درخواست مشاوره رایگان

ثبت شرکتثبت تغییرات شرکتثبت برندخدمات اداری مشاوره

نمونه قرارداد اجاره انبارهای عمومی و خدماتی گمرک

نگارش توسط : تیم تحریریه ایلیا     |     پنج شنبه، 14 مرداد 1400


نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه اجاره انبارهای عمومی و خدماتی گمرک ( به صورت کالاهای امانی)

نمونه قرارداد اجاره انبارهای عمومی و خدماتی گمرک

قرارداد اجاره انبارهای عمومی و خدماتی گمرک ( به صورت کالاهای امانی)

این قرارداد به استناد قوانین و آیین نامه های شرکت انبارهای عمومی و اساسنامه مصوب به منظور انجام امور تخلیه و بارگیری، نگهداری و حفاظت کالا منعقد می گردد:

ماده 1. طرفین قرارداد

قرارداد حاضر بین شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ....................... مجتمع ............ (سهامی خاص) به نمایندگی آقایان ............... مدیر عامل و عضو هیئت مدیره به نشانی .................................................... ............................... خیابان.................... انتهای خیابان .................... تلفن ..................... از یک طرف ................. از طرف دیگر که از این پس اختصارا و به ترتیب شرکت و (امانتگذار) نامیده می شوند به شرح و شرایط ذیل منعقد می گردد.

تبصره. به لحاظ این که مکاتبات ضروری با آدرس مندرج در این قرارداد انجام می گیردلذا امانتگذار موظف است به محض تغییر محل، آدرس مربوطه را کتبا به اطلاع شرکت برساند در غیر این صورت مسئولیت عواقب ناشی از عدم اطلاع به عهده امانتگذار خواهد بود.

ماده2. موضوع قرارداد

اجاره انبار کالا .............. واقع در مجتمع انبار های عمومی ........... می باشد.

ماده 3.مدت قرارداد

مدت قرارداد از تاریخ .................. تا ............... به مدت .................می باشد.

تبصره 1. چنانچه هر یک از طرفین مایل به فسخ قرارداد و تخلیه انبار باشند بایستی ................. ماه قبل مراتب انصراف خود را کتبا اعلام نمایند و در هر صورت امانتگذار موظف است کلیه هزینه ها و اجاره یک ماهه انبار را از تاریخ انصراف کتبی پرداخت نمایند.

تبصره2. چنانچه امانتگذار پس از فسخ قرارداد نسبت به تخلیه انبار (خروج کالای خود از انبار) اقدام ننماید به ازای هر روز تأخیر انبار معادل ............... % اجاره را مازاد بر اجاره روزانه انبار در وجه شرکت تأدیه نماید.

ماده 4. تمدید قرارداد

چنانچه طرفین قرارداد ............ ماه قبل از انقضاء مدت مراتب انصراف و یا اصلاح موارد قرارداد را کتبا اعلام ننماید، این قرارداد با همان شرایط به خودی خود برای مدت مشابه قابل اجرا خواهد بود.

ماده 5.

قرارداد اجاره انبارهای عمومی و خدماتی گمرک ( به صورت کالاهای امانی)

امانتگذار باید به همراه کالا درخواست کتبی خود را که مقدار، نوع وارزش کالا در آن قید شده باشد به دفتر شرکت تسلیم نماید، مسئولیت ناشی از اظهار ناقص یا نادرست امانتگذار در خصوص مقدار، نوع و ارزش کالای تودیع شده و همچنین عواقب ناشی از آن متوجه امانتگذار خواهد بود. در صورتی که امانتگذار قیمت کالا را اظهار نکرده باشد، شرکت راساً اقدام به ارزیابی کالا توسط ارزیابی منتخب شرکت نموده و در این صورت مسئولیت شرکت به هیچ وجه از مبلع ارزیابی شده بیشتر نخواهد بود.

ضمناً هر گونه هزینه متعلقه به ارزیابی به عهده امانتگذار خواهد بود.

ماده 6.

قرارداد اجاره انبارهای عمومی و خدماتی گمرک ( به صورت کالاهای امانی)

مسئولیت شرکت در حفظ و نگهداری کالا و جبران خسارت وارده بر آن بر اساس مفاد موضوع ماده 5 این قرارداد خواهد بود.

تبصره. در صورتی که خسارات متوجه قسمتی از کالا شود مسئولیت شرکت در حدود خسارت وارده به نسبت ارزش آن خواهد بود.

ماده 7.

قرارداد اجاره انبارهای عمومی و خدماتی گمرک ( به صورت کالاهای امانی)

شرکت در قبال خسارت وارده به کالای تودیعی در موارد زیر مسئول نخواهد بود.

الف) خسارت ناشی از قوه قهریه (فورس ماژور) مخصوصا در اثر عوامل طبیعی انفجار های ناشی از علل غیر مترقبه، سیل، جنگ، انقلاب و اعتصابات عمومی، قطع جریان برق و غیره.

ب) خسارات وارده از ناحیه حیوانات و حشرات موذی (در مواردی که خارج از توان شرکت در مقابله با آنها باشد) کسری ناشی از کاهش طبیعی کالا (افت وزنی وحجمی کالا) خسارت ناشی از عیوبی که از خود کالا تولید می شود. بسته بندی نامتناسب، خسارت حاصله از حرارت و همچنین عیوب حاصله از تغییر حالت اولیه کالا مگر این که امانتگذار قبلاً توصیه های ایمنی راجع به رعایت احتیاط های لازم را کتبا به شرکت ارائه داده و موافقت کتبی شرکت را در این مورد جلب کرده باشد.

ج)خسارات وارده به کالایی که عرفاً در انبار مسقف نگهداری شود ولی با درخواست و موافقت امانتگذار در اماکن غیر مسقف نگهداری شود.( درمواردی که کالا در اماکن غیر مسقف نگهداری می شوداین نکته در ستون ملاحظات قبض رسید باید قید گردد.)

ماده 8.

قرارداد اجاره انبارهای عمومی و خدماتی گمرک ( به صورت کالاهای امانی)

مسئولیت ناشی از هرگونه اظهار خلاف واقع از سوی امانتگذار در مورد نوع، جنس و محتویات بسته های کالا به عهده وی خواهد بود. چنانچه در این رابطه خسارتی متوجه شرکت شود جبران آن نیز به عهده امانتگذار خواهد بود.

ماده 9.

قرارداد اجاره انبارهای عمومی و خدماتی گمرک ( به صورت کالاهای امانی)

در مورد وزن کالا در صورتی که شرکت مسئول است که در موقع ورود کالا به انبار بر حسب تقاضای کتبی امانتگذار توزین کامل به عمل آمده باشد.

تبصره1. در مورد اخیر مسئولیت شرکت نسبت به وزن کالا پس از وضع کاهش های ناشی از نقل و انتقال و زیر و رو کردن در کیسه ریختن،بسته بندی نمودن نمونه برداری، چکه کردن (در مورد مایعات) و هر گونه عوامل طبیعی دیگر خواهد بود.

تبصره 2. هرگاه کالا موقع ورود به انبار توسط شرکت وزن نشده باشد شرکت مکلف است در ستون ملاحظات قبض رسید تصریح نماید که وزن مندرج در ستون مربوطه از ظرف امانتگذار اظهار شده است و در این صورت شرکت فقط مسئول تعداد بسته ها می باشد.

ماده 10.

قرارداد اجاره انبارهای عمومی و خدماتی گمرک ( به صورت کالاهای امانی)

صاحب کالا یا نماینده تام الاختیار وی با معرفی نامه کتبی می توانند برای ترخیص کالا و انجام امور مربوطه به محوطه های شرکت وارد شوند، افراد مسلح و متفرقه از سوی صاحب کالا به داخل شرکت ممنوع است.

ماده 11.

قرارداد اجاره انبارهای عمومی و خدماتی گمرک ( به صورت کالاهای امانی)

نرخ خدماتی امور تخلیه وبارگیری، انبارداری، بیمه، صفافی و خدمات جنبی و ........... بر اساس تعرفه مندرج در فرم ضمیمه قرارداد می باشد.

تبصره. هرگونه تغییر احتمالی در تعرفه نرخ ها وفق تبصره ذیل ماده 9 آیین نامه اجرایی شرکت انبارهای عمومی که ذیلا مندرج است به موقع اجرا گذاشته خواهد شدو امانتگذار ملزم به رعایت آن خواهد بود.

نرخ های مذکور در تعرفه شرکت بر طبق تبصره یک ماده (8) آیین نامه اجرایی انبارهای عمومی به موقع اجرا گذاشته شده است، کلا یا بعضا قابل افزایش نخواهد بود مگر وقتی که از تاریخ اجرای آن اقلا شش ماه گذشته باشد.

ماده 12

قرارداد اجاره انبارهای عمومی و خدماتی گمرک ( به صورت کالاهای امانی)

بر اساس مواد 26 و 31 در اجرای ماده 5 تصویب نامه قانونی مربوط به تأسیس شرکت انبارهای عمومی کلیه کالاهی وارده به انبار (با ورود اولین بسته) خود به خود طبق بیمه نامه عمومی بر ضد حریق، انفجار، صاعقه و سقوط هواپیما و هلی کوپتر بیمه می باشد لکن شرکت کالا ها با مقابل خطرات دیگر موضوع ماده 7 قرارداد بیمه نمی نماید. مگر این که امانتگذار مورد را کتبا از شرکت درخواست و تعهد پرداخت هزینه های متعلقه و متصوره نماید.

تبصره 1. چنانچه امانتگذار از تاریخ مقرر در صورت حساب های ارسالی نسبت به پرداخت هزینه های شرکت اقدام ننماید بعد از استهلاک وجه تضمین، به دلیل عدم پرداخت حق بیمه متعلقه، پوشش بیمه ای موضوع 8 قرارداد قطع و مسئولیت های ناشی از عدم استمرار بیمه کالا مستقیما به عهده امانتگذار بوده و شرکت در مقابل هرگونه خسارت وارده تعهدی نخواهد داشت.

ماده 13.

قرارداد اجاره انبارهای عمومی و خدماتی گمرک ( به صورت کالاهای امانی)

امانتگذار متعهد می گردد که کالای تودیع شده انفجاری و ناریه نباشد.

تبصره. امانتگذار موظف است در صورتی که کالا دارای هر گونه علائم خاص هشداردهنده باشد مورد را کتباً به شرکت اطلاع دهد در غیر این صورت هر خسارتی ناشی از عدم رعایت طبقه بندی نگهدای کالای تودیع شده به کالای امانتگذار و یا سایر کالای موجود در شرکت وارد شود شرکت مسئول جبران آن نخواهد بود.

ماده 14.

قرارداد اجاره انبارهای عمومی و خدماتی گمرک ( به صورت کالاهای امانی)

کلیه خدمات شرکت در ایام و ساعات اداری انجام می گیرد و چنانچه امانتگذار خواستار کار فوق العاده در خارج از وقت اداری باشد بایستی مراتب را قبلا جهت کسب موافقت به شرکت اعلام که در این صورت ملزم به پرداخت هزینه اضافی ( اضافه کاری و غیره) خواهد بود.

ماده 15

مبلغ اجاره و کلیه هزینه های متعلق به کالای تودیعی توسط امانتگذار از اولین ماه انعقاد قرارداد باید ظرف ..... ............ روز از تاریخ صدور صورتحساب نقدا به حساب شرکت واریز خواهد شد در غیر این صورت شرکت مجاز است معادل آن را از حساب سپرده یا تضمین امانتگذار برداشت نماید و پس از آن برابر ماده 18 این قرارداد با نامبرده رفتار خواهد شد.

تبصره. چنانچه امانتگذار در مدت مقرر نسبت به پرداخت هزینه های انبارداری و سایر هزینه ها اقدام ننماید به ازاء هر تأخیر .......... % جریمه دیرکرد محاسبه و دریافت خواهد شد.

ماده 16

امانتگذار متعهد می گردد که هزینه .............. ماهه اجاره انبار موضوع این قرارداد را قبلا به حساب شرکت واریز و رسید مخصوص صاحب حساب را به شرکت تسلیم نماید، مبلغ موضوع این ماده به عنوان تضمین در حساب شرکت تا پایان قرارداد نگهدای خواهد شد.

ماده17

بر اساس ماده 55 آیین نامه داخلی، شرکت می تواند به عنوان تأمین پرداخت هزینه های معوقه انبارداری و عملیات باربری و سایر مبالغی که طلبکار است و امانتگذار از پرداخت آن امتناع می ورزد از تحویل کالا خودداری نماید.

ماده18

به موجب ماده 54 آیین نامه داخلی شرکت حق دارد کالاهایی را که پیش از شش ماه از تاریخ تودیع آن ها گذشته وهزینه های مربوط به آن ها در این مدت پرداخت نشده باشد با رعایت تشریفات مقرر در آیین نامه اجرایی شرکت انبارهای عمومی از طریق مزایده به فروش رسانده وپس از کسر مطالبات حقه خود وجه باقی مانده را که باید در وجه تودیع کننده کالا مسترد شود در حساب سپرده نگهداری نماید.

ماده19

در صورت بروز هرگونه اختلاف بین طرفین، ابتدا با مذاکره مستقیم نمایندگان تام الاختیار ذیربط اختلافات حل و فصل و در غیر این صورت رای و نظر مراجع ذیصلاح صائب خواهد بود.

ماده 20

قرارداد اجاره انبارهای عمومی و خدماتی گمرک ( به صورت کالاهای امانی)

این قرارداد در ................. ماده و ............. و تبصره ............... و ............... بند منعقد و در ............... نسخه تنظیم گردیده که هر نسخه حکم واحد را دارد .

امضاء و مهر شرکت امضاء و مهر شرکت

امانتگذار کالا انبارهای عمومی و خدمات گمرک

نمونه قرارداد اجاره انبارهای عمومی و خدماتی گمرک

پل ارتباطی مجتمع ایلیا

( به لبخندتان برترینیم )

شماره تماس مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا

  • شعبه کرج: 137 32 – 026
  • شعبه تهران :119 55 266 – 021
  • سامانه ی پیامکی: 32 52 52 32
  • سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی : WWW.ELIYA.IR
  • پست الکترونیکی به نشانی INFO@ ELIYA.IR:

خدمات قابل ارائه مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا ( ثبت ایلیا ) در کلیه واحد های ثبتی اداره ثبت شرکتها شامل ( ثبت شرکت و ثبت تغییرات شرکت ) خدمات نام تجاری در اداره مالکیت صنعتی شامل ( ثبت برند و ثبت علامت تجاری ، ثبت طرح صنعتی و ثبت اختراع ) همچنین اموراخذ کارت بازرگانی در اتاق بازرگانی استانها ی کشور ) و کلیه خدمات اداری در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه ها ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران ( جهت مشاهده دیگر نمونه قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه قراردادها کیلیک نمایید )

قرارداد اجاره انبارهای عمومی و خدماتی گمرک ( به صورت کالاهای امانی)

ما با شما تماس میگیریم لطفا شماره موبایل خود را وارد کنید

پاسخ دادن به :

فرم ارسال نظر و سوال
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید