لوگو سفید ایلیا
صفحه اصلی انتخاب نام شرکت و برند خدمات ما
ثبت شرکت ثبت برند ثبت تغییرات شرکت اقدامات پس از ثبت شرکت ثبت طرح صنعتی ثبت اختراع اخذ کارت بازرگانی اخذ جواز تاسیس صنایع رتبه بندی(گرید) شرکت ها
درباره ما
حقوق مالکیت برند ایلیا اساسنامه ثبت ایلیا اعضای هیئت مدیره ایلیا منشور اخلاقی ثبت ایلیا تاریخچه ایلیا همکاران ایلیا محیط کار ایلیا کاتالوگ ایلیا
ارتباط با ما تور مجازی ایلیا

نمونه قرارداد پیمانکاری مهندسی و نظارت براجرای عملیات


نمونه قرارداد حقوقی و تخصصی در ضمینه پیمانکاری مهندسی و نظارت براجرای عملیات وفعالیت ساختمان شهرک های جدید

نمونه قرارداد پیمانکاری مهندسی و نظارت براجرای عملیات

قرارداد پیمانکاری مهندسی و نظارت براجرای عملیات وفعالیت ساختمان شهرک های جدید

  • طرفین قرارداد

این قرارداد در تاریخ..........بین اقای ...................نماینده شرکت............به نشانی........................به عنوان مالک(که از این پس صاحبکار نامدیه می شود)از یک طرف و آقای مهندس .........به شماره پروانه اشتغال به کار............وآقای مهندس..........به شماره پروانه اشتغال به کار.................به نشانی:.......................پلاک...............طبقه..........تلفن:.............به عنوان مهندس ناظر از طرف دیگر، تحت شرایط ذیل وبا رعایت مقررات مصوب امور مهندسین ناظر شهر جدید..........وسازمان نظام مهندسی ساختمان استان.........برای انجام خدمات موضوع قرارداد منعقد می گردد.

ماده1.موضوع قرارداد

قرارداد پیمانکاری مهندسی و نظارت براجرای عملیات وفعالیت ساختمان شهرک های جدید

عبارت است از نظارت براجرای عملیات ساختمانی پلاک ثبتی..............واقع در ........شهر جدید..................با شماره پرونده..............به نشانی: شهر جدید..............

مطابق مفاد پروانه ساختمانی و نقشه های مصوب وبراساس شرح خدمات و ضوابط شهر جدید ................که در پیوست می باشد.

ماده2. مدت قرارداد

قرارداد پیمانکاری مهندسی و نظارت براجرای عملیات وفعالیت ساختمان شهرک های جدید

2-1. مدت این قرارداد برابر با پروانه ساختمان می باشد و از تاریخ اخذ پروانه ساختمانی ویا اخذ مجوز شروع به کار اجرای ساختمان مورخ............می باشد.

2-2. چنانچه پس از خاتمه مدت مذکور عملیات ساختمانی پایان نیافته باشد، مدت قرارداد با توافق طرفین و پرداخت حق الزحمه مدت اضافه شده قابل افزایش است.

ماده3. حق الزحمه مهندس ناظر و نحوه پرداخت آن

قرارداد پیمانکاری مهندسی و نظارت براجرای عملیات وفعالیت ساختمان شهرک های جدید

3-1. حق الزحمه موضوع این قرارداد از قرار هر متر مربع زیربنای ساختمان برابر...........ریال به ازای زیربنای کل..........مترمربع جمعا برابر............ریال تعیین می گردد که در چهار قسط به شرح زیر توسط صاحب کار به مهندس ناظر پرداخت می شود:

قس اول-............%در زمان عقد قرارداد عبارت از مبلغ............ریال می باشد.

قسط دوم-...................% پس از اتمام عملیات فونداسیون عبارت از مبلغ..........ریال می باشد.

قسط سوم- ...........% پس از اتمام عملیات سفتکاری عبارت از مبلغ ..........ریال می باشد.

3-2. در صورت افزایش زیربنای ساختمان در حین اجرا نسبت به مقدار تعیین شده در پروانه ساختمان ،حق الزحمه زیربنای اضافه وبا تعرفه روز محاسبه وتوسط صاحب کار پرداخت خواهد شد.

تبصره. در صورتی که با وجود تذکرات ناظر، سطح نورگیری کوچک تر از اندازه های مجاز اجرا و جزء زیربنای ساختمان محسوب شود، طبق مفادب ند 3-2 عمل خواهد شد.

ماده4. تعهدات طرفین

قرارداد پیمانکاری مهندسی و نظارت براجرای عملیات وفعالیت ساختمان شهرک های جدید

4-1. صاحب کار موظف است برای انجام عملیات ساختمانی شخص ذی صلاحی را به عنوان مجری به مهندس ناظر معرفی نماید مسئولیت تمامی عملیات اجرایی از قبیل گودبرداری،حفاظت از ساختمان های مجاور و ایمنی کارگران و عابران، نگهداری مصالح و غیره براساس آیین نامه های ذی ربط برعهده مجری مزبور خواهد بود.

4-2. مجری تعیین شده از طرف صاحب کار موظف است:

الف)انجام عملیات ساختمانی را درهریک از مراحل حداقل یک هفته قبل کتبا به مهندس ناظر اطلاع دهد و رسید دریافت نماید در این اطلاعیه باید زمان و نوع عملیات ذکر شود.

ب) عملیات ساختمانی را مطابق نقشه های مصوب و محتوای پروانه ساختمان و رعایت ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان اجرا نماید.

ج) اجرای هر بخش از کار را به افراد دارای صلاحیت فنی واگذار کند و قبل از شروع بکار به تائید ناظر برساند.

4-3. صاحب کار بایستی قبل از آغاز عملیات ساختمانی، تابلو مشخصات پروژه را طبق ضوابط امور مهندسین ناظر شهر جدید ..............ویا سازمان نظام مهندسی استان در محل مناسب وقابل رویت در محدوده ملک نصب و تا پایان عملیات ساختمانی حفظ کند.

4-4. صاحب کار متعهد است امکانات و شرایط را برای بازدیدها واعمال کنترل های لازم توسط مهندس ناظر تا پایان کار فراهم نماید.

4-5. صاحب کار ترتیبی خواهد داد که در تمام مدت اجرای ساختمان نقشه های اجرای تائید شده وتصویر پروانه ساختمان ودفتر مخصوص گزارش بازدیدها، برای ارائه به مراجع مسئول در کارگاه نگهداری شود.

4-6. صاحب کار متعهد است هرگونه آزمایشی را که مهندس ناظر انجام آن راضروری بداند به موقع توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد صلاحیت انجام و نتایج آن را بلافاصله در اختیار مهندس ناظر قراردهد.

4-7. صاحب کار موظف است در تمام مدت انجام عملیات ساختمانی، کلیه عوامل شاغل به کار در کارگاه را در مقابل حوادث کار وشخص ثالث،بیمه(با پوشش کافی برای جبران خسارت و جرایم) بنماید چنانچه مجری یا پیمانکاران جزء این بیمه را در مورد عوامل خود تحصیل نمایند، این اقدام آنان به منزله اقدام صاحب کار تلقی خواهد شد.

4-8. در صورتی که ادامه عملیات ساختمانی توسط مراجع ذی صلاح متوقف شود، صاحب کار حق ادامه کار را نخواهد داشت و در صورت ادامه کار مهندس ناظر در قبال کارهای انجام شده در دوره مذکور مسئولیتی ندارد.درصورت رفع موانع توقف، صاحب کار بلافاصله شروع مجدد کار را با قید زمان و نوع عملیات، یک هفته قبل از آغاز مجدد به کار کتبا به مهندس ناظر اطلاع خواهد داد.(زمان توقف به مدت قرارداد اضافه خواهد شد)

4-9. مهندس ناظر متعهد است از محل پروژه بازدید به عمل آورده و پیشرفت عملیات ساختمان در ملک موضوع قرارداد را طبق مراحل تعیین شده در پروانه ساختمان به شهرداری گزارش کند و تصویر آن را به دفتر نمایندگی ارائه دهد در ضمن از طرف ناظر یک نفر مهندس مقیم در کارگاه مشغول به کار خواهد بود.

4-10. مهندس ناظر نمی تواند مسئولیتی دراجرای عملیات ساختمانی موضوع این قرارداد به عهده بگیرد.

4-11. مهندس ناظر هیچ مسئولیتی در مورد احراز صحت مالکیت یا درستی حدود زمینی که ساختمان در آن احداث می شود ندارد.

4-12. چنانچه نشانی هریک از طرفین در مدت قرارداد تغییر یابد، باید در اسرع وقت به امور مهندسین ناظر شهر جدید .............وطرف دیگر اطلاع دهد، در غیر این صورت اسناد یا مکاتباتی که از طریق پست سفارشی یا اظهار نامه به نشانی مندرج در این قرارداد یا بلاواسطه تسلیم شود ابلاغ شده تلقی خواهد شد.

ماده5. فسخ قرارداد

قرارداد پیمانکاری مهندسی و نظارت براجرای عملیات وفعالیت ساختمان شهرک های جدید

5-1.در صورت واگذاری ملک به شخص دیگر مهندس ناظر مختار است قرارداد را فسخ نماید. ادامه کار ساختمان به شرط توافق مهندس ناظر و عقد قرارداد جدید میسر خواهد بود.

5-2. این قرارداد در صورت قصور هریک از طرفین در انجام تعهدات خود با اعلام کتبی و اعلام آن به امور مهندسین ناظر شهر جدید..........قابل فسخ است.

خدمات ثبت ایلیا شامل ثبت شرکت ، ثبت برند ، ثبت تغییرات شرکت ، ثبت طرح صنعتی و دیگر خدمات اداری و حقوقی می باشد.5-3. در صورت فسخ قرارداد ازطرف مهندس مشاور بدون ارائه دلایل موجه تمام حق الزحمه دریافتی به مالک عودت داده می شود.

5-4. به جز موارد 5-3 و پس ازشروع عملیات ساختمانی، در صورت فسخ قرارداد از طرف مالک و عدم قصور مهندس نظار حق الزحمه دریافتی عودت داده نمی شود.

ماده6. داوری و حل اختلاف

قرارداد پیمانکاری مهندسی و نظارت براجرای عملیات وفعالیت ساختمان شهرک های جدید

در صورت بروز هرگونه اختلاف، رای امور مهندسین ناظر شهر جدید..........ویا سازمان نظام مهندسی استان برای طرفین قطعی و لازم الاجرا است.

ماده7.

قرارداد پیمانکاری مهندسی و نظارت براجرای عملیات وفعالیت ساختمان شهرک های جدید

در صورت نیاز به استفاده از تائید محاسبات و طراحی معماری وسایر خدمات با توافق طرفین از طرف مهندسین مشاور قابل ارائه خواهد بود.

ماده8.پیوست های قرارداد

قرارداد پیمانکاری مهندسی و نظارت براجرای عملیات وفعالیت ساختمان شهرک های جدید

شرح خدمات مهندس ناظر

ماده9.

قرارداد پیمانکاری مهندسی و نظارت براجرای عملیات وفعالیت ساختمان شهرک های جدید

این قرارداد در........ماده و در..............نسخه تنظیم گردیده که هریک حکم واحد راداراست.

امضاء مالک امضاء مهندسین ناظر

پیوست شماره یک:

شرح خدمات نظارتی مهندس ناظر ساختمانی
مهندس ناظر کنترل های زیررا در چارچوب عرف رایج مهندسی و در حدود امکاناتی که به موجب درخواست وی در اختیارش قرار داده شده، انجام خواهد داد.

الف) بازدید از محل اجرای عملیات ساختمانی و کسب اطلاعات ضروری و صدور دستورهای لازم

ب)بررسی نقشه ها وانطباق آنها

ج) کنترل صلاحیت فنی عوامل اجرای ساختمان

د) کنترل ابعاد واندازه ها

د-1. انطباق ابعاد پیرامونی ساختمان،درج شده در نقشه های مصوب با ابعاد زمینی که توسط مالک مشخص می شود و تنظیم و امضای صورتجلسه مغایرت ها(در صورت وجود) با مالک

تبصره. مهندس ناظر مسئولیتی در قبال صحت موقعیت و اندازه خطوط پیرامونی زمینی که توسط مالک مشخص شده از حیث انطباق آن با طرح تفصیلی وابعاد و حدود ثبتی مندرج در اسناد مالکیت یا احراز صحت مالکیت مالک برملک مشخص شده را ندارد.

د-2. کنترل ابعاد گودبرداری و صدور دستورالعمل کتبی برای حفاظت گود و ابنیه تاسیات مجاور

د-3. کنترل ابعاد پی وسازه انطباق آن با نقشه های اجرایی

د-4. کنترل رعایت ضوابط امور مهندسین ناظر شهر جدید..........در مورد استقرار ساختمان و ارتفاعات آزاد.

د-5. کنترل تراز زیر پی، بالای پی، زیرطبقات، کف طبقات نسبت به مبدا ارتفاعات و نسبت به یکدیگر

د-6. کنترل سطح اشغال ساختمان ورعایت درصد اشغال و فاصله تا ساختمان ها با املاک مجاور وابعاد و زاویه پخ ها

د-7. کنترل طول پیش آمدگی ها و ارتفاع آنها ازکف معتبر ومقایسه آن با مقادیر مجاز

د-8. کنترل سطح زیربنای پارکینگ ها، راهروها، جای آسانسورها، پلکان ها، حیاط خلوت ها، فضاهای باز ، فضاهای اختصاصی، انباری و سایر سطوح دارای کاربری معین

د-9. کنترل شیب ورامپ ها و پله ها و پاگردها

د-10. کنترل راه های دسترسی ورودی ها به محوطه وبه ساختمان براساس نقشه های مصوب

د-11. کنترل محل اجرای دیوارهای خارجی

هـ)کنترل مشخصات فنی
مهندس ناظرکنترل های ذیل را براساس مشخصات فنی و مشخصات مندرج در نقشه ها انجام می دهد در صورت مغایرت بین دو مشخصات فنی ذکر شده مندرجات نقشه ها ملاک کنترل است.

هـ-1. بررسی وضعیت کلی خاک محل و مقایسه آن با مفروضات طراحی و در صورت لزوم صدور دستور انجام مطالعات دقیق تر در صورت تشخیص وضعیت نامطلوب و در صورت لزوم ابلاغ تهیه طرح حفاظت گود و اصلاح پی ساختمان.

هـ-2. انطباق مقاطع اعضای سازه ای با نقشه های اجرایی

هـ3. کنترل ابعاد و مشخصات مصالح و مواد مصرفی در حد تشخیص ظاهری یا براساس مشخصاتی که توسط فروشندگان یا سازندگان اعلام شده است.

هـ4. کنترل کیفیت اجرای سازه از جمله عملیات فلزی، مونتاژ، جوشکاری، آرماتوربندی ها، اتصالات پیچی، بتن سازی در محل، قالب بندی وایستایی قالب، بتن ریزی، مراقبت از بتن، اجرای سقف ها، زمان و نحوه باز کردن قالب ها و نظایر آنها

هـ-5. کنترل جاگذاری داکت ها ورایزرها و محل عبور لوله ها در سقف ها و دیوارها (مشروط به داشتن نقشه های تاسیساتی) و رعایت اصول کلی حفاظت از لوله ها

و) کنترل جزئیات ساختمانی
و-1. کنترل قائم بودن دیوارها، شیب شیروانی ها وزوایای اجزای ساختمان نسبت به هم.

و-2.کنترل نحوه اجرای فرض کفا ها، شیب بندی ها، اندودها، سنگ کاری ها، کف ،پله ها، نماسازی ها و عایق کاری رطوبتی ونظایرآن

و-3. کنترل ابعاد و محل قرار گیری درب ها و پنجره ها

ز) کنترل ضوابط ایمنی در حین اجراء و ابلاغ رفع نواقص ایمنی به مالک:
توضیح: خدمات خارج از این شرح خدمات، نظیر برآورد مصالح و مقادیر کارها، بررسی صورت وضعیت ها،داوری در اختلافات بین مالک ومجری از شمول شرح خدمات این قرارداد خارج و شمول ماده7 قرارداد نظارت است.

امضا ءمالک امضاء مهندسین مشاور و ناظر

نمونه قرارداد پیمانکاری مهندسی و نظارت براجرای عملیات

پل ارتباطی ما:

( به لبخندتان برترینیم )

شماره تماس مجتمع ثبتی ، اداری و حقوقی ایلیا

  • شعبه کرج: 137 32 – 026
  • شعبه تهران :119 55 266 – 021
  • سامانه ی پیامکی: 32 52 52 32
  • سامانه ی تخصصی ثبتی و حقوقی : WWW.ELIYA.IR
  • پست الکترونیکی به نشانی INFO@ ELIYA.IR:

خدمات قابل ارائه مجموعه مجتمع ثبتی ایلیا در کلیه واحد های ثبتی ( اداره ثبت شرکتها وثبت تغییرات شرکت ها و ثبت برند و ثبت علامت تجاری استانها ) و خدمات اداری در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه های ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی سراسر ایران.

جهت مشاهده دیگر نمونه قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه قراردادها کیلیک نمایید.

مشاوره آنی
ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

مجتمع ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی درراستای ارائه ی خدمات با اقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

نمونه قرارداد پیمانکاری خدمات شهری نظافت و آسایش عمومی

نمونه قرارداد تخصصی حقوقی در حوزه پیمانکاری خدمات شهری نظافت، جمع آوری زباله، پاکسازی بهداشت و آسایش عمومی .....که از این پس پیمانکار خوانده می شود ...

نمونه قرارداد خدمات مشاوره ای در امور سرمایه گذاری

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه خدمات مشاوره ای در امور سرمایه گذاری - و خدمات اداری در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه های ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی سراسر ایران.

نمونه قرارداد پیمانکاری کاشیکاری و سرامیک

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه پیمانکاری کاشیکاری و سرامیک - و خدمات اداری در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده ...

نمونه قرارداد همکاری در بازاریابی و حمل و نقل

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه همکاری در بازاریابی و حمل و نقل - و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران ( جهت مشاهده دیگر نمونه قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه قراردادها کیلیک نمایید )

نمونه قرارداد داکت کشی، کابل کشی،و پشتیبانی شبکهLAN

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی درضمینه پشتیبانی داکت کشی، کابل کشی، خدمات نگهداری و پشتیبانی شبکهLAN - و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران ( جهت مشاهده دیگر نمونه قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه قراردادها کیلیک نمایید )

نمونه قرارداد واگذاری امتیاز بیلبورد

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی درضمینه واگذاری امتیاز بیلبورد - و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی درسراسر ایران ( جهت مشاهده دیگر نمونه قراردادهای حقوقی روی لینک نمونه قراردادها کیلیک نمایید )

نمونه قرارداد انتقال دانش فنی مطرح طرح

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه انتقال دانش فنی مطرح طرح - و خدمات اداری در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه های ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی سراسر ایران.

نمونه قرارداد فروش اقساطی کالا و ماشین آلات

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه فروش اقساطی کالا و ماشین آلات - و خدمات اداری در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه های ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی سراسر ایران.

نمونه قرارداد پیمانکاری مدیریت فنی، مالی،اداری، اجرای پروژه ها

پیمانکاری مدیریت فنی، مالی،اداری، اجرای پروژه های تجاری، اداری، مسکونی،ورزشی ،گردشگری و تفریحی و... - موضوع پیمان عبارت است از مدیریت فنی، مالی،اداری و...

نمونه قرارداد صلح حقوق رستوران در حال فعالیت

دانلود نمونه قرارداد تخصصی و حقوقی در ضمینه صلح حقوق رستوران در حال فعالیت - و خدمات اداری در کل مراجع ذیصلاح ، همچنین امور حقوقی ( دعاوی کیفری ، خانواده و حقوقی کلیه دادگاه های ) و تهیه و تدوین و تنظیم انواع قرارداد های تخصصی سراسر ایران.

لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج لوگو شرکت گاج
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

امتیار خود را ثبت کنید
ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
توضیحات چقدر جستجو و سوال پرسش و پاسخ مقالات مرتبط
پایان مشاوره

به سیستم مشاوره آنی خوش آمدید .
لطفا جهت شروع پشتیبانی یکی از روش های زیر را انتخاب فرمایید