جهت شروع ثبت و مشاوره رایگان فرم زیر را تکمیل نمایید

هر ساعتی در روز کنار شما هستیم

با کارشناسان ما مستقیم در تماس باشید
در ساعات کاری پاسخگوی تلفنی شما هستیم . بعداز تایم کاری لطفا واتس اپ پیام ارسال کنید

نمونه قرارداد پیمانکاری اصلی، فرعی، احتمالی پروژه ساخت

نمونه قرارداد پیمانکاری اصلی

نمونه قرارداد پیمانکاری اصلی، فرعی، احتمالی پروژه ساخت را در متن زیر می توانید مطالعه کنید تا برای تنظیم نمونه قرارداد تخصصی خود از طریق وکلای حقوقی مجتمع ثبتی ایلیا اقدام کنید، با ما در ادامه همراه باشید.

قرارداد پیمانکاری اصلی، فرعی، احتمالی پروژه ساخت

موسسه ………………به مدیریت……………..

به شماره ثبت……………………

در تاریخ………….قراداد فیمابین………………..که در این قرارداد «کارفرما» نامیده می شود از یک طرف و شرکت………به شماره ثبت………….به  آدرس………..که اقامتگاه دائمی آن تا اعلام بعدی تلقی می گردد، به نمایندگی آقای……….نامه شماره…………مورخ……………که در این قرارداد «پیمانکار» نامیده می شود ازطرف دیگر به شرح ذیل با توجه به مواد قانون مدنی و شرایط عمومی پیمان و سایر قوانین و مقررات حاکم برقراردادها، لازم الوفا بوده و طرفین ملزم به اجرای کلیه موادر و تعهدات پیش بینی شده در قرارداد می باشند، مگر اینکه به رضایت طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ گردد.

موضوع قرارداد پیمانکاری اصلی، فرعی، احتمالی پروژه ساخت

تبصره1.کارهای اصلی

تبصره2.کارهای فرعی

تبصره 3. کارهای احتمالی

مبلغ قرارداد 

قرارداد پیمانکاری اصلی، فرعی، احتمالی پروژه ساخت

به عدد………….ریال به حروف………

نحوه پرداخت در قرارداد پیمانکاری اصلی

«پرداخت علی الحساب به پیمانکار با تائید صورت وضعیت توسط ناظر کارفرما»

1……………..% قرارداد پس از اجرای ………% پیشرفت فیزیکی

2………….%قرارداد پس از اجرای ………….% پیشرفت فیزیکی

3……………….% قرارداد پس از اجرای…………….%پیشرفت فیزیکی

نمونه قرارداد پیمانکاری اصلی

مدت قرارداد پیمانکاری

مدت قرارداد…………….روز/ماه شمسی و شامل قسمت زیراست.

تبصره1. مدت تهیه و تجهیزات و تشکیل کارگاه……….ماه /روز

تبصره2. مدت اجرای عملیات…………..ماه/روز

تبصره3.پیمانکار متعهد است در مدت پیمان با توجه به مواد 31و39 شرایط عمومی پیمان لااقل97% کارهای پیمان را انجام و از کارفرما حداقل……………..روز قبل تقاضای تحویل موقت کند وکارفرما متعاقب آن موظف است از دستگاه نظارت دعوت کتبی تحویل موقت کار به عمل آورد.

در غیراین صورت امور مالی از پرداخت مبلغ پیمان امتناع می نماید.

دوره تضمین کارها

حسن انجام کلیه عملیات موضوع قرارداد از تاریخ تحویل موقت برای مدت…….روز/ماه شمسی از طرف پیمان تضمین می گردد.

 نظارت در اجرا

قرارداد پیمانکاری اصلی، فرعی، احتمالی پروژه ساخت

نظارت در اجرای تعهداتی که پیمانکار برطبق مفاد این پیمان و اسناد و مدارک پیوست آن تقبل نموده است از طرف کارفرما به عهده دستگاه نظارت به نشانی:……….واگذار گردیده است.

پیمانکار موظف است کارها را طبق پیمان و اصلی و فنی و همچنین برطبق دستورات و تعلیماتی که دستگاه نظارت یا نماینده آن در حدود مشخصات اسنادو مدارک پیمان قرارداد می دهد اجرا کند.

سایر تعهدات و تائیدات پیمانکار

قرارداد پیمانکاری اصلی، فرعی، احتمالی پروژه ساخت

تبصره1. رعایت اصول فنی طبق اسناد تحویلی ماده3 همین قرارداد و طبق نقشه و اصول استاندارد شده.

تبصره2. پرداخت کلیه کسورات قانونی از قبیل حق بیمه و مالیات و اخذ مفاصاحساب از سازمان تامین اجتماعی و غیره.

تبصره3.رعایت ماده 13قانون کار و بیمه تبصره های ذیل آن در مورد کارگران ، ضمن رعایت مقررات کار و امور اجتماعی

تبصره4.سپردن تضمین(سفته یاضامن) با توجه به نوع قرارداد معادل پیش پرداخت …………درصد و یا معادل……….که بنا به تشخیص کارفرما طبق ماده 36شرایط عمومی پیمان عمل خواهد شد.

تبصره5. پیمانکار به هیچ وجه حق واگذاری مورد پیمان را به غیر ندارد.

تبصره6. حفظ و نگهداری از اموال(کارفرما) در محل اجرای طرح(قرارداد)

تبصره7. جبران خسارت ناشی از تاخیر در انجام تعهد وهمچنین قبول دوره تضمین کار به نحوی که در صورت مشاهده هرعدم رعایت اصول فنی اعم از(نقص و عیب و مسامحه به کاربردن مصالح نامرغوب و قصور در انجام تعهد) به هرعنوان پیمان متعهد و ضامن است.

تبصره8. حوادث احتمالی ناشی از کار کلا به عهده پیمانکار است و (کارفرما) هیچ مسئولیتی نخواهد داشت.

تبصره9. در صورت بروز حوادث طبیعی و غیره وبه تاخیر افتادن اجراء تمام ویا قسمتی ازمورد قرارداد پیمانکار ظرف ……..روز موضوع را کتبا به کارفرما گزارش نماید در غیر این صورت خسارات وارده طبق نظریه کارشناس خبره باید از ناحیه پیمانکار تامین گردد.

تبصره10.سایر تعهدات پیمانکار که در این قرارداد تصریح نشود تابع شرایط عمومی پیمان وسایر قوانین ومقررات حاکم برقراردادها می باشد.

تعهدات و اختیارات موسسه (کارفرما)

قرارداد پیمانکاری اصلی، فرعی، احتمالی پروژه ساخت

تبصره1. پیگیری مسائل حقوقی محل اجرای قرارداد از قبیل: خرید، تملک و…..مورد نیاز قرارداد و دفع نواقص

تبصره2. تهیه و تحویل به موقع نقشه و مدل های مربوطه

تبصره3. در صورت تخلف پیمانکار از هریک از مفاد قرارداد، باتشخیص موسسه (کارفرما) قرارداد به صورت یک جانبه و مطالبه خسارت خواهد شد. احراز تخلف پیمانکار باید توسط کارشناس خبره موسسه (کارفرما) اعلام و نظریه کارشناس معتبر بوده

و پیمانکار حق هرگونه اعتراض را از خود سلب می نماید.

حل اختلاف در قرارداد پیمانکاری اصلی، فرعی، احتمالی پروژه ساخت

تبصره1. در صورتی که اختلافاتی بین کارفرما و پیمانکار اعم از اینکه مربوط به اجرای عملیات موضوع پیمان و یا مربوط تفسیر و تعبیر هریک از مواد پیمان وشرایط عمومی، مقررات حاکم بر قراردادها وسایر اسناد و مدارک پیوست پیمان در صورت عدم توافق و رفع مشکل مرجع حل و فصل داور مرضی الطرفین رای آن قاطع دعوی خواهد بود.

تبصره2.پیمانکار موظف و ملزم است که تا حل اختلاف تعهداتی را که به موجب پیمان به عهده دارد اجرا نماید در غیراین صورت کارفرما طبق پیمان منعقده فیمابین و شرایط عمومی آن به تشخیص خود نسبت به پیمانکار عمل نماید بدیهی است اقدامات کارفرما مورد قبول پیمانکار خواهد بود.

این قرارداد مشتمل بر………..ماده و………..تبصره در………برگ تنظیم و به امضاء طرفین رسیده که هر …………. یک از آن در ………برگ تک و هرکدام در حکم واحد است.

توضیحات لازمه دیگر

این قرارداد در تاریخ ………..ردیف ……..صفحه…………فصل……………..برنامه…………..پروژه…….تامین اعتبار موقت گردید.

پیمانکار کارفرما

تذکرات

  • تنظیم قرارداد الزاما می بایست قبل از شروع کار باشد در غیراین صورت مسئول مربوطه(مقام مجاز ردیف اول) از هر لحاظ مسئولیت مستقیم خواهد داشت.
  • تمام برگ های قرارداد می بایست با امضاء اصلی طرفین باشد و از به کاربردن کاربن خودداری شود.
  • ارقام مبالغ به حروف نوشته شود و از مخدوش کردن و خط خوردگی خودداری شود.
  • پرداخت مبالغ مورد پیمان صرفا براساس پیشرفت فیزیکی کار براساس تشخیص کارشناس خبره کارفرما خواهد بود.
3/5 - (1 امتیاز)
اشتراک در
اطلاع از
guest
2 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
نظام نژاد
نظام نژاد
5 سال قبل

سلام چنانچه قرارداد فی مابین پیمانکار اصلی و فرعی به صورت لفظی باشد پیمانکار اجرایی یا فرعی با چه مدارکی این قرار داد را اثبات می کند

ثبت شرکت ایلیا ®
ثبت شرکت ایلیا ®
پاسخ به  نظام نژاد
5 سال قبل

سلام در مورد نحوه نوشتن قرارداد ها باید با شرکت تماس بگیرید و با کارشناس مخصوص قرارداد مذاکره کنین