لوگو سفید ایلیا
صفحه اصلی انتخاب نام شرکت و برند خدمات ما
ثبت شرکت ثبت برند ثبت تغییرات شرکت اقدامات پس از ثبت شرکت ثبت طرح صنعتی ثبت اختراع اخذ کارت بازرگانی اخذ جواز تاسیس صنایع رتبه بندی(گرید) شرکت ها
درباره ما
حقوق مالکیت برند ایلیا اساسنامه ثبت ایلیا اعضای هیئت مدیره ایلیا منشور اخلاقی ثبت ایلیا تاریخچه ایلیا همکاران ایلیا محیط کار ایلیا کاتالوگ ایلیا
ارتباط با ما تور مجازی ایلیا

نمونه قرارداد مدیریت مزارع و باغات مکانیزه کشور


نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه مدیریت مزارع و باغات مکانیزه کشور

نمونه قرارداد مدیریت مزارع و باغات مکانیزه کشور

قرارداد مدیریت مزارع و باغات مکانیزه کشور

ماده 1. طرفین قرارداد

1/1. شرکت کارفرما به مدیریت............به شماره ثبت...........آدرس.......

2/1 شرکت مجری به مدیریت.........به شماره ثبت.........آدرس...........

ماده2. موضوع قرارداد

قرارداد مدیریت مزارع و باغات مکانیزه کشور

موضوع قرارداد عبارت است از اعمال مدیریت اصولی و کامل بر.................به شرح مندرج در ماده 4 این قرارداد به منظور فراهم آوردن بسترتولید مناسب ازطریق بالابردن بازدهی و بهبود کیفیت محصول، ارتقای بهره وری در حد مطلوب از منابع و نهایتا توسعه بخش کشاورزی با استفاده از دانش مهندس/مهندسین مزارع و باغات مکانیزه از طریق حضور مستمر آنان در مزارع وباغات مکانیزه.

ماده3. مدت قرارداد

این قرارداد از تاریخ..................تا تاریخ........(یک سال زراعی کامل) معتبر می باشد که پس از انقضاء آن خود به خود از درجه اعتبار ساقط و هیچ گونه حقی را برای طرفین ایجاد نمی کند.

ماده 4. محل انجام قرارداد

اراضی و باغات مکانیزه به مساحت.................هکتار واقع در حوزه عمل دهستان...............شهرستان.............استان........به آدرس.........متعلق به کشاورز خانم/آقای.............می باشد.

ماده5. تعهدات طرفین

الف) تعهدات نماینده مجری طرح مدیریت مزارع و باغات مکانیزه

1. تعیین و ارائه دستور العمل های فنی و ضوابط اجرای مورد نیاز که در طول مدت قرارداد به طرف دوم قرارداد ابلاغ خواهد شد.

2. تشویق و ترغیب کشاورزان ..............به استفاده از خدمات فنی مهندس مزرعه و ایجاد حلقه ارتباطی موثر بین کشاورز و مهندس مزرعه و باغات مکانیزه.

3. اولویت در پرداخت تسهیلات و نهادها و امکانات کشاورزی به زارعین مزرعه و باغات مکانیزه بهره مند از خدمات فنی مهندس مزرعه وباغات مکانیزه در قالب این قرارداد

4. نظارت برعملکرد مهندس مزرعه وباغات مکانیزه

5. اعلام عملکرد پایه تولید محصولات در مناطق مورد عمل طرح به منظور محاسبه میزان افزایش تولید

6. برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز مهندس مزرعه و باغات مکانیزه

7. پشتیبانی رسانه ای و وسایل کمک آموزشی جهت اجرای دوره های آموزشی کشاورزان توسط مهندس مزرعه و باغات مکانیزه در حد مقدورات.

8. تعیین و اعلام واحدهای تولیدی برای تحت پوشش قرار گرفتن در طرح مهندسی مزرعه و باغات مکانیزه

9. حتی الامکان تامین محل استقرار مهندس مزرعه وباغات مکانیزه در دهستان ها و بخش ها

ب) تعهدات مهندس مزرعه و باغات مکانیزه

1. برنامه ریزی برای اجرای مطلوب موضوع قرارداد و انجام امور محوله براساس شرایط اعلام شده و انجام کلیه وظایف محوله به نحو احسن و مطابق دستورالعمل ها وضوابط اجرای اعلام شده از سوی طرف اول قرارداد.

2. اجرا و پیگیری مستمر دستور العمل های فنی و اجرای ابلاغی در طول مدت قرارداد در مزارع وباغات مکانیزه تحت پوشش

3. اعمال مدیریت و ارائه مناسب ترین راهکار و شیوه اجرایی در عملیات زراعی در مراحل مختلف تولید(کاشت، داشت و برداشت)

4. شرکت در دوره های آموزشی تعیین شده از سوی طرف اول قرارداد ویا سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

5. تهیه و ارائه گزارش مستمر از روند پیشرفت کار در طی مراحل تولید و انعکاس مسایل و مشکلات به طرف اول قرارداد

6. تهیه و تدوین وارائه گزارش نهایی از روند کار در طی مراحل تولید به طرف اول قرارداد و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان

7. تکمیل شناسنامه زراعی وسایر پرسشنامه های ارسالی از سوی طرف اول قرارداد

8. انتقال اطلاعات و دانش فنی به کشاورزان

9. در طول اجرای قرارداد در خصوص اموال منقول تحویل شده به طرف دوم که متعلق و در مالکیت طرف اول بوده و در راستای اجرای این قرارداد به صورت امانی به طرف دوم تحویل می گردد،طرف دوم قرارداد موظف است با رعایت مقررات و صرفه وصلاح طرف اول اموال مذکور را به صورت متعارف نگهداری نموده و از هرگونه تعدی و تفریط در استفاده از اموال بپرهیزد وضامن تلف ویا نقص اموال کلاً و جزاً در صورت تقصیر می باشد.

ج) تعهدات کشاورز

1. کشاورز متعهد می گردد به منظور ارتقاء بهره وری و تحقق اهداف طرح، توصیه های علمی و فنی مهندسی مزرعه وباغات مکانیزه را رعایت و اجرا نماید.

2. کشاورز متعهد می گردد پس از برداشت محصول وانجام کیل گیری و تائید مستند کارشناسی نسبت به پرداخت مبلغ سهم کشاورز از حق الزحمه مهندسی مزرعه و باغات مکانیزه به صورت محصول ویا وجه نقد اقدام نماید.

ماده 6. مبلغ قرارداد

قرارداد مدیریت مزارع و باغات مکانیزه کشور

1. از کل مبلغ قرارداد که براساس جداول زیر تعیین می گردد،سهم دولت ........درصد و سهم کشاورز................درصد می باشد.

تبصره. سهم دولت و سهم کشاورز در ابتدای هرسال زراعی توسط مجری طرح مدیریت مزارع وباغات مکانیزه تعیین و ابلاغ خواهد شد.

2. مبنای محاسبه حق الزحمه مهندس مزرعه طبق جداول زیر می باشد.

میزان تولید پایه در هر هکتار محصولات کشاورزی

سهم مهندس مزرعه از افزایش تولید(درصد

میزات تولید پایه در هر هکتار محصولات کشاورزی

سهم مهندس مزرعه از افزایش تولید(درصد)

3. در صورتی که بیش از........درصد گستره تحت مدیریت مهندس مزرعه، قطعات زیر............هکتار باشد با تائید کمیته هماهنگی مهندس مزارع و باغات مکانیزه استان معادل........درصد به حق الزحمه وی اضافه می شود.

تبصره. طرف اول قرارداد هیچ گونه تعهدی در مورد پرداخت مبلغ سهم کشاورز به مهندس مزرعه و باغات مکانیزه ندارد و تبعات وآثار منفی ناشی از عدم پرداخت متوجه مجری طرح نخواهد شد.

ماده8. شیوه پرداخت

1.................درصد ازسهم دولت دوره کاشت و داشت محصولات کشاورزی به مهندس ناظر توسط نماینده مجری طرح استان به شرح زیر پرداخت می شود:

الف) ..............درصد پس از سبز شدن مزرعه و باغات تکمیل قرارداد به عنوان پیش پرداخت که در قبال اخذ تضمین معتبر مورد قبول امور مالی قابل پرداخت می باشد.

ب) ..............درصد پس از پایان مرحله رسیدن محصولات که پس از تائید نماینده مجری طرح قابل پرداخت می باشد.

2. مابقی مبلغ قرارداد (شامل.......درصد باقیمانده از سهم دولت و کل سهم کشاورز) پس ازبرداشت محصول و کیل گیری محصولات کشاورزی و تائید عملکرد مهندس مزرعه و باغات مکانیزه توسط پرداخت می شود.

تبصره. از هر پرداخت .................درصد به عنوان ضمانت حسن انجام کار کسر و پس از اتمام کار و صدور تائید نهایی گواهی انجام کار توسط نماینده مجری طرح به طرف دوم قرارداد مسترد می گردد.

ماده9. کسر قانونی

کلیه کسورات قانونی کلا متعلق به عهده طرف دوم قرارداد می باشد وطبق قوانین ومقررات جاری کشور کسر و به حساب مراجع ذیربط پرداخت خواهد شد.

ماده 10.رسیدگی به تخلفات و حل اختلاف

در صورت بروز هرگونه اختلافی فی مابین طرف قرارداد اعم از این که مربوط به تفسیر، تعبیر و نحوه اجرای مفاد قرارداد باشد موضوع به داور مرضی الطرفین ارجاع و اتخاذ تصمیم توسط داور به صورت صدور رای قطعی و لازم الاجرا صورت می گیرد.

ماده11. تضمین انجام تعهدات

به منظور تضمین انجام تعهدات،طرف دوم هم زمان با انعقاد قرارداد، تضمین مورد قبول کارفرما به میزان............درصد مبلغ قرارداد به طرف اول تسلیم نماید. چنانچه مفاد قرارداد بنا به تشخیص طرف اول به طور کامل اجرا نشود یا به واسطه افراط یا تفریط طرف دوم موجبات عدم اجرا تاخیر در اجرا عدم اجرای مطلوب یا ایراد خسارت به زمین کشاورزی فراهم شود، طرف اول حق دارد خسارت مزبور را از ضمانت نامه مزبور وصول نماید.

ماده12.سایر موارد

قرارداد مدیریت مزارع و باغات مکانیزه کشور

1. اجرای این قرارداد توسط مهندسین ناظر هیچ گونه تعهد استخدامی یا تعهد دیگری برای کارفرما ایجاد نمی نماید.

2.در صورت بروز هرگونه سانحه ناشی از اجرای کار برای طرف دوم قرارداد، هیچ گونه مسئولیتی متوجه طرف اول قرارداد نمی باشد.

3. طرف دوم قرارداد حق واگذاری انجام موضوع قرارداد یا حقوق ناشی از این قرارداد به صورت جزئی یا کلی به غیر بدون اخذ موافقت کتبی طرف اول قرارداد را ندارد.

ماده13. فسخ قرارداد

طرف اول حق دارد در صورت عدم رضایت از نحوه کار طرف دوم ویا هر گونه اهمال و کم کاری ویا عدم انجام تعهدات به موقع با یک اخطار کتبی.......روزه بدون پرداخت غرامتی قرارداد را به صورت یک طرفه فسخ نماید و طرف دوم حق هیچ گونه اعتراض و ادعایی نخواهد داشت و خسارت وارده بنا برتشخیص طرف اول از تضمین های اخذ شده برداشت خواهد شد و چنانچه خسارات وارده بیش از مبلغ تضمینات باشد طرف اول قرارداد حق دارد آن را ازطرف دوم مطالبه نماید.

ماده14. مواد و نسخ قرارداد

قرارداد مدیریت مزارع و باغات مکانیزه کشور

این قرارداد در ................ماده و..............تبصره در.......نسخه تنظیم شده که کلیه نسخ پس از امضاء دارای ارزش و اعتبار یکسان بوده و مفاد آن مورد قبول طرفین قرارگرفته و در تاریخ....../............/......به امضاء رسیده است.

امضاء شرکت کارفرما امضاء شرکت پیمانکار

..................... .......................

نمونه قرارداد مدیریت مزارع و باغات مکانیزه کشور

پل ارتباطی ما:

( به لبخندتان برترینیم )

شماره تماس مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا

  • شعبه کرج: 137 32 – 026
  • شعبه تهران :119 55 266 – 021
  • سامانه ی پیامکی: 32 52 52 32
  • سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی : WWW.ELIYA.IR
  • پست الکترونیکی به نشانی INFO@ ELIYA.IR:

خدمات قابل ارائه مجموعه مجتمع ثبتی ایلیا در کلیه واحد های ثبتی ( اداره ثبت شرکتها وثبت تغییرات شرکت ها و ثبت برند و ثبت علامت تجاری استانها ) و خدمات اداری در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه های ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی سراسر ایران.

جهت مشاهده دیگر نمونه قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه قراردادها کیلیک نمایید.

قرارداد مدیریت مزارع و باغات مکانیزه کشور

مشاوره آنی
ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

مجتمع ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی درراستای ارائه ی خدمات با اقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

نمونه قرارداد پیمانکاری تهیه و تولید لباس های بانوان

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه پیمانکاری تهیه و تولید لباس های بانوان جهت مشاهده دیگر نمونه قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه قراردادها کیلیک..

نمونه قرارداد حق العمل کاری کالاها

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه حق العمل کاری کالاها - و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران ( جهت مشاهده دیگر نمونه قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه قراردادها کیلیک نمایید )

نمونه قرارداد حمل کالای فورواردری توسط کامیون ترانزیت

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه حمل کالای فورواردری توسط کامیون ترانزیت - و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران ( جهت مشاهده دیگر نمونه قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه قراردادها کیلیک نمایید )

نمونه قرارداد پیمانکاری تجهیزات واجرای تغذیه پست برق

قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه پیمانکاری خرید تجهیزات واجرای طرح تغذیه پست برق اختصاصی - ..که در این قرارداد«پیمانکار»نامیده می شود ازطرف دیگر به شرح زیر..

نمونه قرارداد پیمانکاری مهندسی و نظارت براجرای عملیات

نمونه قرارداد حقوقی و تخصصی در ضمینه پیمانکاری مهندسی و نظارت براجرای عملیات وفعالیت ساختمان شهرک های جدید حقوقی و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های

نمونه قرارداد فروش اقساطی کالا و ماشین آلات

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه فروش اقساطی کالا و ماشین آلات - و خدمات اداری در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه های ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی سراسر ایران.

نمونه قرارداد پیمانکاری تامین اتوبوس ایاب و ذهاب کارکنان شرکت

دانلود نمونه قرارداد حقوقی و تخصصی در خصوص امور پیمانکاری تامین اتوبوس برای ایاب و ذهاب کارکنان شرکت جهت مشاهده دیگر نمونه قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه

نمونه قرارداد عملیات اجرای گاز فشار قوی پلی اتیلن المک گاز

دانلود نمونه قرارداد حقوقی و تخصصی در خصوص امور پیمانکاری عملیات اجرای گاز فشار قوی پلی اتیلن و نصب المک گاز - تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصص

نمونه قرارداد پخش آگهی تبلیغات(تلویزیونی-تصویری)

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی درضمینه پخش آگهی تبلیغات(تلویزیونی-تصویری) - و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران ( جهت مشاهده دیگر نمونه قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه قراردادها کیلیک نمایید )

نمونه قرارداد پیمانکاری مدیریت فنی، مالی،اداری، اجرای پروژه ها

پیمانکاری مدیریت فنی، مالی،اداری، اجرای پروژه های تجاری، اداری، مسکونی،ورزشی ،گردشگری و تفریحی و... - موضوع پیمان عبارت است از مدیریت فنی، مالی،اداری و...

لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

امتیار خود را ثبت کنید
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
توضیحات چقدر جستجو و سوال پرسش و پاسخ مقالات مرتبط
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید