جهت شروع ثبت و مشاوره رایگان فرم زیر را تکمیل نمایید

هر ساعتی در روز کنار شما هستیم

با کارشناسان ما مستقیم در تماس باشید
در ساعات کاری پاسخگوی تلفنی شما هستیم . بعداز تایم کاری لطفا واتس اپ پیام ارسال کنید

نمونه قرارداد مشارکت در تولید صنعتی

نمونه قرارداد مشارکت در تولید صنعتی

اگر میخواهید مشغول به تولید صنعتی شوید و از تنظیم نمونه قرارداد مشارکت در تولید صنعتی اطلاع ندارید به مقاله مناسبی مراجعه کرده اید زیرا در ادامه متن زیر تمامی نکات را به شما ارائه می کنیم تا راهنمای مناسب برای ادامه فعالیت شما باشد. در صورت تمایل به تنظیم قرارداد خود با مجتمع حقوقی ایلیا در تماس باشید.

قرارداد مشارکت در تولید صنعتی

نمونه قرارداد مشارکت در تولید کالا به شرح ذیل است:

ماده1. طرفین قرارداد مشارکت

1/1آقای…………………فرزند………..دارای شناسنامه شماره……………………..صادره از…….کدملی…………………به آدرس………………

به عنوان«شریک» در این قرارداد نامیده می شود.

2/1شرکت مالی و اعتباری ………..به مدیریت عاملی…………به شماره ثبت………………..در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی به اقامتگاه قانونی……………….به عنوان «شرکت» در این قرارداد نامیده می شود.

ماده2. موضوع قرارداد مشارکت

سرمایه گذاری به منظور احداث و تکمیل وراه اندازی کارخانه تولید محصولات و کالاهای …………….طرفین ملتزم و متعهد شدند کلیه سرمایه مشارکت مدنی را با رعایت مندرجات مفاد قرارداد مورد استفاده قرار دهند.

1/2احداث، تاسیس و تکمیل بنا وساختمان و تاسیسات مورد لزوم در ملک ……………با کاربری صنعتی در پلاک اصلی…………..فرعی از …………….واقع در بخش ………….شهرستان ………به مساحت……….با حدود اربعه و نقشه ها و دستورالعمل های اجرایی شمالا به………….

جنوباً به …………………

غرباً به………………….

شرقاً به…………….2/2خرید اسباب و وسایل کار به شرح ذیل

نوع

مقدار

مشخصات اموال

2/3اقدام به خرید و ورود اموال به شرح ذیل

مقدار………………….اموال………………ورود از کشور…………..به ایران با استفاده از سرمایه مشارکت مدنی

2/4 اموال و وسایل مورد نیاز وارداتی طبق شرایط و ضوابط واردات اموال و کالاهای موضوع اعتبار اسنادی مربوط و مشخصات مندرج در پیشنهاد شماره…………….مورخ………..واصله از شرکت خارجی ………….و انجام معامله موضوع اعتبار اسنادی ،اسناد و مدارک خرید جزو اسناد و مدارک مشارکت منضم قرارداد است.

3. تابعیت و مرکز اصلی قرارداد مشارکت

1/3 تابعیت این قرارداد مشارکت مدنی ایرانی می باشد.

2/3 مرکز اصلی این مشارکت مدنی به آدرس ایران ……….استان………….شهرستان……….محله……….خیابان………..پلاک…………….واحد………..می باشد.

ماده4. سرمایه قرارداد مشارکت

سرمایه این مشارکت مدنی مبلغ……………ریال که تماماً و نقداً از طرف شرکت برای امور مشارکت های چک بانکی شماره…………مورخ ……آورده شده است.

ماده5. مدیریت داخلی قرارداد مشارکت

مدیریت داخلی این مشارکت مدنی را شخص شریک بالمباشره اعمال مدیریت اجرای فعالیت را به صورت منسجم و ضابطه مند به صورت رایگان و مجانی صورت می دهد.

ماده6. شرایط وضوابط حاکم برقرارداد مشارکت

1/6. سهم الشرکه شرکت در مشارکت مدنی موضوع این قرارداد مبلغ ……………..ریال و شریک موافقت نمود به نسبت……………..درصد ملک و اموال مورد مشارکت اعم از منقول و غیرمنقول را شریک گردد.

2/6 شریک تعهد نمود کلیه عملیات مربوط به موارد مشارکت را از تاریخ امضاء قرارداد در مدت………….ماه انجام دهد اخذ هر گونه مفاصاحساب و گواهی پایان کار ساختمانی وسایر مجوزهای ضروری به عهده شریک می باشد.

3/6طرفین قرارداد مشارکت بدون اجازه و موافقت یکدیگر حق واگذاری سهم الشرکه خود از عرصه و کارخانه احداثی و تاسیسات وسایر اموال موضوع مشارکت به اشخاص ثالث را ندارند.

4/6طرفین حق هر گونه نقل و انتقال نسبت به منافع سهم الشرکه خود را به هر صورت اعم از وکالت، وصایت، اجاره و حق تقسیم اموال مشارکت تا تسویه حساب مشارکت را ضمن عقد صلح از خود سلب و ساقط نمودند.

5/6 شریک متعهد شد در مقابل خطرات و ضرر و زیان احتمالی تمامی اموال و اسباب و وسایل و کل فعالیت پروژه در طول دروه مشارکت را در نزد شرکت های بیمه گر معتبر بیمه نماید.

6/6هر گونه عرصه و اعیانی، تاسیسات ،ابنیه و مستحدثات اعم از متصل و منفصل و نیز امتیازات و پروانه های اخذ شده برای کارخانه، خطوط تلفن، آب، برق، گاز و…….من حیث المجموع جزء آورده وسرمایه مشارکت محسوب می گردد.

7/6. چنانچه به استناد مقررات و قوانین مربوط به احداث یا توسعه خیابان، کوچه، معبر، جاده یا اجرای طرح بزرگراه و مترو قسمت یا تمام مورد ملک در طرح قرار گیرد آن قسمت بهای که مجری طرح شهرداری یا سازمان دیگر پرداخت می کند جزو مشارکت محسوب وفی مابین طرفین به نسبت سهام تقسیم می گردد.

7. مرجع حل اختلاف

در صورت بروز اختلاف بین طرفین در ابتدا با مذاکرات اصلاحی موضوع حل و فصل می گردد در صورت عدم حل وفصل اختلاف از این طریق مراجع ذیصلاح دادگستری صالح به رسیدگی به موضوع و رفع اختلاف فی مابین طرفین می باشند.

8.تعداد مواد و نسخ قرارداد

این قرارداد در مورخ…………فی مابین طرفین تحریر، تنظیم، امضاء در ……………..ماده……….بند……….تبصره مبادله و لازم الاجرا گردید.

شریک آقای …………… شرکت به مدیریت عامل…………………..

نمونه قرارداد مشارکت در تولید صنعتی

قرارداد شراکت کارگاه

این قرارداد بین شرکت /کارخانه …………….. با نمایندگی …………..به نشانی …………………………………………………
که در این قرارداد اختصارا کارفرما نامیده می شود از یک طرف و از طرفی دیگر شرکت …………………………. به نشانی ……………………………………… به نمایندگی که در این قرارداد به اختصار مشاور نامیده می شود با شرایط زیر منعقد می گردد.

ماده1موضوع قرارداد:

ارائه خدمات مشاوره ای به منظور ……………………………………

ماده2:خدمات قرارداد:

خدمات این قرارداد که توسط مشاوره تعهد می گردد به شرح زیر خواهد بود:
1-2
2-2
3-2

ماده3: ساعت انجام کار قرارداد:

با توجه به نیاز کارخانه ساعت انجام کار مشاوره ……. الی …………… واز تاریخ ……….. تا…………….. می باشد.
تبصره:در صورت نیاز کارخانه به تغییر در ساعات و تاریخ فوق با هماهنگی مشاور ساعات مربوطه قابل تغییراست.

ماده 4:

مدت قرارداد برای انجام خدمات موضوع 2 با صلاحدید طرفین در ماده 3 کاملا محرز خواهد گردید.

ماده 5:

مبلغ قرارداد به ازاء هر روز کاری مشاوره ……………ریال تعیین می گردد.

تبصره 1: در صورت نیاز و صلاحدید طرفین برای ادامه قرارداد مبلغ طبق توافق طرفین تعیین می گردد.

تبصره2: هزینه ی ایاب و ذهاب به عهده ی طرف اول قرارداد (کارفرما) می باشد.

تبصره 3: در صورتی که نیاز باشد که مشاور جهت انجام امور کارخانه به محل های دیگر عزیمت نماید وسیله ی نقلیه توسط کارفرما تامین خواهد شد.

ماده 6 تعهدات کارفرما:

6-1- کارفرما متعهد می گردد حق الزمه مشاوره ای را برابر توافق منعقد شده در قرارداد در پایان پروژه به ایشان پرداخت نماید.

6-2- کارفرما موظف است به تامین امکانات اقامت و خوراك مناسب جهت رفاه حال مهندس مشاور در محل اجرای طرح مساعدت برای تسریع و تسهیل امر مربوطه به ترخیص و خروج در مورد وسایل و ماشین آلات و نمونه ها و سایر مواردی که مورد نیاز مهندس مشاور می باشد.

کلیه اطلاعات و مدارك مورد نیاز که ارتباط به کار مهندس مشاور پیدا می کند به درخواست مشاور (مجانا از طرف کارفرما) در اختیار مهندس مشاور گذارده می شود.

چنانچه صحت اطلاعاتی که توسط کارفرما به مهندس مشاور داده می شود شک شود مشاور می تواند از کارفرما بخواهد که در جهت تکمیل و تصحیح اطلاعات مذکور امکانات لازم را در اختیار وی قرار دهد.

7-تعهدات مشاور:

بر طبق این قرارداد مشاور متعهد می گردد در تاریخ منعقد شده در قرارداد به محل مورد نظر عزیمت نموده و کلیه توان خود را در انجام ارائه بهتر ماده 2 قرارداد به کار بندد و باید تعهدات ناشی در این قرارداد را با بکار بردن بهترین روش ها و اصول متداول فنی و بر اساس استانداردهای تخصصی و حرفه ای معمول انجام دهد و در این راستا با حداکثر نظارت و دقت و جدیت و توان عمل نماید.

8-موارد فورس ماژور:

در موارد فورس ماژور که انجام قرارداد حاضر را به خارج از کنترل طرفین قرار دهد که انجام کار را برای یکی از طرفین غیر ممکن سازد طرف زیربط می تواند ختم قرارداد را به طرف دیگر اعلام کند و در صورت توافق طرفین امکان ادامه قرارداد امکانپذیر می باشد.

9- حل اختلاف:

در صورت بروز اختلاف ابتدا از طریق حکمیت شخص ثالث مورد توافق طرفین حل و فصل می گردد و درصورت حل نشدن طبق اسناد و مدارك موجود طرفین حق حل اختلاف از طریق مراجع قضایی مربوطه را خواهند داشت.

این قراداد در 9 ماده و 4 تبصره و ….. صفحه در تاریخ …………تنظیم و هر نسخه آن دارای حکم واحد می باشد.

باسپاس
شرکت ……………

نمونه قرارداد شراکت کارگاه

این قرارداد برای شرکت هایی که دارای مسائل ثبتی متعدد و روز مره بوده و رعایت مقررات ثبتی و قانون تجارت در خصوص امور سهام و تشکیل مجامع و ثبت صورتجلسات مجامع و ثبت شرکت ها و علائم تجاری جدید و مدیریت امور ثبتی شرکت حائز اهمیت و اولویت می باشد مورد استفاده قرار می گیرد.

این قرارداد مطابق مواد 10 و 190 قانون مدنی بین شرکت به شماره ثبت ………………… به نمایندگی آقای ………………….. به عنوان عضو هیات مدیره و آقای ………………… به عنوان مدیر عامل به نشانی تهران میدان هفت تیر اول خیابان بهار شیراز نرسیده به خیابان سلیمان خاطر جنب اداره پست پلاک 4 طبقه 4 واحد 11 به عنوان «مشاور» از یک طرف و شرکت ………………………. به شماره ثبت …………. به نمایندگی آقای ………………….. به عنوان ……. هیات مدیره و آقای …………….. به عنوان مدیر عامل به نشانی ………………………………………………………..

( یا ) بین آقای ………………….. فرزند ………………….. به نشانی : …………………………………………………………………… تلفن : ……………………………. و شماره همراه …………………………… به عنوان «کارفرما » از طرف دیگر منعقد و مطابق مفاد ذیل برای طرفین لازم الاجرا می باشد.

ماده 1 ) موضوع قرارداد :

ارائه خدمات مشاوره حقوقی به کارفرما در خصوص امور ثبت شرکتها و علائم تجاری و نحوه تشکیل مجامع و نظارت بر حسن امور مربوط به مسائل مجامع و امور سهام کارفرما و انجام خدمات ثبتی توسط مشاور یا اشخاصی که توسط مشاور انتخاب و به کارفرما معرفی می شوند مطابق فرم پیوست که جزء لاینفک این قرارداد می باشد.

ماده 2 ) مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت آن :

الف ) کارفرما متعهد است ماهیانه مبلغ ……… ریال به صورت خالص بابت حق المشاوره به مشاور پرداخت نماید.

ب ) در مواردی که مشاور باید خدمات ثبتی را انجام دهد کارفرما متعهد است مبلغ هر خدمت ثبتی را که مشاور اعلام می نماید مستقلاً پرداخت نماید

تبصره 1 ) کل مبلغ خدمت ثبتی بدواً به کارفرما اعلام خواهد شد و در صورت قبول مبلغ از سوی کارفرما 50% ( پنجاه در صد ) کل مبلغ بدواً به عنوان پیش پرداخت به مشاور پرداخت خواهد شد و ما بقی مبلغ پس از انجام خدمت ثبتی درخواست شده و با ارائه اسناد و مدارک ثبتی مربوطه به مشاور پرداخت خواهد شد.

تبصره2 ) ارائه هر گونه خدمات موضوع این قرارداد یا پیگیری امور محول شده به مشاور منوط به پرداخت مبلغ پیش پرداخت موضوع این ماده بوده و تا زمانی که مبلغ مذکور به مشاور پرداخت نگردد مشاور تعهدی به انجام مفاد قرارداد حاضر نداشته و در صورتی که مبلغ پیش پرداخت حداکثر ظرف 15 روز کاری به مشاور پرداخت نگردد قرارداد حاضر باطل و کان لم یکن خواهد بود.

ماده 3 ) مدت قرارداد :

مدت این قرارداد یک سال شمسی از تاریخ ……………….. ( به حروف …………… ) تا تاریخ ……………………. ( به حروف …………… ) می باشد که در صورت تمایل طرفین قبل از انقضاء مدت این قرارداد قابل تمدید خواهد بود.

ماده 4 ) تعهدات مشاور :

1-4- مشاور موظف است طبق درخواست کارفرما و در حوزه موضوع قرارداد عمل نموده و کلیه دستورات کارفرما را به شرط نداشتن منع قانونی و تکمیل مدارک از سوی کارفرما به اتمام رسانیده و به ایشان تحویل نماید.

تبصره : در مورد شرکت های سهامی خاص کارفرما متعهد است همزمان با واریز مبلغ پیش پرداخت ، نامه بانکی مبنی بر واریز 35 درصد را به مشاور تحویل نماید و در صورت عدم تحویل نامه بانکی پرونده ناقص محسوب می گردد.

2-4- مشاور متعهد است در انجام خدمات از اشخاص و وکلای معتمد استفاده نموده و از ارجاع کار به اشخاص فاقد صلاحیت خودداری نماید.

3-4- مشاور متعهد است در حفظ اسناد و مدارک تحویل شده از سوی کارفرما دقت لازم را معمول نموده و از افشاء عمدی آنها خودداری نماید.

4-4- مدت انجام خدمات ثبتی از تاریخ واریز مبلغ پیش پرداخت تابع عرف حاکم بر رویه معمول اداره ثبت شرکتها و حداکثر …………… ماه می باشد.

ماده 5 ) تعهدات کارفرما :

1-5- کارفرما متعهد است همزمان با امضاء این قرارداد 50 % ( پنجاه در صد ) (مبلغ پیش پرداخت ) را از بابت خدمات ثبتی که همزمان با انعقاد این قرارداد درخواست نموده است نقداً یا طی یک فقره چک به تاریخ انعقاد قرارداد صادر و به مشاور یا نماینده ایشان تحویل نماید.

2-5- کارفرما با امضاء این قرارداد متعهد گردید چنانچه به هر دلیل در حین ارائه خدمات یا بلافاصله پس از امضای این قرارداد از ادامه کار منصرف گردید 50% ( پنجاه درصد ) از مبلغ پیش پرداخت ( یا 25% مبلغ کل قرارداد ) را به عنوان وجه التزام به مشاور پرداخت نماید و در این خصوص حق هر گونه ایراد و اعتراضی را از خود سلب و ساقط نمود.

3-5- کارفرما اعلام می نمایند که مسئولیت صحت امضاء کلیه سهامداران و هر گونه امضاء ذیل اوراق ، صورتجلسات و اساسنامه ها بر عهده ایشان بوده و مشاور در اینخصوص هیچ مسئولیتی نخواهد داشت و وکالت نامه مربوطه را اشخاص ذیصلاح در حضور وکیل امضاء نمودند.

4-5- کارفرما متعهد می گردد در صورت رد شدن نامهای پیشنهادی، در همان روز نام جدید پیشنهادی خود را به مشاور اعلام نماید و در صورتیکه به هر دلیل از اعلام نام جدید خودداری نماید ضمن این قرارداد به مشاور وکالت می دهد تا به تشخیص خود انتخاب نام نموده و در خصوص ثبت آن اقدام نماید و در این خصوص کارفرما حق هر گونه اعتراضی را از خود سلب و ساقط نمود.

ماده 6 ) سایر شرایط قرارداد :

1-5- هر گونه وجه پرداختی به مشاور صرفاً مطابق مفاد این قرارداد و در مقابل تنظیم سه نسخه رسید به امضاء و مهر مشاور خواهد بود . بدیهی است پرداخت هر گونه مبلغی به هر عنوان به کارشناسان مشاور مسئولیتی متوجه مشاور ننموده و از بابت مبلغ این قرارداد محاسبه نخواهد شد.

2-5- در صورتیکه مدارک مورد نیاز مشاور از طرف کارفرما تکمیل نگردد و یا با تاخیر یا ناقص تکمیل و تحویل گردد مسئولیت آن متوجه مشاور نخواهد بود .

3-5- کلیه شرکتهای ثبت شده حداکثر دو ماه از تاریخ ثبت شرکت خود موظف به پرداخت دو در هزار سرمایه ثبتی خود به عنوان حق تمبر می باشند که در صورت عدم پرداخت جریمه ای معادل دو برابر آن اضافه خواهد شد و جریمه فوق به عهده کارفرما بوده و مشاور در این خصوص مسئولیتی بر عهده نخواهد داشت.

امضاء مشاور                                                                                                 امضاء کارفرما

قرارداد مشاوره سرمایه گذاری

نمونه قرارداد مشاوره

بند اول- طرفین قرارداد :

• آقای …………………….. به نشانی ……………………………………………. وتلفن ………………..

به عنوان مشاور سرمایه گذاری.

• آقای …………………….. به نشانی ……………………………………………. وتلفن ………………..

به عنوان سرمایه گذار.

بند دوم- موضوع قرارداد :

• انجام مشاوره سرمایه گذاری.

• معرفی پروژه های ساختمانی مناسب سرمایه گذاری.

• امکان سنجی هر گونه طراحی معمولی که موکل علاقمند به سرمایه گذاری در آن خصوص باشد.

• بررسی اداری پروژه های مورد نظر.

• استفاده از کارشناسان خبره.

تبصره : انجام خدمات زیر نیاز به عقد قرارداد جدید دارد که در صورت توافق طرفین ادامه همکاری امکان پذیر است :

الف- اخذ مجوزهای قانونی نقل و انتقال سرمایه.

ب- اخذ مجوزهای مرتبط با ابزارهای مالی جهت سرمایه گذاری.

ج- اخذ ضمانت های مکفی در خصوص سرمایه گذاری ( بیمه- بانک گارانتی و… )

د- اخذ مجوزهای قانونی جهت پروژه های بزرگ ساختمانی.

س- انجام کلیه خدمات مهندسی مرتبط با پروژه اعم از طراحی و ساخت.

بند سوم- مبلغ قرارداد

برابراست با…..%( …. در صد )از سرمایه( …………………………. تومان )معادل…………….. تومان
صفحه دوم

که طی اقساط زیر از طرف موکل به مشاور پرداخت میگردد :

قسط اول- 10% از مبلغ قرارداد برابر………………………… تومان هنگام عقد قرارداد.

قسط دوم- 70% از مبلغ قرارداد برابر ……………………….. تومان هنگام تنظیم مبایعه نامه.

قسط سوم- 20% اازمبلغ قرارداد برابر ……………………….. تومان هنگام انتقال قطعی ملک موردنظر.

تبصره1 : در صورت انصراف موکل از ادامه قرارداد ( در هر مرحله ای که باشد) کلیه پرداختهای قبلی به نفع مشاور ضبط

میگردد.

تبصره2 : سرمایه گذار با امضای این قرارداد اقرار به سلامت و قانونی بودن سرمایه خود مینماید و مسئولیت عملکرد خود را

از این جهت به عهده میگیرد.

بند چهارم- مدت قرارداد :

مدت انجام قرارداد برابراست با ……… ماه معادل …………………. روز از تاریخ عقد قرارداد وپرداخت

قسط اول به مشاور.

تبصره : در صورت وجود عوامل فورس ماژور مانند سیل و زلزله و… مدت این تاخیر به مدت قراراداد اضافه میشود.

(( این قرارداد در دو نسخه تنظیم و مفاد چاپی و نوشتاری آن مورد قبول طرفین قرار گرفته است. ))

مشاور……………………………… تاریخ …………………… امضاء

سرمایه گذار………………………… تاریخ ………………….. امضاء

نمونه قرارداد شراکت کاری در کارگاه تولیدی

نمونه قرارداد شراکت کاری در کارگاه تولیدی

نمونه قرارداد مشارکت در تولید

تاریخ:

این قرارداد فی مابین آقای /خانم     ……………….فرزند   ……………….صادره از   ……………….متولد……………….به شماره ملی……………….

ساکن: ………………. ………………. ……………….  که در این قرارداد به اختصار(طرف اول)نامیده می شود از یک طرف وآقای /خانم ………………. فرزند ……………….  صادره……………….متولد……………….به شماره ملی ……………….ساکن: ……………….  که در این قرارداد به اختصار (طرف دوم)نامیده می شود از طرف دیگر منعقد گردیده وطرفین متعهد وملتزم به اجرای تمامی مفاد این قرارداد می باشند.

ماده۱-موضوع قرارداد عبارت است از مشارکت مدنی طرف اول شامل……………….وطرف دوم شامل……………….

جهت امور: ۱-بازرگانی   ۲-واردات وصادارت ۳-صنعتی وتولیدی ۴-خدماتی به این شرح : 

ماده۲-مرکز اصلی این مشارکت مدنی به اقامتگاه قانونی ودر ………………. می باشد.

ماده۳-مدت این مشارکت مدنی از تاریخ………………. به مدت ………………. سال شمسی بین طرفین لازم الاجراست وتمدید قرارداد با موافقت کتبی طرفین امکان پذیر خواهد بود.

ماده۴-سرمایه این مشارکت مدنی مبلغ ……………….ریال است که ……………….درصد آن متعلق به طرف اول و ……………….درصد آن متعلق به طرف دوم است.

ماده۵-مدیر داخلی این مشارکت مدنی طرف………………. بالمباشره می باشد که اعمال مدیریت عاملی اعم از مدیریت یا اشتغال وغیره با حقوق ودستمزد به مبلغ ……………….ریال در ماه از طرف ……………….  می باشد.

ماده۶-وضعیت مالکیت عرصه واعیان مرکز اصلی مشارکت مدنی :

یک………………. واقع در……………….   که به رویت طرفین رسیده واز کم و کیف آن آگاه هستند که وضعیت آن به این شرح است:

و اعم است ازساختمان و ………………. همچنین متعلقات مربوطه :شامل آب به شماره شناسنائی ………………. وبرق به شماره کنتور ………………. تلفن به شماره خط ……………….وگاز به شماره پرونده ………………. وابزار ولوازم موجودشامل : ……………….  که در اختیار وتصرف طرف………………. این مشارکت مدنی بمدت فوق قرار داده می شود و بدون پرداخت ودریافت هیچ وجه یا مالی تحت عناوین :حق کسب و پیشه یا تجارت وسرقفلی یا صنفی در اختیار طرف مقابل قرارگرفته وبهیچ وجه حق هیچگونه واگذاری تحت هیچ عنوانی از عناوین از قبیل:نمایندگی ووکالت وصلح حقوق ؛اجاره وغیره را مشاعاً ومفروزاً جزئاً یا کلاً اعم از اصل یا مازاد به دیگری حتی اقربای نسبی وسببی خویش به هیچ صورت وبه هیچ نحوه از انحاء ندارد.

ماده۷-نحوه اجرای موضوع این قرارداد مشارکت عبارت است از

ماده۸-وظایف طرف ……………….(اداره کننده) عبارت است از:

۱-اقدام وحضور مستمرودائم جهت اجرای این مشارکت مدنی در مدت مرقوم ومدیریت ومسئولیت انجام امور اداری وتولیدی ومعاملاتی مرتبط با این قراردادوبررسی نیاز بازار کاری وبالا بردن میزان سود آوری وبارعایت مصلحت کامل شرکا وبدینوسیله در صورتی که درانجام امور مربوط قصور یا تقصیری غیر عرفی وخارج از موازین مرتکب شود که به هر صورت تعدی یا تفریط محسوب شود وهمچنین متعهد می گردد کلیه فعالیت را در چارچوب موازین ومقررات بازرگانی ومرتبط با آن مطابق قوانین کشور انجام دهد والا مسئول جبران خسارت خواهد بود.

۲-در صورت توافق حساب جاری مشترک نزد یکی از بانکهای کشور بنام طرفین افتتاح خواهد شد وتمامی عملیات ریالی این مشارکت در حساب مذکور تمرکز خواهد یافت و در اینصورت دارندگان حق امضاء کلیه چکهای صادره عهده حسب جاری مشترک موضوع بند ۲ ماده۸                            طرفین قرارداد می باشند که حق برداشت بصورت (متفقاً ومنفرداً)                       را خواهند داشت.

۳- تادیه هزینه های ناشی از انجام موضوع قرارداد اعم از دستمزد بهای خرید سایر هزینه های جنبی .

۴- تادیه مالیات وعوارض وبیمه وآب و برق وتلفن و…

۵- حفاظت ونگهداری از تمامی اموال وآنچه تحت تصرف وی قرار گرفته وپرهیز از هرگونه تضییع وتفریط نسبت به انها وتوجهاًدر مدت قرارداد سرمایه مشارکت امانتاً بوی تحویل شده وید وی نسبت به آن امانی است.

۶- بستن حسابهای این مشارکت در پایان هر                  ماه ونیز در پایان این قرارداد وتنظیم وامضاء عملیات در پایان                     ماه/سال وصورتحسابهای سود و زیان.

تبصره-طرف                     اختیار استخدام حسابدار در این زمینه برای انجام امور حسابداری مشارکت را دارد.

۷- تسلیم سود            در پایان هر               ماه به طرف                     وبا اخذ رسید کتبی .

تبصره-طرف             اختیار دارد بمقدار                         درصد از سود را بعنوان ذخیره نگهداری کند.

۸- تحویل واسترداد تمامی سهم طرف اول اعم از سود حاصله وسهام از صندوق ذخیره و…وهمچنین اموال و اجناس تحویلی ودر صورت اتلاف قیمت آن ودر صورت نقص وعیب هزینه تعمیر به نسبت سهام در انقضای مدت یا فسخ این قرارداد در مقابل اخذ رسید کتبی.

۹- تسویه حساب کامل این قرارداد در پایان مدت با دریافت گواهی کتبی مفاصاحساب از طرف               صورت می گیرد.

۱۰- انجام سایر امور پیش بینی نشده در رابطه با حسن اجرای این قرارداد به وسیله طرفین مشارکت می باشد 

ماده۹- کلیه عملیات محاسباتی حسابداری مالی این مشارکت باید در دفاتر ثبت گرددوفاکتور ورسید تمامی هزینه ها نگهداری والنهایه باید به بنحوی باشد که قابل محاسبه باشد.

ماده۱۰-. طرف               در همه حال وتا زمان تسویه حسابهای فی مابین حق اعمال نظارت در کار طرف                   به موضوع این قرارداد را شخصاً یا بتوسط اعطای نمایندگی بهر شخص حقیقی وحقوقی ولو بصورت وکالت ونیابت را دارد.

ماده۱۱-. شرایط( اقاله /منفسخ شدن قرارداد /ایجاد حق فسخ برای طرف       )قبل از اتمام موعد قرارداد این مشارکت:

۱-در صورتی که ادامه فعالیت در خصوص این مشارکت میسر نباشد.

۲-صرفه وصلاح طرفین در عدم فعالیت وادامه مشارکت باشد.

تبصره اول-از انقضای مدت این قرارداد یا از تاریخ وقوع فسخ این قرارداد عامل متعهد وملتزم به تسویه حساب این مشارکت بوده تا مقدار سهام وسود حاصله به انضمام ملک واموال واجناس آورده را در قبال اخذ رسید تحویل بدهد و همچنین در صورت باقی بودن موجودی کالا واجناس بین طرفین محاسبه و به این شرح عمل می شود:

تبصره دوم-در مورد دیون تصفیه نشده مربوط به این مشارکت به این شرح عمل می شود:

ماده۱۲- درمورد زیانهای حاصله به این شرح عمل می شود:

ماده۱۳- ضمانت اجرا تخلف وتاخیر طرف               قرارداد نسبت به تادیه وپرداخت حقوق قانونی وقراردادی والنهایه کلیه تکالیف وتعهدات قرارداد علاوه بر التزام به ایفاء تعهد پرداخت مبلغ               ریال می باشدودر هر مورد چنانچه خسارتی از این بابت وارد آید مسئول جبران خواهد بود.

تبصره-طرف       برای سپرده تضمین حسن انجام کار یک فقره چک یا سفته به مبلغ           ریال برای زمان فعالیت مشارکت در نزد       قرار می دهد.

ماده ۱۴-سایر توافقات طرفین در صورت لزوم بصورت متمم تنظیم خواهد گردید وجز لاینفک این قرار داد محسوب خواهد شد.

ماده۱۵-این قرارداد در           نسخه متحد المتن ودارای اعتبار یکسان وواحد است تنظیم وپس از امضاء مبادله گردید ولازم الاجراست.

توضیحات:

محل امضاءطرف اول                                              محل امضاءطرف دوم

تاریخ:

نمونه قرارداد مشارکت در تولید محصول

قرارداد مشارکت در تولید محصول به شرح ذیل می باشد:

طرف اول قرارداد شراکت : خانم/آقای ……………………….. فرزند آقای ………………… دارای شناسنامه شماره ……………. صادره از ……………. متولد ……………. ساکن: ……………………………………………..تلفن…………………

طرف دوم قرارداد شراکت: خانم/آقای ……………… فرزند آقای ……………………………. دارای شناسنامه شماره ……………. صادره از ……………. متولد ……………. ساکن: …………………………………………………..تلفن……………….

طرف سوم قرارداد شراکت: خانم/آقای ………………. فرزند آقای ………………………….. دارای شناسنامه شماره ……………. صادره از ……………. متولد ……………. ساکن: ……………………………………………………تلفن………………

طرفین ضمن العقد حاضر و ضمن العقد خارج لازم مرقوم متعهد و ملتزم به اجرای تمامی مفاد این قرارداد گردیده و می باشند.

موضوع قرارداد:

ماده۱- موضوع قرارداد عبارت است از مشارکت(شراکت) طرفین بالمناصفه و متساویاً (یا مطابق سهم شراکت) جهت راه اندازی و کسب و کار مغازه/سوپرمارکت/فست فود/خدمات رایانه ای/پوشاک/کارگاه/ فروشگاه/……………….

ماده۲- تابعیت این مشارکت ایرانی است.

مکان اجرای قرارداد:

ماده۳- مکان ومرکز اصلی این شراکت در تهران/اصفهان/شیراز/…. است

به نشانی خیابان………………………………………………………………………………………….(آدرس مکان و کسب و کار)

مدت قرارداد:

ماده۴- مدت این شراکت از تاریخ ……………. ماه یکهزار و سیصد و ……………شمسی به مدت ………… سال تمام خورشیدی می باشد.

سرمایه و ملبغ کل قرارداد:

ماده۵- کل سرمایه این مشارکت مبلغ…………………………………….ریال است که تماماً و نقداً و بالمناصفه و متساویاً از طرف مشارکت کنندگان مرقوم تادیه و پرداخت گردیده است.

تذکر: (درصورتی که شرکا با مبالغ مختلف شریک می شوند به صورت سهم یا درصدی در قرارداد ذکر می شود مانند نمونه ماده ۵ زیر)

ماده۵- کل سرمایه این مشارکت مبلغ……………………………..است که تماماً و نقداً و بالمناصفه و بالنسبته سهم از طرف مشارکت کنندگان مرقوم تادیه و به قرار زیر پرداخت گردیده است.

شریک اول آقای/خانم …………….فرزند………………. شماره شناسنامه …………….. مبلغ به عدد……………………………..ریال به حروف ……………………………………………………………….ریال سهیم شده است.

شریک دوم آقای/خانم ………… فرزند………………. شماره شناسنامه …………….. مبلغ به عدد……………………………….ریال به حروف…………………………………………………………………..ریال سهیم شده است.

شریک سوم آقای/خانم ……… فرزند………………. شماره شناسنامه …………….. مبلغ به عدد…………………………………ریال به حروف…………………………………………………………………..ریال سهیم شده است.

ماده۶- با توافق طرفین شراکت، هر یک سهم به مبلغ………………………………………….ریال تعیین شده است و تعداد کل سهام…………..عدد سهم……………………………… ریال از مبلغ کل تعیین شده است.

میزان سهم شرکاء:

ماده ۷- سهم هر شریک با توجه به ماده ۶ به قرار زیر است.

شریک اول آقای/خانم…………………..تعداد ………………سهم از کل سهم در شراکت می باشد.

شریک دوم آقای/خانم……………………تعداد ……………..سهم از کل سهم در شراکت می باشد.

شریک سوم آقای/خانم………………….تعداد ………………سهم از کل سهم در شراکت می باشد.

ماده ۸-شرکاء با توافق و همکاری و هماهنگی طرفین نسبت به استفاده از مبلغ سهام شراکت در رهن و اجاره و خرید و تجهیز ملزومات و کالا و محصولات و مجوزهای کاری محل کسب و کار  به قرار زیر اقدام کرده اند .

شریک اول آقا/خانم …………….ازسهمشراکت خود مبلغ …………………….ریال بایت رهن و اجاره مکانکسب و کار و مبلغ …………………….ریال بایت………………………………. و مبلغ ……………………………….ریال بایت ……………………………….. پرداخت کرده است.
شریک دوم آقا/خانم …………….ازسهم شراکت خود مبلغ …………………….ریالبایت تجهیز وسایل و ملزومات محل کسب و کار و مبلغ ………………………ریال بایت…………………………….. و مبلغ ………………………….ریال بایت ……………………………….. پرداخت کرده است.
شریک سوم آقا/خانم …………….ازسهم شراکت خود مبلغ …………………….ریال بایت خرید کالا و محصولات /مواد اولیه/ …..محل کسب و کار و مبلغ ……………….ریال بایت……………………….. و مبلغ …………………..ریال بایت ……………………………….. پرداخت کرده است.

تقسیم و سود و زیان شراکت:

ماده ۸- هریک از شرکاء در پایان هر ماه کاری و پایان مدت قرارداد پس از کسورات هزینه های انجام شده و با توجه به تعداد سهم خود هم در سود شراکت و هم در زیان شراکت بالمناصفه متعهد و متضمن پرداخت نسبت به طرفین می باشند.

تقسیم سود علی الحساب هر یک از شرکا پس از کسر کسورات و هزینه های انجام شده به قرارداد زیر است.

سود شریک اول آقای/خانم ………………………………..ریال ماهانه

سود شریک دوم آقای/خانم ………………………………..ریال ماهانه

سود شریک سوم آقای/خانم ………………………………..ریال ماهانه

تبصره: پرداخت و تقسیم سود قطعی هر یک از شرکاء هر سه ماه یکبار بعد بررسی  و تراز دفاتر و فاکتورها و اسناد حسابداری و سایر هزینه ها و سود و زیانهای انجام شده به طرفین شراکت پرداخت و تادیه می شود.

وظایف شرکاء:

ماده۱۰- وظایف شرکاء عبارت است از:

۱-     شرکاء متعهد به  همکاری و مدیریت مستمر و دائم در این مشارکت در مدت مرقوم در مکان کسب می باشند..

۲-     شرکاء متعهد به افتتاح حساب جاری مشترک نزد یکی از بانکهای کشور بنام طرفین.

۳-     شرکاء متعهد به تمرکز عملیات ریالی این مشارکت در حساب جاری مزبور.

۴-     شرکاء متعهد به تهیه و خرید و ساخت و توزیع و فروش در مرکز اصلی این مشارکت نسبت به امور موضوع این قرارداد.

۵-   شرکاء متعهد به تادیه هزینه های ناشی از انجام موضوع قرارداد اعم از دستمزد، کارمزد، بهای خرید و سایر هزینه های جنبی و بالاسری با توافق طرفین.

۶-   شرکاء متعهد به تادیه مالیات، عوارض، بیمه، هزینه های مصرفی آب و برق و گاز و تلفن و حمل و نقل و تدارکات و سایر هزینه های پیش بینی نشده.با توافق طرفین می باشند

۷-   شرکاء متعهد به حفاظت از ابواب و اموال جمعی و تحت تصرف در رابطه با موضوع این قرارداد با قید اینکه برای حفاظت مزبور ضامن می باشند.

۸-   شرکاء متعهد به جلوگیری از تضییع و تفریط و اسراف و تصریف و همچنین ضامن اموالی که در رابطه با این قرارداد تحویل همدیگر می شود از ابتدای کار لغایت تا زمان تسویه حساب خواهند بود.

۹-   شرکاء متعهد به بستن حسابهای این مشارکت در پایان هر سال شمسی از مدت و نیز در پایان این قرارداد و تنظیم و امضای ترازنامه عملیات سالانه در پایان هر سال شمسی و صورت حسابهای سود و زیان می باشند

۱۰-شرکاء متعهد به ضمیمه نمودن صورت موجودی برداری از نقدینگی های ریالی و جنسی و اعم از مواد اولیه و کالاها و محصولات در حال فروش یا انبار شده و یا ساخته شده به قیمت خرید در دفاتر و فاکتورهای تعیین شده برای عملیات ترازنامه دفتری ماهانه و سالانه می باشند

۱۱-  تسلیم سهم سود ماهانه و سالانه این مشارکت در ازای دریافت رسید کتبی و درج در دفاتر مشترک در پایان هر ماه و هر سال شمسی باشد

۱۲-شرکاء متعهد به تصفیه حساب کامل در پایان مدت قرارداد و با دریافت گواهی کتبی مفاصا حساب و  بیمه و مالیات و سایر هزینه های جاری انجام شده محل کسب و کار می باشند.

۱۳-  شرکاء متعهد می شوند انجام سایر امور پیش بینی نشده در رابطه با حسن جریان این قرارداد همکاری بامنصفانه انجام دهند.

ماده۹- دارندگان حق امضاء کلیه چکهای صادره عهده حسابهای مشترک موضوع بند(۲) ماده۱۰ این قرارداد، طرفین این قرارداد می باشند که صرفاً و فقط حق برداشت از آن حساب متفقاً با طرفین است.

ماده۱۰- کلیه عملیات محاسباتی و حسابداری و مالی این مشارکت باید در دفاتر به طریقه حسابداری ثبت گردد که صفحات اول و آخر دفاتر مزبور قبل از ثبت هر عمل حسابداری باید با قید تعداد صفحات داخل آن دفاتر و شماره گزاری کردن به امضاء طرفین برسد و ارائه هر دفتر حسابداری یا دفاتر دیگر از سوی هر یک از طرفین که صفحات اول و آخر آن به شرح بالا به امضای طرفین نرسیده باشد، فاقد اعتبار است.

ماده۱۱- شرکاء حق هیچگونه اعمال خدشه، تراشیدگی،پاک کردن، الحاق و نظایر آنرا که از مصادیق جعل به شمار می رود در دفاتر و صورتحسابهای موجودیها و فاکتورهای تنظیمی ندارد..مگردر موارد سهوی که به اطلاع طرفین شراکت می رسد.

ماده۱۲- شرکاء حق هیچگونه واگذاری نسبت به ملک مرکز اصلی این مشارکت را که امانتاً به وی سپرده شده است تحت هیچ عنوانی از عناوین از قبیل: نمایندگی و وکالت و صلح حقوق و اجاره و غیره را ولو مشاعاً و مفروزاً، جزئاً یا کلاً از اصل یا مازاد به دیگری حتی به اقربای نسبی یا سببی خویش به هیچ صورت و به هیچ نحوی از انحاء ندارد.(مگر با توافق و امضائ طرفین و الحاق به قرارداد اصلی)

ماده۱۳- چنانچه شرکاء در طریقه اعمال مدیریت محل کسب و کار به تشخیص خود تخلف یا ایرادی مشاهده نمود و یا آنکه با درایتی که در باب اشتغال به تجارت دارد عملیات موضوع این قرارداد را بطریقی که عامل شریک آنرا اداره می نماید مقرون به صلاح و صرفه نیابند صرفاً بنا به تشخیص خود حق فسخ این قرارداد را به طور یک جانبه و بدون انتظار هیچگونه حکمی از مراجع ذیصلاح دارند و غیر قابل اعتراض بوده و لازم الاجرا است  و سایر شرکاء باید در مدت زمان ……………دو ماه ……… نسبت به تسویه حساب و فسخ قرارداد اقدام کنند

ماده۱۴- شریک حق ندارد بدون موافقت قبلی و کتبی سایر شرکاء هیچگونه حقی از حقوق خود را در مورد سهم الشرکه خود جز«وکلا» عینا و منفعتا تحت عنوان هیچ یک از عقود به دیگری واگذار نماید. همچنین شریک حق تقاضای افراز مال مشترک را تا تسویه کامل مشارکت را از خود سلب و ساقط نمود.

ماده۱۵- شریک متعهد گردید که به هیچ وجه زاید بر میزان سرمایه مشارکت به انجام معامله و ایجاد تعهدات مالی مبادرت ننماید.

ماده۱۶- از انقضای مدّت این قرارداد و یا از تاریخ وقوع فسخ موضوع ماده۱۳ این قرارداد شرکاء متعهد و ملتزم به تصفیه حساب این قرارداد با شریک بوده و سهمیه شریک طبق مفاد این قرارداد در مقابل دریافت رسید به شریک فسخ کننده تادیه و تحویل دهد و به هر حال از انقضای مدت یا از تاریخ وقوع فسخ شریک فسخ کننده حق دارد جهت تحویل گرفتن سهم و سهمیه خود اعم از سود و نقدینگی ها و موجودیهای کالا اعم از مواد اولیه و کالای در حال ساخت یا ساخته شده و تجهیرات و ملزومات و ….از سایر شرکاء اقدام یا به طریق دیگر قانونی جهت اجرای مفاد این قرارداد رجوع نماید.

ماده۱۷- در صورت وقع حادثه غیر قابل پیش بینی(حوادثی همچون اعتصاب٬شورش و یا اعتراض منجر به بحران،سیل و زلزله و آتش سوزی،پلمپ و سرقت و سایر معضلات اجتماعی) که طرفین در وقوع آن دخالت نداشته اند اجرای قرارداد غیر ممکن گردد هر یک از طرفین مکلف هستند ظرف مدت ………. روز طرف دیگر را از وقوع حادثه مطلع نمایند و حداکثر تلاش خود را جهت رفع وضعیت قوه قاهره اعمال کنند .

تبصره۱: چنانچه با وجود انقضاء مدت دو ماه از تاریخ وقوع قوه قاهره ، شروع مجدد قرارداد امکان پذیر نباشد هر یک از طرفین حق دارد قرارداد را خاتمه تلقی نموده و به طرف دیگر ابلاغ نماید .در صورت رفع قوه قاهره قبل از دو ماه ، اجرای قرارداد از زمان توقف ادامه می یابد.

تبصره۲: زیان احتمالی ناشی از بحران اقتصادی یا فورس ماژور(قوه قهریه) نیز بر مبنای سهمیه سرمایه باید محاسبه گردد.

ماده۱۸- آنچه که موجودی های کالا اعم از کالا و محصولات  و مواد اولیه و کالای در حال ساخت و ساخته شده در پایان مدت این قرارداد یا لدی الفسخ در مرکز اصلی کسب و کار  یا در نزد شرکاء موجود باشد نیز باید بالمناصفه تقسیم گردد.

ماده۱۹- دریافت مفاصا حسابهای مالیاتی، بیمه، عوارض ناشی از انجام این قرارداد نیز از جمله وظایف تمام شرکاء است.

ماده۲۰- در صورت بروز اختلاف در تفسیر هر یک از مفاد این قرارداد طرفین موضوع اختلاف را به خانم/آقای……………. که به عنوان داور این قرارداد تعیین شده است ارجاع خواهند نمود و رای داور مزبور قاطع و و لازم الاجرا است.در صورت اعتراض به محاکم قانونی مراجعه می شود.

ماده ۲۱-……………………………………………………………………………………………………………………………………………

ماده ۲۲-………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ماده ۲۳-………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ماده ۲۴-………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ماده ۲۵- این قرارداد در ۳ نسخه و در ۲۵ ماده، که هر ۳ نسخه متحدالمتن و دارای اعتبار یکسان و واحد است تنظیم و امضا شده و پس از امضا شرکای طرفین مبادله گردید و لازم الاجرا است.

محل امضای شریک اول قرارداد        محل امضای شریک دوم قرارداد        محل امضای شریک سوم قرارداد

اثر انگشت                                      اثر انگشت                                 اثر انگشت

نمونه قرارداد فروش کارخانه

شراکت در کارخانه

بین شرکت کارخانه یا سازمان ………………………….. که منبعد در این قرارداد خریدار نامیده می شود از یک طرف و ……………….. که از این به بعد فروشنده نامیده می شود از طرف دیگر این قرارداد با شرح و شرایط زیر منعقد گردید .

ماده 1- موضوع قرارداد

………………………………………… .

ماده 2- مدت و محل تحویل

……………………..

ماده 3- بها و طرز پرداخت

الف – بهای کلیه کالای موضوع این قرارداد بر طبق شرح ماده 1 مبلغ …………………………… ریال می باشد .
ب – خریدار می تواند در مقابل تقاضای کتبی فروشنده و ارائه ضمانت نامه مهتبر بانکی حداکثر تا میزان 025/0 مبلغ کل معامله را به عنوان پیش پرداخت در وجه فروشنده پرداخت نماید .
ج – پرداخت مالیات و حق بیمه کارگران بنا به تشخیص سازمان بیمه های اجتماعی و هرگونه عوارض مربوطه با این معامله به عهده فروشنده می باشد و بهای کالا پس از تحویل و تنظیم صورت مجلس یا صورت مجلس های تحویلی قطعی و انجام تشریفات مربوطه و در مقابل صورت حساب ارائه شده و فروشنده از طرف خریدار در وجه فروشنده پرداخت خواهد شد .

ماده 4- تضمین حسن انجام تعهد

برای حسن اجراء و تضمین این قرارداد فروشنده معادل مبلغ ده درصد از مبلغ کل معامله را که بالغ ………………….. ریال می شود .وجه نقد ……………………………….. تضمین بانکی ……………………………….. .
به عنوان سپرده تسلیم خریدار نموده و این سپرده ها تا انجام کلیه تعهدات مربوط به این قرارداد در اختیار خریدار باقی خواهد بود تا اگر فروشنده از اجراء هر یک از مواد این قرارداد تخلف نماید و یا کالای مورد معامله را در ظرف مدت مقرره تحویل ننماید خریدار به شرح ماده 5 قرارداد حق خواهد داشت بدون هیچگونه تشریفات تمام یا قسمتی از ودیعه مزبور را راساً به نفع خود ضبط نماید .

ماده 5- خسارت تاخیر

فروشنده متعهد گردید چنانچه در تحویل کلیه یا قسمتی از کالای مورد معامله از موعد مقرر در ماده 2تاخیر نماید برای هر ده روز تاخیر یک درصد از بهای کالائی که در تحویل آن تاخیر شده به خریدار بپردازد و خریدار حق دارد این جریمه را از مطالبات فروشنده یا سپرده مذکور در ماده 4 استیفا نماید و چنانچه تاخیر در تحویل کلیه یا قسمتی از کالای مورد قرارداد از یکصد روز تجاوز نماید خریدار حق دارد قرارداد را راساً و بدون هیچگونه تشریفات ضمن نامه ارسالی جهت فروشنده فسخ و سپرده مذکور در ماده 4 به نفع خود ضبط نماید و معامله را با هر کسی و به هر نحو که مصلحت بداند انجام دهد .

تبصره – کلیه جرائم دیرکرد از ده درصد کل معامله تجاوز نخواهد کرد و کسر ده روز تمام محصوب خواهد شد .

ماده 6- اطلاع از مشخصات جنس

فروشنده از مشخصات جنس و مقتضیات محل اطلاع کامل داشته و در اجرای این قرارداد به عذر عدم اطلاع نمی تواند متعذر شود .

ماده 7- تعویض کالا

اگر کالای تحویل شده طبق مشخصات مندرجه در ماده 1 و مورد قبول کمیسیون تحویل نباشد از طرف خریدار به فروشنده کتباً اخطار خواهد شد که در ظرف مدت معینه در اخطار کالا تعویض و طبق مشخصات تحویل نماید و اگر فروشنده از تعویض خودداری کند علاوه بر اینکه خریدار مسئول حفاظت یا کم و کسر آن نخواهد بود و حق خواهد داشت طبق ماده 5 با فروشنده رفتار نماید ، در صورت تعویض و تحویل کالا طبق مشخصات تاریخ تحویل از روز تعویض محسوب خواهد گردید .

ماده 8- تغییر مقادیر

درصورت لزوم خریدار می تواند تا حدود 25 درصد ازمیزان جنس مورد قرارداد را کسر یا اضافه نماید.در دو حال خریدار مراتب را قبل از انقضاء مدت قرارداد به فروشنده خواهد داد و فروشنده موظف است مطابق قیمت و مشخصات فنی و شرایط مقرره در این قرارداد با مهلتی که متناسب با مدت قرارداد باشد نسبت به آن عمل نماید .

ماده 9- انتقال قرارداد

فروشنده حق انتقال این قرارداد را به غیر بدون موافقت کتبی خریدار ندارد و چنانچه تخلف کند خریدار حق دارد قرارداد را لغو و سپرده را به نفع خود ضبط نماید .

ماده 10 – حوادث قهریه و غیر مترقبه

هرگاه بر اثر وقوع حوادث قهری و غیر مترقبه طرفین نتوانستند به تعهدات خود عمل نمایند برای اثبات وقوع آن مراتب را 15 روز پس از وقوع به یکدیگر اطلاع خواهند داد و چنانچه مورد قبول طرفین واقع گردد مدت تاخیر به مدت قرارداد اضافه شده و طرفین حق مطالبه هیچگونه خسارتی را نخواهند داشت

ماده 11– ممنوعیت قانونی

فروشنده رسماً اعلام نمود که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون مصوب 22 دی ماه 1377 نمی باشد و در صورتی که خریدار خلاف آنرا احراز کند علاوه بر اینکه قرارداد را ملغی اعلام خواهد نمود حق خواهد داشت سپرده تضمین فروشنده را ضبط نماید و خساراتیکه از الغاء و با تاخیر در اجرای موضوع قرارداد متوجه شود به تشخیص خود تعیین و از اموال فروشنده استیفاء و وصول کند همچنین فروشنده تعهد می کند که تا پایان اجرای قرارداد و واریز نهائی آن به هیچ نحو و طریق اشخاص مذکور در قانون اشاره شده را در موضوع قرارداد سهیم و ذینفع نسازد والا خریدار حق خواهد داشت قرارداد را فسخ و سپرده تضمین را ضبط و خسارت خود را بابت فسخ و تاخیر اجرای قرارداد به تشخیص خود تعیین و از اموال فروشنده وصول نماید .

فروشنده متعهد گردید هرگاه در جریان اجرای قرارداد یکی از افراد و یا مدیران و یا بازرسان و نظارت یا هر یک از شرکائی که دارای بیش از پنج درصد سهام باشند و یا اقربای چند نفر از شرکاء که مجموع سهام یا سرمایه یا منافع آنها بیش از بیست درصد باشد که در تبصره یک ماده اول قانون ذکر شده است به مقام وزارت یا معاونت یا مدیریت در وزارت راه یا نظیر این مقامات در تشکیلات کارخانه یا سازمان …………………….. برسد فوراً موضوع را به خریدار اطلاع دهد و در این صورت نیز خریدار حق خواهد.
داشت قرارداد را فسخ نماید و اگر فروشنده مراتب را اطلاع ندهد خریدار علاوه بر حق فسخ اختیار خواهد داشت سپرده و تضمین فروشنده را ضبط و خسارت ناشی از فسخ و تاخیر اجرای قرارداد را راساً تشخیص و اموال فروشنده وصول کند .

ماده 12 – حل اختلاف

در صورت بروز اختلاف در طرز اجرای هریک از مواد یا مداول این قرارداد و یا تعبیر و تفسیر آنها ابتدا موضوع در کمیسیون و کمیسیون هائی مرکب از نمایندگان تام الاختیار و متساوی طرفین مطروح و در صوت توافق طبق آن عمل خواهد شد . چنانچه توافقی حاصل نشد و یا به جهاتی کمیسیون تشکیل موضوع طبق مصوبات و قوانین جاری کشور حل و وفصل خواهد شد .

ماده 13 – نشانی فروشنده

فروشنده آدرس قانونی خود را ……………………….. معرفی نموده و کلیه نامه های ارسالی از طرف خریدار به نشانی بالا روئیت شده و محسوب خواهد شد . این قرارداد در …………………. نسخه تنظیم و تمام نسخ بعد از طرفین نافذ بوده و دارای اعتبار واحد خواهد بود.

فروشنده …………………….. خریدار شرکت کارخانه یا سازمان …………………..

4.2/5 - (20 امتیاز)
اشتراک در
اطلاع از
guest
2 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
ملوک رحیمی
ملوک رحیمی
1 سال قبل

شما برامون قرارداد هم تنظیم میکنین؟