درخواست مشاوره رایگان

ثبت شرکتثبت تغییرات شرکتثبت برندخدمات اداری مشاوره

نمونه قرارداد پیمانکاری اصلی، فرعی، احتمالی پروژه ساخت

نگارش توسط : تیم تحریریه ایلیا     |     پنج شنبه، 7 مرداد 1400


نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در خصوص پیمانکاری اصلی، فرعی، احتمالی پروژه ساخت

نمونه قرارداد پیمانکاری اصلی، فرعی، احتمالی پروژه ساخت

قرارداد پیمانکاری اصلی، فرعی، احتمالی پروژه ساخت

موسسه ..................به مدیریت.................

به شماره ثبت........................

در تاریخ.............قراداد فیمابین....................که در این قرارداد«کارفرما» نامیده می شود از یک طرف وشرکت.........به شماره ثبت.............به آدرس:..................که اقامتگاه دائمی آن تا اعلام بعدی تلقی می گردد، به نمایندگی آقای..........نامه شماره............مورخ...............که در این قرارداد«پیمانکار»نامیده می شود ازطرف دیگر به شرح ذیل با توجه به مواد قانون مدنی و شرایط عمومی پیمان وسایر قوانین و مقررات حاکم برقراردادها، لازم الوفا بوده و طرفین ملزم به اجرای کلیه موادر و تعهدات پیش بینی شده در قرارداد می باشند، مگر اینکه به رضایت طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ گردد.

ماده1. موضوع قرارداد

قرارداد پیمانکاری اصلی، فرعی، احتمالی پروژه ساخت

تبصره1.کارهای اصلی

تبصره2.کارهای فرعی

تبصره 3. کارهای احتمالی

ماده2. محل اجرای قرارداد

ماده3.مبلغ قرارداد

قرارداد پیمانکاری اصلی، فرعی، احتمالی پروژه ساخت

به عدد.............ریال به حروف.........

ماده 4. نحوه پرداخت

قرارداد پیمانکاری اصلی، فرعی، احتمالی پروژه ساخت

«پرداخت علی الحساب به پیمانکار با تائید صورت وضعیت توسط ناظر کارفرما»

1.................% قرارداد پس از اجرای .........% پیشرفت فیزیکی

2.............%قرارداد پس از اجرای .............% پیشرفت فیزیکی

3...................% قرارداد پس از اجرای................%پیشرفت فیزیکی

ماده5.مدت قرارداد

قرارداد پیمانکاری اصلی، فرعی، احتمالی پروژه ساخت

مدت قرارداد................روز/ماه شمسی و شامل قسمت زیراست.

تبصره1. مدت تهیه و تجهیزات و تشکیل کارگاه..........ماه /روز

تبصره2. مدت اجرای عملیات..............ماه/روز

تبصره3.پیمانکار متعهد است در مدت پیمان با توجه به مواد 31و39 شرایط عمومی پیمان لااقل97% کارهای پیمان را انجام و از کارفرما حداقل.................روز قبل تقاضای تحویل موقت کند وکارفرما متعاقب آن موظف است از دستگاه نظارت دعوت کتبی تحویل موقت کار به عمل آورد. در غیراین صورت امور مالی از پرداخت مبلغ پیمان امتناع می نماید.

ماده6.دوره تضمین کارها

قرارداد پیمانکاری اصلی، فرعی، احتمالی پروژه ساخت

حسن انجام کلیه عملیات موضوع قرارداد از تاریخ تحویل موقت برای مدت.......روز/ماه شمسی از طرف پیمان تضمین می گردد.

ماده7. نظارت در اجرا

قرارداد پیمانکاری اصلی، فرعی، احتمالی پروژه ساخت

نظارت در اجرای تعهداتی که پیمانکار برطبق مفاد این پیمان و اسناد و مدارک پیوست آن تقبل نموده است از طرف کارفرما به عهده دستگاه نظارت به نشانی:..........واگذار گردیده است. پیمانکار موظفاست کارها را طبق پیمان و اصلی و فنی و همچنین برطبق دستورات و تعلیماتی که دستگاه نظارت یا نماینده آن در حدود مشخصات اسنادو مدارک پیمان قرارداد می دهد اجرا کند.

ماده8.سایر تعهدات و تائیدات پیمانکار

قرارداد پیمانکاری اصلی، فرعی، احتمالی پروژه ساخت

تبصره1. رعایت اصول فنی طبق اسناد تحویلی ماده3 همین قرارداد وطبق نقشه واصول استاندارد شده.

تبصره2. پرداخت کلیه کسورات قانونی از قبیل حق بیمه و مالیات و اخذ مفاصاحساب از سازمان تامین اجتماعی و غیره.

تبصره3.رعایت ماده 13قانون کار وبیمه تبصره های ذیل آن در مورد کارگران ،ضمن رعایت مقررات کار وامور اجتماعی

تبصره4.سپردن تضمین(سفته یاضامن) با توجه به نوع قرارداد معادل پیش پرداخت ............درصد ویا معادل..........که بنا به تشخیص کارفرما طبق ماده 36شرایط عمومی پیمان عمل خواهد شد.

تبصره5. پیمانکار به هیچ وجه حق واگذاری مورد پیمان را به غیر ندارد.

تبصره6. حفظ و نگهداری از اموال(کارفرما) در محل اجرای طرح(قرارداد)

تبصره7. جبران خسارت ناشی از تاخیر در انجام تعهد وهمچنین قبول دوره تضمین کار به نحوی که در صورت مشاهده هرعدم رعایت اصول فنی اعم از(نقص و عیب و مسامحه به کاربردن مصالح نامرغوب و قصور در انجام تعهد) به هرعنوان پیمان متعهد وضامن است.

تبصره8. حوادث احتمالی ناشی از کار کلا به عهده پیمانکار است و(کارفرما) هیچ مسئولیتی نخواهد داشت.

تبصره9. در صورت بروز حوادث طبیعی و غیره وبه تاخیر افتادن اجراء تمام ویا قسمتی ازمورد قرارداد پیمانکار ظرف ........روز موضوع را کتبا به کارفرما گزارش نماید در غیر این صورت خسارات وارده طبق نظریه کارشناس خبره باید از ناحیه پیمانکار تامین گردد.

تبصره10.سایر تعهدات پیمانکار که در این قرارداد تصریح نشود تابع شرایط عمومی پیمان وسایر قوانین ومقررات حاکم برقراردادها می باشد.

ماده9. تعهدات و اختیارات موسسه(کارفرما)

قرارداد پیمانکاری اصلی، فرعی، احتمالی پروژه ساخت

تبصره1. پیگیری مسائل حقوقی محل اجرای قرارداد از قبیل: خرید، تملک و.....مورد نیاز قرارداد و دفع نواقص

تبصره2. تهیه و تحویل به موقع نقشه و مدل های مربوطه

تبصره3. در صورت تخلف پیمانکار از هریک از مفاد قرارداد، باتشخیص موسسه (کارفرما) قرارداد به صورت یک جانبه و مطالبه خسارت خواهد شد. احراز تخلف پیمانکار باید توسط کارشناس خبره موسسه (کارفرما) اعلام و نظریه کارشناس معتبر بوده

و پیمانکار حق هرگونه اعتراض را از خود سلب می نماید.

ماده10.حل اختلاف

قرارداد پیمانکاری اصلی، فرعی، احتمالی پروژه ساخت

تبصره1. در صورتی که اختلافاتی بین کارفرما و پیمانکار اعم از اینکه مربوط به اجرای عملیات موضوع پیمان ویا مربوط تفسیر و تعبیر هریک از مواد پیمان وشرایط عمومی، مقررات حاکم بر قراردادها وسایر اسناد و مدارک پیوست پیمان در صورت عدم توافق و رفع مشکل مرجع حل و فصل داور مرضی الطرفین رای آن قاطع دعوی خواهد بود.

تبصره2.پیمانکار موظف و ملزم است که تا حل اختلاف تعهداتی را که به موجب پیمان به عهده دارد اجرا نماید در غیراین صورت کارفرما طبق پیمان منعقده فیمابین وشرایط عمومی آن به تشخیص خود نسبت به پیمانکار عمل نماید بدیهی است اقدامات کارفرما مورد قبول پیمانکار خواهد بود.

ماده11.

قرارداد پیمانکاری اصلی، فرعی، احتمالی پروژه ساخت

این قرارداد مشتمل بر...........ماده و...........تبصره در.........برگ تنظیم و به امضاء طرفین رسیده که هر .............برگ آن در .........برگ تک و هرکدام در حکم واحد است.

توضیحات لازمه دیگر

این قرارداد در تاریخ ...........ردیف ........صفحه............فصل.................برنامه..............پروژه.......تامین اعتبار موقت گردید.

پیمانکار کارفرما

تذکرات

1. تنظیم قرارداد الزاما می بایست قبل از شروع کار باشد در غیراین صورت مسئول مربوطه(مقام مجاز ردیف اول) از هر لحاظ مسئولیت مستقیم خواهد داشت.

2. تمام برگ های قرارداد می بایست با امضاء اصلی طرفین باشد و از به کاربردن کاربن خودداری شود.

3. ارقام مبالغ به حروف نوشته شود واز مخدوش کردن و خط خوردگی خودداری شود.

4. پرداخت مبالغ مورد پیمان صرفا براساس پیشرفت فیزیکی کار براساس تشخیص کارشناس خبره کارفرما خواهد بود.

نمونه قرارداد پیمانکاری اصلی، فرعی، احتمالی پروژه ساخت

پل ارتباطی ما:

( به لبخندتان برترینیم )

شماره تماس مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا

  • شعبه کرج: 137 32 – 026
  • شعبه تهران :119 55 266 – 021
  • سامانه ی پیامکی: 32 52 52 32
  • سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی : WWW.ELIYA.IR
  • پست الکترونیکی به نشانی INFO@ ELIYA.IR:

خدمات قابل ارائه مجموعه مجتمع ثبتی ایلیا در کلیه واحد های ثبتی ( اداره ثبت شرکتها وثبت تغییرات شرکت ها و ثبت برند و ثبت علامت تجاری استانها ) و خدمات اداری در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه های ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی سراسر ایران.

جهت مشاهده دیگر نمونه قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه قراردادها کیلیک نمایید.

ما با شما تماس میگیریم لطفا شماره موبایل خود را وارد کنید

پاسخ دادن به :

فرم ارسال نظر و سوال
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
سلام چنانچه قرارداد فی مابین پیمانکار اصلی و فرعی به صورت لفظی باشد پیمانکار اجرایی یا فرعی با چه مدارکی این قرار داد را اثبات می کند
پاسخ
ثبت شرکت ایلیا ®
سلام در مورد نحوه نوشتن قرارداد ها باید با شرکت تماس بگیرید و با کارشناس مخصوص قرارداد مذاکره کنین
پاسخ
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید