جهت شروع ثبت و مشاوره رایگان فرم زیر را تکمیل نمایید

هر ساعتی در روز کنار شما هستیم

با کارشناسان ما مستقیم در تماس باشید
در ساعات کاری پاسخگوی تلفنی شما هستیم . بعداز تایم کاری لطفا واتس اپ پیام ارسال کنید

تنظیم قرارداد کشاورزی

قرارداد کشاورزی

نحوه تنظیم قرارداد کشاورزی در موضوعاتی قابل انعقاد است و شامل توافقات فی ما بین طرفین قرارداد می باشد. ما در مجتمع حقوقی ثبتی ایلیا راهنمای تخصصی شما در تنظیم قرارداد کشاورزی خواهیم بود و در این مطلب نمونه هایی از قرارداد کشاورزی را برای شما تنظیم کرده ایم. می توانید به عنوان پیش فرض قراردادهای مختلف کشاورزی از آن استفاده کنید.

قرارداد کشاورزی

ماده 1. طرفین قرارداد

1/1. شرکت کارفرما به مدیریت ………… به شماره ثبت ……….. آدرس …….

2/1 شرکت مجری به مدیریت ……… به شماره ثبت ……… آدرس ………..

ماده2. موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از اعمال مدیریت اصولی و کامل بر……………..به شرح مندرج در ماده 4 این قرارداد به منظور فراهم آوردن بسترتولید مناسب ازطریق بالابردن بازدهی و بهبود کیفیت محصول، ارتقای بهره وری در حد مطلوب از منابع و نهایتا توسعه بخش کشاورزی با استفاده از دانش مهندس/مهندسین مزارع و باغات مکانیزه از طریق حضور مستمر آنان در مزارع و باغات مکانیزه.

ماده3. مدت قرارداد

این قرارداد از تاریخ………………تا تاریخ……..(یک سال زراعی کامل) معتبر می باشد که پس از انقضاء آن خود به خود از درجه اعتبار ساقط و هیچ گونه حقی را برای طرفین ایجاد نمی کند.

ماده 4. محل انجام قرارداد

اراضی و باغات مکانیزه به مساحت……………..هکتار واقع در حوزه عمل دهستان……………شهرستان………….استان……..به آدرس………متعلق به کشاورز خانم/آقای………….می باشد.

ماده5. تعهدات طرفین

الف) تعهدات نماینده مجری طرح مدیریت مزارع و باغات مکانیزه

1. تعیین و ارائه دستور العمل های فنی و ضوابط اجرای مورد نیاز که در طول مدت قرارداد به طرف دوم قرارداد ابلاغ خواهد شد.

2. تشویق و ترغیب کشاورزان …………..به استفاده از خدمات فنی مهندس مزرعه و ایجاد حلقه ارتباطی موثر بین کشاورز و مهندس مزرعه و باغات مکانیزه.

3. اولویت در پرداخت تسهیلات و نهادها و امکانات کشاورزی به زارعین مزرعه و باغات مکانیزه بهره مند از خدمات فنی مهندس مزرعه وباغات مکانیزه در قالب این قرارداد

4. نظارت برعملکرد مهندس مزرعه وباغات مکانیزه

5. اعلام عملکرد پایه تولید محصولات در مناطق مورد عمل طرح به منظور محاسبه میزان افزایش تولید

6. برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز مهندس مزرعه و باغات مکانیزه

7. پشتیبانی رسانه ای و وسایل کمک آموزشی جهت اجرای دوره های آموزشی کشاورزان توسط مهندس مزرعه و باغات مکانیزه در حد مقدورات.

8. تعیین و اعلام واحدهای تولیدی برای تحت پوشش قرار گرفتن در طرح مهندسی مزرعه و باغات مکانیزه

9. حتی الامکان تامین محل استقرار مهندس مزرعه وباغات مکانیزه در دهستان ها و بخش ها

ب) تعهدات مهندس مزرعه و باغات مکانیزه

1. برنامه ریزی برای اجرای مطلوب موضوع قرارداد و انجام امور محوله براساس شرایط اعلام شده و انجام کلیه وظایف محوله به نحو احسن و مطابق دستورالعمل ها وضوابط اجرای اعلام شده از سوی طرف اول قرارداد.

2. اجرا و پیگیری مستمر دستور العمل های فنی و اجرای ابلاغی در طول مدت قرارداد در مزارع وباغات مکانیزه تحت پوشش

3. اعمال مدیریت و ارائه مناسب ترین راهکار و شیوه اجرایی در عملیات زراعی در مراحل مختلف تولید(کاشت، داشت و برداشت)

4. شرکت در دوره های آموزشی تعیین شده از سوی طرف اول قرارداد ویا سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

5. تهیه و ارائه گزارش مستمر از روند پیشرفت کار در طی مراحل تولید و انعکاس مسایل و مشکلات به طرف اول قرارداد

6. تهیه و تدوین وارائه گزارش نهایی از روند کار در طی مراحل تولید به طرف اول قرارداد و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان

7. تکمیل شناسنامه زراعی وسایر پرسشنامه های ارسالی از سوی طرف اول قرارداد

8. انتقال اطلاعات و دانش فنی به کشاورزان

9. در طول اجرای قرارداد در خصوص اموال منقول تحویل شده به طرف دوم که متعلق و در مالکیت طرف اول بوده و در راستای اجرای این قرارداد به صورت امانی به طرف دوم تحویل می گردد،طرف دوم قرارداد موظف است با رعایت مقررات و صرفه وصلاح طرف اول اموال مذکور را به صورت متعارف نگهداری نموده و از هرگونه تعدی و تفریط در استفاده از اموال بپرهیزد وضامن تلف ویا نقص اموال کلاً و جزاً در صورت تقصیر می باشد.

ج) تعهدات کشاورز

1. کشاورز متعهد می گردد به منظور ارتقاء بهره وری و تحقق اهداف طرح، توصیه های علمی و فنی مهندسی مزرعه وباغات مکانیزه را رعایت و اجرا نماید.

2. کشاورز متعهد می گردد پس از برداشت محصول وانجام کیل گیری و تائید مستند کارشناسی نسبت به پرداخت مبلغ سهم کشاورز از حق الزحمه مهندسی مزرعه و باغات مکانیزه به صورت محصول ویا وجه نقد اقدام نماید.

ماده 6. مبلغ قرارداد

1. از کل مبلغ قرارداد که براساس جداول زیر تعیین می گردد،سهم دولت ……..درصد و سهم کشاورز…………….درصد می باشد.

تبصره. سهم دولت و سهم کشاورز در ابتدای هرسال زراعی توسط مجری طرح مدیریت مزارع وباغات مکانیزه تعیین و ابلاغ خواهد شد.

2. مبنای محاسبه حق الزحمه مهندس مزرعه طبق جداول زیر می باشد.

میزان تولید پایه در هر هکتار محصولات کشاورزی
سهم مهندس مزرعه از افزایش تولید(درصد
میزات تولید پایه در هر هکتار محصولات کشاورزی
سهم مهندس مزرعه از افزایش تولید(درصد)

3. در صورتی که بیش از……..درصد گستره تحت مدیریت مهندس مزرعه، قطعات زیر…………هکتار باشد با تائید کمیته هماهنگی مهندس مزارع و باغات مکانیزه استان معادل……..درصد به حق الزحمه وی اضافه می شود.

تبصره. طرف اول قرارداد هیچ گونه تعهدی در مورد پرداخت مبلغ سهم کشاورز به مهندس مزرعه و باغات مکانیزه ندارد و تبعات وآثار منفی ناشی از عدم پرداخت متوجه مجری طرح نخواهد شد.

ماده8. شیوه پرداخت

1……………..درصد ازسهم دولت دوره کاشت و داشت محصولات کشاورزی به مهندس ناظر توسط نماینده مجری طرح استان به شرح زیر پرداخت می شود:

الف) …………..درصد پس از سبز شدن مزرعه و باغات تکمیل قرارداد به عنوان پیش پرداخت که در قبال اخذ تضمین معتبر مورد قبول امور مالی قابل پرداخت می باشد.

ب) …………..درصد پس از پایان مرحله رسیدن محصولات که پس از تائید نماینده مجری طرح قابل پرداخت می باشد.

2. مابقی مبلغ قرارداد (شامل…….درصد باقیمانده از سهم دولت و کل سهم کشاورز) پس ازبرداشت محصول و کیل گیری محصولات کشاورزی و تائید عملکرد مهندس مزرعه و باغات مکانیزه توسط پرداخت می شود.

تبصره. از هر پرداخت ……………..درصد به عنوان ضمانت حسن انجام کار کسر و پس از اتمام کار و صدور تائید نهایی گواهی انجام کار توسط نماینده مجری طرح به طرف دوم قرارداد مسترد می گردد.

ماده9. کسر قانونی

کلیه کسورات قانونی کلا متعلق به عهده طرف دوم قرارداد می باشد وطبق قوانین ومقررات جاری کشور کسر و به حساب مراجع ذیربط پرداخت خواهد شد.

ماده 10.رسیدگی به تخلفات و حل اختلاف

در صورت بروز هرگونه اختلافی فی مابین طرف قرارداد اعم از این که مربوط به تفسیر، تعبیر و نحوه اجرای مفاد قرارداد باشد موضوع به داور مرضی الطرفین ارجاع و اتخاذ تصمیم توسط داور به صورت صدور رای قطعی و لازم الاجرا صورت می گیرد.

ماده11. تضمین انجام تعهدات

به منظور تضمین انجام تعهدات، طرف دوم هم زمان با انعقاد قرارداد، تضمین مورد قبول کارفرما به میزان…………درصد مبلغ قرارداد به طرف اول تسلیم نماید. چنانچه مفاد قرارداد بنا به تشخیص طرف اول به طور کامل اجرا نشود یا به واسطه افراط یا تفریط طرف دوم موجبات عدم اجرا تاخیر در اجرا عدم اجرای مطلوب یا ایراد خسارت به زمین کشاورزی فراهم شود، طرف اول حق دارد خسارت مزبور را از ضمانت نامه مزبور وصول نماید.

ماده12.سایر موارد

1. اجرای این قرارداد توسط مهندسین ناظر هیچ گونه تعهد استخدامی یا تعهد دیگری برای کارفرما ایجاد نمی نماید.

2.در صورت بروز هرگونه سانحه ناشی از اجرای کار برای طرف دوم قرارداد، هیچ گونه مسئولیتی متوجه طرف اول قرارداد نمی باشد.

3. طرف دوم قرارداد حق واگذاری انجام موضوع قرارداد یا حقوق ناشی از این قرارداد به صورت جزئی یا کلی به غیر بدون اخذ موافقت کتبی طرف اول قرارداد را ندارد.

ماده13. فسخ قرارداد

طرف اول حق دارد در صورت عدم رضایت از نحوه کار طرف دوم ویا هر گونه اهمال و کم کاری ویا عدم انجام تعهدات به موقع با یک اخطار کتبی…….روزه بدون پرداخت غرامتی قرارداد را به صورت یک طرفه فسخ نماید و طرف دوم حق هیچ گونه اعتراض و ادعایی نخواهد داشت و خسارت وارده بنا برتشخیص طرف اول از تضمین های اخذ شده برداشت خواهد شد و چنانچه خسارات وارده بیش از مبلغ تضمینات باشد طرف اول قرارداد حق دارد آن را ازطرف دوم مطالبه نماید.

ماده14. مواد و نسخ قرارداد

این قرارداد در …………….ماده و…………..تبصره در…….نسخه تنظیم شده که کلیه نسخ پس از امضاء دارای ارزش و اعتبار یکسان بوده و مفاد آن مورد قبول طرفین قرارگرفته و در تاریخ……/…………/……به امضاء رسیده است.

امضاء شرکت کارفرما امضاء شرکت پیمانکار

………………… …………………..

قرارداد کشاورزی
تنظیم قرارداد کشاورزی

نمونه قرارداد باغبانی

قرارداد باغبانی

قرارداد زیر فی مابین …………….. به نمایندگی آقای …………….. که در این قرارداد اختصاراً کارفرما نامیده می شود از یک طرف و شرکت ………………. نشانی …………… شماره تلفن ………………. به شماره ثبت ………………….. شماره کد اقتصادی ………… به نمایندگی آقای …………… فرزند …………….. شماره شناسنامه ………….. صادره از ……………. که در این قرارداد اختصاراً پیمانکار نامیده می شود از طرف دیگر به شرح ذیل منعقد گردید.

موضوع قرارداد عبارت است از انجام کلیه امور مربوط به حفظ و نگهداری فضای سبز و گلخانه در ………… آپارتمان های مسکونی و سایر مکان ها به شرح زیر :

1- آماده سازی بستر , آبیاری فضای سبز و جنگل جهت صرفه جویی در آب لازم است حتی الامکان از دستگاه های آبیاری بارانی جهت آبیاری استفاده شود.

2- چمن زنی

3- هرس درختان و درختچه ها

4- تولید نشاء فصلی با نظر کارفرما

5- سم پاشی های مورد نیاز فضای سبز

6- برف روبی درختان و درختچه های زینتی و جمع آوری ضایعات ناشی از کار باغبانی و حمل آن به محل مورد توافق

7- وجین و مبارزه با علف های هرز و اصلاح سرشاخه های خشک و حذف پاجوش و تنه جوش ها .

8- واکاری و ترمیم فضای سبز و تعویض و کاشت گل های فصلی و بیل زدن محوطه درختکاری شده و کاشت درختچه های مورد نیاز .

9- خاک ریزی و خاکبرداری در موقع لزوم طبق نظر کارفما و کوددهی فضای سبز ( شیمیایی حیوانی ) با نظر کارفرما

10- نظارت و شستشوی آب نماهای موجود در محوطه مجتمع .

11- جمع آوری و حمل برگ ها به محل کمپوست مجتمع به منظور تهیه کود برگ .

نمونه قرارداد کارگر کشاورزی

فرم قرارداد کار کشاورزی

1. مشخصات طرفین قرارداد

1. 1 مشخصات کارفرما :

آقا/ خانم/ شرکت ……… به مدیریت/ نمایندگی …… به شماره ملّی/ شماره ثبتی …… به نشانی …….. شماره تلفن ثابت ……. و شماره همراه ……. می باشد.

1. 2 مشخصات پیمانکار

آقا/ خانم/ شرکت ……… به مدیریت/ نمایندگی …… به شماره ملّی/ شماره ثبتی …… به نشانی …….. شماره تلفن ثابت ……. و شماره همراه ……. می باشد.

2. موضوع قرارداد و محل انجام آن

اعمال مدیریت نوین و اصولی به منظور بستر سازی در جهت تولید بیشتر و بالا بردن بازدهی و بهبود کیفیت محصول، ارتقاء بهره وری در حد مطلوب از منابع بر مزرعه واقع شده در …….. شهرستان …… استان ……. که تمامی شش دانگ حصه آن متعلق به کارفرما می باشد.

3. محاسبات و مشخصات فنی پروژه

مشخصات فنی و تکنیکال پروژه بر مبنای نقشه ها و دستورالعمل های صادره از سوی کارفرمای پروژه و مهندس ناظر خواهد بود، که وظیفه اخذ کنترل و تأیید کیفیت مصالح و پیشرفت فیزیکی آن را مطابق با برنامه زمان بندی شده انجام خواهد گرفت.

 

ابعاد و مساحت زمین تحت زراعت به مساعت ……… متر مربع بوده که جنس خاک از نوع ……… و میزان رطوبت محیط …… درصد می باشد.

4. هزینه قرارداد( به تفکیک و کلی)

4. 1 هزینه اجرای کل موضوع قرارداد که شامل اصلاح ساختاری زمین زراعی، خریداری منابع و مواد لازم در جهت افزایش بهره وری و کیفیت محصول و نیروی انسانی متخصص به ارزش …… ریال تعیین می گردد. در پایان اجرای موضوع قرارداد طرفین با رضایت و توافق فی مابین بسته به کیفیت اجرای موضوع قرارداد قادر به افزایش یا کاهش هزینه کلی موضوع قرارداد تا …… درصد خواهند بود.

4. 2 هزینه های جزء به جز اجرای قرارداد به شرح ذیل می باشد:

4. 2. 1 هزینه بازپروری زمین زراعی با بکارگیری دستگاه های مکانیزه و مواد مصرفی در جهت احیاء زمین زراعی از قرار هر مترمربع فرآیند انجام به ارزش …… ریال محاسبه می گردد.

4. 2. 2 خریداری منابع و مواد از جمله بذرهای اصلاح شده، کودهای شیمیایی مخصوص، داروها و مواد تقویتی در جهت احیاء زمین به ارزش ……ریال محاسبه می گردد.

4. 2. 3 بکارگیری نیروی متخصص لازم از قرار هر ساعت کار به ارزش ….. ریال محاسبه می گردد.

5. شرایط پرداخت

5. 1 مبلغ …… ریال معادل ….. درصد از کل ارزش قرارداد در هنگام عقد قرارداد پرداخت می گردد( در ازای دریافت چک تضمین به ارزش ……. ریال به شماره ….. ).

5. 2 مبلغ …… ریال معادل …… درصد از کل ارزش قرارداد پس از انجام 50% کار با تأیید سرپرست کارگاه.

5. 3 مبلغ …… ریال معادل …… درصد از کل ارزش قرارداد پس از تکمیل کامل پروژه با تأیید (نهاد منتخب نظارتی) .

5. 4 مبلغ …… معادل …… درصد از کل ارزش قرارداد پس از اتمام دوره گارانتی و رفع نواقص احتمالی( دوره گارانتی …. می باشد).

6. اسناد و مدارک پیمان

این قرارداد در برگیرنده اسناد و مدارک ذیل می باشد :

الف- سند قرارداد(پیمان پیش رو)

ب- نقشه های کلی، تفصیلی و اجرایی که شامل نقشه کامل منطقه زیر کشت، نقشه توپوگرافی و اطلاعات لازم نسبت به زمین زراعی مربوطه می شود.

7. مدت انجام موضوع قرارداد

مدت کامل انجام پروژه ……….. روز کاری بوده و تاریخ شروع قرارداد ………… و تاریخ خاتمه قرارداد …………… می‌باشد.

دیرکرد طرفین در انجام پروژه

چنانچه پیمانکار، بدون مجوز تمدید تاریخ قرارداد از سوی کارفرما، مبادرت به تأخیر اجراء کار نماید برای هر روز تأخیر پس از اتمام تاریخ قرارداد روزانه ………….. ریال به عنوان جریمه تأخیر از مطالبات پیمانکار کسر می گردد.

در مقابل هرگاه کارفرما به نحوی موجب تأخیر عملیات اجرایی پروژه شود با تأیید سرپرست کارگاه به همان نسبت به مدت اجرای قرارداد افزوده خواهد شد.

9. نظارت

نظارت در اجرای تعهداتی که پیمانکار بر طبق مفاد این قرارداد و اسناد و مدارک پیوست آن تقبل نموده است، به عهده کارفرما/ یا نماینده وی و یا دستگاه نظارت معرفی شده از سوی کارفرما، خواهد بود. پیمانکار موظف است کارها را طبق قرارداد، اصول فنی و دستورات کارفرما/ یا نماینده ایشان/ یا دستگاه نظارت، طبق مشخصات، اسناد و مدارک پیوست این قرارداد اجرا نماید.

10. تجهیز مزرعه محل پروژه

هزینه های مربوط به تجهیز مزرعه به ماشین آلات نوین با توافق طرفین به عهده …. است.  ایشان می بایست مزرعه را به نحوی مناسب تجهیز نماید که شروع و ادامه کار تا تحویل موقت، بدون وقفه و با کیفیت لازم انجام پذیرد. در پایان کار، ایشان باید نسبت به خارج نمودن ماشین آلات اقدام نماید، مواد بازیافتی حاصل از عملیات کشت و زرع متعلق به ….. است.

نگهداری از درصد پیشرفت پروژه و مصالح کار

پیمانکار موظف است از درصد پیشرفت پروژه موضوع قرارداد مدیریت مزارع و همچنین ماشین آلات و منابع ای  که در صورت وضعیت منظور می شود اعم از آنچه که در مزرعه و یا در خارج از آن در انبارها و غیره باشد متعلق به کارفرما بوده به نحو مقتضی نگهداری و گزارش تهیه نماید و در صورت فقدان خسارت وارده را جبران نماید .

تعهدات پیمانکار

12. 1 پیمانکار متعهد می گردد برنامه ای منسجم به منظور اجرای مطلوب موضوع قرارداد، افزایش بهره وری محصولات و انجام امور محوله براساس شرایط اعلام شده از سوی کارفرما را به نحو احسن ترتیب دهد و پیش از اجرا به اطلاع کارفرما رساند.

12. 2 پیمانکار متعهد می گردد که با اعمال مدیریت پوششی که در برگیرنده رویکردی تلفیقی از علوم نوین و سنتی می باشد، راهکار و شیوه ای اجرایی مناسب و مقتضی در مراحل مختلف تولید از جمله کاشت، داشت و برداشت ارائه دهد.

12. 3 پیمانکار متعهد می گردد که در جهت اجرای موضوع قرارداد از علم و سواد کافی و لازم برخوردار می باشد و مسئولیت هر گونه ابراز عدم دانش کافی در انجام موضوع قرارداد یا حاصل نشدن هدف قرارداد به علت قصور و فقدان علم کافی، بر عهده پیمانکار می باشد.

12. 4 پیمانکار ملزم است در هر مرحله از فرایند انجام عملیات موضوع قرارداد گزارشی از روند پیشرفت و بهبود زمین زراعی را به طور مستمر در قالب های روزانه، هفتگی و ماهانه تهیه نماید و به اطلاع کارفرما رساند.

12. 5 پیمانکار ملزم است هر گونه اطلاعات و دانش مورد نیاز در جهت بهبود و افزایش بهره وری در آتیه زمین زراعی را در اختیار کارفرما قرار دهد.

12. 6 پیمانکار ملزم است در جهت بهبود و افزایش بهره وری زمین زراعی موضوع قرارداد، هر گونه ابزار و وسایل زراعی مورد نیاز خویش را خود تأمین نماید.

12. 7 پیمانکار متعهد می گردد نسبت به تأمین منابع و مواد اولیه از جمله کود شیمیایی، بذر، خاک اصلاح شده از مرغوب ترین آن ها خریداری نماید و به تأیید کارفرما برساند. مسئولیت هر گونه قصور و کوتاهی یا سوء استفاده از این مورد متوجه شخص پیمانکار می باشد.

12. 8 کلیه هزینه های از جمله استخدام نیروی متخصص جهت شخم زنی، آماده سازی، وجین، جمع آوری محصول اولیه، حمل محصول به انبار کارفرما بر عهده پیمانکار می باشد و ملزم است صورت وضعیتی از تمامی هزینه های انجام شده در این فرآیند را در اختیار کارفرما قرار دهد.

12. 9 اگر در دوره تضمین، معایب و نقایصی در کار مشاهده گردد که ناشی از عدم رعایت مشخصات فنی و ویژگی های زمین زراعی باشد، که پیشتر از سوی کارفرما و دستگاه نظارت اطلاع رسانی شده، پیمانکار مسئول می باشد.

12. 10   پیمانکار موظف است بلادرنگ پس از اطلاع و ابلاغ قرارداد از سوی کارفرما، نسبت به تجهیز زمین زراعی و شروع عملیات اجرایی در جهت تحقق موضوع قرارداد اقدام نماید.

12. 11 مطابق با توافق فی مابین کارفرما و پیمانکار در جهت اجرای موضوع قراداد و وجود دانش لازم در شخص پیمانکار نسبت به مدیریت و افزایش بهره وری محصولات کشاورزی، اجرای قرارداد قائم به شخص ایشان می باشد، و حق انتقال موضوع قرارداد را به غیر ندارد.

12. 12 پیمانکار مجاز به تعطیل نمودن فرآیند اجرای موضوع قرارداد در هر زمانی بدون اخذ مجوز از سوی کارفرما یا دستگاه نظارت نیست؛ مگر در صورت وقوع حوادثی غیرمترقبه و خارج از حیطه اختیارات پیمانکار.

12. 13 پیمانکار موظف است تا حد امکان تلاش نماید تا هدر رفتن منابع و مواد از جمله کود، بذر، خاک و … به حداقل برسد و معقول باشد؛ در غیر اینصورت هزینه هدر رفت بیش از حد متعارف، از حساب بستانکاری پیمانکار کسر خواهد شد.

12. 14 هزینه های مربوط به تجهیز و برچیدن زمین زراعی بر عهده پیمانکار می باشد. پیمانکار می بایست زمین زراعی را به نحوی مناسب تجهیز نماید که شروع و ادامه کار تا تحویل موقت و نهایی، بدون وقفه و با کیفیت مقتضی انجام پذیرد.

12. 15 پیمانکار موظف است که کلیه مقررات قانون کار و سایر قوانین موضوعه کشور را رعایت نماید.

تعهدات کارفرما

13. 1 کارفرما در صورت درخواست پیمانکار، حواله های لازم را در مورد منابع و تدارکات مورد نیاز پیش از اجرای  موضوع قرارداد را صادر خواهد نمود.

13. 2 نظارت در حسن اجرای تعهداتی که پیمانکار بر طبق مفاد این قرارداد و اسناد و مدارک مربوطه پذیرفته، بر عهده کارفرما یا دستگاه نظارت معرفی شده از سوی کارفرما، خواهد بود.

13. 3 آب و برق پیمانکار، جهت اجرای عملیات در محل زمین زراعی به منظور بهره گیری از دستگاه های الکتریکی و تأمین آب مورد نیاز زمین زیرسطح کشت بر عهده کارفرما می باشد.

13. 4 کارفرما موظف است محلی را به منظور استراحت و صرف غذا، سرویس بهداشتی در محل کارگاه برای کارکنان فراهم نماید؛ در غیر اینصورت مجوزی به منظور بهره گیری از امکانات سایرین در جوار زمین زراعی موضوع قرارداد ترتیب دهد.

13. 5 کارفرما موظف است زمین زراعی و محصول آتیه آن و اشخاص فعال در آن را درمقابل حوادث ناشیه از فعالیت در زمین زراعی، بیمه نماید.

13. 6 کارفرما موظف است مطابق با قرارداد، در پایان انجام کامل موضوع قرارداد کلیه پرداخت های لازم را با پیمانکار تسویه نماید؛ و مطابق با ماده 5 قرارداد حاضر، نسبت به پرداخت های مرحله ای اهتمام ورزد.

13. 7 کارفرما از بابت موارد و ابزارهایی که در اختیار پیمانکار قرار می دهد، حق دریافت هیچ گونه وجهی را ندارد.

ضمانت حسن اجرای تعهدات از سوی پیمانکار

پیمانکار متعهد می گردد موقع امضاء و مبادله قرارداد اقدام به ارائه ضمانت نامه حسن اجرای تعهدات که به صورت، تضمین نامه بانکی/ یا سفته به امضای مجاز شرکت که معادل 5% مبلغ کل موضوع قرارداد می باشد را تسلیم کارفرما نماید و در صورتی که پیمانکار از اجرای هر یک از تعهدات خود تخلف نماید کارفرما مخیر است در چارچوب قرارداد، اسناد تضمینی را تا میزان خسارت وارده به نفع خود ضبط و وصول نماید .

دستگاه نظارت

نظارت بر اجرای تعهداتی که پیمانکار طبق مفاد قرارداد تقبل نموده است به عهده ………. که دستگاه نظارت نامیده می شود خواهد بود.

16. مالیات پروژه

هر گونه مالیات و کسورات قانونی متعلق به این قرارداد بر عهده …….. است، که بر اساس قوانین و مقررات تعیین و همراه سایر کسورات قانونی از صورت وضعیت های ارائه شده کسر خواهد شد.

موارد فسخ قرارداد

17. 1 انتقال قرارداد یا واگذاری عملیات به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر از طرف پیمانکار.

17. 2 عدم اجراء تمام یا قسمتی از موارد قرارداد در موعد پیش بینی شده.

17. 3 تأخیر در شروع بکار پروژه بیش از …………… روز از تاریخ ابلاغ قرارداد.

17. 4 تأخیر در اجرای کار به طوری که دلالت بر عدم صلاحیت مالی و فنی و با سوء نیت پیمانکار باشد.

17. 5 غیبت بدون اجازه پیمانکار و یا تعطیل کردن کار بدون کسب اجازه کتبی از کارفرما.

اختلافات ناشی از قرارداد

اختلافات ناشی از این قرارداد ابتدا از طریق سازش بین طرفین و در صورت عدم سازش، با مراجعه به مرجع داوری حل و فصل خواهد شد. طرفین قرارداد بدواً ………… را به عنوان داوری مرضی الطرفین برگزیدند.

موارد متفرقه

1۹. 1 موارد اضطراری از قبیل جنگ، زلزله، عدم وجود مواد اولیه و امثالهم برای طرفین قرارداد محفوظ است .

1۹. 2 در صورت بروز هرگونه اختلاف بین طرفین این قرارداد موضوع از طریق حکمیت حل و فصل می گردد و آخرین حکم مرضی الطرفین در این قرارداد مراجع ذیصلاح قانونی می باشد .

1۹. 3 موارد پیش بینی نشده در این قرارداد با توافق طرفین براساس اصل آزادی اراده خواهد بود .

نُسخ قرارداد

قرارداد حاضر در …….. ماده و ……. نسخه تهیه و به امضاء طرفین رسیده است و هر نسخه حکم واحد و یکسان دارد.

امضاء و اثرانگشت کارفرما/ یا نماینده قانونی ایشان       امضاء و اثرانگشت پیمانکار/ یا نماینده قانونی ایشان

نمونه قرارداد باغبانی

نمونه قرارداد کشاورزی

 مشخصات طرفین قرارداد

1. 1 مشخصات کارفرما :

آقا/ خانم/ شرکت ……… به مدیریت/ نمایندگی …… به شماره ملّی/ شماره ثبتی …… به نشانی …….. شماره تلفن ثابت ……. و شماره همراه ……. می باشد.

1. 2 مشخصات پیمانکار :

آقا/ خانم/ شرکت ……… به مدیریت/ نمایندگی …… به شماره ملّی/ شماره ثبتی …… به نشانی …….. شماره تلفن ثابت ……. و شماره همراه ……. می باشد.

2. موضوع قرارداد و محل انجام آن

اعمال مدیریت نوین و اصولی به منظور بستر سازی در جهت تولید بیشتر و بالا بردن بازدهی و بهبود کیفیت محصول، ارتقاء بهره وری در حد مطلوب از منابع بر مزرعه واقع شده در …….. شهرستان …… استان ……. که تمامی شش دانگ حصه آن متعلق به کارفرما می باشد.

3. محاسبات و مشخصات فنی پروژه

مشخصات فنی و تکنیکال پروژه بر مبنای نقشه ها و دستورالعمل های صادره از سوی کارفرمای پروژه و مهندس ناظر خواهد بود، که وظیفه اخذ کنترل و تأیید کیفیت مصالح و پیشرفت فیزیکی آن را مطابق با برنامه زمان بندی شده انجام خواهد گرفت.

ابعاد و مساحت زمین تحت زراعت به مساعت ……… متر مربع بوده که جنس خاک از نوع ……… و میزان رطوبت محیط …… درصد می باشد.

4. هزینه قرارداد( به تفکیک و کلی)

4. 1 هزینه اجرای کل موضوع قرارداد که شامل اصلاح ساختاری زمین زراعی، خریداری منابع و مواد لازم در جهت افزایش بهره وری و کیفیت محصول و نیروی انسانی متخصص به ارزش …… ریال تعیین می گردد. در پایان اجرای موضوع قرارداد طرفین با رضایت و توافق فی مابین بسته به کیفیت اجرای موضوع قرارداد قادر به افزایش یا کاهش هزینه کلی موضوع قرارداد تا …… درصد خواهند بود.

4. 2 هزینه های جزء به جز اجرای قرارداد به شرح ذیل می باشد:

4. 2. 1 هزینه بازپروری زمین زراعی با بکارگیری دستگاه های مکانیزه و مواد مصرفی در جهت احیاء زمین زراعی از قرار هر مترمربع فرآیند انجام به ارزش …… ریال محاسبه می گردد.

4. 2. 2 خریداری منابع و مواد از جمله بذرهای اصلاح شده، کودهای شیمیایی مخصوص، داروها و مواد تقویتی در جهت احیاء زمین به ارزش ……ریال محاسبه می گردد.

4. 2. 3 بکارگیری نیروی متخصص لازم از قرار هر ساعت کار به ارزش ….. ریال محاسبه می گردد.

5. شرایط پرداخت

5. 1 مبلغ …… ریال معادل ….. درصد از کل ارزش قرارداد در هنگام عقد قرارداد پرداخت می گردد. (در ازای دریافت چک تضمین به ارزش ……. ریال به شماره …..).

5. 2 مبلغ …… ریال معادل …… درصد از کل ارزش قرارداد پس از انجام 50% کار با تأیید سرپرست کارگاه.

5. 3 مبلغ …… ریال معادل …… درصد از کل ارزش قرارداد پس از تکمیل کامل پروژه با تأیید (نهاد منتخب نظارتی).

5. 4 مبلغ …… معادل …… درصد از کل ارزش قرارداد پس از اتمام دوره گارانتی و رفع نواقص احتمالی(دوره گارانتی …. می باشد).

6. اسناد و مدارک پیمان

این قرارداد در برگیرنده اسناد و مدارک ذیل می باشد:

الف- سند قرارداد(پیمان پیش رو)

ب- نقشه های کلی، تفصیلی و اجرایی که شامل نقشه کامل منطقه زیر کشت، نقشه توپوگرافی و اطلاعات لازم نسبت به زمین زراعی مربوطه می شود.

7. مدت انجام موضوع قرارداد

مدت کامل انجام پروژه ……….. روز کاری بوده و تاریخ شروع قرارداد ………… و تاریخ خاتمه قرارداد …………… می‌باشد.

8. دیرکرد طرفین در انجام پروژه

چنانچه پیمانکار، بدون مجوز تمدید تاریخ قرارداد از سوی کارفرما، مبادرت به تأخیر اجراء کار نماید برای هر روز تأخیر پس از اتمام تاریخ قرارداد روزانه ………….. ریال به عنوان جریمه تأخیر از مطالبات پیمانکار کسر می گردد.

در مقابل هرگاه کارفرما به نحوی موجب تأخیر عملیات اجرایی پروژه شود با تأیید سرپرست کارگاه به همان نسبت به مدت اجرای قرارداد افزوده خواهد شد.

9. نظارت

نظارت در اجرای تعهداتی که پیمانکار بر طبق مفاد این قرارداد و اسناد و مدارک پیوست آن تقبل نموده است، به عهده کارفرما/ یا نماینده وی و یا دستگاه نظارت معرفی شده از سوی کارفرما، خواهد بود. پیمانکار موظف است کارها را طبق قرارداد، اصول فنی و دستورات کارفرما/ یا نماینده ایشان/ یا دستگاه نظارت، طبق مشخصات، اسناد و مدارک پیوست این قرارداد اجرا نماید.

10. تجهیز مزرعه محل پروژه

هزینه های مربوط به تجهیز مزرعه به ماشین آلات نوین با توافق طرفین به عهده …. است.  ایشان می بایست مزرعه را به نحوی مناسب تجهیز نماید که شروع و ادامه کار تا تحویل موقت، بدون وقفه و با کیفیت لازم انجام پذیرد. در پایان کار، ایشان باید نسبت به خارج نمودن ماشین آلات اقدام نماید، مواد بازیافتی حاصل از عملیات کشت و زرع متعلق به ….. است .

11. نگهداری از درصد پیشرفت پروژه و مصالح کار

پیمانکار موظف است از درصد پیشرفت پروژه موضوع قرارداد مدیریت مزارع و همچنین ماشین آلات و منابع ای  که در صورت وضعیت منظور می شود اعم از آنچه که در مزرعه و یا در خارج از آن در انبارها و غیره باشد متعلق به کارفرما بوده به نحو مقتضی نگهداری و گزارش تهیه نماید و در صورت فقدان خسارت وارده را جبران نماید .

12. تعهدات پیمانکار

12. 1 پیمانکار متعهد می گردد برنامه ای منسجم به منظور اجرای مطلوب موضوع قرارداد، افزایش بهره وری محصولات و انجام امور محوله براساس شرایط اعلام شده از سوی کارفرما را به نحو احسن ترتیب دهد و پیش از اجرا به اطلاع کارفرما رساند.

12. 2 پیمانکار متعهد می گردد که با اعمال مدیریت پوششی که در برگیرنده رویکردی تلفیقی از علوم نوین و سنتی می باشد، راهکار و شیوه ای اجرایی مناسب و مقتضی در مراحل مختلف تولید از جمله کاشت، داشت و برداشت ارائه دهد.

12. 3 پیمانکار متعهد می گردد که در جهت اجرای موضوع قرارداد از علم و سواد کافی و لازم برخوردار می باشد و مسئولیت هر گونه ابراز عدم دانش کافی در انجام موضوع قرارداد یا حاصل نشدن هدف قرارداد به علت قصور و فقدان علم کافی، بر عهده پیمانکار می باشد.

12. 4 پیمانکار ملزم است در هر مرحله از فرایند انجام عملیات موضوع قرارداد گزارشی از روند پیشرفت و بهبود زمین زراعی را به طور مستمر در قالب های روزانه، هفتگی و ماهانه تهیه نماید و به اطلاع کارفرما رساند.

12. 5 پیمانکار ملزم است هر گونه اطلاعات و دانش مورد نیاز در جهت بهبود و افزایش بهره وری در آتیه زمین زراعی را در اختیار کارفرما قرار دهد.

12. 6 پیمانکار ملزم است در جهت بهبود و افزایش بهره وری زمین زراعی موضوع قرارداد، هر گونه ابزار و وسایل زراعی مورد نیاز خویش را خود تأمین نماید.

12. 7 پیمانکار متعهد می گردد نسبت به تأمین منابع و مواد اولیه از جمله کود شیمیایی، بذر، خاک اصلاح شده و …. از مرغوب ترین آن ها خریداری نماید و به تأیید کارفرما برساند. مسئولیت هر گونه قصور و کوتاهی یا سوء استفاده از این مورد متوجه شخص پیمانکار می باشد.

12. 8 کلیه هزینه های از جمله استخدام نیروی متخصص جهت شخم زنی، آماده سازی، وجین، جمع آوری محصول اولیه، حمل محصول به انبار کارفرما بر عهده پیمانکار می باشد و ملزم است صورت وضعیتی از تمامی هزینه های انجام شده در این فرآیند را در اختیار کارفرما قرار دهد.

12. 9 اگر در دوره تضمین، معایب و نقایصی در کار مشاهده گردد که ناشی از عدم رعایت مشخصات فنی و ویژگی های زمین زراعی باشد، که پیشتر از سوی کارفرما و دستگاه نظارت اطلاع رسانی شده، پیمانکار مسئول می باشد.

12. 10   پیمانکار موظف است بلادرنگ پس از اطلاع و ابلاغ قرارداد از سوی کارفرما، نسبت به تجهیز زمین زراعی و شروع عملیات اجرایی در جهت تحقق موضوع قرارداد اقدام نماید.

12. 11 مطابق با توافق فی مابین کارفرما و پیمانکار در جهت اجرای موضوع قراداد و وجود دانش لازم در شخص پیمانکار نسبت به مدیریت و افزایش بهره وری محصولات کشاورزی، اجرای قرارداد قائم به شخص ایشان می باشد، و حق انتقال موضوع قرارداد را به غیر ندارد.

12. 12 پیمانکار مجاز به تعطیل نمودن فرآیند اجرای موضوع قرارداد در هر زمانی بدون اخذ مجوز از سوی کارفرما یا دستگاه نظارت نیست؛ مگر در صورت وقوع حوادثی غیرمترقبه و خارج از حیطه اختیارات پیمانکار.

12. 13 پیمانکار موظف است تا حد امکان تلاش نماید تا هدر رفتن منابع و مواد از جمله کود، بذر، خاک و … به حداقل برسد و معقول باشد؛ در غیر اینصورت هزینه هدر رفت بیش از حد متعارف، از حساب بستانکاری پیمانکار کسر خواهد شد.

12. 14 هزینه های مربوط به تجهیز و برچیدن زمین زراعی بر عهده پیمانکار می باشد. پیمانکار می بایست زمین زراعی را به نحوی مناسب تجهیز نماید که شروع و ادامه کار تا تحویل موقت و نهایی، بدون وقفه و با کیفیت مقتضی انجام پذیرد.

12. 15 پیمانکار موظف است که کلیه مقررات قانون کار و سایر قوانین موضوعه کشور را رعایت نماید.

13. تعهدات کارفرما

13. 1 کارفرما در صورت درخواست پیمانکار، حواله های لازم را در مورد منابع و تدارکات مورد نیاز پیش از اجرای  موضوع قرارداد را صادر خواهد نمود.

13. 2 نظارت در حسن اجرای تعهداتی که پیمانکار بر طبق مفاد این قرارداد و اسناد و مدارک مربوطه پذیرفته، بر عهده کارفرما یا دستگاه نظارت معرفی شده از سوی کارفرما، خواهد بود.

13. 3 آب و برق پیمانکار، جهت اجرای عملیات در محل زمین زراعی به منظور بهره گیری از دستگاه های الکتریکی و تأمین آب مورد نیاز زمین زیرسطح کشت بر عهده کارفرما می باشد.

13. 4 کارفرما موظف است محلی را به منظور استراحت و صرف غذا، سرویس بهداشتی در محل کارگاه برای کارکنان فراهم نماید؛ در غیر اینصورت مجوزی به منظور بهره گیری از امکانات سایرین در جوار زمین زراعی موضوع قرارداد ترتیب دهد.

13. 5 کارفرما موظف است زمین زراعی و محصول آتیه آن و اشخاص فعال در آن را درمقابل حوادث ناشیه از فعالیت در زمین زراعی، بیمه نماید.

13. 6 کارفرما موظف است مطابق با قرارداد، در پایان انجام کامل موضوع قرارداد کلیه پرداخت های لازم را با پیمانکار تسویه نماید؛ و مطابق با ماده 5 قرارداد حاضر، نسبت به پرداخت های مرحله ای اهتمام ورزد.

13. 7 کارفرما از بابت موارد و ابزارهایی که در اختیار پیمانکار قرار می دهد، حق دریافت هیچ گونه وجهی را ندارد.

14. ضمانت حسن اجرای تعهدات از سوی پیمانکار

پیمانکار متعهد می گردد موقع امضاء و مبادله قرارداد اقدام به ارائه ضمانت نامه حسن اجرای تعهدات که به صورت، تضمین نامه بانکی/ یا سفته به امضای مجاز شرکت که معادل 5% مبلغ کل موضوع قرارداد می باشد را تسلیم کارفرما نماید و در صورتی که پیمانکار از اجرای هر یک از تعهدات خود تخلف نماید کارفرما مخیر است در چارچوب قرارداد، اسناد تضمینی را تا میزان خسارت وارده به نفع خود ضبط و وصول نماید .

15. دستگاه نظارت

نظارت بر اجرای تعهداتی که پیمانکار طبق مفاد قرارداد تقبل نموده است به عهده ………. که دستگاه نظارت نامیده می شود خواهد بود.

16. مالیات پروژه

هر گونه مالیات و کسورات قانونی متعلق به این قرارداد بر عهده …….. است، که بر اساس قوانین و مقررات تعیین و همراه سایر کسورات قانونی از صورت وضعیت های ارائه شده کسر خواهد شد.

17. موارد فسخ قرارداد

17. 1 انتقال قرارداد یا واگذاری عملیات به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر از طرف پیمانکار.

17. 2 عدم اجراء تمام یا قسمتی از موارد قرارداد در موعد پیش بینی شده.

17. 3 تأخیر در شروع بکار پروژه بیش از …………… روز از تاریخ ابلاغ قرارداد.

17. 4 تأخیر در اجرای کار به طوری که دلالت بر عدم صلاحیت مالی و فنی و با سوء نیت پیمانکار باشد.

17. 5 غیبت بدون اجازه پیمانکار و یا تعطیل کردن کار بدون کسب اجازه کتبی از کارفرما.

18. اختلافات ناشی از قرارداد

اختلافات ناشی از این قرارداد ابتدا از طریق سازش بین طرفین و در صورت عدم سازش، با مراجعه به مرجع داوری حل و فصل خواهد شد. طرفین قرارداد بدواً ………… را به عنوان داوری مرضی الطرفین برگزیدند.

19. موارد متفرقه

1۹. 1 موارد اضطراری از قبیل جنگ، زلزله، عدم وجود مواد اولیه و امثالهم برای طرفین قرارداد محفوظ است .

1۹. 2 در صورت بروز هرگونه اختلاف بین طرفین این قرارداد موضوع از طریق حکمیت حل و فصل می گردد و آخرین حکم مرضی الطرفین در این قرارداد مراجع ذیصلاح قانونی می باشد .

1۹. 3 موارد پیش بینی نشده در این قرارداد با توافق طرفین براساس اصل آزادی اراده خواهد بود .

20. نُسخ قرارداد

قرارداد حاضر در …….. ماده و ……. نسخه تهیه و به  امضاء طرفین رسیده است و هر نسخه حکم واحد و یکسان دارد.

امضاء و اثرانگشت کارفرما/ یا نماینده قانونی ایشان       امضاء و اثرانگشت پیمانکار/ یا نماینده قانونی ایشان

قرارداد کشت زمین کشاورزی
قرارداد کشت زمین کشاورزی

قرارداد کشت زمین کشاورزی

بسمه تعالی

با عنایت به مواد 10، 190، 219 و 220 قانون مدنی، قرارداد حاضر بر مبنای اصل آزادی اراده، احراز صحت و سلامت طرفین قرارداد شرایط و رعایت قواعد عمومی قرارداد مندرج در فصل سوم از قسمت دوم قانون مدنی و همچنین علم و آگاهی طرفین قرارداد به مفاد مندرج در آن تنظیم می­گردد.

ماده نخست: طرفین قرارداد

این قرارداد فی­مابین آقا/خانم …… فرزند ……. به شماره ملی ……. و به نشانی ………… و شماره تلفن ثابت ……… که اختصاراً در قرارداد طرف اول یا خریدار معرفی می­شود، و از سوی دیگر آقا/خانم ……. فرزند ……. به شماره ملی ……… و نشانی ………. و با شماره تلفن ثابت ………. که اختصاراً در قرارداد طرف دوم یا فروشنده معرفی می­شود، تحت مواد ذیل منعقد می­گردد.

نمونه قرارداد فروش محصولات کشاورزی

موضوع قرارداد عبارت است از فروش محصولات کشاورزی از قبیل گندم، جو و …. به صورت فله با حجم …… کیلوگرم در دوره …………. ساله که از طریق کامیون­های مخصوص حمل محصولات کشاورزی از مبدأ به نشانی ……………………… به مقصد به نشانی ………………….. حمل می ­شود، می باشد.

بند 1- محصولات کشاورزی خریداری شده بایست پیش از بارگیری وزن و پس از آن نیز وزن گردند.

بند 2- مرغوبیت محصولات کشاورزی خریداری شده مطابق با قرارداد و توافق فی­ مابین بایست از نوع درجه یک باشد.

ماده سوم: مدت قرارداد

مدت قرارداد مذکور با عنایت به دوره ………….ساله آن، از تاریخ …………………. آغاز و به صورت فصلی در سال چهار مرتبه با حجم توافق شده تأمین می شود و پایان قرارداد تاریخ ………………….. می باشد.

ماده چهارم: محل تخلیه محصولات کشاورزی

همانطور که در ماده 2 به آن اشاره شد، محل تخلیه محصولات کشاورزی خریداری شده برای دوره اول(سال نخست) به نشانی ………………………… می باشد. در دوره دوم به نشانی ……………… و دوره سوم به نشانی …………………. و همچنین دوره چهارم به نشانی  …………………  خواهد بود.

بند 1- در صورت تغییر محل انتقال محصولات کشاورزی، طرفین با توافق محل جدید را تعیین می کنند.

ماده پنجم: سرمایه قرارداد

سرمایه در نظر گرفته شده به منظور خریداری محصولات کشاورزی در چهار دوره مزبور، به ارزش …………………… ریال تعیین می گردد که هزینه­ های بارگیری و حمل و نقل نیز به آن اضافه می شود.

بند 1- البته شرط تغییر بنیادین اوضاع و احوال در صورت تفاوت فاحش ارزش محصولات خریداری شده بنا بر هر دوره محفوظ می باشد.

بند 2- بنا بر این اصل که خرید به صورت ادواری انجام می شود، طرف اول با خرید محصول هر دوره، ……………………… درصد از مبلغ کل دوره بعدی را به عنوان پیش پرداخت، تأدیه خواهد نمود؛ که این پیش پرداخت آن دوره را مستثنی از تغییر بنیادین اوضاع و احوال می کند.

ماده ششم: نظارت

نظارت بر حسن اجرای موضوع قرارداد تماماً بر عهده­ طرف اول می باشد و در واقع طرف دوم می بایست همسو با طرح ها و خواسته های طرف اول اقدام به جابه جایی محصولات کشاورزی و مسیر های انتقال نسبت به دوره خریداری آن ها نماید. طرف اول محق است در صورتی عدم توانایی سرکشی مستمر، نماینده یا وکیل قانونی یا کارشناس متخصص به نمایندگی از خود به منظور امر نظارت معرفی نماید.

ماده هفتم: تعهدات طرف اول

1- طرف اول متعهد می گردد که مطابق جدول زمانبندی توافق شده، مطالبات طرف دوم را پرداخت نماید.

2- طرف اول ملزم است در صورت هر گونه تغییر در جدول زمانبندی تحویل محصولات کشاورزی، حداقل ……………… روز پیش از اعمال تغییرات، این امر را به اطلاع طرف دوم برساند. هر گونه قصور از این اطلاع رسانی، مسئولیت آن بر عهده طرف اول می باشد.

3- طرف اول محق است تحت هر شرایطی نسبت به بازرسی و نظارت محصولات کشاورزی از مبدأ، بارگیری آن تا مقصد و تخلیه آن اقدام نماید یا نماینده ای برای انجام این امر مشخص نماید.

4- طرف اول متعهد می گردد که به منظور اجتناب از اتلاف زمان، محل مسقفی را به منظور تخلیه محصولات کشاورزی خریداری شده فراهم نماید و در غیر اینصورت و ورود هر گونه خسارت از بابت تأخیر در تخلیه آن، شخص ایشان مسئول می باشد.

ماده هشتم: تعهدات طرف دوم

1- طرف دوم(فروشنده) متعهد می گردد که تمامی نکات ایمنی و باربری را به هنگام بارگیری محصولات کشاورزی و حمل آن رعایت نماید و هر مسئولیت گونه آسیب و خسارت به آن ها در مرحله حمل و نقل، بارگیری و حتی تخلیه بر عهده ایشان می باشد.

2- طرف دوم ملزم است توالی زمانی ارسال محصولات کشاورزی را با عنایت به جدول زمانبندی که از سوی طرف اول در اختیار ایشان قرار گرفته، رعایت نماید.

3- طرف دوم متعهد می گردد که در فصول سرد و پر بارش سال، به دلیل پیشگیری از نم زدگی و خیس شدن محصولات از پارچه های ضد آب به منظور پوشش آن ها بهره گیرد.

4- در صورت تغییر در جدول زمانبندی ارسال محصولات کشاورزی، طرف اول ملزم است آن را به اطلاع طرف دوم برساند و در صورت وجود شرایط عادی، ایشان حق اعتراض به تغییر جدول زمانبندی ندارد.

5- طرف دوم ملزم است محصول را از بدو بارگیری تا مرحله تخلیه بیمه نماید و قصور در آن مسئولیت را متوجه شخص ایشان می کند.

ماده نهم: ضمانت اجرا

طرف دوم متعهد می گردد در صورت نقض تعهدات مندرج در ماده هشتم و سایر مواد این قرارداد، مسبب خسارت به طرف اول و اموال ایشان شود، مبلغ ………. ریال بابت نقض قرارداد نقداً بعنوان وجه التزام و ضمانت اجرای حسن انجام کار به طرف اول پرداخت نماید.

ماده دهم: فسخ قرارداد

چنانچه طرف اول در طریقه اعمال، رفتار، نحوه کار و بسته بندی و سورتینگ و حمل و نقل محصولات کشاورزی، از سوی طرف دوم تخلف یا ایرادی را تشخیص داد، یا چگونگی و نحوه اداره عملیات موضوع قرارداد را به صلاح و منفعت خویش ندید، حق فسخ قرارداد را پس از ارجاع به نهاد داوری و احراز تخلف ایشان خواهد داشت.

در مقابل در صورتی که طرف اول مطابق با تعهدات پذیرفته شده ذیل ماده هفتم، از تعهدات مالی و غیرمالی خویش سرباز زند و موجب زیان و ضرر طرف دوم شود، ایشان پس از ارجاع به داوری و احراز عدم انجام تعهدات، حق فسخ دارد.

داوری حرفه ای و سازمانی یکی از مراکز داوری از جمله مرکز داوری اتاق بازرگانی یا کانون وکلای مرکز برای حل و فصل اختلاف و حکمیت پیشنهاد می شود.

ماده یازدهم: حوادث غیرمترقبه

در صورت بروز حوادث غیرقابل اجتناب و غیرقابل پیش بینی که خارج از اراده طرفین باشد، چنانچه اجرای پروژه از زمان آغاز بیش از 10 روز متوقف شود، هر یک از طرفین حق فسخ قرارداد را خواهند داشت.

ماده دوازدهم: نُسخ قرارداد

این قرارداد در …. نسخه و دوازده ماده با اعتبار واحد هر نسخه تنظیم شده و برای طرفین آن لازم الاجراست.

 

امضا و اثر انگشت طرف اول :                                           امضاء و اثر انگشت طرف دوم :

امضاء شهود :

5/5 - (1 امتیاز)
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها