جهت شروع ثبت و مشاوره رایگان فرم زیر را تکمیل نمایید

هر ساعتی در روز کنار شما هستیم

با کارشناسان ما مستقیم در تماس باشید
در ساعات کاری پاسخگوی تلفنی شما هستیم . بعداز تایم کاری لطفا واتس اپ پیام ارسال کنید

نمونه قرارداد مهندسین مشاور ساختمان

قرارداد مهندسین مشاور ساختمان

نمونه قرارداد مهندسین مشاور ساختمان و نمونه شرح خدمات مهندسین مشاور را در ادامه متن زیر مطالعه خواهید کرد در صورت داشتن هر سوالی در زمینه تنظیم قراردادها با مجتمع ثبتی ایلیا با بیش از 20 سال سابقه تماس بگیرد.

قرارداد مهندسین مشاور ساختمان

برای تنظیم قراردادهای خود در زمینه مهندسین مشاور ساختمان در زیر اطلاعات جامع و کارایی را ارائه می کنیم. شما عزیزان نمونه قرارداد مهندسین مشاور ساختمان را در ادامه مشاهده می کنید.

نمونه شرح خدمات مهندسین مشاور

طرفین قرارداد

این قرارداد در تاریخ……….بین اقای ……………….نماینده شرکت…………به نشانی……………………به عنوان مالک(که از این پس صاحبکار نامدیه می شود)از یک طرف و آقای مهندس ………به شماره پروانه اشتغال به کار…………وآقای مهندس……….به شماره پروانه اشتغال به کار……………..به نشانی:…………………..پلاک……………طبقه……….تلفن:………….به عنوان مهندس ناظر از طرف دیگر، تحت شرایط ذیل وبا رعایت مقررات مصوب امور مهندسین ناظر شهر جدید……….وسازمان نظام مهندسی ساختمان استان………برای انجام خدمات موضوع قرارداد منعقد می گردد.

ماده1.موضوع قرارداد

عبارت است از نظارت براجرای عملیات ساختمانی پلاک ثبتی…………..واقع در ……..شهر جدید………………با شماره پرونده…………..به نشانی: شهر جدید…………..

مطابق مفاد پروانه ساختمانی و نقشه های مصوب وبراساس شرح خدمات و ضوابط شهر جدید …………….که در پیوست می باشد.

ماده2. مدت قرارداد

2-1. مدت این قرارداد برابر با پروانه ساختمان می باشد و از تاریخ اخذ پروانه ساختمانی ویا اخذ مجوز شروع به کار اجرای ساختمان مورخ…………می باشد.

2-2. چنانچه پس از خاتمه مدت مذکور عملیات ساختمانی پایان نیافته باشد، مدت قرارداد با توافق طرفین و پرداخت حق الزحمه مدت اضافه شده قابل افزایش است.

ماده3. حق الزحمه مهندس ناظر و نحوه پرداخت آن

3-1. حق الزحمه موضوع این قرارداد از قرار هر متر مربع زیربنای ساختمان برابر………..ریال به ازای زیربنای کل……….مترمربع جمعا برابر…………ریال تعیین می گردد که در چهار قسط به شرح زیر توسط صاحب کار به مهندس ناظر پرداخت می شود:

قس اول-…………%در زمان عقد قرارداد عبارت از مبلغ…………ریال می باشد.

قسط دوم-……………….% پس از اتمام عملیات فونداسیون عبارت از مبلغ……….ریال می باشد.

قسط سوم- ………..% پس از اتمام عملیات سفتکاری عبارت از مبلغ ……….ریال می باشد.

3-2. در صورت افزایش زیربنای ساختمان در حین اجرا نسبت به مقدار تعیین شده در پروانه ساختمان ،حق الزحمه زیربنای اضافه وبا تعرفه روز محاسبه وتوسط صاحب کار پرداخت خواهد شد.

تبصره. در صورتی که با وجود تذکرات ناظر، سطح نورگیری کوچک تر از اندازه های مجاز اجرا و جزء زیربنای ساختمان محسوب شود، طبق مفادب ند 3-2 عمل خواهد شد.

ماده4. تعهدات طرفین

4-1. صاحب کار موظف است برای انجام عملیات ساختمانی شخص ذی صلاحی را به عنوان مجری به مهندس ناظر معرفی نماید مسئولیت تمامی عملیات اجرایی از قبیل گودبرداری،حفاظت از ساختمان های مجاور و ایمنی کارگران و عابران، نگهداری مصالح و غیره براساس آیین نامه های ذی ربط برعهده مجری مزبور خواهد بود.

4-2. مجری تعیین شده از طرف صاحب کار موظف است:

الف)انجام عملیات ساختمانی را درهریک از مراحل حداقل یک هفته قبل کتبا به مهندس ناظر اطلاع دهد و رسید دریافت نماید در این اطلاعیه باید زمان و نوع عملیات ذکر شود.

ب) عملیات ساختمانی را مطابق نقشه های مصوب و محتوای پروانه ساختمان و رعایت ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان اجرا نماید.

ج) اجرای هر بخش از کار را به افراد دارای صلاحیت فنی واگذار کند و قبل از شروع بکار به تائید ناظر برساند.

4-3. صاحب کار بایستی قبل از آغاز عملیات ساختمانی، تابلو مشخصات پروژه را طبق ضوابط امور مهندسین ناظر شهر جدید …………..و یا سازمان نظام مهندسی استان در محل مناسب وقابل رویت در محدوده ملک نصب و تا پایان عملیات ساختمانی حفظ کند.

4-4. صاحب کار متعهد است امکانات و شرایط را برای بازدیدها واعمال کنترل های لازم توسط مهندس ناظر تا پایان کار فراهم نماید.

4-5. صاحب کار ترتیبی خواهد داد که در تمام مدت اجرای ساختمان نقشه های اجرای تائید شده وتصویر پروانه ساختمان ودفتر مخصوص گزارش بازدیدها، برای ارائه به مراجع مسئول در کارگاه نگهداری شود.

4-6. صاحب کار متعهد است هرگونه آزمایشی را که مهندس ناظر انجام آن راضروری بداند به موقع توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد صلاحیت انجام و نتایج آن را بلافاصله در اختیار مهندس ناظر قراردهد.

4-7. صاحب کار موظف است در تمام مدت انجام عملیات ساختمانی، کلیه عوامل شاغل به کار در کارگاه را در مقابل حوادث کار وشخص ثالث،بیمه(با پوشش کافی برای جبران خسارت و جرایم) بنماید چنانچه مجری یا پیمانکاران جزء این بیمه را در مورد عوامل خود تحصیل نمایند، این اقدام آنان به منزله اقدام صاحب کار تلقی خواهد شد.

4-8. در صورتی که ادامه عملیات ساختمانی توسط مراجع ذی صلاح متوقف شود، صاحب کار حق ادامه کار را نخواهد داشت و در صورت ادامه کار مهندس ناظر در قبال کارهای انجام شده در دوره مذکور مسئولیتی ندارد. درصورت رفع موانع توقف، صاحب کار بلافاصله شروع مجدد کار را با قید زمان و نوع عملیات، یک هفته قبل از آغاز مجدد به کار کتبا به مهندس ناظر اطلاع خواهد داد. (زمان توقف به مدت قرارداد اضافه خواهد شد)

4-9. مهندس ناظر متعهد است از محل پروژه بازدید به عمل آورده و پیشرفت عملیات ساختمان در ملک موضوع قرارداد را طبق مراحل تعیین شده در پروانه ساختمان به شهرداری گزارش کند و تصویر آن را به دفتر نمایندگی ارائه دهد در ضمن از طرف ناظر یک نفر مهندس مقیم در کارگاه مشغول به کار خواهد بود.

4-10. مهندس ناظر نمی تواند مسئولیتی دراجرای عملیات ساختمانی موضوع این قرارداد به عهده بگیرد.

4-11. مهندس ناظر هیچ مسئولیتی در مورد احراز صحت مالکیت یا درستی حدود زمینی که ساختمان در آن احداث می شود ندارد.

4-12. چنانچه نشانی هریک از طرفین در مدت قرارداد تغییر یابد، باید در اسرع وقت به امور مهندسین ناظر شهر جدید ………….وطرف دیگر اطلاع دهد، در غیر این صورت اسناد یا مکاتباتی که از طریق پست سفارشی یا اظهار نامه به نشانی مندرج در این قرارداد یا بلاواسطه تسلیم شود ابلاغ شده تلقی خواهد شد.

ماده5. فسخ قرارداد

5-1.در صورت واگذاری ملک به شخص دیگر مهندس ناظر مختار است قرارداد را فسخ نماید. ادامه کار ساختمان به شرط توافق مهندس ناظر و عقد قرارداد جدید میسر خواهد بود.

5-2. این قرارداد در صورت قصور هریک از طرفین در انجام تعهدات خود با اعلام کتبی و اعلام آن به امور مهندسین ناظر شهر جدید……….قابل فسخ است.

خدمات ثبت ایلیا شامل ثبت شرکت ، ثبت برند ، ثبت تغییرات شرکت ، ثبت طرح صنعتی و دیگر خدمات اداری و حقوقی می باشد.

5-3. در صورت فسخ قرارداد ازطرف مهندس مشاور بدون ارائه دلایل موجه تمام حق الزحمه دریافتی به مالک عودت داده می شود.

5-4. به جز موارد 5-3 و پس ازشروع عملیات ساختمانی، در صورت فسخ قرارداد از طرف مالک و عدم قصور مهندس نظار حق الزحمه دریافتی عودت داده نمی شود.

ماده6. داوری و حل اختلاف

در صورت بروز هرگونه اختلاف، رای امور مهندسین ناظر شهر جدید……….ویا سازمان نظام مهندسی استان برای طرفین قطعی و لازم الاجرا است.

ماده7.

در صورت نیاز به استفاده از تائید محاسبات و طراحی معماری وسایر خدمات با توافق طرفین از طرف مهندسین مشاور قابل ارائه خواهد بود.

ماده8.پیوست های قرارداد

شرح خدمات مهندس ناظر

ماده9.

این قرارداد در……..ماده و در…………..نسخه تنظیم گردیده که هریک حکم واحد راداراست.

امضاء مالک امضاء مهندسین ناظر

پیوست شماره یک:

شرح خدمات نظارتی مهندس ناظر ساختمانی

مهندس ناظر کنترل های زیررا در چارچوب عرف رایج مهندسی و در حدود امکاناتی که به موجب درخواست وی در اختیارش قرار داده شده، انجام خواهد داد.

الف) بازدید از محل اجرای عملیات ساختمانی و کسب اطلاعات ضروری و صدور دستورهای لازم

ب)بررسی نقشه ها وانطباق آنها

ج) کنترل صلاحیت فنی عوامل اجرای ساختمان

د) کنترل ابعاد واندازه ها

د-1. انطباق ابعاد پیرامونی ساختمان،درج شده در نقشه های مصوب با ابعاد زمینی که توسط مالک مشخص می شود و تنظیم و امضای صورتجلسه مغایرت ها(در صورت وجود) با مالک

تبصره. مهندس ناظر مسئولیتی در قبال صحت موقعیت و اندازه خطوط پیرامونی زمینی که توسط مالک مشخص شده از حیث انطباق آن با طرح تفصیلی وابعاد و حدود ثبتی مندرج در اسناد مالکیت یا احراز صحت مالکیت مالک برملک مشخص شده را ندارد.

د-2. کنترل ابعاد گودبرداری و صدور دستورالعمل کتبی برای حفاظت گود و ابنیه تاسیات مجاور

د-3. کنترل ابعاد پی وسازه انطباق آن با نقشه های اجرایی

د-4. کنترل رعایت ضوابط امور مهندسین ناظر شهر جدید……….در مورد استقرار ساختمان و ارتفاعات آزاد.

د-5. کنترل تراز زیر پی، بالای پی، زیرطبقات، کف طبقات نسبت به مبدا ارتفاعات و نسبت به یکدیگر

د-6. کنترل سطح اشغال ساختمان ورعایت درصد اشغال و فاصله تا ساختمان ها با املاک مجاور وابعاد و زاویه پخ ها

د-7. کنترل طول پیش آمدگی ها و ارتفاع آنها ازکف معتبر ومقایسه آن با مقادیر مجاز

د-8. کنترل سطح زیربنای پارکینگ ها، راهروها، جای آسانسورها، پلکان ها، حیاط خلوت ها، فضاهای باز ، فضاهای اختصاصی، انباری و سایر سطوح دارای کاربری معین

د-9. کنترل شیب ورامپ ها و پله ها و پاگردها

د-10. کنترل راه های دسترسی ورودی ها به محوطه وبه ساختمان براساس نقشه های مصوب

د-11. کنترل محل اجرای دیوارهای خارجی

هـ)کنترل مشخصات فنی

مهندس ناظرکنترل های ذیل را براساس مشخصات فنی و مشخصات مندرج در نقشه ها انجام می دهد در صورت مغایرت بین دو مشخصات فنی ذکر شده مندرجات نقشه ها ملاک کنترل است.

هـ-1. بررسی وضعیت کلی خاک محل و مقایسه آن با مفروضات طراحی و در صورت لزوم صدور دستور انجام مطالعات دقیق تر در صورت تشخیص وضعیت نامطلوب و در صورت لزوم ابلاغ تهیه طرح حفاظت گود و اصلاح پی ساختمان.

هـ-2. انطباق مقاطع اعضای سازه ای با نقشه های اجرایی

هـ3. کنترل ابعاد و مشخصات مصالح و مواد مصرفی در حد تشخیص ظاهری یا براساس مشخصاتی که توسط فروشندگان یا سازندگان اعلام شده است.

هـ4. کنترل کیفیت اجرای سازه از جمله عملیات فلزی، مونتاژ، جوشکاری، آرماتوربندی ها، اتصالات پیچی، بتن سازی در محل، قالب بندی وایستایی قالب، بتن ریزی، مراقبت از بتن، اجرای سقف ها، زمان و نحوه باز کردن قالب ها و نظایر آنها

هـ-5. کنترل جاگذاری داکت ها ورایزرها و محل عبور لوله ها در سقف ها و دیوارها (مشروط به داشتن نقشه های تاسیساتی) و رعایت اصول کلی حفاظت از لوله ها

و) کنترل جزئیات ساختمانی

و-1. کنترل قائم بودن دیوارها، شیب شیروانی ها وزوایای اجزای ساختمان نسبت به هم.

و-2.کنترل نحوه اجرای فرض کفا ها، شیب بندی ها، اندودها، سنگ کاری ها، کف ،پله ها، نماسازی ها و عایق کاری رطوبتی ونظایرآن

و-3. کنترل ابعاد و محل قرار گیری درب ها و پنجره ها

ز) کنترل ضوابط ایمنی در حین اجراء و ابلاغ رفع نواقص ایمنی به مالک

توضیح: خدمات خارج از این شرح خدمات، نظیر برآورد مصالح و مقادیر کارها، بررسی صورت وضعیت ها،داوری در اختلافات بین مالک ومجری از شمول شرح خدمات این قرارداد خارج و شمول ماده7 قرارداد نظارت است.

امضا ءمالک امضاء مهندسین مشاور و ناظر

قرارداد مهندسین مشاور ساختمان

انواع قراردادهای مهندسین مشاور

اداره / شرکت / سازمان

این قرارداد براساس توافق طرفین و طبق ماده 10 قانون مدنی که مقرر می دارد : قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است تنظیم و برای طرفین لازم الاجرا می باشد .

ماده 1- طرفین قرارداد

-1/1 مدیریت مجتمع های اداری ………………………………. آقای ……………………. فرزند ……………………. شماره شناسنامه ………………. صادره از ……………………. متولد ……………………. ساکن …………………….تلفن ……………………. که در این قرارداد اختصاراً کارفرما نامیده می شود .
-1/2 شرکت……………………. آقای ……………………. فرزند ……………………. شماره شناسنامه …………………………. صادره از ……………….. متولد ………….. ساکن …………………….تلفن …………………….. که در این قرارداد اختصاراً پیمانکار نامیده می شود .

ماده 2- موضوع قرارداد

استفاده از خدمات مهندسی و مشاوره طبق شرح در برگه ضمیمه شماره ………………………………..

ماده 3- مدت قرارداد

از تاریخ ……………………. لغایت ……………………. به مدت ……………………. سال می باشد که در سه مرحله ………………………… از تاریخ امضاء که شامل مرحله توجیهی می باشد . مطابق ضمیمه شماره …………………………… که جز لاینفک قرارداد می باشد .

ماده 4- مبلغ قرارداد

مبلغ کل قرارداد ……………………. ریال می باشد .

ماده 5- نحوه پرداخت

-5/1 نحوه پرداخت حق الزحمه مهندس مشاور جهت خدمات مربوط به این قرارداد در پیوست شماره…………………….. که جزلاینفک این قرارداد محسوب می شود ، ذکر شده است .
-5/2 وجوه قابل پرداخت به مهندس مشاور باید از طرف نماینده کارفرما تائید پس از تاریخ مقرر پرداخت گردد ، در صورت تأخیر در پرداخت مهندس مشاور محق ، دریافت برای مدت تأخیرخواهدبود .
-5/3 هرگاه به عللی خارج از قصور مهندس مشاور مدت انجام مراحل اول و دوم و سوم بیش از موحد مقرر به طول انجامد مدت تمدید مجاز متناسباً برای مراحل اول و دوم براساس حق الزحمه متوسط ماهیانه مرحله مربوط و برای مرحله سوم براساس هزینه نظارت کلی به اضافه هزی نه نظارت محلی که با توافق کارفرما تعیین می شود پرداخت خواهدشد .
-5/4 هرگاه مهندس مشاور بدون عذر موجه مدت های مقرر برای مراحل اول و دوم را رعایت ننماید ، وتمام یا قسمتی از کارهای مهندس مشاور به تأخیر انجامد کارفرما حق الزحمه مربوط را تقلیل خواهدداد . تقلیل حق الزحمه مساوی یا نسبت مدت تأخیر به مدت تعیین شده برای انجام کار خواهدبود .

ماده 6- تعهدات و خدمات مهندس پیمانکار

-6/1 پیمانکار متعهد می شود خدماتی که ارائه می دهد ، به موجب مقررات بوده و شرایطی که این قرارداد انجام می شود باید از هر جهت جامع و کامل بوده باشد که شرح وظایف و جزئیات آن مطابق پیوستی شماره ……………………. که جز لاینفک این قرارداد می باشد ، خواهدبود .
-6/2 پیمانکار متعهد می شود گزارشها و طرح ها و نقشه های مقدماتی موضوع مرحله یک را در…………………….. نسخه و طرح ها و گزارش های نهایی موضوع این قرارداد را در ……………………………. نسخه تهیه و تحویل کارفرما دهد .
-6/3 پیمانکار متعهد می شود در مواردی که موضوع قرارداد ارتباط با طرح یا طرح های دیگری داشته باشد ، ضمن همکاری با مهندس مشاور طرح یا طرح های مذکور ، اطلاعات و مدارك ف نی مربوط ومعقول مورد نیاز را جهت مطالبه تهیه بعد تائید کارفرما تحویل مهندس مشاور دیگر بدهد تا هماهنگی کاملی در کلیه مراحل بین طرح های مختلف به لحاظ فنی و زمانی ایجاد شود .
-6/4 پیمانکار متعهد می شود که برنامه کار هر مرحله را تهیه و به تصویب کارفرما می رسد و برنامه کارمراحل بعدی با توجه به مدت های مندرج در قرارداد جز گزارش مرحله قبلی تهیه و تسلیم می شود . دراین برنامه مدت زمان کارهایی که باید توسط کارفرما انجام شود یا توافق قبلی خواهدشد .
-6/5 پیمانکار متعهد می شود در پایان هر دوره یک بار گزارش پیشرفت کار خود را براساس برنامه کاربه انضمام صورت جلسات فنی به کارفرما تسلیم نماید .
-6/6 پیمانکار متعهد می شود مراحل مختلف پروژه و اسناد و مدارك مناقصه و تلبّّه گزارشات ومکاتبات خود را به زبان فارسی تهیه نماید .
-6/7 پیمانکار متعهد می شود گزارش ها و مدارکی را ک ه باید به تصویب کارفرما برسد ، قبلاً در…………………….. نسخه در اختیار کارفرما قرار دهد و بلافاصله پس از تصویب بقیه را تا تعداد مندرج در بند …………………….. از ماده ……………………. تکثیر و تسلیم کارفرما نماید .
-6/8 پیمانکار متعهد می شود بعد از تصویب گزارش و نقشه های تهیه شده از طرف پیمانکار به وسیله کارفرما در جهت رفع نواقص یا اشتباهاتی که ممکن است در آن باشد اقدام و در صدد رفع آن برآید . زیرا مسئول وجوابگوی نواقص یا اشتباهاتی که ممکن است بعداً در پروژه مشاهده گردد، پیمانکار بوده ، و کارفرما حتی بعد از تائید هم مسئولیتی نخواهدداشت .
-6/9 پیمانکار متعهد می شود گزارش و مدارك مذکور را ظرف مدت …………………….. ماه یا
……………………. درصد مدت کلی آن مرحله ……………………. براساس نظرات کارفرما بدون در یافت حق الزحمه اضافی ، اصلاح و تهیه نماید ، تخلف از این مدت مشمول تقلیل حق الزحمه پیمانکار خواهدبود .
-6/10 پیمانکار متعهد می شود به منظور اجرای این قرارداد خدمات دائم یا موقتی کارکنانی را استخدام نماید ، و مسئول پرداخت اجر و حق کارگری آنان به عهده پیمانکار خواهدبود .
-6/11 پیمانکار متعهد می شود از کارکنان صلاحیت دار به تعداد کافی و مناسب جهت اجرای مراحل مختلف این قرارداد در دفاتر و کارگاه های خود بکار بگیرد .
-6/12 پیمانکار متعهد می شود مسئولیت اعمال کارکنان خود را پذیرفته و در صورت ورود خسارت از طرف کارکنان به کارفرما ، پیمانکار جوابگو باشد .
-6/13 پیمانکار متعهد می شود برای اجرای این قرارداد نماینده تام الاختیاری تعیین و کتباً به کارفرما معرفی نماید . این نماینده در تمام اوقات باید در دسترس کارفرما باشد .
-6/14 پیمانکار متعهد می شود در تهیه و تنظیم کلیه ن قشه ها و مدارك مربوط از سیستم متریک استفاده
نموده و مشخصات و استانداردها و معیارها و دستورالعمل های قانونی را بکار ببرد .
-6/15 پیمانکار متعهد می شود نسبت به انجام عملیات نقشه برداری و آزمایش های ضروری طبق پیوست شماره …………………….. عمل خواهدنمود .
-6/16 پیمانکار متعهد می شود هرگونه مالیات و حق بیمه های تامین اجتماعی و حوادث و سایر حقوق درستی مربوط به پیمانکاری مهندسی مشاوره را پرداخت نماید .
-6/17 پیمانکار متعهد می شود برای حصول اطمینان از حسن انجام تعهدات و تکالیف خود علاوه بر 5درصد از هر پرداخت به غیر از پیش پرداخت را به عنوان تضمین حسن انجام کار نزد کارفرما نگهداری شود یک فقره چک تضمینی به مبلغ ……………………. ریال یا تاخیر یا تع لل در انجام کار موجب ضرر و زیان گردد طبق نظر کارشناس مرضی الطرفین بتواند وصول نماید ، در غیر این صورت پس اتمام کار و تسویه حساب پیمانکار و تائید حسن انجام کار توسط کارشناس رسمی دادگستری علاوه بر 5% مطالبات و چک هم به پیمانکار مسترد خواهدشد .
-6/18 پیمانکار متعهد می شود تعهدات ناشی از این قرارداد را با به کار بردن بهترین روش ها و اصول متداول فنی و براساس استانداردهای تخصصی و حرفه ای انجام دهد ، و حداکثر مهارت و دقت لازم را مبذول دارد .
-6/19 پیمانکار متعهد می شود پروژه و مشخصات و نقشه های اجرائی مربوط به این قرارداد را به ترتیبی تهیه نماید که حتی الامکان احتیاج به تغییر آنها در حین اجرا نباشد . در صورت نیاز به تغییر هر نوع تغییر با اصلاح مشخصات و نقشه های اجرائی که جنبه کلی داشته و یا موجب افزایش بهای کل کار نسبت به برآورد مصوب پیمانکار گردد ، فقط با موافقت ق بلی کارفرما مجاز می باشد . ولی تغییرات جزئی را تا حدودی که باعث افزایش بهای کل کار نشود می تواند رأساً انجام دهد . در هر صورت پیمانکار مسئول و جوابگوی کلیه تغییرات یا اصلاحاتی خواهدبود که اشتباهاً در مطالعات اولیه تهیه پروژه و نقشه های اجرائی رعایت ننموده است .
-6/20 پیمانکار متعهد می شود در امور دیگری طرحهای قراردادهای که با کارفرما قرارداد پیمانکاری خرید مصالح و لوازم و تجهیزات مورد نیاز کارها و غیره دارند بطور مستقیم یا غیرمستقیم دخالت با مشارکت ننماید .
-6/21 پیمانکار متعهد می شود بدون تصویب کارفرما حق انتقال یا واگذاری تمام یا قسمتی از موضوع این قرارداد را به شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر ندارد .

ماده 7- تعهدات و وظایف کارفرما

-7/1 کارفرما متعهد می شود حق الزحمه پیمانکار را در مقابل خدماتی که به موجب این قرارداد انجام می دهد ، در موعد مقرر پرداخت نماید .
-7/2 کارفرما متعهد می شود در صورتی که خدمات مورد احتیاج را تغییر دهد ، و بعضی از خدمات را اضافه نماید ، در این صورت مدت قرارداد و حق الزحمه پیمانکار را با توجه به کار و هزینه و تعهدات انجام شده به ترتیبی که مورد توافق طرفین قرار گیرد اضافه نماید ، در صورتی که در خدمات موردنظر را حذف نماید ، تاثیری در ماهیت قرارداد نخواهدداشت .
/3 کارفرما متعهد می شود ظرف …………………….. ماه یا روز از تاریخ دریافت گزارش و مدارك کامل هر مرحله نظر خود را کتباً اعلام نماید ، چنانچه کارفرما ظرف مدت فوق الذکر نظ ر خود را در مورد عدم انطباق کارهای انجام شده به وسیله پیمانکار با وظایف مندرج در این قرارداد با ذکر موارد اعلام ننماید ، پیمانکار محق به دریافت حق الزحمه ای که در قرارداد برای انجام خدمات مربوط به این گزارش تعیین گردید ، خواهدبود .
-7/4 کارفرما حق دارد کار کنانی که صلاحیت لازم برای انجام کار مربوطه را ندارند ، تعویض آنها را بدون این که تعهدی برای کارفرما ایجاد نماید از پیمانکار بخواهد و پیمانکار ملزم به اجرای آن خواهدبود .
-7/5 کارفرما متعهد می شود برای تسریع و تسهیل امور مربوط به ترخیص و خروج از گمرك در مورد کلیه وسائل و ماشین آلات و نمونه ها و غیره که مورد نیاز پیمانکار می باشد ، مساعدت لازم را بنماید .
-7/6 کارفرما متعهد می شود اطلاعات و مدارك و طرح های موجود که ارتباط به کار پیمانکار پیدا می کند و به درخواست او مجاناً از طرف کارفرما در اختیار پیمانکار گذارده شود .
-7/7 کارفرما متعهد می شود وجه الضمان دریافتی را پس از خاتمه هر مرحله و تصویب گزارش یا کار موضوع آن مرحله آزاد نماید . و کلیه شور حسن انجام تعهدات را در مقابل ضمانت نامه که در اختیار دارد و مورد قانون کارفرما می باشد ، به پیمانکار مسترد دارد .

ماده 8- فسخ قرارداد

-8/1 در صورتی که بر کارفرما معلوم شود که پیمانکار و عوامل فنی و علمی و تشکیلاتی لازم برای انجام وظایف موضوع این قرارداد را ندارد یا به موقع نمی تواند فراهم نسازد ، و یا دقت لازم و معمولی که از یک پیمانکار انتظار می رود را در انجام وظایف و خدمات خود اعمال نمی نماید و یا در صورتی که به تشخیص کارفرما کارهای مربوطه به علت اهمال و یا تقصیر پیمانکار بیش از انجام کار هر مرحله
به تعویق بیفتد و یا منافع کارفرما را ملحوظ نمی نماید ، و رعایت بی طرفی و بی نظری کامل را نمی نماید ، و یا این که پیمانکار ب ه طور کلی مفاد تمامی یا قسمتی از این قرارداد را رعایت نمی نماید کارفرما بعد از تائید کارشناس رسمی دادگستری می تواند اعمال حق فسخ نماید .
-8/2 هرگاه نام پیمانکار از صورت و حذف شود و یا به او تنزل رتبه داده شود کارفرما می تواند بدون هیچ گونه تشریفات خاصی قرار داد را فسخ و مراتب را به پیمانکار ابلاغ و اطلاع دهد .
-8/3 پیمانکار می تواند در صورت تاخیر کارفرما در ابلاغ دستور شروع کار مرحله سوم به مدتی بیش از……………………. ماه / روز پس از تاریخ تصویب گزارش مرحله دوم قرارداد را با اخطار کتبی فسخ نماید .
-8/4 کارفرما علاوه براختیارات مندرج در بالا حق خواهد داشت در هرموقع به این قرارداد خاتمه دهد ،این تصمیم باید لااقل ……………………. قبل از تاریخ موردنظر برای خاتمه قرارداد به پیمانکار اطلاع داده شود ، در این صورت پیمانکار می تواند حق الزحمه کارهای انجام شده تا تاریخ خاتمه قرارداد پس از کسر مبالغی که از این بابت قبلاً پرداخت شده را دریافت نماید ، و کلیه هزینه های ناشی از موافقت نامه ها یا تعهدات پیمانکار در مقابل کارمندن خود یا مؤسسات دیگر مربوط به پیمانکار بوده و کارفرما دیگر مسئولیتی نخواهدداشت .

ماده 9- مالکیت اسناد

کلیه نقشه ها و طرح ها و گزارش های که توسط پیمانکار به موجب این قرارداد تهیه می شود متعلق به کارفرما می باشد و کارفرما می تواند به طور مستقیم و یا غیرمستقیم از آنها در اجرای طرح های مختلف استفاده نماید .

ماده 10- مرجع حل اختلاف

کلیه اختلافاتی که بر اثر اجرای این قرارداد و یا تفسیر مفاد آن ممکن است بروز دهد ، بدواً از طریق مذاکرات اصلاحی ، و در غیر این صورت از طریق مراجع صالحه قضایی حل و فصل خواهدشد .

ماده 11- قانون حاکم بر قرارداد

این قرارداد از هر حیث تابع قوانین دولت جمهوری اسلامی ایران است .

ماده 12- نسخ قرارداد

این قرارداد در 12 ماده و سه نسخه تنظیم که هر یک از آنان دارای حکم واحد بوده و پس از امضاء و مبادله نسبت به طرفین لازم الاجرا خواهدبود .
امضاء کارفرما/ امضاء پیمانکار
شهود :

-1 آقای ……………………. فرزند …………………….
-2 آقای ……………………. فرزند …………………….

نمونه قرارداد نظارت کارگاهی

اداره / شرکت / سازمان
این قرارداد براساس توافق طرفین و طبق ماده 10 قانون مدنی که مقرر می دارد : قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است تنظیم و برای طرفین لازم الاجرا می باشد .

ماده 1- طرفین قرارداد

1-1-مدیریت مجتمع های اداری ……………… آقای ……………….. فرزند …………………… شماره شناسنامه…………..صادره از …………………. متولد ………………… ساکن …………………. تلفن …………………که در این قرارداد اختصاراً کارفرما نامیده می شود .
2-1-شرکت……………….. آقای …………………. فرزند …………………… شماره شناسنامه ……………………. صادره از ……………….. متولد ……………….. ساکن ……………………. تلفن ………………. که در این قرارداد اختصاراً پیمانکار نامیده می شود .

ماده 2- موضوع قرارداد

نظارت کارگاهی ساختمان مطابق نقشه ها و پروانه ساختمانی صادره از شهرداری

ماده 3- مدت قرارداد

از تاریخ ……………………. لغایت ……………………. به مدت ……………………. ماه / سال می باشد .

ماده 4- مبلغ قرارداد

به مبلغ کل ……………………. ریال که بطور ماهانه در پایان ماه براساس صورت حساب مورد تائید کارفرما به پیمانکار پرداخت خواهدشد .

ماده 5- محل اجرای قرارداد

شهرستان …………….. واقع در ……………… قطعه زمینی به مساحت …………. مترمربع …………….. می باشد .

ماده 6- تعهدات پیمانکار (ناظر)

1-6-پیمانکار متعهد می شود بر اجرای صحیح عملیات اعم از معماری ، سازه ، تاسیسات برق ی و مکانیکی و محوطه سازی مطابق نقشه ها و پروانه ساختمانی و گچ کاری ، کاشی کاری و غیره مطابق نظر کتبی کارفرما نظارت کامل نماید .
2-6-پیمانکار متعهد می شود اثرات جنبی کارهای ساختمانی بر محیط ژئوتکنیکی اطراف را بررسی و تدابیر لازم را بکار گیرد ، و کیفیت مصال ح مصرفی و رعایت اصول ایمنی کارگاه و کارگران نظارت نموده ، و در صورت نیاز به آزمایش جهت اطمینان و کیفیت آن موضوع را مورد آزمایشات مورد لزوم قراردهد .
3-6-پیمانکار متعهد می شود نظارت خود را براساس مقررات ملی ساختمان ایران و آئین نامه ها و بخش نامه های وزارت مسکن و شهرسازی و نقشه ها و مشخصات فنی ارائه شده از سوی کارفرما اعمال نماید .
4-6- پیمانکار متعهد می شود کادر فنی دارای صلاحیت فنی را برای اعمال نظارت در طول مدت اجرای پروژه با تائید کارفرما به کار گیرد .
6-5-مسئولیت قانونی نظارت کارگاهی برعهده شرکت پیمانکار بوده و بدون توافق و موافقت کتبی کارفرما نمی تواند تمام یا قسمتی از موضوع این قرارداد را به شخص یا اشخاص حقوقی یا حقیقی واگذار نماید .
6-6-پیمانکار متعهد می شود . هرگاه در طول اجرای عملیات نیاز به تغییر طرح در مورد جزئی با توجه به مصالح موجود در کارگاه داشته باشد ، و یا احیاناً نیاز به تغییرات جزئی در نقشه ها لازم باشد موظفاست به موقع موارد فوق را بررسی و تهیه و بعد از تائید کارفرما به صورت کتبی به اطلاع مجری طرحابلاغ نماید .
7-6-پیمانکار متعهد می شود در اثر تغییر برنامه احتیاج به عوامل فنی نظارت بیشتر یا کمتر از تعداداعلامی در قرارداد باشد ، در این صورت نسبت به عوامل جدید و حق الزحمه تجدیدنظر و توافق نمایند .
8-6-تعداد نیروی نظارتی پیمانکار متعهد می شود تعداد ……………………. نفر با تخصص های مختلف درمراحل مختلف کارگاهی جهت اعمال نظارت به کارگاه موضوع قرارداد اعزام نماید .
9-6-پیمانکار متعهد می شود مقررات مربوط به قانون کار و بیمه تامین اجتماعی و حوادث و مالیات و دارایی ها رعایت کند .

ماده 7- تعهدات کارفرما

1-7-کارفرما متعهد می شود در موع د مقرر مبلغ مورد قرارداد را پرداخت نماید ، و کارگاه را در تاریخ مقرر جهت انجام کار نظارتی آماده سازد .
2-7- پیمانکار متعهد می شود وسایط نقلیه افراد متخصص را جهت رفت و برگشت به محل کارگاه در ساعت ……………………. در صبح و ساعت …………………….. غروب را تهیه نماید .

ماده 8- فسخ

طرفین قرارداد می توانند با توافق قرارداد را فسخ کنند یا در صورت تخلف هر یک از طرفین ، طرف مقابل مطابق نظر کارشناس رسمی مرضی الطرفین حق فسخ خواهندداشت .

ماده 9- مرجع حل اختلاف

در صورت بروز هرگونه اختلاف بدواً با مذاکرا ت اصلاحی ، موضوع حل و فصل در صورت عدم حل و فصل موضوع اختلافی مرجع حل اختلال داور مرضی الطرفین بوده و رأی داوری قطعی است .

ماده 10 – نسخ قرارداد

این قرارداد در 10 ماده و سه نسخه تنظیم که هر یک از نسخ دارای حکم واحد بوده و پس از امضاء و
مبادله نسبت به طرفین لازم الاجرا خواهدبود .

امضاء پیمانکار امضاء کارفرما
شهود :
1-آقای ……………………. فرزند …………
2-آقای ……………………. فرزند ………..

نمونه قرارداد مشاوره فنی و مهندسی

قرارداد ارائه خدمات «طراحی» مهندسی ساختمان ماده (۱ (طرفین قرارداد این قرارداد در تاریخ ………/…../……..13 بین خانم/آقای …………………………………….. فرزنـد ……………………. دارای شناسـنامه شـماره …………………. صــادره از ……………….. بعنــوان مســئول دفتــر مهندســی/مــدیر عامــل شــرکت حقــوقی طراحــی بشــماره ……………….. بــه آدرس ……………………………………………………………………….. و یا با تلفن تماس …………………………. و مالک/وکیل قانونی خانم/آقای ………………………………….. فرزند …………………………. شناسنامه شماره …………………. صادره از …………………………. به آدرس ……………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………. و با تلفن تماس …………………. منعقد می گردد. آدرس و كروكی محـل احـداث پـروژه: ایـن پـروژه واقـع در محـدوده شــــهرداری منطقــــه ……………………. بــــه آدرس: …………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… میباشد و در عرصه ای به متراژ……………………. مترمربع، پلاك ثبتی به شـماره ……………… بـا زیربنـای ………………….. مترمربـع و در …………….. سـقف احـداث خواهد شد. کروکی ماده (۲ (موضوع قرارداد: موضوع قرارداد عبارت است از: ارائه خدمات مهندسی طراحی ساختمان توسط مهندسین ذیصلاح و دارای پروانه اشتغال به کار بعنوان طـراح عضـو دفتـر مهندسـی طـرف قرارداد و در صورت نیاز به دفتر مهندسی همکار با اطلاع و موافقت مدیر مسئول آن دفتر مهندسی ماده (۳ (مدت قرارداد: به استناد جدول زیر مدت این قرارداد برای طراحی ……………………….. روز از تاریخ تسلیم معرفی نامه سازمان نظام مهندسی به همراه دسـتور تهیه نقشه شهرداری می باشد. گروههای ساختمانی حداکثر زمان تعهد طراحی و محاسبه به روز الف ب ج د 30 45 90 90 ضمناٌ در ارتباط با ساختمان های ویژه، مدت قرارداد (موضوع ماده 3 (با توافق طرفین خواهد بود. ماده (۴ (تعهدات دفتر مهندسی عقد قرارداد با کارفرما در هنگام مراجعه مالک با وکیل قانونی وی براساس معرفی نامه ارجاع کار سازمان نظـام مهندسـی، همـاهنگی هـای لازم با مهندسین طراح در مراحل طراحی، اخذ مدارك از مالک و تکمیل پرونـده و پیگیـری آن تـا اخـذ تأییـد نقشـه هـا از سـازمان نظـام مهندسی، کسر سهمیه مهندسین دارای صلاحیت و ظرفیت و اخذ برگه مربوطه، پرداخـت حـقالزحمـه مهندسـین طـراح پـس از کسـورات مربوط به دفتر مهندسی اصلی و همکار و پرداخت 5 درصد حق الزحمه طراحی به سازمان نظام مهندسی ساختمان ماده (۵ (تعهدات مهندسین طراح طراح موظف است در طراحی ها و محاسبات پروژه آیین نامـه هـای موجـود، مقـررات ملـی سـاختمان و ضـوابط مصـوب شهرسـازی اعلامـی در پیشنویس پروانه را رعایت نماید. ضمناً طرح ها و محاسبات باید مورد تأیید سازمان نظاممهندسی ساختمان نیز باشد. تبصره: در صورت طراحی و محاسبه موارد زیر، مالک ملزم به پرداخت حق الزحمه مربوطه علاوه بر تعرفه های مصوب میباشد. طراحی نقشه خارج از مفاد دستور تهیه نقشه شهرداری، سازه نگهبان، محوطه، استخر، جکوزی، نماهای تزئینی و خاص، محاسبات مکانیـک خاك، شبکه رایانه، آنتن مرکزی در ساختمانهای تا 5 طبقه، آسانسور در گروههای ساختمانی الف وب ، پله برقی، منابع ذخیره آب هـوایی و زمینی، سختی گیر آب شماره: ………………………… تاریخ: ………………………… سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد ماده (۶ :(تعهدات مالك 1 -مراجعه به سازمان نظام مهندسی ساختمان و اخذ معرفی نامه ارجاع کار به دفتر مهندسی 2 -ارائه کلیه مدارك موردنیاز به دفتر مهندسی 3 -پرداخت حق الزحمه طراحی دفتر طبق نرخ مصوب ماده (۷ (مبلغ قرارداد: 1 -مبلغ قرارداد برای خدمات طبق تعرفه مصوب هیئت چهار نفره استان به ازاء هر مترمربع زیربنا ……………….. ریال (تعرفه گروه ……..) بوده که مبلغ کل آن …………………………………….. ریال می باشد. 2 -حقالزحمه خدمات مازاد مورد توافق طرفین موضوع تبصره ماده (6 (مبلغ …………………………………. ریال میباشد. 3 -مجموع مبلغ این قرارداد باتوجه به بندهای یک و دو ……………………….. ریال (بحروف ……………………………………………………………………….) بوده که مالک ملزم به پرداخت آن می باشد. ماده (۸ (نحوه پرداخت: ماده (۹ :(خاتمه قرارداد: قرارداد حاضر براساس توافق طرفین و یا اتمام موضوع کاری این قرارداد خاتمه می یابد. تبصره: در صورتیکه مالک پس از انعقاد قرارداد از اخذ پروانه ساختمانی منصرف گردد میزان حق الزحمه خدمات دفتر مهندسی بابت طراحی توسط سازمان نظام مهندسی استان برآورده شده و مالک ملزم به پرداخت آن بوده و قرارداد خاتمه یافته تلقی می شود. ماده (۱۰ :(مرجع حل اختلاف: چنانچه در هر یک از مفاد یا مراحل قرارداد اختلافی بین طرفین حادث شود مرجع حل اختلاف سازمان نظام مهندسی ساختمان بوده و تصمیم سازمان مذکور برای طرفین لازم الاجرا می باشد. ماده (۱۱ (مداركی كه به قرارداد پیوست خواهد شد: 1 -معرفی نامه ارجاع کار سازمان نظام مهندسی به شماره ………………… مورخ …………… 2 -دستور تهیه نقشه شهرداری به شماره ……………… مورخ ……………………. 3 -وکالتنامه قانونی وکیل مالک یا مالکین 4 -خدمات مازاد مورد توافق در خصوص حق الزحمه تبصره ذیل ماده 6 عبارتند از ………………………………………………………………….. این قرارداد مشتمل بر 11 ماده و 2 تبصره می باشد که در سه نسخه تنظیم و حکم واحد را داشته که باتوجه به دستور مقرر در ماده 10 قانون مدنی بین طرفین و قائم مقام قانونی آنها لازم الاجرا می باشد

. نام مالک یا وکیل قانونی مالک مهر وامضاء

مدیر مسئول دفتر مهندسی شماره …… مهر وامضاء

نمونه قرارداد دفتر فنی مهندسی

ایـن قــرارداد در تاریخ                مابین شرکت         بنمایندگی آقای                              که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یکطرف و آقای                 که در این قرارداد مشاور فنی نامیـده می شوند از طرف دیگر منعقد میگردد.

ماده 1 : موضوع قرارداد : موضوع قرارداد عبارت است از مدیریت واجرای بخش دفتر فنی پروژه                بشرح خدمات مشروح زیر:

 •  تامین نیروی انسانی دفتر فنی بطور کامل.
 •  برآورد کلیه مصالح.
 • تهیه و اخذ تائیدیه کلیه صورتجلسات و دستور کارها.
 •  تهیه کلیه صورت وضعیتهای موقت و صورت وضعیت قطعی و شرکت در جلسات دفاعیه صورت وضعیت.
 •  تهیه صورت وضعیت تعدیل.
 • تهیه قرارداد و رسیدگی به صورت وضعیت پیمانکاران جزء.
 • تهیه و ارسال کلیه گزارشات روزانه و ماهانه
 • بررسی نقشه ها واعلام مغایرتهای موجود به کارفرما ومشاورطرح وپی گیری تاحصول نتیجه
 •  تهیه کلیه نقشه های As Built و پیگیری تا تصویب نهائی تهیه مدارک ومستندات و گزارش توجیهی تاخیرات مجاز پروژه
 • آرشیو منظم کلیه مستنتدات فنی پروژه.
 • تهیه آرشیو تصویری پروژه.

ماده 2 : مبلغ قرارداد : به ازای هر ماه مبلغ              ریال به همراه                                        از مبلغ تائیدی ( بدون کسر کسورات ) صورت وضعیت موقت ، صورت وضعیت قطعی و صورت وضعیت تعدیل بصورت خالص می باشد.

تبصره 1 : در مورد آیتم های فاقد صورتجلسه ذکر شده در صورت وضعیت تائیدی ، علی الحساب      % از       % مورد تعهد پرداخت و پس از تهیه و تائید صورت مجلس مورد نظر مابقی درصد مزبور تسویه می گردد.

ماده 3 : مدت قرارداد : مدت قرارداد از تاریخ                     به مدت        ماه شمسی خواهد بودکه در صورت رضایت طرفین ، با شرایط مورد توافق ، قرارداد قابل تمدید است.

ماده 4 : نحوه پرداخت حق الزحمه : مبلغ ثابت قرارداد در پایان هرماه حداکثر ظرف مدت پنج روز پرداخت میگردد.

مبلغ متغیر (درصد صورتوضعیت) نیز پس از تائید کلیه صورتوضعیتها از تاریخ شروع قرارداد حاضر توسط کارفرمای اصلی پروژه ، حداکثر ظرف مدت ده روز پرداخت می گردد.

ماده 5 :تعهدات کارفرما:

 • کارفرما دفتر کار مناسب همراه با تجهیزات اداری نظیرمیز ، صندلی ، کامپیوتر، پرینتر ، دوربین عکاسی و لوازم التحریر در محل کارگاه به تعداد لازم را در اختیار مشاور فنی قرار خواهد داد .
 •  کلیه هزینه های کاغذ وکارتریج جهت  تکثیر و چاپ صورت وضعیت ها و نقشه ها و سایر مدارک به عهده کارفرما خواهد بود.
 • کارفرما موظف به بیمه نمودن کلیه پرسنل مشاور فنی می باشد.
 •  تامین محل اسکان مناسب جهت پرسنل مقیم مشاور فنی در محل پروژه به عهده کارفرما می باشد.
 •  تامین  سه وعده غذای پرسنل مقیم و یک وعده ( ناهار ) پرسنل بومی مشاور فنی به عهده کارفرما می باشد.

ماده 6 :تعهدات مشاور فنی :

1-      مشاور فنی موظف است هر ماه حداقل یک صورت وضعیت موقت ارائه نماید.

2-      کلیه مطالبات ومسئولیتهای حقوقی (پاسخگویی به مراجع قانونی ) مربوط به پرسنل مشاور فنی به عهده وی می باشد و کارفرما در این زمینه هیچگونه تعهدی نخواهد داشت.

ماده 7 : نسخ قرارداد: این قرارداد در هغت ماده ، یک تبصره و دو نسخه تنظیم و به امضای طرفین رسید که مفـــاد نسخه ها از اعتبار واحد برخوردار می باشد.

در جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره نمونه قرارداد مشاوره طراحی و نظارت می توانید با ثبت شرکت ایلیا تماس بگیرید.

2.5/5 - (4 امتیاز)
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها