درخواست مشاوره رایگان

ثبت شرکتثبت تغییرات شرکتثبت برندخدمات اداری مشاوره

نمونه قرارداد وام شخصی

نگارش توسط : تیم تحریریه ایلیا     |     پنج شنبه، 7 مرداد 1400


نمونه قرارداد وام شخصی

وام دهنده

آقای ..................فرزند ...............به اقامتگاه...............که در این قرارداد وام دهنده نامیده می شود.

وام گیرنده

آقای.......دارای شناسنامه شماره.................صادره از ................فرزند ..............متولد...................که از این پس اختصارا بدهکار نامیده می شود.

1. وام دهنده قرضی به مبلغ ............ریال معادل...................تومان به بدهکار پرداخت نمود وبدهکار اقرار کرد براینکه تمام مبلغ را از وام دهنده دریافت وبه حساب خود منظور نموده است.

2. بدهکار تعهد نمودند قرض دریافتی را طی...........قسط متوالی ماهیانه...............ریال ورسید اولین قسط..................تاریخ و آخرین قسط...............تاریخ می باشد.

3. کارمزد وبهره قرض فوق الذکر...............درصد در سال می باشد که در اول هرسال نسبت به مانده بدهی مطابق جدول زیر محاسبه و وصول خواهد شد.

مبلغ..........ریال در تاریخ.............مبلغ..........ریال در تاریخ .................ومبلغ................ریال در تاریخ.................

تبصره. کارمزد سال اول از مبلغ قرض کسر و همزمان با تنظیم قرارداد وصول گردیده است.

4.درصورت تاخیر زاید بر10روز در پرداخت هریک از اقساط اعم از اصل یا کارمزد و سود(با خسارت متعلقه در صورت مطالبه وام دهنده) کلیه دیون موجل بدهکار به قرض دهنده تبدیل به حال شده وقرض دهنده حق دارد به صورت یکجا و دفعتاً واحد از بدهکار یا متعهدین وی مطالبه و وصول نماید.

5. بدهکار ضمن قرارداد حاضر تا تسویه کامل بدهی خود با شرط عدم عزل و عدم ضم امین و وکیل و غیره به قرض دهنده تفویض اختیار و وکالت نمود که پرداخت های وی را بابت هریک از بدهی های او که صورت گرفته باشد ابتدا بابت خسارات و کارمزد و سپس مازاد را(در صورت وجود) بابت اقساط بدهی و به طور کلی به هر نحوی که بخواهد منظور نمایدوتسویه قرارداد حاضر متحمل می گردد.

6. در صورت عدم پرداخت اقساط در سررسیدهای مقرر یا عدم تسویه قرارداد در صورت حال شدن دیون و اخطار قرض دهنده از تاریخ سررسید تا تاریخ تصفیه کامل اصل بدهی مبلغی برذمه بدهکار تعلق خواهد گرفت. از این رو بدهکار با امضاء این قرارداد متعهد گردید علاوه بربدهی های تأدیه نشده به قرض دهنده مبلغ...............معادل.................درصد بدهی مذکور برای هرسال به قرض دهنده پرداخت نماید.

7.آقای...........دارای شناسنامه...............صادره از ...................فرزند.............متولد..............بازپرداخت کلیه مطالبات قرض دهنده را از بدهکار تعهد و ضمانت کردند.

بدهکار و ضامن اقرار دارند که نسبت به مفاد و مندرجات این قرارداد وقوف کامل داشته و با علم واطلاع از دیون و تعهدات موضوع قرارداد ضمن تفاهم و تراضی با قرض دهنده به انعقاد و امضاء آن اقدام نموده اند.

8. اقامتگاه طرفین همان است که در قرارداد ذکر شد و مادام که تغییر اقامتگاه بدهکار یا ضامن کتباً ودر قبال اخذ رسید به قرض دهنده اعلام نگردیده است .ارسال، ابلاغ نامه، اوراق اخطاریه های قانونی از طرف قرض دهنده به نشانی مندرج در این قرارداد به منزله ابلاغ به بدهکار و ضامن بوده و نامبردگان نمی توانند به عذر عدم اطلاع متعذر گردند.

9.این قرارداد در تاریخ...........در ...........بند و.........................نسخه تنظیم گردید یک نسخه به بدهکار، یک نسخه ضامن و نسخه اصلی نزد قرض دهنده می ماند.

بدهکار قرض دهنده

ضامن

در جهت 

نمونه قرارداد وام شخصی

 

نمونه قرارداد فروش وام ازدواج

متن قرارداد فروش وام ازدواج و متن قرارداد خرید وام ازدواج  به شرح ذیل می باشد:

موکل : آقای / خانم ………………………………. فرزند …………………………. بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………….. به شماره ملی ………………….. ساکن ……………………………………………………………….

 وکیل : آقای / خانم : ………………………………. فرزند …………………………. بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………….. به شماره ملی ………………….. ساکن ………………………………………………………………

 مورد وکالت : با رعایت جمیع جهات قانونی و ارائه مدارک مثبته و مورد نیاز و در صورت فقد هرگونه منع قانونی مراجعه به بانک مسکن شعبه …………………… و اقدام در خصوص انجام امور و عملیات بانکی یک فقره حساب بانکی انتقالی بشماره …………………………. از بانک مسکن ……………………… به بانک یاد شده حسب الاظهاره و افتتاح هرنوع حساب نام و برای موکل تحت هر شماره و مشخصه و خصوصیت در راستای خرید مسکن و برداشت و دریافت هر مقدار وجه ولی بکرات از حساب تعیین شده و مشخص شده بنام موکل در خصوص موضوع مذکور و واریز هر مقدار وجه ولو بکرات به حساب افتتاح شده و انجام کلیه امور و مراحل بانکی مورد نیاز و اخذ و دریافت هر میزان و مقدار وام و تسهیلات بانکی تحت هر عنوان بابت خرید واحد مسکونی و انعقاد هر یک از عقود و عملیات بانکی تحت هر عنوان و اسم و به هر نحو و ترتیب و شرط و قید و مدت و اخذ و دریافت کلیه اسناد و مدارک مربوطه بانکی تحت هر نام و با حق مراجعه به هر یک از بنگاههای املاک و دفاتر مشاورین املاک و دفاتر اسناد رسمی و دیگر ادارات ، مراجع و مقامات ذیربط و اقدام در خصوص خریداری نمودن و قبول انتقال رسمی ششدانگ …………………………………………. با جمیع متعلقات و نمائات و منضمات و حقوق و مختصات و مشاعات و لواحق و توابع و آب و برق و گاز آن از هر شخص حقیقی و حقوقی ولو خود وکیل مرقوم بنام و برای موکل و به هر قیمت و شرط و نحو و ترتیب و اسقاط کافه خیارات ولو خیار غبن بهر درجه و مقدار و قبض و تصرف مبیع و تادیه ثمن و با قبول کلیه شروط و قیود و تعهدات و الزامات و مندرجات و مفاد سند رهنی « بداهتاً در صورت در رهن و وثیقه بودن ملک و رقبه مد نظر برای خرید » و اخذ و دریافت کلیه اسناد و مدارک منجمله سند مالکیت دفترچه ای از اداره ثبت اسناد و املاک و به رهن و وثیقه گذاردن تمامی ششدانگ رقبه خریداری شده بنام موکل با جمیع متعلقات و نمائات و منضمات و حقوق و مختصات و مشاعات و لواحق و توابع آن و با هر پلاک و مشخصه ثبتی و عرفی تعیین شده برای ملک و امتیازات و اشتراکات منصوبه در ان که خود وکیل آنها را ارائه و تعرفه و اعلام می کند نزد بانک یاد شده و به هر نحو و ترتیب و شرط و قید و مدت اعطاء اختیارات لازمه ببانک و وصی و وکیل قراردادن بانک در وصول مطالبات و عنداللزوم اخذ و دریافت انشعابات آب و برق و گاز و تلفن و نصب آن در رقبه مذکور خریداری شده بشرح موصوف و انجام کلیه امور ساختمانی مورد نیاز در شهرداری و اخذ و دریافت انشعابات آب و برق و گاز و تلفن و نصب آن در رقبه مذکور خریداری شده بشرح موصوف و انجام کلیه امور ساختمانی مورد نیاز در شهرداری و اخذ و دریافت پایان کار و تمدید و تجدید پروانه ساختمانی و اخذ مجوزات و استعلامات لازمه و مفاصا حساب های مربوطه و تأدیه کلیه هزینه ها و مخارج قانونی و سپردن هر گونه تعهد و تصدیق امضاء و انعقاد قرارداد با مهندس ناظر و ساختمانی و اخذ و دریافت پروانه ساخت و تخریب و هر نوع پروانه ساختمانی تحت هر اسم ، عدم خلاف و پایان کار و تمدید و تجدید آنها و احداث بنا و مستحدثات و عنداللزوم و با توجه به نوع رقبه ، اخذ و تشکیل پرونده و تعقیب و پیگیری پرونده های متشکله و شرکت در کمیسیون ها و هیأت ها و اتخاذ هر نوع تصممی بجای موکل و عنداللزوم تفکیک و افراز رقبه مذکور و اخذ و دریافت و امضای صورتمجلس های تنظیمی و قیام و اقدام به تمامی تشریفات مورد لزوم و اتخاذ هر نوع تصمیم به جای موکل و همچنین مراجعه به هر یک از بانک ها و مؤسسات و صندوق ها و شرکت های مالی و اعتباری و اقدام در خصوص اخذ و دریافت وام و تسهیلات موسوم به جعاله و تعمیراتی و انعقاد هر یک از عقود و قراردادها و عملیات بانکی و مالی و اعتباری به هر نحو وترتیب و شرط و قید و مدت و مبلغ و افتتاح حساب و برداشت از حساب و اخذ کلیه اسناد و مدارک و انجام کلیه مکاتبات ومراودات و پس از تثبیت مالکیت موکل و رفع تمامی معاذیر قانونی و بداهتاً فک رهن نمودن و پرداخت بدهی ها و مطالبات بانک و یا جلب موافقت بانک مذکور ، اقدام به انجام هر نوع معامله اعم از فروش و انتقال قطعی اجاره و رهن و صلح و تقسیم و دیگر عقود و ایقاعات و قراردادها نسبت به سهمی مالکانه موکل در رقبه موصوف با جمیع حقوق و مختصات و مشاعات و لواحق و توابع و آب و برق و فاضلاب و گاز و تلفن منصوبه در آن با جمیع حقوق ناشیه و ودایعو سپرده های احتمالی که مشخصات و خصوصیات دقیق ثبتی ، عرفی و اداری آنها را خود وکیل تعرفه و اعلام می نماید و به هر شخص و با هر شخص و نزد هر شخص ولو خود وکیل و به هر قیمت و شرط و مدت و کمیت و کیفیت و اسقاط کافه خیارات ولو خیار غبن به هر درجه و مقدار و تسلیم مورد معامله و مبیع و اخذ بها و قبض ثمنو سپردن هر گونه تعهد و ضمانت کشف فساد و قیام و اقدام به تمامی تشریفات مورد لزوم عند اللزوم اخذ سند مالکیت دفترچه ای اعم از اصل یا المثنی وفق موازین قانونی و همچنین اصلاح آن و امضاء ذیل کلیه اوراق و اسنادو مدارک و دفاتر مربوطه . ضمناً موکل ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل را به مدت پنجاه سال کامل خورشیدی از خود سلب نمود.

حدود اختیارات : وکیل مرقوم دارای اختیارات تامه در خصوص مورد وکالت و لوازم آن از جمله حق توکیل به غیر ولو کراراً  جزئاً او کلاً می باشد و اقدام و امضاء وی به جای اقدام و امضاء موکل معتبر است . مدلول این سند فقط در نفس وکالت مؤثر است .

بتاریخ …. / …. / ………… هجری شمسی.

نمونه قولنامه فروش وام       

موکل : آقای / خانم ………………………………. فرزند …………………………. بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………….. به شماره ملی ………………….. ساکن ……………………………………………………………….

 وکیل : آقای / خانم : ………………………………. فرزند …………………………. بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………….. به شماره ملی ………………….. ساکن ………………………………………………………………

 مورد وکالت : با رعایت جمیع جهات قانونی و ارائه مدارک مثبته و مورد نیاز و در صورت فقد هرگونه منع قانونی مراجعه به بانک مسکن شعبه …………………… و اقدام در خصوص انجام امور و عملیات بانکی یک فقره حساب بانکی انتقالی بشماره …………………………. از بانک مسکن ……………………… به بانک یاد شده حسب الاظهاره و افتتاح هرنوع حساب نام و برای موکل تحت هر شماره و مشخصه و خصوصیت در راستای خرید مسکن و برداشت و دریافتهر مقدار وجه ولی بکرات از حساب تعیین شده و مشخص شده بنام موکل در خصوص موضوع مذکور و واریز هر مقدار وجه ولو بکرات به حساب افتتاح شده و انجام کلیه امور و مراحل بانکی مورد نیاز و اخذ و دریافت هر میزان و مقدار وام و تسهیلات بانکی تحت هر عنوان بابت خرید واحد مسکونی و انعقاد هر یک از عقود و عملیات بانکی تحت هر عنوان و اسم و به هر نحو و ترتیب و شرط و قید و مدت و اخذ و دریافت کلیه اسناد و مدارک مربوطه بانکی تحت هر نام و با حق مراجعه به هر یک از بنگاههای املاک و دفاتر مشاورین املاک و دفاتر اسناد رسمی و دیگر ادارات ، مراجع و مقامات ذیربط و اقدام در خصوص خریداری نمودن و قبول انتقال رسمی ششدانگ …………………………………………. با جمیع متعلقات و نمائات و منضمات و حقوق و مختصات و مشاعات و لواحق و توابع و آب و برق و گاز آن از هر شخص حقیقی و حقوقی ولو خود وکیل مرقوم بنام و برای موکل و به هر قیمت و شرط و نحو و ترتیب و اسقاط کافه خیارات ولو خیار غبن بهر درجه و مقدار و قبض و تصرف مبیع و تادیه ثمن و با قبول کلیه شروط و قیود و تعهدات و الزامات و مندرجات و مفاد سند رهنی « بداهتاً در صورت در رهن و وثیقه بودن ملک و رقبه مد نظر برای خرید » و اخذ و دریافت کلیه اسناد و مدارک منجمله سند مالکیت دفترچه ای از اداره ثبت اسناد و املاک و به رهن و وثیقه گذاردن تمامی ششدانگ رقبه خریداری شده بنام موکل با جمیع متعلقات و نمائات و منضمات و حقوق و مختصات و مشاعات و لواحق و توابع آن و با هر پلاک و مشخصه ثبتی و عرفی تعیین شده برای ملک و امتیازات و اشتراکات منصوبه در ان که خود وکیل آنها را ارائه و تعرفه و اعلام می کند نزد بانک یاد شده و به هر نحو و ترتیب و شرط و قید و مدت اعطاء اختیارات لازمه ببانک و وصی و وکیل قراردادن بانک در وصول مطالبات و عنداللزوم اخذ و دریافت انشعابات آب و برق و گاز و تلفن و نصب آن در رقبه مذکور خریداری شده بشرح موصوف و انجام کلیه امور ساختمانی مورد نیاز در شهرداری و اخذ و دریافت انشعابات آب و برق و گاز و تلفن و نصب آن در رقبه مذکور خریداری شده بشرح موصوف و انجام کلیه امور ساختمانی مورد نیاز در شهرداری و اخذ و دریافت پایان کار و تمدید و تجدید پروانه ساختمانی و اخذ مجوزات و استعلامات لازمه و مفاصا حساب های مربوطه و تأدیه کلیه هزینه ها و مخارج قانونی و سپردن هر گونه تعهد و تصدیق امضاء و انعقاد قرارداد با مهندس ناظر و ساختمانی و اخذ و دریافت پروانه ساخت و تخریب و هر نوع پروانه ساختمانی تحت هر اسم ، عدم خلاف و پایان کار و تمدید و تجدید آنها و احداث بنا و مستحدثات و عنداللزوم و با توجه به نوع رقبه ، اخذ و تشکیل پرونده و تعقیب و پیگیری پرونده های متشکله و شرکت در کمیسیون ها و هیأت ها و اتخاذ هر نوع تصممی بجای موکل و عنداللزوم تفکیک و افراز رقبه مذکور و اخذ و دریافت و امضای صورتمجلس های تنظیمی و قیام و اقدام به تمامی تشریفات مورد لزوم و اتخاذ هر نوع تصمیم به جای موکل و همچنین مراجعه به هر یک از بانک ها و مؤسسات و صندوق ها و شرکت های مالی و اعتباری و اقدام در خصوص اخذ و دریافت وام و تسهیلات موسوم به جعاله و تعمیراتی و انعقاد هر یک از عقود و قراردادها و عملیات بانکی و مالی و اعتباری به هر نحو وترتیب و شرط و قید و مدت و مبلغ و افتتاح حساب و برداشت از حساب و اخذ کلیه اسناد و مدارک و انجام کلیه مکاتبات ومراودات و پس از تثبیت مالکیت موکل و رفع تمامی معاذیر قانونی و بداهتاً فک رهن نمودن و پرداخت بدهی ها و مطالبات بانک و یا جلب موافقت بانک مذکور ، اقدام به انجام هر نوع معامله اعم از فروش و انتقال قطعی اجاره و رهن و صلح و تقسیم و دیگر عقود و ایقاعات و قراردادها نسبت به سهمی مالکانه موکل در رقبه موصوف با جمیع حقوق و مختصات و مشاعات و لواحق و توابع و آب و برق و فاضلاب و گاز و تلفن منصوبه در آن با جمیع حقوق ناشیه و ودایعو سپرده های احتمالی که مشخصات و خصوصیات دقیق ثبتی ، عرفی و اداری آنها را خود وکیل تعرفه و اعلام می نماید و به هر شخص و با هر شخص و نزد هر شخص ولو خود وکیل و به هر قیمت و شرط و مدت و کمیت و کیفیت و اسقاط کافه خیارات ولو خیار غبن به هر درجه و مقدار و تسلیم مورد معامله و مبیع و اخذ بها و قبض ثمنو سپردن هر گونه تعهد و ضمانت کشف فساد و قیام و اقدام به تمامی تشریفات مورد لزوم عند اللزوم اخذ سند مالکیت دفترچه ای اعم از اصل یا المثنی وفق موازین قانونی و همچنین اصلاح آن و امضاء ذیل کلیه اوراق و اسنادو مدارک و دفاتر مربوطه . ضمناً موکل ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل را به مدت پنجاه سال کامل خورشیدی از خود سلب نمود.

نمونه قرارداد وام قرض الحسنه

 قرارداد شماره                                    مورخ     /     /    در این تاریخ بین بانک                 شعبه :          به نشانی :                                           به نمایندگی                 به عنوان قرض دهنده که در این قرارداد اختصاراً بانک نامیده می شود از یک طرف و آقای/خانم :           به نشانی: 

به عنوان قرص گیرنده که در این قرارداد اختصاراً قرض گیرنده نامیده می شود از طرف دیگر قرارداد مشروح زیر منعقد می گردد :

ماده 1-بانک به موجب این قرارداد مبلغ                       ریال به عنوان قرض الحسنه برای               به قرض گیرنده پرداخت نموده و قرض گیرنده اقرار به دریافت مبلغ مذکور نمود . قرض گیرنده متعهد است کلیه مبلغ قرض دریافتی را به مصرف مزبور برساند.

ماده 2-مدتباز پرداخت قرض موضوع قرارداد از تاریخ                 الی                  می باشد.

ماده 3- باز پرداخت قرض موضوع این قرارداد با اقساط متوالی و ماهانه از قرار هر قسط                 ریال و سررسید اولین قسط                           خواهد بود.

ماده 4- به قرض موضوع این قرارداد                        ریال کارمزد به نفع بانک تعلق گرفته که قرض گیرنده متعهد گردیده به ترتیب زیر آن را پرداخت نماید.

ماده 5- تاخیر در پرداخت هر یک از اقساط بیش از ده روز و تخلف قرض گیرنده و راهن از شرایط قرارداد موجب حال شدن دین می گردد و بانک حق دارد کلیه بدهی قرض گیرنده را بابت این قرض یک جا مطالبه و وصول و یا از مورد رهن استیفاء نماید.

ماده 6- قرض گیرنده با امضاء این قرارداد ملتزم و متعهد گردید در صورت تاخیر در پرداخت اصل بدهی در سر رسیدهای مقرر علاوه بر مبالغ تادیه نشده که بر حسب این قرارداد بر ذمه قرض گیرنده خواهد بود نسبت به مبالغ پرداخت نشده از تاریخ تاخیر روزانه مبلغ یک ریال برای هر سه هزار ریال به بانک بپردازد ، به همین منظور قرض گیرنده ضمن این قرارداد به طور غیر قابل برگشت به بانک اختیار داد که از تاریخ سر رسید اولین قسط تا تاریخ تسویه کامل اصل بدهی معادل مبلغ مورد قرارداد و جریمه تاخیر موضوع این ماده از حساب های قرض الحسنه برداشت و یا به همان میزان از مورد رهن و یا سایر دارایی های وی تملک نماید . اخذ مبلغ مقرر موضوع این ماده مانع تعقیب عملیات اجرایی برای وصول مطالبات نخواهد شد . توافق شد که هر بار بانک از وجوه دریافتی از قرض گیرنده بدواً جریمه تاخیر تادیه مطالبات خود را برداشت و بقیه را به حساب اصلی بدهی منظور نماید.

ماده 7- راهن و قرض گیرنده برای تامین و تضمین پرداخت بدهی ناشی از این قرارداد مال / اموال مذکور زیر را به موجب قرارداد و بانک نیز مورد رهن را پس از تصرف موقتی به موجب این قرارداد را به راهن ، قرض گیرنده سپرده ،

تا مورد استفاده قرار دهد / دهند .

مورد رهن به شرح آتی خواهد بود و منافع آن قبلاً به کسی واگذار نشده است.

ماده 8- قرض گیرنده / راهن قبل از تصفیه کامل بدهی ناشی از این قرارداد به تائید بانک و فک رهن از طرف بانک بدون موافقت قبلی و کتبی بانک حق انتقال یا واگذاری با حق استرداد یا هر نوع حقی از حقوقی خود نسبت به عین یا منافع مورد رهن و یا انجام هرگونه معامله را به هر صورت و تحت هر عنوان که باشد اعم از قطعی و شرطی و رهنی و صلح حقوق و اقرار و کالت و وصایت و اجاره و به طور کلی هر معامله یا هر یا عمل و اقدامی نسبت به انتقال یا واگذاری عین یا منافع مورد رهن نسبت به اصل یا مازاد را از خود سلب نمود .در صورتیکه در مورد رهن هر ساختمان یا بنا یا تاسیسات دیگر نیز احداث شود کلاً و بدون استثناء رهینه بانک محسوب میگرد . قرض گیرنده / راهن متعهد گردید / گردیدند از اقداماتی که باعث کاهش بهای مورد رهن باشد خودداری نماید / نمایند مادام که کلیه طلب بانک طبق تائید بانک تصفیه نشده تمام شش دانگ مرهونه در رهن بانک باقی خواهد ماند.

ماده 9- قرض گیرنده / راهن متعهد گردید مورد رهن مندرج در ماده 7 را در مقابل خطراتی که از طرف بانک تعیین می شود نزد بیمه گر مورد قبول بانک و به نام و به نفع بانک و به هر مبلغ و مدتی که بانک بخواهد بیمه نموده و بیمه نامه را هم زمان با تاریخ امضاء آن قرارداد به بانک تسلیم نماید / نمایند هم چنین نامبرده / نامبردگان متعهد است / متعهدند نسبت به تجدید بیمه مورد رهن اقدام و بیمه نامه جدید را حداکثر ظرف 15 روز قبل از انقضای بیمه نامه قبلی به بانک تسلیم نماید . نمایند در غیر این صورت بانک حق دارد مورد رهن را به هزینه قرض گیرنده معادل مبلغ ارزیابی خود بیمه نماید . قرض گیرنده / راهن متعهد پرداخت هزینه بیمه می باشد / می باشند و مکلف است / مکلفند به محض مطالبه به بانک بپردازد / بپردازند و در صورت عدم پرداخت بانک می تواند مبلغ مزبور را جز مطالبات خود منظور نماید . اقدام به بیمه از طرف بانک اختیاری است و بانک هیچ گونه مسئولیتی را از این لحاظ در برابر قرض گیرنده / راهن قبول نمی ماند . در صورت بروز خطر یا خطراتی که مورد رهن در مقابل آن و به شرح فوق به نفع بانک بیمه شده است به میزان خسارت دریافتی که مورد توافق بین بانک و بیمه گر قرار گیرد قرض گیرنده/ راهن حق هر گنه ایراد و اعتراض را از خود سلب می نماید / می نمایند.

ماده 10- اظهارات و تشخیص بانک نسبت به میزان مطالبات بانک و تعهدات قرض گیرنده / راهن و همچنین نسبت به تخلف آنان معتبر بوده و مورد قبول قرض گیرنده / راهن خواهد بود.

ماده 11- کلیه هزینه های قانونی وصول مطالبات بانک به عهده قرض گیرنده خواهد بود.

ماده 12- چون قرض موضوع این قرارداد به درخواست قرض گیرنده و با تعهد به اینکه از بانک دیگری مبادرت به اخذ وجهی به عنوان قرض الحسنه ننموده و از این بابت به بانک یا موسسه اعتباری دیگری بدهکار نمی باشد از طرف بانک به قرض گیرنده اعطاء شده است لذا قرض گیرنده به موجب این قرارداد قبول نمود که چنانچه خلاف اعلام و اظهار وی بر بانک مکشوف گردد علاوه بر اینکه بدهی وی بابت قرض دریافتی حال گردیده بانک حق خواهد داشت کلیه مطالبات خود را به استناد این قرارداد از طریق قانونی و صدور اجرائیه و دفعتاً واحده وصول نماید .

مشخصات مورد رهن مندرج در ماده 7 بدین شرح است:

سایر مستندات :

1- پاسخ استعلامیه شماره                                 ثبت منطقه                   تهران . 

تاریخ :

متن قرارداد وام خانگی

1- اعضاء جلسه كه متقاضی شركت در قرعه كشی تسهیلات قرض الحسنه هستند وكالت تامّ و بلاعزل به مسئول صندوق با حق توكیل غیر می‌دهند و مسئول صندوق از جانب اعضاء وكیل در كلیه شؤونات مربوط به اداره صندوق اعمّ از برگزاری قرعه‌كشی، اعطاء قرض، اخذ دیون و مطالبات و . . . به طور مطلق می‌باشد.

2- بدیهی است پول خود فرد به خودش قرض داده نمی‌شود لذا كسی كه قرعه به نامش درآمده مبلغی كه دفعه آخر به عنوان شركت در قرعه‌كشی پرداخت كرده، جزء وام اعطایی به او نیست و از مبلغ وام كسر می‌شود.

3- شایان ذكر است این صندوق انسداد حساب ندارد یعنی اقساطی كه فرد در جلسات قبل به اعضایی كه قرعه به نامشان درآمده قرض داده از مبلغ وام كسر می‌شود.

4- فردی كه قرعه به نامش درآمده از دوره خارج می‌شود و موظّف است اقساط مقرّره وامش را در سر رسید معیّن پرداخت نماید.

شایان ذكر است اداء دین فرد در هر جلسه و نوبت به فردی است كه قرعه به نامش در می‌آید؛ لذا فرد قصد می‌نماید كه دین خودش را به فردی كه قرعه به نامش درآمده پرداخت می‌كند نه مجموع اعضایی كه به او قرض داده‌اند. و مسئول صندوق نیز موظف است مبلغ دریافتی از اعضاء بابت اداء دین را به وكالت از فردی كه در قرعه كشی وام برنده شده قبض و به او تحویل دهد و مبلغ مذكور را از وام اعطایی كسر نماید.

5- با عنایت به اینكه جهت شرعی و دینی در ارائه تسهیلات قرض الحسنه از اهداف اصلی این صندوق است، لذا صندوق هیچ‌گونه مبلغی به نام كارمزد یا سود یا جریمة تأخیر و دیركرد دریافت نمی كند. لكن شایسته است اعضاء به جهت تأمین هزینه‌های جاری صندوق و رونق و توسعه فعالیت آن اهتمام ورزیده و در صورت تمایل مبلغی را دوستانه و خداپسندانه به دلخواه اهداء نمایند تا در ثواب این امر خیر شریك گردند و مسئول صندوق وكالت دارد مبالغ اهدایی را برای خود تملّك نموده و صرف مخارج صندوق نماید یا بدون تملّك به صلاحدید خویش صرف هزینه‌های صندوق نماید.

6- با توجه به اینكه صندوق درآمد مستقل ندارد و تمام وجوه قرض الحسنه از محل مبلغ واریزی افراد تهیه می‌گردد شایسته است افراد عضو نسبت به پرداخت به موقع اقساط مقررّه كمال اهتمام و تعهّد را داشته باشند تا اختلالی در فعالیت صندوق ایجاد نگردد.

7- در صورتی كه پرداخت اقساط وام . . . . . . . . . . بار به تأخیر افتد شخص متخلّف از شركت در قرعه‌كشی در دوره بعد محروم می‌گردد.

8- به جهت تشویق و مساعدت مسئول صندوق وام اول بدون قرعه كشی به مسئول صندوق داده می‌شود البته این كار باید با رضایت و توافق تمام اعضاء صورت گیرد.

9- اعضاء وكالت در تبدیل پول به مسئول صندوق می‌دهند.

10- لازم به یادآوری است این پس‌انداز قرض الحسنه هیچ حقی را برای عضو جهت دریافت وام از سایر اعضاء ایجاد نمی‌كند. همچنان كه ادامه و استمرار شركت و عضویت در صندوق الزامی و اجباری نیست و چرخه مالی صندوق توسط اعضاء به صورت دوستانه و به قصد مشاركت در أمر خیر انجام می‌گیرد، لذا فرد می تواند تا قبل از درآمدن قرعه به نامش از عضویت در صندوق منصرف گردد.

11- شرایط انصراف:

الف) كسانی كه تا به حال وام دریافت كرده‌اند بدیهی است كه مدیون می باشند و نسبت به اداء دین خویش به سایر اعضاء در اقساط مقررّه مسئول هستند.

ب) كسانی كه تاكنون وام دریافت نكرده‌اند برای انصراف و پس گرفتن وجوه پرداختی می‌توانند شخصی را به عنوان جایگزین معرفی كنند و به میزانی كه شخص منصرف تا به حال  به اعضایی كه قرعه به نامشان درآمده قرض داده، شخص جدید به مسئول صندوق پول پرداخت می‌كند تا ایشان به عنوان وكیل اعضاء نسبت به استرداد وجوهی كه فرد منصرف تاكنون پرداخته است اقدام نماید. بدیهی است، در این حال مسئول صندوق پول را به عنوان قرض الحسنه از فرد جدید اخذ نموده و به وكالت از اعضایی كه به فرد منصرف مدیون‌اند قبض نموده تا ذمّه آنان به این مبلغ مدیون گردد و به عبارتی آن مبلغ را برای آنان به عنوان قرض ‌الحسنه می‌گیرد و سپس دین آنان را به فرد منصرف با این مبلغ اداء می‌نماید.

12- فروش امتیاز وام یا مصالحه این امتیاز به دیگری در مقابل عوض برخلاف اساسنامه صندوق است.

13- هیأت مدیره صندوق ............................. نفر می‌باشند كه توسط اعضای صندوق برای مدت ........................................ هیأت مدیره انتخاب می‌گردد.

14- شرح وظایف هیأت مدیره صندوق قرض الحسنه:

1- نصب و عزل مسئول اجرایی و مدیر صندوق

2- نظارت بر حسن انجام وظایف محوّله به مسئول اجرایی صندوق

3- ممانعت جدی و پیشگیری أكید از نفوذ هر عاملی كه باعث ربوی شدن قرض الحسنه یا پیدایش شبهه ربا در قرض می‌گردد.

4- تغییر اساسنامه در صورت لزوم بر اساس موازین شرعی و مطابق با نظر مراجع معظم تقلید.

5- تعیین بازرس برای بررسی كلیه دفاتر حسابداری و حسابهای صندوق در صورت لزوم .

6- تأمین هزینه‌های صندوق از كمك‌های بلاعوض و خیرات و مبرّات اهدایی و . . .

7- ارائه گزارش هر ............................. ماه یكبار در مورد عملكرد صندوق به اعضاء

* تبصره: اینجانب ...................................... متقاضی وام به طور دقیق اساسنامه صندوق را مطالعه نموده و با آگاهی و رضایت كامل مفاد آنرا می‌پذیرم.

محل امضاء متقاضی تسهیلات قرض‌الحسنه ....................................

محل امضاء مسئول صندوق ..................................

پل ارتباطی ما:

( به لبخندتان برترینیم )

شماره تماس مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا

  • شعبه کرج: 137 32 – 026
  • شعبه تهران :119 55 266 – 021
  • سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی : WWW.ELIYA.IR
  • پست الکترونیکی به نشانی INFO@ ELIYA.IR:

خدمات قابل ارائه مجموعه مجتمع ثبتی ایلیا در کلیه واحد های ثبتی ( اداره ثبت شرکتها وثبت تغییرات شرکت ها و ثبت برند و ثبت علامت تجاری استانها ) و خدمات اداری در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه های ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی سراسر ایران.

ما با شما تماس میگیریم لطفا شماره موبایل خود را وارد کنید

پاسخ دادن به :

فرم ارسال نظر و سوال
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
وام 30 تومنی ازدواج بخاطر نداشتن ضامن به برادر خانمم واگذار کردم و خودش ضامن هست یه قرارداد میخواستم بنویسم هزینه یه چه صورت هست
پاسخ
ثبت شرکت ایلیا
ما قراردادها رو روی سایت نمایش دادیم منتهی خود نوشتن قراردادها رو به صورت تخصصی انجام نمیدیم برای این امر باید با یه وکیل دادگستری در حوزه نوشتن قرارداد ها حرف بزنین
پاسخ
سلام بنده وام دویست میلیون تومان خواستم بفروشم که از خریدار سفته گرفتم و ضامن هارو خوده اش اورده است اگر پرداخت نکرده باشد ضامن هادچار مشکل بابنده نمی شوند یک فرم می خواستم وابت ضامنین
پاسخ
ثبت شرکت ایلیا
وقتی کسی به عنوان ضامن درد یک وام قرار میگیرد در صورت عدم پرداخت توسط بدهکار اصلی اونها جایگزین میشوند و باید وام رو پرداخت نمایند
پاسخ
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید