3. نحوه پرداخت قرارداد

قرارداد پیمانکاری ترمیم کف، ساخت بتن، بتن ریزی

1-3……………………%مبلغ قرارداد به عنوان پیش پرداخت پس از امضای قرارداد در قبال دریافت ضمانت نامه معتبر بانکی به پیمانکار پرداخت خواهد شد.

2-3. الباقی مبلغ قرارداد پس از تحویل موضوع قرارداد به پیمانکار قابل پرداخت می باشد.

ماده4. مدت قرارداد

قرارداد پیمانکاری ترمیم کف، ساخت بتن، بتن ریزی

مدت قرارداد از تاریخ ابلاغ کتبی به مدت…………..روز می باشد در صورتی که پیمانکار در مدت فوق قرارداد را به پایان نرساند به ازای هر روز تاخیر مبلغ ……………ریال از کل قرارداد کسر خواهد شد.

ماده5. تعهدات کارفرما

قرارداد پیمانکاری ترمیم کف

1-4. کارفرما متعهد گردید محل مناسب جهت تجهیز کارگاه پیمانکار در اختیار وی قرار دهد.

2-4. اطلاعات لازم جهت بهتر انجام شدن موضوع قرارداد را در اختیار پیمانکار قرار دهد.

ماده 6. تعهدات پیمانکار

قرارداد پیمانکاری ترمیم کف

1-6. پیمانکار تعهد می نماید موضوع قرارداد را براساس زمان تعیین شده تکمیل و تحویل نماید.

2-6.پیمانکار متعهد می شود ورعایت کلیه شئونات اسلامی را رعایت نماید.

3-6. پیمانکار متعهد می شود از نیروهای متخصص و مجرب جهت انجام موضوع قرارداد استفاده نماید.

4-6. کلیه ابزار کار اعم از نیرو و هر ابزاری که جهت موضوع قرارداد لازم است تامین آن به عهده پیمانکار می باشد.

5-6. پیمانکار ملزم به رعایت کلیه ضوابط و مقررات مهندسی و فنی در اجرای کار می باشد.

6-6.پیمانکار متعهد می گردد در خصوص این قرارداد عدم شمول قانون منبع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی مصوب 1337 را نسبت به خویش اعلام می دارد.

7-6. کلیه کسورات قانونی از قبیل بیمه و مالیات برعهده پیمانکار می باشد.

7-7.پیمانکار تعهد می نماید که از محل اجرای موضوع قرارداد بازدید نموده و از کلیه شرایط و مقتضیات منطقه اجرای کار آگاهی داشته و با توجه به این شرایط متعهد به انجام عملیات اجرایی موضوع قرارداد می باشد.

8-6. کلیه هزینه های مربوط به حقوق پرسنل پیمانکار، هزینه مسکن، غذا، ایاب و ذهاب و هزینه بیمه پرسنل به عهده پیمانکار بوده و از این بابت هیچ گونه پرداختی از سوی کارفرما به پیمانکار صورت نخواهد گرفت.

9-6.پیمانکار متعهد گردید کلیه تجهیزات و امکانات مورد نیاز جهت اجرای موضوع پیمان را به تعداد کافی و بدون هیچ گونه عیب و نقص در کارگاه حاضر نماید.

10-6.کلیه کارهای اجرا شده توسط پیمانکار می بایست مورد تائید کارفرما باشد، بدیهی است در صورت عدم تایئد هریک از موارد اجرا شده پیمانکار ملزم به رفع نقص بوده و از این بابت هیچ گونه پرداختی از سوی کارفرما به پیمانکار صورت نخواهد گرفت.

11-6. پیمانکار وپرسنل پیمانکار ملزم به رعایت موارد ایمنی و قوانین کار بوده و همچنین پیمانکار ملزم می باشد کلیه تجهیزات و البسه ایمنی پرسنل خود را به هزینه شرکت تهیه و در اختیار پرسنل قرار دهد. بدیهی است در صورت بروز هر گونه حادثه کارفرما هیچ گونه تعهد و مسئولیتی در قبال فرد یا افراد حادثه دیده نخواهد داشت.

12-6. کلیه مصالح توسط پیمانکار تهیه می شود.

13-6. شرکت اعلام می دارد حساب شرکت به شماره………..بانک ……………..شعبه……………می باشد تا کلیه وجوه پرداختی در وجه آن شرکت به این حساب منظور گردد.

قرارداد پیمانکاری بتن ریزی کف

ماده7. نظارت

قرارداد پیمانکاری ترمیم کف، ساخت بتن، بتن ریزی

نظارت برحسن انجام کار به عهده ناظر آقای………..فرزند………….به آدرس ………….می باشد.

ماده8. موارد فسخ قرارداد

قرارداد پیمانکاری ترمیم کف، ساخت بتن، بتن ریزی

در صورتی که پیمانکار به تعهدات مندرج در این قرارداد عمل نکند کارفرما می تواند با یک اخطار کتبی……..روزه نسبت به فسخ قرارداد و کسر ضرر و زیان وارده در اثر این تاخیر از محل سپرده های پیمانکار به طور یک جانبه اقدام نماید و به هر نحو که صلاح می داند نسبت به تعیین پیمانکار جدید اقدام نماید و هرگاه خسارتی متوجه شرکت شد از پیمانکار وصول خواهد نمود.

ماده9. فسخ قرارداد

قرارداد پیمانکاری ترمیم کف، ساخت بتن، بتن ریزی

1-9. چنانچه در حین اجرای کار به هر دلیلی کارفرما تشخیص دهد که پیمانکار صلاحیت انجام ادامه عملیات را ندارد مجاز است راساً نسبت به فسخ قرارداد اقدام نموده و مراتب را کتباً به پیمانکار ابلاغ و کارهای انجام شده تا آن زمان را برآورد وبه پیمانکار پرداخت نماید. بدیهی است در این خصوص پیمانکار نمی تواند هیچ گونه ادعایی در خصوص واردآمدن خسارت ویا موارد دیگر را داشته باشد.

2-9. چنانچه در حین اجرای کار به هر دلیلی پیمانکار از ادامه کار خودداری نموده و ظرف مدت ……………ساعت اقدام به شروع مجدد کار ننماید کلیه عملیاتی که قسمتی از آنها انجام شده ولی به اتمام نرسیده است برآورد می گردد و معادل…………….درصد از کل مبلغ اولیه آن عملیات به عنوان خسارت از مطالبات پیمانکار کسر می گردد بدیهی است در این صورت کارفرما محق خواهد بود که سریعا نسبت به عقد قرارداد با پیمانکار دیگری اقدام نماید.

ماده10. تعداد فسخ و مواد و تبصره های قرارداد

قرارداد پیمانکاری ترمیم کف، آرماتوربندی، ساخت بتن، بتن ریزی

این قرارداد در ………………..ماده و در…………….نسخه که هر نسخه حکم واحد را دارد تهیه و تنظیم گردیده است.

نماینده شرکت کارفرما نماینده شرکت پیمانکار

3/5 - (2 امتیاز)
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها