جهت شروع ثبت و مشاوره رایگان فرم زیر را تکمیل نمایید

هر ساعتی در روز کنار شما هستیم

با کارشناسان ما مستقیم در تماس باشید
در ساعات کاری پاسخگوی تلفنی شما هستیم . بعداز تایم کاری لطفا واتس اپ پیام ارسال کنید

قرارداد و مشاوره خدمات پس از فروش صنعت خودرو

قرارداد و مشاوره خدمات پس از فروش صنعت خودرو

نمونه قرارداد و مشاوره خدمات پس از فروش صنعت خودرو را می توانید از طریق مشاوره با وکلای ثبتی ایلیا و ارائه روش های کاربردی و حقوقی در زمینه ارائه خدمات کارشناسی و مشاوره شرایط و ضوابط خدمات پس از فروش صنعت خودرو راهنمای شماییم.

نمونه قرارداد و مشاوره خدمات پس از فروش صنعت خودرو

این قرارداد مابین شرکت……………..به نمایندگی آقایان………….(مدیرعامل) و …………..(عضو هیئت مدیره) به نشانی:………….به شماره تلفن:……………..که در این قرارداد «مجری» نامیده می شود از یک طرف و شرکت………به نمایندگی …………(مدیرعامل)به شماره ثبت…….به نشانی:……………….تلفن:…………….که در این قرارداد «کارفرما» نامیده می شود ازطرف دیگر طبق شرایط ذیل منعقد می گردد.

موضوع قرارداد نمونه دستورالعمل خدمات پس از فروش

1-1. ارائه خدمات کارشناسی و مشاوره منطبق با دستورالعمل شرایط وضوابط خدمات پس از فروش صنعت خودرو مصوب و ابلاغ شده وزارت صنایع و معادن به منظور نظارت برفعالیت های خدمات پس از فروش شرکت…….و نمایندگی های مجاز آن می باشد که درراستای بهبود ارائه خدمات و رضایت مشتریان به اجرا در می آید.

1-2. جمع آوری و تحلیل پرسشنامه ارزیابی رضایت مشتریان و تهیه گزارش مربوطه مطابق با دستورالعمل مصوب اجرایی اندازه گیری رضایت مشتریان درسه حوزه کیفیت محصول، خدمات فروش و خدمات پس از فروش

1-3. بررسی شکایت مشتریان کلیه خودروهای تولیدی شرکت……..براساس مصوبه وزارت صنایع و معادن

1-4. انجام هر گونه خدمات کارشناسی دیگر که از طرف کارفرما به مجری محول شود.

ماده2. شرح خدمات

مشروح خدمات مندرج در ماده یک این قرارداد به شرح ذیل می باشد:

2-1. شرح خدمات بند(1-1)ماده1

2-1-1.بازرسی از شرکت خدمات پس از فروش و تعمیرگاه های مجاز……….وشهرستان ها درسراسر کشور براساس دستور العمل مصوب،2 بار در سال صورت خواهد پذیرفت.

2-1-2. تهیه گزارش تحلیلی از شرکت خدمات پس از فروش و تعمیرگاه های مجاز ارزیابی شده و تعیین مغایرت های آنها براساس الزامات دستورالعمل مذکور و ارائه آن به کارفرما.

2-1-3. دریافت نظرات مشتریان تعمیرگاه های مجاز و جمع بندی نظرات و تهیه گزارشات تحلیلی مربوطه

2-1-4. بررسی مشکلات ونارسایی های عمومی در راستای ارائه خدمات پس ازفروش و به هنگام کردن استانداردهای ابلاغی ویا بررسی اقدامات ممکن برای رفع مشکلات موجود.

2-2. شرح خدمات بند(1-2)ماده1

اندازه گیری رضایت مشتریان کلیه خودروهای تولیدی شرکت……..براساس دستورالعمل اجرایی اندازه گیری رضایت مشتریان خودروهای ساخت داخل و تهیه گزارشات مربوطه شامل موارد زیر:

2-2-1. تعیین میزان رضایت مشتری مربوط به هریک از بخش های کیفیت، فروش و خدمات پس ازفروش

2-2-3. رسم نمودارهای اولویت خصوصیات مربوط به هریک از بخش های سه گانه فوق و تعیین اولویت های آنها جهت انجام اقدامات اصلاحی

2-2-4. تهیه جدول ده عیب اول عنوان شده توسط مشتریان هر خودرو به همراه ذکر فراوانی ودرصد تکرار آنها

2-3. شرح خدمات بند(1-3) ماده1

2-3-1. بررسی شکایات مشتریان خودروهای تولیدی شرکت…………وانجام مصاحبه وبررسی فنی خودروها و قطعات متعلقه

2-3-2. تهیه گزارش فنی عیوب و اعلام به کارفرما

2-3-3.پیگیری موضوع جهت رفع عیوب موارد یاد شده

2-3-4.در صورت لزوم بازدید مجدد وبررسی فنی از موارد یاد شده

2-3-5. تهیه گزارشات آماری سالیانه کل شکایات و عیوب آنها و ارسال آن به کارفرما

2-4. شرح خدمات بند(1-4) ماده1

انجام هر گونه کار تحقیقی، کارشناسی، مشاور وارائه گزارش مربوطه در ارتباط با ارتقاء کیفیت خودروها واجزاء و قطعات متشکله آن، کیفیت ارائه خدمات تعمیرگاه های مجاز(مورد توافق طرفین قرارداد)

ماده3. مدت اجرای قرارداد

قرارداد ارائه خدمات کارشناسی ومشاوره شرایط و ضوابط خدمات پس از فروش صنعت خودرو

3-1. مدت اجرای این قرارداد از تاریخ…………لغایت………می باشد.

تبصره1. در صورت توافق طرفین، قرارداد برای مدت معین دیگر قابل تمدید می باشد.

3-2. چنانچه در پایان مدت قرارداد،کارهایی در دست انجام وجود داشته باشد تا اتمام کار وارائه گزارش مربوطه قرارداد اعتبارخواهد داشت.

ماده4. مبلغ قرارداد

قرارداد ارائه خدمات کارشناسی ومشاوره شرایط و ضوابط خدمات پس از فروش صنعت خودرو

4-1. حق الزحمه، بازدید هر تعمیرگاه مجاز مبلغ………….ریال خواهد بود.

4-2. حق الزحمه خدمات کارشناسی ومشاوره براساس ساعت کار:

* کارشناسی مشاور ساعتی …………ریال

* کارشناس ارشد ساعتی …………….ریال

* کارشناس ساعتی …………………..ریال

*  برحسب نفرساعت کار انجام شده به علاوه ضریب تعادل7/1 بابت هزینه های سربار شامل اداری، مالی و هزینه های ناشی از اعمال قوانین کار، هزنیه های کارمزد مالیات و……محاسبه و صورتحساب صادر خواهد شد.

4-3. حق الزحمه بازدید وبازرسی شرکت اصلی خدمات پس از فروش مبلغ…………ریال خواهد بود.

4-4. حق الزحمه عملیات مربوط به بند(1-2ماده1) و بند(1-2-3-ماده2) این قرارداد به ازای هر فرم نظر سنجی از مشتریان بررسی شده در گزارشات مبلغ …………ریال خواهد بود.

4-5. حق الزحمه عملیات مربوط به بند(1-3ماده1) این قرارداد براساس بند(2-4) اقدام خواهدشد. در صورت نیاز به انجام آزمایشات فنی جهت تشخیص عیوب قطعات و یا مجموعه ها و اظهار نظر کارشناسی هزینه مربوطه با ارائه اسناد معتبر قابل پرداخت می باشد.

تبصره2. سایر هزینه های پیش بینی نشده در این قرارداد با توافق طرفین و برحسب مورد تعیین خواهد شد.

تبصره3. هزینه های ایاب و ذهاب، اقامت و غذا مربوط به بازدید از هر تعمیرگاه مجاز خارج از محدوده استان…….مبلغ……ریال می باشد که طبق بند(1-5) پرداخت خواهد گردید.

قرارداد و مشاوره خدمات پس از فروش صنعت خودرو

ماده5. نحوه پرداخت

قرارداد ارائه خدمات کارشناسی ومشاوره شرایط و ضوابط خدمات پس از فروش صنعت خودرو

5-1. در مورد بند(1-1) گزارشات تهیه شده ناشی از اجرای این قرارداد پس از اجرای هر دوره بازدید به کارفرما ارائه خواهد شد و صورت حساب های انجام خدمات هر دوره زمانی تنظیم و با ذکر انواع گزارشات ارسالی به کارفرما ارائه خواهد شد تا نسبت به پرداخت حق الزحمه و مبالغ صورت حساب ها اقدام نماید.

5-2. در مورد بند(1-2) گزارشات تحلیلی طبق دستورالعمل اجرایی اندازه گیری رضایت مشتریان به کارفرما ارائه خواهد شد و صورتحساب های انجام خدمات هر 3ماه یک بار به کارفرما اعلام تا نسبت به پرداخت حق الزحمه مربوطه اقدام نماید.

5-3.در مورد بند(1-3)صورت حسابهای مربوط به انجام خدمات به صورت 3ماه یکبار به کارفرما اعلام می گردد تا نسبت به پرداخت حق الزحمه مربوطه اقدام نماید.

5-4. در مورد بند(1-4) خدمات انجام شده باتوجه به بند(4-2) محاسبه و به کارفرما اعلام می گردد تا نسبت به پرداخت حق الزحمه مربوطه اقدام نماید.

5-5. مبالغ صورت حساب ها پس از وضع قانونی (بیمه، مالیات و…..) دروجه مجری پرداخت خواهد شد.

ماده6. تعهدات مجری

قرارداد ارائه خدمات کارشناسی ومشاوره شرایط و ضوابط خدمات پس از فروش صنعت خودرو

6-1. مجری متعهد می گردد در انجام امور از کارشناسان مجرب خود استفاده کرده و کلیه اطلاعات کسب شده را محرمانه تلقی نماید.

6-2. مجری متعهد می گردد کلیه گزارشات را در موعد مقرر وبا کیفیت و جامعیت مناسب برای کارفرما ارسال نماید. همچنین در صورتی که کارفرما(با اعلام کتبی) در چارچوب دستور العمل نظرات اصلاحی روی گزارشات داشته باشد، مجددا گزارشات مربوطه توسط مشاور بازنگری و به کارفرما ارائه می گردد.

ماده7. تعهدات کارفرما

قرارداد ارائه خدمات کارشناسی ومشاوره شرایط و ضوابط خدمات پس از فروش صنعت خودرو

7-1. کارفرما متعهد می گردد اقدامات لازم در جهت تسهیل حضور مجری برای جامعه به شرکت خدمات پس از فروش و تعمیرگاه های مجاز را به عمل آورد.

7-2. کارفرما متعهد می گردد که حق الزحمه و مبالغ صورت حساب های دریافتی ازمشاور را در ظرف مدت…..روزدر وجه مجری پرداخت نماید.

ماده8. شرایط فورس ماژور

شرایط فورس ماژور شرایطی است که هر یک ازطرفین به دلیل وجود آن شرایط نتوانند تعهدات خود را عملی سازند ورفع آن شرایط خارج از اختیارات و توانایی های طرفین قرارداد باشد(مانند جنگ، زلزله، سیل و…)و چنانچه به دلیل شرایط مذکور اجرای قرارداد بیش از ……….ماه متوقف گردد هریک از طرفین می توانند با اعلام کتبی و ذکر مهلت یک هفته ای نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید ویا مدت قرارداد را افزایش دهند.

ماده9 .شیوه حل اختلاف و داوری

در صورت بروز هرگونه اختلاف در تعبیر و تفسیر ویا اجرای مفاد این قرارداد طرفین سعی می کنند که از طریق مذاکره مستقیم موضوع را دوستانه حل و فصل نمایند ودر غیراین صورت منحصراً آقای ………فرزند………….داور مرضی الطرفین بوده و رای کتبی وی برای طرفین قرارداد لازم الاجرا خواهد بود.

ماده10. اقامتگاه طرفین قرارداد

اقامتگاه طرفین قرارداد همان است که در مقدمه این قرارداد قید گردیده است وهر یک از طرفین قرارداد تعهد نموده اند که تغییرات احتمالی اقامتگاه خود را یک هفته قبل از تغییر کتبا به اطلاع طرف دیگر برسانند.در غیراین صورت نشانی قبل از نظر ابلاغ اوراق معتبر خواهد بود.

ماده11. فسخ قرارداد

قرارداد ارائه خدمات کارشناسی ومشاوره شرایط و ضوابط خدمات پس از فروش صنعت خودرو

این قرارداد در…………….ماده و………….تبصره ودر………..نسخه تهیه و تنظیم گردیده که هر کدام حم واحد را دارد.

مجری کارفرما

شرکت شرکت

5/5 - (1 امتیاز)
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها